SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

ENERGETIKA
 

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. IZVEDBA IZPITA

Zgradba izpitne enote:

Za pisni izpit se pripravita dve izpitni poli, ki ju kandidati rešujejo do 120 minut. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja, definicij in zakonov iz energetike (delež 40 %), druga izpitna pola vsebuje tri do pet preglednih strukturiranih nalog iz izbire oziroma analiziranja postopkov in praktične uporabe osnovnega znanja (delež 60 %). Celoten pisni izpit je ocenjen s 50 točkami.

Priporočilo:
Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovnoteoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, računske, grafične, strukturirane, problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje, ...).

4. IZPITNE VSEBINE

VSEBINE, POJMI

ZNANJA

UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

Električne veličine

 • osnovne električne veličine (napetost, tok, upornost, moč, energija)
 • električni tokokrog
 • merjenje električnih veličin

Dijak:

 • definira osnovne električne veličine,
 • izračuna upornost vodnika ter zaporedno in vzporedno vezavo uporov,
 • sestavi osnovni električni tokokrog,
 • izračuna tok skozi tokokrog in padce napetosti ter moči in energije na elementih tokokroga,
 • z merilnimi instrumenti izmeri različne električne veličine;
 • navodila za pravilno in varno uporabo električnih merilnih instrumentov,
 • didaktični panoji z vezalnimi shemami za prikaz različnih električnih tokokrogov in meritev,
 • Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti;

Uporaba električne energije

 • učinki električnega toka (kemični, toplotni, svetlobni)
 • električno polje
 • magnetno polje
 • izmenična napetost
 • priključevanje porabnikov na omrežje
 • opiše kemične, svetlobne in toplotne učinke el. toka,
 • izračuna osnovne parametre pri pretvarjanju električne energije v toploto (Joulov zakon),
 • opiše nastanek in lastnosti električnega polja,
 • izračuna osnovne parametre kondenzatorja,
 • opiše magnetne učinke in definira magnetne veličine,
 • določi smer sile na vodnik v mag. polju in smer inducirane napetosti pri gibanju vodnika v magnetnem polju,
 • opiše nastanek in lastnosti izmenične napetosti,
 • razloži obnašanje upora, tuljave in kondenzatorja v izmeničnem tokokrogu, izračuna njihove impedance in nariše kazalčne diagrame,
 • opiše lastnosti in prednosti trifaznih sistemov,
 • definira osnovne pojme, veličine in elemente električnih instalacij,
 • opiše učinkovanje električnega toka na človeško telo in razloži delovanje različnih zaščitnih ukrepov pred udarom električnega toka,
 • opiše delovanje transformatorja in izračuna njegove osnovne parametre,
 • opiše delovanje in uporabo asinhronskih motorjev in izračuna osnovne parametre;
 • Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti,
 • didaktični komplet za demonstracijo učinkov električnega in magnetnega polja,
 • didaktični panoji za prikaz vezave in uporabe različnih električnih komponent in instalacij,
 • didaktični pano za prikaz vezave in uporabe enofaznih in trifaznih elektromotorjev,
 • didaktični pano za prikaz vezave in uporabe transformatorjev;

Elektronika

 • pasivni polprevodniški elementi
 • aktivni polprevodniški elementi
 • pretvorniki neelektričnih veličin v električne
 • našteje in opiše nekaj pasivnih polprevodniških elementov,
 • našteje in opiše nekaj aktivnih polprevodniških elementov,
 • nariše in pojasni delovanje transistorja kot stikala in kot ojačevalnika signalov,
 • opiše delovanje in uporabo različnih močnostnih polprevodnikov,
 • opiše delovanje in uporabo različnih pretvornikov neelektričnih veličin v električne;
 • didaktični panoji za prikaz vezave in uporabe različnih aktivnih in pasivnih elektronskih komponent,
 • zbirka polprevodniških elementov,
 • zbirka pretvornikov neelektričnih veličin v električne (senzorji za merjenje mehanskih veličin),
 • strokovna literatura, CD, prospekti, sheme;

Osnove krmilne logike

 • stikalna algebra in logične enačbe
 • osnovne logične operacije Boolove algebre
 • poenostavljanje logičnihn enačb
 • pomnilne celice
 • časovni členi
 • električna krmilja
 • spozna osnovne operacije logične in stikalne algebre,
 • spozna osnovne logične funkcije IN, ALI, NE,
 • poenostavlja logične enačbe s pravili Boolove algebre in VK diagramov,
 • opiše uporabo logičnih vezij in pomnilnih členov ter podrobneje spozna RS flip-flop,
 • nauči se uporabljati različne časovne člene,
 • spozna ožičeno logiko in programabilne logične krmilnike;
 • didaktični panoji z modeli za prikaz vezave in uporabe različnih logičnih vrat, časovnih, pomnilnih členov, relejev in električnih krmilj,
 • strokovna literatura, CD prospekti, sheme,
 • zbirka elementov krmilne logike;

