SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. IZVEDBA IZPITA

Zgradba izpitne enote:

Za pisni izpit se pripravita dve izpitni poli, ki ju kandidati rešujejo do 120 minut. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja, definicij in zakonov (delež 40 %), druga izpitna pola vsebuje eno do pet preglednih strukturiranih nalog iz izbire oziroma analiziranja postopkov in praktične uporabe osnovnega znanja (delež 60 %). Celoten pisni izpit je ocenjen s 50 točkami.

Priporočilo:
Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovnoteoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, računske, grafične, strukturirane, problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje, ...).

4. ZNANJA

VSEBINE

ZNANJA

UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

Risbe

 • vrste risb
 • standardi
 • tehnična pisava
 • merila
 • formati risb

Dijak:

 • pozna vrste risb glede na njihov namen,
 • pozna različne vrste standardov (SIST-EN, ISO, DIN),
 • pozna vrste formatov ter velikosti formatov vrste A,
 • pozna tehnično pisavo,
 • pozna merila za pomanjšanje in povečanje,
 • pozna razliko med risbo in skico;
 • zbirka standardov,
 • predloge za tehnično pisavo,
 • predloge za vrste in debelino črt;

Vrste projekcij

 • aksonometrične projekcije
 • ortogonalne projekcije
 • prerezi
 • šrafiranje
 • pozna aksonometrične projekcije,
 • pozna ortogonalno projiciranje,
 • zna razvrstiti poglede,
 • zna narisati polni in delni prerez,
 • zna narisati četrtinski prerez na rotacijskem telesu,
 • opiše namen prereza,
 • zna določiti tipe šrafur za posamezne materiale;
 • računalniški program, ki omogoča predstavitev ortogonalnih projekcij iz prostorskega modela;

Kotiranje

 • elementi kotiranja
 • načini kotiranja
 • razvrstitev kot
 • vzporedno kotiranje
 • zaporedno kotiranje
 • kotiranje polmerov premerov in radiusov
 • kotiranje kotov
 • pozna kotirno črto, pomožno kotirno črto, kotirno puščico in piko,
 • pozna razvrstitev kot,
 • pozna vzporedno kotiranje,
 • pozna zaporedno kotiranje,
 • pozna kombinirano kotiranje,
 • pozna kotiranje okroglin,
 • zna kotirati kote;
 

Znaki za navedbo stanja površin

 • našteje osnovne parametre stanja površine,
 • definira vrednosti Ra, Rz, Rmax,
 • pozna pomen določanja stanja površin,
 • razloži znake za navedbo stanja površin,
 • definira znake za centričnost, soosnost, vzporednost in pravokotnost ploskev;
 • etaloni za hrapavost,
 • etaloni stanja površin za posamezne vrste obdelav;

Označevanje tolerance

 • tolerance
 • oznake toleranc
 • ujemi
 • sistem enotne izvrtine
 • sistem enotnega čepa
 • razloži pojem tolerance oziroma odstopka,
 • definira oznako za toleranco za zunanjo in notranjo mero,
 • definira ujem,
 • opiše ohlapni, vmesni in tesni ujem,
 • definira sistem enotnega čepa,
 • definira sistem enotne izvrtine,
 • pozna največje in najmanjše vrednosti za ohlap in nadmero,
 • razloži soodvisnost med stanjem površine in tolerančnim poljem;
 • standardi in tabele za tolerance in ujeme;

Delavniška in sestavna risba

 • delavniška risba
 • sestavna risba
 • vrste glav na risbi
 • risanje navojev
 • risanje vijakov
 • risanje matic
 • definira delavniško risbo z ustrezno glavo,
 • definira sestavno risbo z ustrezno glavo,
 • opiše pomen pozicijskih številk,
 • določi maso enostavnega dela,
 • nariše navoj v izvrtini,
 • nariše navoj na steblu,
 • definira posebnosti pri risanju vijakov,
 • definira posebnosti pri risanju matic;
 • vijaki, matice, primeri;

Tipizacija in standardizacija

 • tipizacija, unifikacija ali modulna gradnja,
 • standardizacija.
 • definira pojem tipizacije,
 • definira pojem stardardizacije,
 • razloži standardna števila R5, R10, R20,
 • razloži prilagojena števila,
 • našteje najpogostejše standarde;
 

Vrste obremenitev glede na čas

 • statična obremenitev
 • dinamična obremenitev
 • meja lezenja
 • časovna statična trdnost
 • definira statično obremenitev,
 • definira dinamično obremenitev,
 • razloži razliko med enakomerno, utripno in izmenično obremenitvijo,
 • nariše Woehlerjevo krivuljo,
 • nariše Smithov diagram,
 • zna poiskati posamezne dinamične obremenitve,
 • razloži amplitudo obremenitve,
 • razloži logaritemsko časovno absciso v Woehlerjevi krivulji,
 • razloži dinamično trdnost materiala,
 • razloži mejo lezenja,
 • razloži zarezni učinek,
 • razloži prijeme za zmanjšanje zareznih učinkov,
 • razloži zvezo med velikostjo prereza, hrapavostjo površine in dopustnimi napetostmi;
 

Lastnosti teles

 • togost telesa
 • upogibna togost palice
 • natezna togost palice
 • torzijska togost palice
 • razloži pojem togosti oziroma elastičnosti telesa,
 • definira natezno togost palice,
 • definira upogibno togost palice,
 • definira torzijsko togost palice in dopustni zasuk za gredi;
 

Trenje

 • definira suho, mešano in tekočinsko trenje in našteje primere,
 • definira kotalno trenje in našteje primere;
 

