SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV 4. IZPITNE ENOTE

SEMINARSKA NALOGA ALI IZDELEK OZIROMA STORITEV Z ZAGOVOROM

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 3. PRIPOROČILA za uporabo

Četrta izpitna enota poklicne mature zajema samostojno izdelavo izdelka oziroma opravljanja storitve ali izdelavo seminarske naloge iz potrjenega seznama tem, izbranih na osnovi izpitnega kataloga in potrjenih na izpitnem odboru. Izpitna naloga je samostojno delo, ki ga dijak opravi s pomočjo navodil in nasvetov mentorja in je lahko v obliki projektnega dela.

Osnovni namen seminarske naloge je, da kandidat širše in poglobljeno obravnava določeno strokovno področje. S seminarsko nalogo mora kandidat pokazati določeno raven in povezavo teoretskega in praktičnega znanja ter sposobnost samostojne uporabe strokovnih virov pri obravnavi teme. Projektna naloga je samostojna obravnava določenega problema in je strukturirana po dogovorjenem zaporedju načrtovanih postopkov (informiranje, načrtovanje, izbira, odločitev, izvedba, kontrola, vrednotenje). Temo projektne naloge kandidati izberejo po dogovoru z mentorjem v skladu z izpitnim katalogom in pri izdelavi postopek dela usklajujejo z mentorjem.

Izdelava izdelka ali opravljanje storitve na poklicni maturi traja do 7 ur.

4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA POKLICNI MATURI

SPLOŠNA ZNANJA

PROJEKTNO DELO

Načrtovanje projektnega dela

Dijak (skupina dijakov):

 • določi vsebino projektne naloge,
 • določi cilje projektne naloge ter metode in tehnike dela,
 • opredeli konkretne naloge za dosego cilja;

Izdelava nebesednih vidnih sporočil

Uporaba računalniške in programske opreme

 • zna uporabljati računalniška orodja in programe za izdelavo preračunov, tehnične dokumentacije in multimedijske predstavitve svojega dela;

Iskanje strokovne literature

 • zna poiskati, zbrati in uporabiti primerno strokovno literaturo,
 • zna poiskati in izbrati zakone, pravilnike, standarde,
 • zna pravilno opremiti citate iz strokovne in zakonodajne literature,
 • zna pravilno navesti vire uporabljene literature,
 • informacije zna poiskati tudi z uporabo interneta (www strani, elektronskega tiska);

Predstavitev projektne naloge

 • zna predstaviti projektno nalogo (časovno omejeno, razumljivo, zanimivo,..),
 • bistvene informacije o projektni nalogi zna izdvojiti in jih razumljivo predstaviti,
 • pri predstavitvi uporablja različne avdio-vizualne pripomočke;
   

STROKOVNA ZNANJA

 

Izdelek

Dijak (skupina dijakov):

 • izdela izdelek in opiše tehnološki proces ter izdelek;

Tehnološka navodila in dokumentacija

 • pripravi tehnološka navodila in dokumentacijo za izdelavo določenega izdelka (navodila za delo, preračune, risbe,...);

Priprava izdelka za trg

 • izdela reklamo, embalažo, deklaracijo, itd. za določen izdelek;

Strojna oprema

 • zna pripraviti in uporabiti strojno opremo pri izdelavi projektne naloge;

Analiza kakovosti

 • opravi analize in meritve, s katerimi ugotavlja kakovost izdelka,
 • rezultate analiz zna primerno ustno, pisno in grafično predstaviti.

Opomba: skupina dijakov za obsežnejšo razpisano temo je lahko sestavljena iz največ treh dijakov, pri čemer morajo biti za vsakega kandidata določene obveznosti, ki sestavljajo del celotnega projektnega dela.

4.1 SEZNAM vsebin za razpis tem seminarskih nalog ali izdelavo izdelkov ali opravljanje storitev

S seznamom vsebin so opredeljena znanja oziroma spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

VSEBINE (PODROČJA) ZNANJA UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

Snovanje in konstruiranje, modeliranje ali izdelava izdelka

Dijak:
 • izbere zahteve ter želje, s katerimi določi izdelek,
 • izdela natančen opis dejanskega stanja, na osnovi katerega bo razvijal izdelek,
 • izdela vsaj dve možni rešitvi ter na osnovi tehnološke in ekonomske ocene izbere eno rešitev,
 • izdela potrebne izračune, tehniške risbe ter ostalo tehnično dokumentacijo,
 • projekt izdelave predstavi v pisni obliki kot seminarsko nalogo,
 • pripravi multimedijsko predstavitev svojega dela;