Osnovni pojmi v termodinamiki (TD)

 • fizikalne veličine in enote
 • različne oblike energije
 • zaprti in odprti termod. sistemi
 • osnovne veličine stanja sistema
 • stanje in ravnotežje sistema
 • preobrazbe in krožni procesi
 • ničti zakon TD
 • plinska enačba
 • obvlada fizikalne veličine in enote v termodinamiki,
 • zna pretvarjati enote iz SI v ostale merske sisteme in obratno,
 • pozna osnovne oblike in izračun energij v TD,
 • spozna pomen osnovnih veličin stanja za energetsko stanje sistema,
 • zna za primere iz tehniške prakse izbrati ustrezne teoretične modele in določiti vrsto termod. sistema,
 • razume osnovne preobrazbe in krožne procese v praksi,
 • spozna pomen ničtega zakona in ga zna uporabiti pri pravilnem merjenju temperature,
 • zna povezati veličine stanja s plinsko enačbo in plinskimi zakoni;
 • Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti, sheme,
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • didaktični panoji z modeli različnih energetskih naprav, prikazi pretvarjanja, meritev in uporabe različnih vrst energije;

Lastnosti homogenih snovi

 • agregatna stanja homogene snovi
 • spremembe agregatnih stanj homogene snovi
 • diagrami (T - v, p - v, p - T)
 • tabele (stanja - nasičena para, vrela kapljevina in pregreta para)
 • zna opisati agregatna stanja ter agregatne spremembe homogene snovi,
 • zna pojasniti povezavo med tlakom in temperaturo pri agr. spremembah,
 • spremlja agregatne spremembe v ustreznih diagramih in tabelah,
 • zna določiti veličine stanja in energije (tlak, temperatura, spec. volumen, entalpija, uparjalna toplota),
 • razlikuje in definira različna stanja pri uparjanju tekočine,
 • razlikuje pojma idealnega in realnega plina v področju pregrete pare;
 • didaktični pano z modelom parnega postrojenja,
 • termodinamične tabele in diagrami,(parne tabele, krivulje napetosti, h-s, T-s diagram),
 • Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti, sheme;

Prvi zakon termodinamike

 • specifične toplote snovi (plinov)
 • izračun toplote
 • absolutno (volumsko) delo
 • notranja energija, entalpija in tehnično delo
 • zapis prvega zakona za TD sisteme
 • zna definirati pojem specifične toplote in določiti toploto,
 • definira absolutno delo in ga analitično ter grafično določi,
 • pojasni različne definicije tehničnega dela in ga razlikuje od absolutnega dela,
 • zna predstaviti tehnično delo v p-V diagramu, kot vsoto absolutnih del,
 • zapiše prvi zakon TD kot obliko energijskega zakona za zaprti in odprti TD sistem,
 • zna zapisati spremembo notranje energije in entalpije za različne tipe termodinamičnih sistemov,
 • zna uporabiti energijsko enačbo pri reševanju različnih tehničnih problemov;
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • strokovna literatura, CD, prospekti, sheme;

Drugi zakon termodinamike

 • glavne teze
 • perpetuum mobile II.vrste
 • toplotni stroji
 • hladilni stroji in toplotne črpalke
 • pojem entropije sistema
 • povračljivost in nepovračljivost procesov
 • toplotni diagram in tabele z entropijo
 • sprememba entropije idealnega plina
 • adiabatni (izentropni) izkoristek
 • na preprostih primerih pojasni osnovne teze drugega zakona TD,
 • zna analizirati TD proces-perpetuum mobile(II.vrste),
 • opiše princip delovanja toplotnega in hladilnega stroja oz. toplotne črpalke,
 • izračuna osnovne parametre (energija, izkoristek, hladilno in grelno število) toplotnega stroja, hladilnega stroja in toplotne črpalke,
 • razlikuje povračljive in nepovračljive procese,
 • prikaže osnovne preobrazbe in procese v toplotnem diagramu,
 • pojasni definicijo in pomen entropije ter našteje vzroke za njeno spreminjanje,
 • zna izračunati spremembo entropije v različnih primerih,
 • definira pomen izentropnega izkoristka;
 • didaktični pano z modelom toplotnega in hladilnega stroja (toplotne črpalke) -prikaz delovanja in uporabe,
 • strokovna literatura, CD, prospekti, sheme;

Presojanje kakovosti energetskih procesov

 • pojem eksergije in anergije
 • glavni vzroki za nepovračljivost procesov
 • eksergijski izkoristek
 • presoja kvalitete zaprtega TD sistema (po drugem zakonu)
 • zna pojasniti pojem in pomen eksergije in anergije na osnovnih energijah v TD,
 • spozna uporabnost pojma povračljivega dela za enostavnejše primere,
 • spozna parametre za kvantitativno in kvalitativno analizo krožnih procesov,
 • zna določiti eksergijo zaprtega TD sistema;
 • strokovna literatura, CD, prospekti proizvajalcev energetskih postrojenj, sheme;

