SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

SEMINARSKA (PROJEKTNA) NALOGA Z ZAGOVOROM

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • sposobnost povezovanja strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in poznavanje tehnologij in tehnik dela pri gozdarjenju,

 • uporabo ustreznih merilnih tehnik,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • usposobljenost za gozdnogospodarsko in lovnogojitveno načrtovanje in  organizacijo gozdnih del,

 • racionalno rabo časa, materiala in energije,

 • upoštevanje večnamenskosti gozda in varovanje ekosistemov.

  3. PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO IZPITNIH NALOG

  Glejte »Navodila za pripravo in izvedbo 4. Izpitne enote«. Pripravil CPI.

  3.1. SEMINARSKA (PROJEKTNA) NALOGA

  Seminarska naloga. Osnovni namen seminarske naloge je, da kandidat širše in globlje obravnava določeno strokovno področje. S seminarsko nalogo mora kandidat pokazati določeno raven teoretskega in praktičnega znanja ter sposobnost samostojne uporabe strokovnih virov pri obravnavi teme.

  Projektna naloga je samostojna obravnava določenega problema po načrtovanih postopkih (informiranje, načrtovanje, odločitev, izvedba, kontrola, vrednotenje). Projektno nalogo kandidat izdeluje po načrtu, ki ga uskladi z mentorjem.

  Projektno delo je kombinirana naloga, ki vključuje tematsko združljive vsebine iz treh strokovnih predmetov. Kandidat lahko opravi storitev v okviru seminarske (projektne) naloge v učni delavnici, v laboratoriju, na sekaškem poligonu ali v gozdu.

  3.2.   ZAGOVOR

  Obseg in vsebina zagovora sta predvsem vezani na posamezne izpitne naloge.

  Kandidat mora na izpitu predložiti tudi dnevnik praktičnega pouka, iz katerega izpitna komisija ugotovi, ali je opravil s katalogom predvidene delovne naloge.

  3.3.   VSEBINE IN ZAHTEVANA ZNANJA ZA SEMINARSKO (PROJEKTNO) NALOGO

  VSEBINE

  znanja

  učna in delovna sredstva

   

  Kandidat

   

  rastlinski organi

 • prepozna in razlikuje rastlinske organe

 • primeri in slike rastlinskih organov

 • drevesne in grmovne vrste

 • prepozna drevesne in pogostejše grmovne vrste po deblu in skorji, po vejah in poganjkih, po popkih in listih (iglicah), po krošnji in habitusu, po cvetovih in plodovih

 • razlikuje gojitveno pomembnejše domače vrste po ekofizioloških in po gojitvenih lastnostih

 • herbarij

 • zbirke

 • določevalni ključi

 • objekti v naravi

 • Les

 • prepozna les domačih drevesnih vrst po zunanjem izgledu, po lastnostih in po uporabnosti

 • mikroskopira trajni preparat lesa in nariše ter poimenuje značilne anatomske elemente lesa

 • zbirka lesov

 • trajni mikroskopski preparati lesa

 • mikroskop

 • povečevalno steklo

 • Napake lesa

 • izmeri in izračuna velikost napak lesa

 • merski trak

 • premerka

 • žepni kalkulator

 • Okolje

 • pojasni delovanje čistilne naprave in analizira vodo

 • kartira lišaje in ugotovi stopnjo onesnaženosti zraka

 • opravi okoljevarstveni nadzor nad objektom naravne in kulturne dediščine

 • predlaga ukrepe, s katerimi zmanjšamo škodljive vplive glavnih onesnaževalcev okolja

 • laboratorijski komplet za analizo vode

 • povečevalno steklo

 • normativi, ki določajo dovoljene koncentracije škodljivih snovi v okolju

 • Gozdna rastišča

 • predstavi rastiščne razmere na izbranem območju

 • izdela in opiše pedološki profil, izmeri ph vrednost tal in analizira prisotnost živih organizmov v tleh