Dijak:

 • uporablja zapiske predavanj, ustrezno literaturo, računalniške programe za oblikovanje besedila, za preračunavanje – analize (CAE) in tehnično risanje oz. modeliranje (CAD),
 • predstavitev pripravi s pomočjo multimedijskih predstavitvenih programov, ki omogočajo preko računalnika pripravljeno gradivo s pomočjo projektorja prikazati na platnu;

Izvedbe strojnih elementov

 • oblikuje, konstruira izdelke,
 • predlaga, primerja in vrednoti različne konstrukcijske rešitve za isti izdelek,
 • ovrednoti izdelek glede na uporabnost, estetiko, ergonomijo, ekologijo, zahtevnost in ekonomičnost izdelave;
 • uporablja računalniške programe in kataloge raznih proizvajalcev strojne opreme in ustrezna navodila za preračune strojni delo
 • uporablja ustrezne standarde;

Krmiljenje tehnoloških procesov

 • s pomočjo zbranih podatkov izbere najprimernejši stroj oz. napravo za že postavljeno tehnologijo oz. načrtuje tehnologijo glede na postavljene robne pogoje in zahteve;
 • uporablja ustrezne računalniške programske pakete ter literaturo v slovenskem in tujem jeziku;

Uporaba CAD/CAE/CAM orodij

 • izdela risbo ali prostorski model izdelka ali sklopa (CAD),
 • s pomočjo parametričnega prostorskega modela izvede trdnostno, kinematično in drugo analizo (CAE),
 • s pomočjo risbe – modela izdela program za nadaljnjo obdelavo na CNC stroju (CAM),
 • z uporabo ustreznih programov za predstavitve pripravi vizualno predstavitev izdelka ali polizdelka;
 • uporablja ustrezne računalniške programske pakete ter literaturo v slovenskem in tujem jeziku;

Sodobne tehnologije: lepljenje, laser, elektronski snop, vodni curek, difuzijsko varjenje…

 • opiše, primerja, preizkuša in analizira uporabo in lastnosti postopkov spajanja in materialov z vidika kakovosti spojev, vrste in načina uporabe izdelka, ekonomičnosti in ekologije;
 • uporablja novejšo literaturo, prospekte, AV medije, elektronske medije, poišče možnosti za oglede takih naprav v ind. praksi;

Materiali za novo tisočletje…

 • opiše, primerja, preizkuša in analizira zgradbo, uporabo in lastnosti novih materialov za posebne zahteve…
 • analizira optimalnost izbire materialov z vidika vrste in načina uporabe izdelka, ekonomičnosti in ekologije;
 • uporablja novejšo literaturo, prospekte, AV medije, elektronske medije, standarde in preizkusne naprave za določanje mehanskih in tehnoloških lastnosti;

Zaščita materialov pred korozijo, škodljivimi vplivi

 • določi napake in ovrednoti njihov vpliv na obdelavo in uporabo,
 • določi vrsto zaščite glede na namen uporabe in jo preizkuša v praksi,
 • primerja, analizira in izbere najprimernejše sredstvo in način odpravljanja škod oz. zaščite materiala;
 • uporablja strokovno literaturo, standarde, nove metode preizkušanja in zaščite materialov, prospekte proizvajalcev;

Tehnologija ….

 • zbere podatke, analizira in primerja - ocenjuje lastnosti in uporabnost strojev oz. naprav,
 • izdela tehnološko- kontrolno dokumentacijo izdelka in planira potek izdelave, montaže, vzdrževanja,
 • načrtuje, predlaga, normira, ovrednoti nove tehnološke rešitve, izboljšave, pripomočke, orodja;
 • Uporablja strokovno literaturo in ustrezne računalniške programe, opravlja oglede in primerjave različnih tehnologij, zbira novejše informacije z elekronskimi in AV mediji in preko stikov s strok. predstavniki-svetovalci proizvajalcev;

Mehanika

 • primere iz področja tehnike obravnava s stališča mehanike; za realne nosilne konstrukcije ugotovi poenostavljen teoretični model in ga preračuna; povezuje znanja z različnih področij, primerja različne možne rešitve ter kritično preveri in vrednoti dobljene rezultate; rezultate uporabi pri dimenzioniranju in oblikovanju konstrukcij;
 • uporablja strokovno literaturo in ustrezne računalniške programe, išče informacije z elekronskimi in AV mediji in preko stikov s strokovnimi delavci podjetij, inštitutov ipd.;

