A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(poslovno in upravno področje) (prilagojeni izobraževalni program za gibalno ovirane dijake)

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu trgovec, prodajalec (ds), administrator (tudi poslovni tajnik) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tuji jezik II

pisno in ustno

Gospodarsko poslovanje

ustno

Ekonomija

ustno

Poslovna informatika

pisno, vaje na računalniku

Pravo

ustno

Poslovna matematika

pisno in ustno

Računovodstvo

pisno, ustno

Upravno poslovanje

ustno

Kemija in poznavanje blaga

ustno

Statistika

pisno, ustno

Poštni promet

ustno

Praktični pouk

ocenjevanje poročila o delu in izdelka ali storitve in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina poklicne mature

Obvezni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico do opravljanja poklicne mature pod posebnimi pogoji.