SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRIDOBIVANJE GOZDNIH PROIZVODOV

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo razumevanja znanja in sposobnost reševanja enostavnih problemov na osnovi znanih primerov,

 • poznavanje gozdnih proizvodov in njihove vrednosti in uporabnosti

 • poznavanje priprave sečno spravilnega načtra

 • sposobnost uporabe znanja pri reševanju novih problemov, ki niso bili neposredno ilustrirani s primeri v šoli,

 • sposobnost analize in sinteze znanja in prenos ugotovitev v nove situacije,

 • sposobnost samostojnega reševanja problemov, ki presegajo enostavne primere na danem vsebinskem področju.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

  VSEBINE

  ZNANJA

  UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

  Delo v gozdu

  Kandidat

   

 • vrste del v gozdarstvu in njihovi osnovni cilji

 • definira različna gozdnogospodarska dela in jih razlikuje po namenih in ciljih

 •  

 • vrste gozdnih proizvodov, namembnost in raba

 • navede in razlikuje glavne in stranske gozdne proizvode in opiše njihovo uporabnosti

 •  

 • gozdna delovišča po obsegu in namenu ter pogoji pridobivanja gozdnih proizvodov

 • navede in razlikuje glavne in stranske gozdne proizvode in opiše njih uporabnosti

 •  

 • izobrazbeni, psihofizični in zdravstveni pogoji dela v gozdarski proizvodnji

 • opredeli različna gozdarska in gozdna delovišča po obsegih, namenih del in pogojih pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov

 • pojasni zakonske pogoje, posebnosti pogojev in zahtev poklicnega dela v gozdarstvu ter izobrazbene in zdravstvene pogoje za opravljanje teh del

 •  

  Ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

   

   

 • razlogi za opravljanje ročnih del v gozdarstvu, vrste in nameni rabe posameznih orodij in pripomočkov za delo

 • razlikuje ročna orodja, ki so v rabi v gozdarstvu in pojasni njihovo namembnosti ter utemelji razloge in pogoje njihove rabe

 • zakon ali pravilnik o varstvu pri delu

 • pogoji in razlogi za vzdrževanje ročnih orodij

 • pojasni razloge in predstavi postopke vzdrževanja posameznih ročnih orodij

 • zbirka ročnih orodij, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • pogoji varstva pri delu in tehnike varnega dela z ročnimi orodji

 • pojasni pogoje varnega dela z ročnimi orodji

 • zbirka orodij in pripomočkov za vzdrževanje ročnih orodij

 • Dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem, motorna verižna žaga in drugi ročni stroji na motorni pogon v gozdarstvu

   

   

 • verižna motorna žaga, sestavni deli, namembnost in načini delovanja, tipi in namembnosti rabe žag

 • razpoznava sestavne dele motorne žage, predstavi namembnosti različnih žag in načine delovanja

 • prepoznava in razlikuje tipe motornih žag, predstavi tehnične in ergonomske lastnosti ter primernost njihove rabe

 • model ali skica dvotaktnega motorja, skica ali model motorne žage, posamezni deli žage

 • osnove tehnik varnega dela pri posameznih delih z motorno žago

 • predstavi in pojasni osnove tehnik varnega dela pri vseh delih, ki se opravljajo z motornimi žagami

 •  

 • vzdrževanje motorne žage: razlogi, pripomočki, postopki

 • predstavi osnovna vzdrževalna dela na motorni žagi in pomen dobrega vzdrževanja

 • pripomočki za vzdrževanje žage

 • drugi ročni stroji na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • predstavi in razlikuje različne druge ročne stroje na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • skice ali ročni stroji na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • namembnost in raba posameznih ročnih strojev na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • pojasni namembnosti, načine uporabe, osnove tehnik dela z njimi in njihovega vzdrževanja

 •  

  Podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

   

   

 • osnove tehnik dela z motorno žago v normalnih in posebnih pogojih dela

 • predstavi in pojasni osnove tehnik varnega dela pri različnih delih z motorno žago v normalnih in v posebnih pogojih dela

 •  

 • tehnologije pri podiranju drevja in izdelavi gozd. lesnih sortimentov

 • predstavi in pojasni tehnologije, ki se uporabljajo pri podiranju drevja in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 •  