Meritve …

 • določa cilje meritev in merilne veličine, zbira podatke in karakteristike merilne naprave, elementov merilne verige,
 • izbira, konstruira, dimenzionira elemente in jih povezuje med seboj,
 • določa zahtevano natančnost merilne naprave, ocenjuje kvaliteto in pogreške merilnega procesa, zanesljivost naprave,
 • uporabi računalnik pri zajemanju in obdelavi merilnih rezultatov,
 • izračune stroške postavitve in obratovanja naprave;
 • uporablja strokovno literaturo, zapiske, elektronske in AV medije, stike s strok. predstavniki-svetovalci proizvajalcev, računalnik z vmesnikom in programsko opremo;

Energetika

 • Mizbere energetsko napravo, postrojenje ali sistem in optimalno izračunava, izbira, dimenzionira elemente,
 • dupošteva parametre kvalitete, razpoložljivosti in varnosti delovanja,
 • optimira delovanje, določa izkoristek,
 • upošteva pravilnike, normative za ENE naprave,
 • stroškovno in ekološko ovrednoti projekt;
 • uporablja: strokovno literaturo, zapiske, elekronske in AV medije, modele ENE naprav, rač. simulacije in predstavitve, stike z energetskimi svetovalci in strokovnjaki- proizvajalcev oz. uporabnikov ENE- naprav;

Ekologija

 • izbere, spoznava in predstavi ekološki problem,
 • kvalitativno in kvantitativno analizira, meri vzroke in posledice onesnaževanja okolice,
 • išče in predlaga nove rešitve in tehnologije, zaščitne ukrepe,
 • stroškovno in ekološko ovrednoti projekt in vplive na ljudi in okolico;
 • uporablja: strokovno literaturo, zapiske, elekronske in AV medije, stike z ekološkimi društvi in zvezami, ekološke meritve na Hidro-meteorološkem zavodu RS, računalnik z vmesnikom in programsko opremo;

Krmiljenje …

 • opredeli problem,
 • opiše krmilne zahteve,
 • izdela vezalno shemo,
 • realizira krmilje v ustrezni tehniki,
 • izdela opis elementov,
 • s pomočjo programskega paketa AS in jezika Grafcet napiše program in ga preko vmesnika (krmilnik ali FIC) pošlje na delovno mesto,
 • izdela finančno ovrednotenje;
 • za naloge s področja krmiljenja, regulacije, pnevmatskih in hidravličnih elementov, uporablja specializirane učilnice z ustreznimi komponentami. V pomoč so mu ustrezni programi za računalniško simulacijo, animacijo in komunikacijo z realnimi krmilji;

Regulacija …

Pnevmatski elementi …

Hidravlični elementi …

Organizacija proizvodnje …

 • glede na zakonodajo in pravilnike sestavi in oblikuje: opise delovnih mest, delovno dokumentacijo,
 • primerja različice tehnološkega postopka in jih ovrednoti;
 • uporabi uradne liste in druge zakonodajne dokumente,
 • za opise tehnoloških postopkov uporabi standardne ali samostojno izdelane obrazce;

Podjetje ..

 • izdela poslovni načrt,
 • projektira celostno predstavitev podjetja.
 • zbira informacije z obiskom podjetij in samostojnih podjetnikov,
 • uporablja spretnosti komuniciranja, elektronsko pošto in druge oblike za zbiranje informacij.

5. OCENJEVANJE

Izpitna naloga kot četrta enota poklicne mature je samostojno delo, ki obsega izdelavo seminarske naloge iz strokovnega področja, izdelavo izdelka ali opravljanje storitve. Izpitno nalogo izdela kandidat s pomočjo navodil in nasvetov mentorja, ki ga imenuje izpitni odbor.

5.1. Predlog kriterijev ocenjevanja izdelka oz. storitve:

Področje ocenjevanja

Delež (točke)

načrtovanje in priprava naloge

20

 • izvedba

50

 • dokumentacija

10

 • ustni zagovor

20

SKUPAJ

100

5.2. Predlog kriterijev ocenjevanja seminarske naloge:

Področje ocenjevanja

Delež (točke)

 • načrtovanje, razčlenitev, opredelitev problema in uporaba metod dela

20

 • izvedba, analiza in vrednotenje rezultatov

40

 • sklepanje in upoštevanje rezulatatov, dokumentacija

10

 • uporaba literature in virov ter oblikovanje

10

 • zagovor in uporaba sodobnih računskih orodij

20

SKUPAJ

100