SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

SEMINARSKA (PROJEKTNA) NALOGA Z ZAGOVOROM

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO IZPITNIH NALOG

Glejte »Navodila za pripravo in izvedbo 4. Izpitne enote«. Pripravil CPI.

3.1 SEMINARSKA (PROJEKTNA) NALOGA

Seminarska naloga. Osnovni namen seminarske naloge je, da kandidat širše in globlje obravnava določeno strokovno področje. S seminarsko nalogo mora kandidat pokazati določeno raven teoretskega in praktičnega znanja ter sposobnost samostojne uporabe strokovnih virov pri obravnavi teme.

Projektna naloga je samostojna obravnava določenega problema po načrtovanih postopkih (informiranje, načrtovanje, odločitev, izvedba, kontrola, vrednotenje). Projektno nalogo kandidat izdeluje po načrtu, ki ga uskladi z mentorjem.

3.2 ZAGOVOR

Obseg in vsebina zagovora sta predvsem vezani na posamezne izpitne naloge.

4. IZPELJAVA IZPITA

VSEBINE
seminarske – projektne naloge

ZNANJA

 

Kandidat

Plačilni promet

 • zna opraviti vse potrebne postopke v plačilnem prometu: ček, blagajna, virman, menica,

Stroški in poslovni izid

 • zna ugotoviti uspešnost poslovanja,
 • zna primerjati rezultate, jih analizirati in poiskati enostavne rešitve,
 • zna izdelati izkaze stanja in uspeha,
 • zna izračunati različne kazalnike poslovanja in na podlagi kazalnikov sklepati o uspešnosti poslovanja,

Sistematizacija blaga

 • zna razložiti strukturo ean-sistema in tehnične pogoje za njegovo uporabo,

Embalaža in pakiranje

 • zna analizirati pomen embalaže, materiale za embalažo in pomen embalaže za okolje,

Živila, agrokemični proizvodi, pralna in čistilna sredstva, polimeri, tekstil, usnje, Krzno, tehnično področje

 • pozna postopke konzerviranja živil,
 • pozna posledice nepravilnega shranjevanja živil,
 • zna analizirati in primerjati sestavo živil,
 • zna oceniti posledice uporabe gnojil in pesticidov, detergentov, odpadkov iz polimernih snovi in predvidi možne rešitve,

Sprejem, odprava pošIljk

 • zna sprejeti vse vrste pošiljk,
 • zna napraviti predpisani sklep in izpolniti zapisnik izmenjave in pozna postopke pri izmenjavi sklepa,

Prevzem sklepov

 • zna ravnati s poškodovanimi in napačno usmerjenimi pošiljkami,

Priprava pošiljk za vročitev, dostava pošiljk in izročitev

 • pozna postopek za vročitev pošiljk,
 • pozna postopke pri izročitvi pošiljk,

Poizvedovanje in odgovornost za poštne pošiljke

 • zna izvesti postopek poizvedovanja,
 • zna sprejeti odškodninski zahtevek za pošiljko,

Sprejemne pisarne in odpravništva, evidentiranje in shranjevanje dokumentarnega gradiva

 • zna postopke sprejemanja in odprave pošte,
 • zna razvrstiti zadeve,
 • zna evidentirati in shranjevati dokumentarno gradivo,

Delo tajnice

 • pozna delo tajnice,
 • pozna poslovno komuniciranje,
 • zna voditi kadrovsko personalno administracijo,
 • zna voditi evidence s pomočjo računalnika.