 • prepozna najpogostejše minerale in kamnine pri nas

 • klimatske, geološke in pedološke karte Sovenije

 • komplet za analizo tal

 • zbirka mineralov in kamnin

 • Najpomembnejše gozdne združbe pri nas

 • s pomočjo herbarija značilnic opiše najpomembnejše gozdne združbe v Sloveniji

 • fitocenološke karte slovenije

 • herbarij značilnic in drugih vrst

 • Gozdni sestoji

 • prepozna in opiše vrste, oblike in značilnosti ter razvojne stopnje gozdnih sestojev in jih kartira

 • gozdarske karte

 • Nega gozda

 • analizira zakonitosti razvoja mladja in gošče

 • izvede ukrepe zaščite, negativne izbire, vzgoje in dodatne pomoči v mladju in gošči

 • oceni kakovost gozdnega drevja

 • analizira poskusno odkazilo v letvenjaku in v drogovnjaku

 • ponazori označevanje drevja za posek in našteje različne vrste posekov

 • obrazci za zapisovanje podatkov

 • gozdarske karte

 • žepni računalnik

 • merski trak

 • količki

 • vrvica

 • trak za označevanje

 • gojitvena ročna in strojna orodja

 • Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo

 • prepozna seme najpomembnejših drevesnih in grmovnih vrst

 • zbirka semen gozdnega drevja

 • Zakonska izhodišča gojenja gozdov in gozdnogojitveno načrtovanje

 • predstavi vsebinske dele gozdnogojitvenega načrta

 • vzorčni gozdnogojitveni načrt

 • Varstvo gozdov

 • predstavi temeljne preventivne in kurativne ukrepe varstva gozdov proti delovanju škodljivih abiotskih dejavnikov

 • opiše tehniko gašenja različnih tipov gozdnih požarov in našteje orodja, pripomočke in stroje, ki jih uporabljamo pri gašenju gozdnih požarov

 • prepozna znake bolezni, opiše povzročitelje in načine ravnanja z okuženim drevjem pri najpomembnejših boleznih domačih drevesnih vrst

 • prepozna in opiše najpomembnejše vrste žuželk, ki povzročajo občutnejše motnje v razvoju naših gozdov

 • prepozna znake napada in razloži razvoj, obvladovanje in zatiranje najpomembnejše vrste žuželk, ki povzročajo občutnejše poškodbe v gozdnih sestojih

 • oceni stopnjo poškodovanosti gozdnega drevja zaradi različnih dejavnikov

 • zbirka žuželk

 • zbirka poškodovanih delov drevesa

 • model razvoja lubadarja

 • pasti za žuželke

 • obrazci za zapisovanje podatkov

 • šifranti

 • Proizvodni dejavniki v gozdarstvu

 • zna razvrščati premoženje podjetja, natančo opredeliti in ločiti stalna in gibljiva sredstva

 •  

  Izdatki

 • na podlagi danih podatkov izračuna posamezne izdatke

 • izračuna prag rentabilnosti

 • pojasni vpliv izdatkov v gozdarstvu na izdatke v kratkem in dolgem obdobju

 • obračuna amortizacijo

 • žepni računalnik

 • Kalkulacije v gozdarstvu

 • izdela kalkulacije za delo

 • izdela kalkulacijo v gozarstvu (sečnja,spravilo, ...)