 • normalni in posebni pogoji dela pri podiranju drevja in pri izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 • razlikuje in predstavi normalne in posebne pogoje dela pri podiranju drevja

 •  

 • pravila in tehnike varnega dela pri podiranju drevja in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 • predstavi in pojasni različne tehnike varnega dela in delovne postopke pri podiranju drevja ter ročni izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 • skice - modeli načinov podiranja drevja in krojenja gozdnih lesnih sortimentov

 • osnove krojenja, standardi in uzance pri izdelavi gozdnih lesnih sortimentov, klasifikacija sortimentov

 • predstavi in pojasni pomen in rabo standardov in uzanc pri izdelavi gozdnih lesnih sortimentov ter pomen klasifikacije sortimentov

 • pojasni uporabo posameznih določil slovenskega standarda za gozdne lesne proizvode

 • Slovenski standard – gozdni lesni proizvodi

 • Tehnike dela z motorno čistilko in drugimi ročnimi stroji na motorni pogon

   

   

 • osnove tehnike dela z motorno čistilko pri različnih gozdarskih gojitvenih, varstvenih in vzdrževalnih delih in osnove varnega dela z njo

 • predstavi in razloži različne postopke in tehnike varnega dela z motorno čistilko pri različnih delih, za katera se ta lahko uporablja

 • zbirka ročnih strojev – motorna čistilka, skica čistilke in tehnik dela z njo

 • osnove tehnik varnega dela z drugimi ročnimi motornimi stroji, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • predstavi pogoje tehnik varnega dela z drugimi ročnimi motornimi stroji, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • zbirka ročnih strojev na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 • osnove varovanja zdravja in ohranjanja psihofizičnih sposobnosti delavcev pri gozdarskih delih

 • predstavi in pojasni splošne in posebne pogoje, ki zagotavljajo varstvo pri delu, zdravstvene in psihofizične sposobnosti delavcev pri gozdarskih delih

 • Zakon o varstvu pri delu in ustrezni predpisi o pogojih zagotavljanja varstva pri delu in varovanja zdravja pri gozdarskih delih

 • Transport v gozdarstvu

   

   

 • transport v gozdarstvu: pojem, odprtost in dostopnost gozdov

 • pojasni in razčleni pojme, ki opredeljujejo transport v gozdarstvu, pogoje odprtosti in dostopnosti gozdov

 •  

 • gozdne prometnice in gozdarska transportna sredstva

 • razlikuje in predstavi različne prometnice in transportna sredstva, ki se uporabljajo v gozdarstvu

 •  

 • spravilo gozdnih lesnih sortimentov in prevozi v gozdarstvu

 • predstavi osnove spravila in prevozov v gozdarstvu

 •  

 • vrste in faze spravila

 • predstavi in razčleni faze spravila

 • gozdnogospodarska karta v merilu 1:5000

 • ročno spravilo

 • spravilo z živino

 • druge oblike nemehaniziranega spravila

 • razlikuje in predstavi pogoje in tehnike varnega dela pri različnih načinih nemehaniziranega spravila

 •  

 • mehanizirano spravilo

 • predstavi različne oblike in delovne stroje, ki se uporabljajo pri mehaniziranih načinih spravila

 •  

  Traktorji in traktorsko spravilo

   

   

 • sestavni deli in delovanje štiritaktnih dieselskih motorjev za pogon traktorjev, drugih vozil in delovnih strojev, prenosi in pogoni priključkov

 • predstavi delovanje in opremo štiritaktnih dieselskih motorjev in njihovo uporabnost pri pogonu traktorjev, drugih vozil in delovnih strojev

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • traktorji v gozdarstvu: tipi, oprema za spravilo, vrste in lastnosti traktorskih vitlov ter druge opreme

 • predstavi in razlikuje različne vrste traktorjev glede na njihovo uporabnost v gozdarstvu in njih opremo za spravilo, s posebnim ozirom na pogoje varstva pri delu in ergonomske pogoje upravljanja traktorja

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • načini upravljanja traktorjev in priključkov pri spravilu

 • predstavi in razlikuje različne možnosti upravljanja traktorjev in priključkov ter pogoje njihove uporabe pri spravilu

 •  

 • tehnike in tehnologije dela pri spravilu s traktorji: pogoji dela, dodatna oprema, vlačenje, rampanje, sortiranje, dodelava na začasnih skladiščih