Prebivalstvo

 • zna opredeliti dejavnike rasti prebivalstva,
 • zna izračunati nataliteto, mortaliteto, naravno rast prebivalstva,
 • zna pojasniti izobrazbeno sestavo in pomen izobraževanja za razvoj,
 • zna pojasniti razsežnosti problema brezposelnosti in utemeljiti potrebo po aktivni politiki zaposlovanja,

Gospodinjstvo

 • zna navesti pomembnejše prihodke in odhodke gospodinjstev,
 • zna pojasniti pomen načrtovanja s proračunom gospodinjstev,
 • zna pojasniti povezave med dohodki gospodinjstev, potrošnjo in prihranki,
 • zna opisati gospodinjstvo v ekonomske krožnem toku,

Podjetja

 • zna opredeliti podjetje,
 • pozna različne vrste podjetij in njihove osnovne značilnosti,
 • zna opisati podjetja v gospodarskem krožnem toku,
 • pozna glavne cilje podjetij,
 • zna pojasniti ekonomsko vlogo podjetništva in pomen inovacij,

Denar in kredit

 • zna opisati nastanek denarja,
 • zna pojasniti funkcije denarja,
 • pozna oblike denarja,
 • iz gospodarskega krožnega toka sklepa o potrebni količini denarja v obtoku in o posledicah, ko ta količina ni ustrezna,

Trg in tržni mehanizem

 • zna pojasniti osnovne tržne kategorije-povpraševanje, ponudbo, konkurenco, ceno,
 • zna razložiti tržne zakonitosti in vlogo le teh v gospodarstvu,

Lastninska pravica

 • pojasniti značilnosti lastninske pravice,
 • opredeliti razliko med solastnino in skupno lastnino,
 • na konkretnih primerih prikazati razlastitvene postopke in varovane koristi lastnika ob razlastitvenem postopku,
 • spozna varstvo lastninske pravice,

Služnost

 • usvojiti pomen služnostne pravice,
 • zna pojasniti razliko med zemljiškimi in hišnimi služnostmi,
 • se seznani z nastankom in prenehanjem služnostne pravice,

Zastavna pravica

 • razlikuje med ročno zastavo in hipoteko,
 • spozna nevarnosti nakupa obremenjenih nepremičnin,
 • spozna načelo vrstnega reda, če je hipotek več,
 • razume povezanost zastavne pravice na nepremičninah in zemljiške knjige,

Odškodninska obveznost

 • zna razčleniti pogoje za nastanek odškodninske obveznosti,
 • s primeri ponazori obrnjeno dokazno breme,
 • ugotavlja razliko med subjektivno in objektivno odgovornostjo,
 • se seznani s pojmom silobrana in skrajne sila,
 • spozna načine povrnitve škode,

Prodajna pogodba

 • zna pojasniti temeljne značilnosti prodajne pogodbe,
 • zna razložiti odgovornost za napake izpolnitve,
 • zna postopek uveljavljanja napak,
 • zna razložiti značilnosti prodaje na obroke z možnostjo odstopa od pogodbe,

Darilna pogodba

 • pozna obliko sklenitve darilne pogodbe,
 • na konkretnih primerih prikaže izjeme od preklica darila,

5. OCENJEVANJE

5.1 IZDELAVA SEMINARSKE (PROJEKTNE) NALOGE

Seminarska (projektna) naloga se izdeluje samostojno v šolskem letu, v katerem se opravlja poklicna matura. S pisnim sklepom izpitnega odbora se med ostalim opredeli začetek, dokončanje in rok oddaje naloge. Zagovor se opravi v rednih rokih za poklicno maturo po sprejetem razporedu izpitov.

Metodološki postopek zgradbe naloge je opisan v navodilih.

Kriteriji za ocenjevanje seminarske (projektne) naloge PRIMEROMA

  Kriteriji

Deleži

1.

načrtovanje obravnavane teme

20%

2.

izbira in uporaba ustreznih metod dela

10%

3.

analiziranje, interpretiranje in vrednotenje rezultatov dejstev in podatkov

40%

4.

predstavitev obravnavanega problema v jezikovno ustrezni obliki

10%

5.

zagovor

20%

 

SKUPAJ

100%

 

Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1) PRIMEROMA:


odlično (5)

100 do 89 točk

 

dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

prav dobro (4)

od 88 do 76 točk,

 

dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

dobro (3)

od 75 do 63 točk,

 

dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

zadostno (2)

od 62 do 50 točk,

 

dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

nezadostno (1)

49 ali manj točk,

 

dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.