 • izračuna lastno ceno izdelka

 • določi cene gozdnih proizvodov

 • žepni računalnik

 • normativi za delo v gozdu

 • cenik gozdnolesnih proizvodov

 • Ugotavljanje poslovnega izida in uspešnosti gospodarjenja

 • ugotovi poslovni izid

 • izračuna profitno mero

 • izračuna produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost na podlagi enostavnih podatkov

 • oceniti in primerja merila gospodarske uspešnosti

 • žepni računalnik

 • Ugotavljanje volumna gozdnolesnih sortimentov ter polobdelanih, obdelanih in žaganih sortimentov

 • pravilno izmeri dimenzije gozdnolesnih sortimentov ter polobdelanih, obdelanih in žaganih sortimentov

 • izračuna ali odčita kubaturo sortimenta

 • upošteva pravila merjenja in standarde

 • gozdarski in lesnoindustrijski priročnik

 • standardi za gozdnolesne sortimente

 • merski trak

 • premerka

 • Merjenje in ugotavljanje volumna stoječega drevesa

 • izračuna volumen stoječega drevesa s pomočjo formul

 • odčita volumen stoječega drevesa iz deblovnic

 • pripravi pripomočke in terensko opremo za izvedbo meritve

 • izvede za izračun volumna potrebne meritve

 • gozdarski in lesnoindustrijski priročnik

 • merski trak

 • premerka ali Π trak

 • višinomer

 • padomer

 • Lesna zaloga sestoja

 • izbere ustrezno terensko opremo

 • s pomočjo gozdarske karte in terenskih oznak se orientirati v gozdu

 • organizira terensko izvedbo polne premerbe in izvede meritve

 • izračuna lesno zalogo s pomočjo dvovhodnih deblovnic

 • izračuna lesno zalogo s pomočjo enovhodnih deblovnic

 • na osnovi terenskih informacij zna izbrati ustrezno metodo za izračun lesne zaloge

 • prenese vzorčno mrežo iz karte na teren

 • na vzorčni ploskvi izvede vse z metodo predpisane meritve

 • izračuna lesno zalogo na vzorčnih ploskvah in njeno hektarsko vrednost

 • zna uporabljati tablice donosov

 • izračuna lesno zalogo po bilančni metodi

 • gozdarski in lesnoindustrijski priročnik

 • merski trak

 • premerka ali Π trak

 • višinomer

 • padomer

 • busola s stojalom

 • gozdarske karte

 • ravnilo in kotomer

 • žepni računalnik

 • kreda

 • obrazci za vpisovanje podatkov

 • Priraščanje gozdnega drevja

 • pripravi pripomočke in terensko opremo za ugotavljanje starosti

 • na različne načine ugotovi starost dreves in izračuna povprečno starost sestoja

 • iz izravnanih podatkov nariše rastno in prirastni krivulji

 • izbere najustreznejšo metodo izračuna in ugotovi prirastek lesne zaloge

 • zna uporabljati prirastni sveder

 • na izvrtku odčita radialni prirastek in prehodno dobo

 • zna odčitati prirastek na iz debla izrezanem kolobarju

 • izračuna prirastek lesne zaloge po metodah debelinskega prirastka, prehodnih dob in prirejenih volumenskih prirastnih tarifah

 • izračuna prirastek po kontrolni metodi

 • oceni prirastek lesne zaloge s pomočjo tablic donosov

 • gozdarski in lesnoindustrijski priročnik

 • merski trak

 • premerka ali Π trak

 • busola

 • gozdarske karte

 • ravnilo in kotomer

 • žepni računalnik

 • kreda

 • obrazci za vpisovanje podatkov

 • prirastni sveder

 • ravnilce z utorom

 • povečevalno steklo

 • Gozdnogospodarski načrt

 • pozna vsebinske dele območnega gozdnogospodarskega načrta in gozdnogospodarskega načrta enote