 • predstavi in pojasni posamezne tehnike dela in tehnologije, ki se uporabljajo pri traktorskem spravilu ter pogoje za uporabo

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • zbiranje in privlačevanje

 • predstavi pogoje varnega in učinkovitega dela pri zbiranju in privlačevanju sorimentov in dodatno opremo ter njeno uporabo, delovne postopke in pogoje varovanja okolja pri delu

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • vlačenje

 • predstavi pogoje varnega in učinkovitega dela pri vlačenju, delovne postopke in pogoje varovanja okolja pri delu

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • rampanje, sortiranje in dodelava sortimentov na rampnem prostoru

 • predstavi postopke in pogoje učinkovitega in varnega dela pri rampanju, sortiranju in dodelavi sortimentov na rampnem prostoru ter pogoje varstva okolja

 • shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu

 • Žično spravilo

   

   

 • pogoji za delo z žičnimi spravilnimi napravami, relief, odprtost gozda

 • predstavi in razloži temeljne pogoje, ki narekujejo možnosti uporabe žičnih spravilnih sredstev

 •  

 • vrste gozdarskih žičnih naprav in načini delovanja

 • predstavi osnovne vrste žičnih spravilnih naprav in razloži osnove delovanja

 •  

 • deli in oprema žičnih naprav

 • predstavi osnovne dele in opremo žičnih spravilnih naprav in pojasni njih namembnost ter načine delovanja, uporabe in upravljanja

 • sheme žičnih spravilnih naprav in opreme

 • načrtovanje in priprave za postavitev žičnega žerjava, organizacija delovišča, montaža in demontaža

 • pojasni razloge in pogoje, ki narekujejo predhodno izbiro ustrezne žične naprave, pogoje in razloge načrtovanja njene postavitve, trasiranja, priprave tras, pogoje montaže in demontaže, pogoje organiziranja dela na takem delovišču

 •  

 • pogoji varnega dela z žičnimi napravami

 • pojasni temeljne pogoje za varno delo na delovišču žične spravilne naprave

 •  

 • prednosti in slabosti žičnega spravila

 • predstavi nekatere temeljne razloge, ki iz gozdnogojitvenih, ekoloških in ekonomskih razlogov opravičujejo ali omejujejo uporabo žičnih spravilnih naprav

 •  

 • pogoji uporabe žičnih spravilnih naprav v slovenskem gozdarstvu

 • predstavi in obrazloži pojem in namen prevozov v gozdarstvu, gozdarske, splošne in zakon. pogoje, ki ga opredeljujejo

 •  

  Prevozi v gozdarstvu

   

   

 • pojem prevozov v gozdarstvu, gozdarski, splošni in zakonski pogoji prevozov v cestnem prometu

 • predstavi in obrazloži osnovne pogoje in kriterije za izbiro kamionov, traktorjev in priklopnikov, ki se uporabljajo za namene prevozov v gozdarstvu, načine in namembnosti različnih nadgradenj in opreme vozil in priklopnikov ter tehnične, gospodarske in ergonomske razloge zanje

 • skice, sheme, modeli, posamezni deli prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v gozdarstvu, njihove nadgradnje (hidravličnih nakladalnikov in druge opreme)

 • kamioni, traktorji, priklopniki in kombinirana vozila, vrste, načini in namembnosti različnih nadgradenj in opreme pri prevozih, ergonomski pogoji v gozdarskem prevozništvu

 • predstavi in obrazloži temeljne funkcije in lastnosti gozdarskih nakladalnikov in jih opredeli po vrstah in zmogljivostih glede na primernost njihove montaže in uporabe

 •  

 • hidravlični nakladalniki v gozdarstvu: sestavni deli, načini delovanja, pogoji uporabe in montaže, razlike v lastnostih, moči in namembnosti

 • predstavi in obrazloži temeljne funkcije in lastnosti gozdarskih nakladalnikov in jih opredeli po vrstah in zmogljivostih glede na primernost njihove montaže in uporabe

 •  

 • tehnike dela s hidravličnimi nakladalniki pri nakladanju in razkladanju vozil

 • predstavi osnove tehnike dela z nakladalniki pri nakladanju vozil z gozdnimi lesnimi sortimenti