Plinski delovni procesi

 • zna opisati teoretični in dejanski ottov, dieslov in julov krožni proces,
 • skicirati procese v p-V in T-S diagrama,
 • izračunati osnovne parametre krožnega procesa,
 • izračunati delo krožnega procesa in izkoristek;
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • didaktični pano z modelom plinskega delovnega procesa,
 • strokovna literatura, CD, prospekti o Joulovem procesu;

Parni delovni procesi

 • zna izračunati osnovne parametre enostavnega parnega procesa,
 • skicirati procese v T-s oz. h-s diagramu,
 • našteti osnovne elemente parnega postrojenja ter zna razložiti njihovo funkcijo,
 • razložiti osnovne prvine plinsko-parnega procesa,
 • razložiti osnovne prvine kogeneracije;
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • didaktični pano z modelom parnega delovnega procesa,
 • strokovna literatura, CD, prospekti o Rankinovem procesu;,

Hladilni procesi

 • zna razložiti hladilni proces na primeru hladilnika ali toplotne črpalke,
 • definirati hladilno oziroma grelno število,
 • izračuna dovedeno in odvedeno toploto in potrebno mehaniko krožnega procesa;
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • didaktični pano z modelom hladilnega procesa,
 • strokovna literatura, CD, prospekti o hlajenju in hladilnih napravah;

Vlažen zrak in klimatizacija

 

 

 • zna ugotoviti razliko med idealnim plinom in plinsko zmesjo,
 • narisati osnovne procese prezračevanja in klimatizacije v h-x diagramu,
 • odčitati oziroma izračunati veličine stanja vlažnega zraka;
 • termodinamične tabele in diagrami,
 • didaktični pano z modelom klima naprave,
 • strokovna literatura, CD, prospekti, sheme o klimatizaciji;

Prenos toplote

 

 

 • zna definirati prevod, prestop in prehod toplote,
 • izračunati toplotno prehodnost, toplotni tok in temperaturni diagram za sestavljeno steno,
 • razložiti delovanje prenosnikov toplote;
 • Strojniški priročnik, strokovna literatura, podatki za izračun, CD,
 • prospekti proizvajalcev,
 • baza podatkov za toplotne karakteristike elementov kostrukcij;

Viri energije in zgorevanje

 

 • zna našteti vire energije in pozna njihove kemične lastnosti,
 • razložiti načine rabe posameznih oblik obnovljivih virov energije,
 • pojasniti pojma zgornja in spodnja kurilnost,
 • opisati popolno zgorevanje,
 • ugotoviti izvore CO2 in vpliv na klimatske spremembe.
 • strokovna literatura, CD, prospekti o kvaliteti zgorevanja goriv in ekologiji,
 • baza podatkov za sestavo in kurilnost goriv.

5. OCENJEVANJE IZPITA

5.1 Pisni izpit:

Izpitna pola je ovrednotena po predhodno izdelanem točkovniku s skupno 50 točkami.

Izpitna pola oz. sklop

Štev. nalog

Tipi nalog

Vrednotenje posameznih nalog

(točke)

Dovoljeni pripomočki

Čas reševanja

(minute)

Skupaj točk

Delež v oceni

(%)

1.

4 - 10

kratke naloge ali vprašanja iz osnovnega znanja definicij ter pretvarjanja enot oz. test objektivnega tipa za preverjanje osnovnih znanj iz energetike,

1 - 5

Strojniški priročnik,

kalkulator, tabele, diagrami, geometrijsko orodje,

do 20

20

40

2.

3 - 5

strukturirane naloge iz izbire oz. analiziranja postopkov in uporabe osnovnega znanja z uporabo zakonov in definicij posameznega ter uporabe, analiziranja in vrednotenja oziroma povezovanja različnih področij energetike.

6 - 10

geometrijsko orodje,

žepni računalnik, Strojniški priročnik ali termodinamične tabele in diagrami, sheme.

do 100

30

60

 

SKUPAJ

 

do 120

50

100

5.2 Ustni izpit:

Za ustni izpit je pripravljen enoten seznam vprašanj, ki služijo učiteljem za pripravo izpitnih lističev. Vsak izpitni listek je točkovan s 50 točkami. Vprašanja morajo biti točkovana in izbrana tako, da so listki enakovredni. Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih (didaktični panoji, termodinamične tabele in diagrami, sheme, ...).

Pri sestavljanju izpitnih listkov je potrebno upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj. Vprašanja zajemajo znanja iz definicij, zakonov in poznavanja strokovne terminologije (30 %), razumevanja in uporabe (40 %) ter analize, sinteze in vrednotenja (30 %).