 • v načrtu zna poiskati uporabne informacije

 • gozdnogospodarski načrt

 • Osnovno geodetsko orodje

 • izvede enostavne zakoličbe in meritve

 • osnovna geodetska orodja

 • Busolo

 • izmeri azimut in določi magnetno deklinacijo

 • prenese azimut iz karte na teren in obratno

 • busola, karta, ravnilo in kotomer

 • Padomer

 • izmeri naklon terena

 • izračuna horizontalno razdaljo

 • prenese razdaljo s karte na teren in obratno

 • padomer, karte

 • žepni računalnik

 • merski trak

 • Tahimeter

 • tahimeter centrira in horizontira

 • odčita in preračuna podatke

 • tahimeter z lato, zapisnik

 • žepni računalnik

 • Nivelir

 • postavi nivelir in odčita podatke

 • nivelir s pripadajočim orodjem in zapisnik

 • Horizontalna izmera parcel

 • izmeri parcelo po trikotni, po koordinatni, po obodni in po polarni metodi

 • kartira parcelo

 • merski trak, trasirke, količki, tahimeter z lato, zapisnik, žepni računalnik

 • karte, orodje za skiciranje

 • pripomočki za kartiranje

 • Poligonizacija

 • izmeri in kartira navadni in busolni poligon

 • merski trak, padomer, trasirke, količki

 • tahimeter z lato, zapisnik

 • žepni računalnik, karte, orodje za skiciranje, pripomočki za kartiranje

 • Višinomerstvo

 • posname vzdolžni in prečni profil gozdne ceste

 • izmeri višinsko razliko med dvema točkama

 • merski trak, padomer, nivelir

 • postopično orodje, trasirke, količki

 • zapisnik, žepni računalnik, karte

 • orodje za skiciranje, pripomočki za kartiranje

 • Geodetski načrti in karte

 • na karti določi razdaljo in površino

 • s pomočjo karte se prostorsko orientira

 • geodetski načrti in karte, kurvimeter

 • polarni planimeter, raster, busola

 • pripomočki za kartiranje

 • Geodetska evidenca

 • poišče potrebne podatke na katastru in zemljiški knjigi

 • podatki o katasterski občini in parcelnih številkah

 • kataster in zemljiška knjiga

 • Gozdne ceste in vlake

 • predvidi ukrepe za popravilo poškodovane gozdne ceste

 • načrtuje in posname gozdno vlako

 • načrtuje popravilo gozdne vlake

 •  

  Urejanje vodotokov in plazišč v gozdnem prostoru

 • oceni poškodovanost zaradi delovanja hudournikov in predvidi potrebne sancijske ukrepe

 • oceni poškodovanost gozdnih tal zaradi delovanja erozije in predvidi potrebne sancijske ukrepe

 •  

  Prepoznavanje divjadi

 • razlikuje prostoživeče divje živali po izgledu in bionomiji, po sledovih in po oglašanju

 • zbirka nagačenih živali

 • zbirke barvnih fotografij in diapozitivov ter avdiovizualnih posnetkov

 • Lovnogospodarsko načrtovanje

 • v lovnogospodarskem načrtu poišče potrebne informacije

 • vzorčni lovnogospodarski načrt

 • Lovsko orožje

 • zna streljati z lovskim orožjem na tarčo srnjaka in na glinaste golobe

 • zna vzdrževati lovsko orožje

 • strelišče za streljanje na tarčo srnjaka in na glinaste golobe

 • strelišče za streljanje z lokom

 • lovsko orožje

 • Lovske trofeje

 • razlikuje trofeje in jih zna pravilno pripraviti

 • zbirka trofej

 • Lovski psi

 • razlikuje pasme lovskih psov in opiše njihovo uporabo pri lovu

 • zbirke barvnih fotografij in diapozitivov ter a/v posnetkov

 • Zavarovane in ogrožene vrste živali pri nas

 • razlikuje in prepozna glavne zavarovane in ogrožene vrste pri nas

 • navede ukrepe za njihovo zaščito

 • zbirke barvnih fotografij in diapozitivov ter avdiovizualnih posnetkov

 • Ročna orodja in pripomočki v gozdarstvu

 • izbere delu primerno orodje, pripomočke in osebna zaščitna sredstva

 • pravilno nabrusi ročna orodja

 • nasadi ročna orodja

 • seka, klesti in presekuje s sekiro

 • prikaže pravilne tehnike dela z ročnimi žagami, z ročnimi lupilniki, z orodji za premikanje in obračanje sortimentov