 •  

 • organizacija dela pri odpremi in dodelavi gozdnih lesnih sortimentov in njihova oddaja

 • predstavi organizacijo dela pri nakladanju in odpremi gozdnih les. sortimentov v povezavi s pogoji predhodnega skladiščenja in možnega sortiranja na rampnem prostoru, predstavi pogoje in možnosti dodelave in odpreme sortimentov

 • Gozdarski priročnik

 • pogoji varnega dela in ergonomski pogoji dela pri odpremi gozdnih lesnih sortimentov, pri delu z nakladalniki in pri prevozih lesa

 • predstavi ergonomske in varstvene pogoje nakladanja, zlaganja, zavarovanja in razkladanja tovora v skladu s predpisi ter pogoji varstva pri delu

 •  

  Mehanizirana in avtomati-zirana gozdna proizvodnja, procesne tehnologije in procesorji

   

   

 • mehanizirana gozdna proizvodnja

 • razlikuje in predstavi primere mehanizirane, tehnologije v sodobni gozdni proizvodnji

 • skice in modeli strojev, naprav in opreme, ki se uporabljajo v sodobnih tehnologijah gozdne proizvodnje

 • avtomatizirana gozdna proizvodnja

 • razlikuje in predstavi primere avtomatizirane tehnologije v sodobni gozdni proizvodnji

 • skice in modeli strojev, naprav in opreme, ki se uporabljajo v sodobnih tehnologijah gozdne proizvodnje

 • procesne tehnologije v sodobnem gozdarstvu

 • razlikuje in predstavi primere procesne tehnologije v sodobni gozdni proizvodnji

 • skice in modeli strojev, naprav in opreme, ki se uporabljajo v sodobnih tehnologijah gozdne proizvodnje

 • procesorji, procesorske glave in procesorske tehnologije v gozdarstvu

 • predstavi osnovne konstrukcijske značilnosti, lastnosti, opremo in principe dela gozdarskih procesorjev in procesorskih glav ter osnovne tehnologije dela z njimi

 •  

 • ekonomski in ergonomski pogoji, pogoji varnega dela in varstva okolja pri uporabi mehaniziranih in avtomatiziranih tehnologij proizvodnje v gozdarstvu

 • pojasni ekonomske, ergonomske, ekološke prednosti in slabosti gozdarskih procesorjev in pogoje varstva pri delu

 •  

 • primerjava pogojev uporabe mehaniziranih in avtomatiziranih tehnologij v svetu in v Sloveniji

 • razloži temeljne pogoje in možnosti uporabe gozdarskih procesorjev v različnih pogojih gospodarjenja z gozdovi in z ozirom na pogoje njihove uporabe pri nas

 •  

  Mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev

   

   

 • problematika lupljenja in ekonomičnosti gozdne proizvodnje ter manipulacije s sortimenti iglavcev

 • predstavi problematiko lupljenja in ekonomičnosti proizvodnje in manipulacije s sortimenti iglavcev

 •  

 • stroji za lupljenje in krojenje v gozdu in na lesnih skladiščih, različne možnosti in tehnologije

 • predstavi različne možne rešitve strojnega lupljenja iglavcev v gozdu in na skladiščih in spremljajoče tehnološke in organizacijske rešitve

 • skica mehaniziranega skladišča za dodelavo iglavcev, skice lupilnih strojev in njihove opreme

 • Osnove primarne industrijske predelave lesa in domače rabe gozdnih lesnih sortimentov

   

   

 • skladišča hlodovine in rezanega lesa pri lesnoindustrijskih obratih

 • predstavi in razloži splošne pogoje ravnanja z lesom na lesnih skladiščih

 •  

 • oprema žagalnic in proizvodni procesi

 • predstavi in razloži osnovno opremo žagalnic in različne tehnološke in organizacijske rešitve, s posebnim ozirom na pogoje dobave in kakovosti hlodovine

 •  

 • tesalnice in drugi obrati za predelavo drobnega tehničnega lesa

 • predstavi nekatere pogostejše tehnične in tehnološke rešitve pri primarni predelavi drobnega tehničnega lesa, z ozirom na pogoje in možnosti dobave in izrabe lesnih sortimentov

 •  

 • problematika žagovine in lesnih ostankov

 • pojasni temeljno problematiko rabe in odlaganja žagovine in lesnih ostankov ter predstavi ustrezne rešitve

