SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA


VSEBINE

ZNANJA (CILJI)

 

Kandidat

Gospodarstvo in gospodarjenje

 • razloži pojme gospodarstvo, potrebe in dobrine,
 • opiše zgodovinski vidik in različne ravni gospodarske delitve dela,
 • razloži klasifikacijo dejavnosti,

Podjetje

 • našteje gospodarske enote in vrste podjetij,
 • razloži dejavnike in dejavnosti podjetja,

Prodajna pogodba

 • opiše pojem, vsebino in nastanek prodajne pogodbe,
 • razloži posamezne faze, pogoje za nastanek in postopek za sklenitev prodajne pogodbe,
 • opiše načine navajanja kakovosti, količine in cene v prodajni pogodbi,
 • opredeli dobavne in plačilne pogoje,
 • razloži postopek sklepanja in izpolnitve prodajne pogodbe (povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila, dobavo, prevzem, fakturiranje),-kako praktično preveriti na izpitu – predlagam ven!
 • opiše načine plačila in zna izpolniti instrumente plačevanja (položnica, nalog za prenos, menica…)
 • razloži menico,

Pravne osnove poslovanja podjetij

 • razloži osnovne oblike gospodarskih družb po zakonu (d.o.o., d.d. d.n.o, s.p., k.d.),

Materialno poslovanje

 • opiše potek nabave in nabavni marketing,
 • razloži potek in organizacijo skladiščenja v podjetju,

Pridobivanje poslovnih učinkov

 • razloži osnovne kazalce gospodarjenja,

Trženje

 • razume pomen marketinške usmeritve za uspešnost podjetja,
 • razloži metode raziskave trga,
 • opiše posamezne marketinške politike:
 • politiko proizvoda,
 • cenovno politiko,
 • distribucijsko politiko in
 • politiko komuniciranja;

Trgovska podjetja

 • opiše trgovska podjetja na debelo in drobno,
 • obrazloži dejavnike poslovanja,

Trgovski posredniki

 • razlikuje trgovskega zastopnika, komisionarja in maklerja,

Organizacijske oblike trga

 • razloži oblike trgov v ožjem in širšem smislu,

Finančne ustanove

 • razlikuje pasivne, aktivne posle in storitve finančnih ustanov,
 • razloži bančni sistem v Sloveniji in še posebej naloge Banke Slovenije,

Zavarovanje

 • opiše ukrepe zavarovalne politike in nastanek zavarovalne pogodbe,
 • razloži področja in vrste zavarovanj,

Transport

 • opiše vrste transporta,
 • razume pomen in vlogo špediterjev,

Turizem

 • razloži dejavnike turističnega povpraševanja in ponudbe,
 • razume ekonomske učinke turizma za narodno gospodarstvo,

Proizvodnja

 • razloži pomen, značilnosti in osnovne dejavnike poslovanja industrijskih podjetij,
 • opredeli vlogo in pomen obrti,
 • razloži ukrepe okoljevarstvene politike,

Mednarodno poslovanje podjetij

 • opiše pomen in oblike zunanjetrgovinskih poslov,
 • razloži posebnosti sklepanja pogodb v zunanji trgovini s poudarkom na dobavnih in plačilnih pogojih,
 • opiše vrste carine in carinski postopek,

Ustanovitev in pridobitev podjetja

 • opiše postopek ustanovitve podjetja,

Vodenje podjetja

 • razloži ukrepe vodstva podjetja: planiranje, organizacijo in controlling,
 • opiše kazalce poslovanja,

Politika tveganja v podjetju

 • razloži ukrepe politike tveganja,
 • opiše ukrepe !za podjetje v težavah: sanacijo in stečaj podjetja,

Kadrovska politika

 • razloži postopek pridobivanja in izbiranja kadrov,
 • opiše načine nagrajevanja,
 • razloži postopek sklepanja delovnega razmerja in zakonodajo s tega področja.

4. IZPELJAVA IZPITA

Ustni izpit.

5, OCENJEVANJE

5.1. MERILA

Vprašanja so kompleksna, jasna, nedvoumna ter ustrezno razčlenjena. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj ter tako zagotoviti ustrezno pokritost vsebin ter zahtevnost ustnega izpita.

Vprašanja morajo zajeti znanja definicij in zakonov, poznavanja strokovne terminologije (20%); iz razumevanja in uporabe (35%) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45%).

5.2 PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO

Ocena ustnega izpita iz Gospodarskega poslovanja se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno.

Številčna ocena

Skupno število točk

Odlično (5)

89-100

Prav dobro (4)

76-88

Dobro (3)

63-75

Zadostno (2)

50-62

Nezadostno (1)

0-49