 • prikaže delovanje žičnega natega in uporabo drevesne spone

 • izdela gozdni red

 • zbirka ročnega orodja in pripomočkov za njegovo vzdrževanje

 • osebna zaščitna sredstva

 • Obnova gozda

 • pripravi sestoj in tal na pomladitev

 • prikaže različne tehnik dela pri sajenju in setvi gozdnega drevja

 • zaščiti sadike pred rastlinojedo divjadjo

 • zaščiti sadike pred zeliščnimi in grmovnimi vrstami

 • zbirka ročnega orodja za sajenje sadik gozdnega drevja

 • pripomočki za zaščito sadik pred rastlinojedo divjadjo

 • pripomočki za zaščito sadik pred zeliščnimi in grmovnimi vrstami

 • osebna zaščitna sredstva

 • Verižna motorna žaga in druga strojna ročna orodja

 • razlikuje različne tipe žag, njihove tehnične in ergonomske posebnosti

 • zna vzdrževati motorno žago in opraviti osnovna popravila (brušenje motorne žage, kovičenje in razkovičenje verige, popravila verige, sklopke, letve, zaganjalne naprave, nastavitev vplinjača)

 • prikaže tehnike in načine dela z motorno žago pri prežagovanju, podžagovanju, izdelavi zaseka in kleščenju

 • drevo pravilno in varno podre

 • kroji in izdela gozdnolesne sortimente

 • predstavi tehnika dela z motorno žago v letvenjakih in drogovnjakih

 • prikaže tehnike dela pri čiščenju z motorno koso

 • predstavi in utemelji varstvene, zdravstvene in ergonomske razloge, ki utemeljujejo in omejujejo uporabo posameznih ročnih motornih orodij

 • različni tipi verižnih motornih žag in drugih ročnih strojnih orodij

 • model verižne motorne žage

 • orodje in pripomočki za vzdrževanje in osnovna popravila motorne žage

 • goriva in maziva

 • osebna zaščitna sredstva

 • Traktor in traktorsko spravilo

 • vozi traktor in pozna posebnosti upravljanja traktorja pri spravilu v različnih delovnih pogojih

 • pripenja in odpenja traktorski tovor

 • predstavi različne tipe in lastnosti traktorjev ter različne priključke in dodatno opremo, ki se uporablja pri spravilu lesa

 • izbere pogojem ustrezno obliko spravila

 • traktor prilagojen za cestno vožnjo

 • gozdarski traktor

 • model traktorja

 • dodatna oprema, ki se uporablja pri spravilu lesa

 • osebna zaščitna sredstva


 • 4. TRAJANJE IZPITA

  4.1. IZDELAVA SEMINARSKE (PROJEKTNE) NALOGE

  Seminarska (projektna) naloga se izdeluje samostojno v šolskem letu, v katerem se opravlja poklicna matura. S pisnim sklepom izpitnega odbora se med ostalim opredeli začetek, dokončanje in rok oddaje naloge. Zagovor se opravi v rednih rokih za poklicno maturo po sprejetem razporedu izpitov.

  Metodološki postopek zgradbe naloge je opisan v navodilih.

  5. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  5.1. SEMINARSKA (PROJEKTNA) NALOGA

  Kriteriji za ocenjevanje seminarske (projektne) naloge:

   

  Kriteriji

  DeležI

  1.  

  načrtovanje obravnavane teme

  10%

  20%

  2.  

  izbira in uporaba ustreznih metod dela

  10%

  20%

  3.  

  analiziranje, interpretiranje in vrednotenje rezultatov dejstev in podatkov

  20%

  40%

  4.  

  predstavitev obravnavanega problema v jezikovno ustrezni obliki

  10%

  10%

  5.  

  izdelek ali storitev

  40%

   

  6.  

  zagovor

  10%

  10%

   

  SKUPAJ

  100%

  100%


  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.