 •  

 • mala lesna obrt in suhorobarstvo

 • predstavi in pojasni temeljne pogoje in razloge za obstoj in razvoj male lesne obrti in suhorobarstva pri nas in predstavi najpogostejše oblike in delovne postopke

 •  

 • ravnanje z lesom, vrste dejavnosti in delovnih postopkov

 • pojasni pogoje in razloge pridobivanja lesa in ravnanja z lesom, ki se uporablja v mali lesni obrti in suhorobarstvu

 •  

  Sečnospravilno načrtovanje

   

   

 • pojem in namen sečnospravilnega in izvedbenega načrtovanja

 • predstavi namen in vsebinske sestavine načrta ter pojasni njegove povezave z gojitvenim načrtom in načrtovanjem organizacije dela

 •  

 • viri informacij, ki so potrebne za izdelavo sečnospravilnega in izvedbenega načrta, namen in načini njihove uporabe, delovni pripomočki in postopki

 • predstavi vire informacij za sestavo načrta, postopke njihove obdelave in uporabe z ozirom na vrste del, delovne postopke in faze, izbiro ustreznih normativov

 • vzorec sečnospravilnega načrta in izvedbenega

 • predstavi vire informacij za sestavo načrta, postopke njihove obdelave in uporabe z ozirom na vrste del, delovne postopke in faze, izbiro ustreznih normativov

 • predstavi postopke izračuna norm

 •  

 • pripravljalna dela za izdelavo sečnospravilnega in izvedbenega načrta, ocena pogojev in izbira tehnologije dela, delovnih strojev in določanje delovnih enot

 • opiše delovne postopke pri pripravi načrta, osnovna izhodišča za oceno delovnih pogojev, izbiro tehnologije dela in delovnih strojev ter pogoje za izločanje delovnih enot

 • Gozdarski priročnik

 • vsebina načrta, izdelava čistopisa in prilog

 • predstavi okvirne vsebine načrta in posameznih prilog

 • Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih

 • pogoji organizacije dela na delovišču, izvajanje, spremljanje in prevzemanje del

 • opiše okvirne pogoje za izvajanje del po načrtu, organizacijo, vodenje, spremljanje in prevzemanje del

 •  

  Pri pripravi izpitnih nalog ter vprašanj upoštevajte “Navodila za pripravo in izvedbo 2. Izpitne enote”, pripravil CPI.

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • pisni izpit,

 • ustni izpit.

  4.1. PISNI IZPIT

  Priporočilo

  Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, struktuirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

  Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita

  Izpitna pola oz. sklop

  Štev. nalog

  Tipi nalog

  Vrednotenje posameznih nalog

  (točk)

  Dovoljeni pripomočki

  Čas reševanja

  (minut)

  Delež v oceni

  (%)

  1.

  6

  kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov ter pretvarjanja enot

  5

  geometrijsko orodje

  do 30

  20

  2.

  2

  strukturirane naloge iz uporabe zakonov in definicij posameznih področij

  20

  učbenik, pisna gradiva,

  kalkulator, priročnik

  do 90

  60

   

  1

  strukturirane naloge iz uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja področij

  30

     

  20

   

   

  SKUPAJ

  100

   

   

  100

   

  4.2. TRAJANJE PISNEGA IZPITA

  Pisni izpit traja najmanj 90 in največ 120 minut.

  4.3. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna, jasna, nedvoumna ter ustrezno razčlenjena. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj ter tako zagotoviti ustrezno pokritost vsebin ter zahtevnost ustnega izpita. Kandidat odgovarja na vprašanja s področja organizacije in izvedbe posameznih del in delovnih faz pri pridobivanju gozdnih proizvodov, opravi enostavnejše računske naloge in izračuna delovno normo za posamezno delovno nalogo za katero so znani izhodiščni podatki.

  Vprašanja morajo zajeti znanja iz razumevanja in uporabe (55%) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45%).

  * Delež posameznega vprašanja v oceni ustnega izpita.

  4.4. OBLIKOVANJE SKUPNE OCENE

  Skupno oceno izpitne enote določi izpitna komisija v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Dovoljeni pripomočki pri ustnem in pisnem izpitu so določeni v poglavju 3. in 4.1.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.