Nerazstavljive zveze

 • lepljeni spoji
 • lotani (spajkani) spoji zvarjeni spoji
 • kovičeni spoji
 • definira lepljeni spoj,
 • definira adhezijsko in kohezijsko silo,
 • opiše pripravo lepljencev pred lepljenjem,
 • izračuna velikost spoja pri dani dopustni strižni napetosti in znani sili,
 • opiše zvezo med debelino lepila in silo, ki jo spoj nosi,
 • nariše značilne lotane zveze, tudi X in V,
 • opiše postopek priprave lotancev pred lotanjem,
 • definira kriterije za izbiro lota,
 • opiše razliko med lotanjem in varjenjem,
 • našteje in nariše vrste zvarov,
 • definira simbole za posamezne vrste zvarov in njihove lege,
 • s skico prikaže oblikovanje varjencev,
 • definira kvalitete materialov za varjenje,
 • opiše pomen prilog pri varjenju,
 • definira kvalitete zvarov,
 • določi dimenzijo zvara,
 • razloži pomen vrstnega reda varjenja glede na deformacije,
 • razloži kriterij izbire materiala,
 • razloži oznake zvarov v tehnični dokumentaciji,
 • opiše vpliv varjenja na trdnost osnovnega materiala,
 • izračuna sočelni zvar,
 • izračuna kotni zvar,
 • nariše značilne primere kovičenih spojev,
 • razloži pojem strižne ravnine pri kovičenem spoju;
 

Razstavljive zveze

 • zatična zveza
 • sornična zveza
 • zveza z vskočnikom
 • vijačna zveza
 • zveza pesta z gredjo oziroma z osjo
 • zveza med pestom in gredjo z obliko
 • mozniška zveza
 • večutorna zveza
 • zveza pesto/gred s trenjem
 • zveza pesto/gred s tesnim ujemom
 • stožčasti nased
 • zagozdna zveza pesto/gred-os
 • nariše značilne zatične zveze,
 • izračuna napetosti v zatični zvezi,
 • nariše značilne sornične zveze,
 • izračuna napetosti v sornični zvezi,
 • določi ujeme sornične zveze,
 • opiše načine maziva v sornično zvezo,
 • nariše značilne primere zveze z zunanjim in notranjim vskočnikom,
 • definira tolerance utorov za zvezo z vskočnikom,
 • nariše značilne vijačne zveze,
 • definira vijačnico, njen vzponski kot in izračuna primer na metričnem navoju,
 • našteje vrste navojev ter njihove oznake na tehnični dokumentaciji,
 • opiše razliko med običajnimi in drobnimi navoji,
 • opiše samozapornost navojev,
 • izračuna potrebni moment privijanja vijaka pri dani spenjalni sili in tornem količniku,
 • izračuna potrebni moment odvijanja vijaka pri dani spenjalni sili in tornem količniku,
 • definira izkoristek privijanja in odvijanja vijačne zveze,
 • definira kriterije za izbiro materiala za vijake in za matice,
 • opiše stanje sil med elementi vijačne zveze,
 • izračuna dimenzije vijačne zveze,
 • nariše elemente vijačne zveze, ki preprečujejo odvitje,
 • opiše naloge podložk,
 • definira oznake materialov za vijake in za matice,
 • opiše vse razlike med vijakom, ki ima navoj vrezan, in vijakom z valjanim navojem,
 • definira pomen stanja kvalitete površin ter oblike vijaka na njegovo nosilnost,
 • izračuna napetotosti v prilagodnem vijaku,
 • definira silo prednapetja vijaka, tesnilno silo, obratovalno silo ter največjo silo vijaka,
 • definira razliko med osjo in gredjo ter definira pesto,
 • definira zvezo pesto/gred-os z obliko,
 • nariše značilne zveze z moznikom,
 • izračuna napetosti v mozniški zvezi,
 • opiše vpliv utorov na mozniški zvezi na nosilnost gredi,
 • definira tolerance in ujeme v mozniški zvezi,
 • definira materiale za gred/os in za pesto,
 • nariše značilne slike večutorne zveze pesto/gred,
 • opiše obodno in notranje centriranje,
 • opiše zvezo s silo trenja,
 • nariše značilne slike za zvezo s trenjem,
 • izračuna potrebno temperaturo segrevanja pesta pri danem ujemu,
 • definira potreben ujem,
 • definira deljeno zvezo pesto/gred,
 • nariše deljeno zvezo pesto/gred,
 • opiše sorodnost med stožcem, piramido in zagozdo ter samozapornost zagozde,
 • zna narisati značilne primere zvez,
 • zna izračunati ter izpeljati pogoje samozapornosti,
 • zna izračunati napetosti v zvezi,
 • opiše prednapetost pesta ter obratovalno napetost,
 • nariše vrste zagozd,
 • izračuna zvezo z zagozdo,
 • nariše vrste zvez s stožčastimi vzmetmi ter zveze s pari elastičnih obročev;
 • vzorci ustreznih elementov, ki prikazujejo razstavljive zveze;

Ležaji

 • drsni ležaji
 • kotalni ležaji
 • nariše slike za primere radialnih in aksialnih drsnih ležajev,
 • opiše vrste materialov za ležajne blazinice ter za tečaje,
 • definira trenje na drsnih ležajih za primer radialnega in primer aksialnega tipa ležaja,
 • opiše mazanje drsnih ležajev,
 • izračuna primer drsnega ležaja ter določi potrebne zračnosti,
 • našteje tipe kotalnih ležajev ter tipe kotalnih elementov,
 • našteje funkcije obročev in kletke kotalnih ležajev,
 • izračuna življenjsko dobo kotalnega ležaja pri dani obremenitvi in vrtilni frekvenci,
 • definira oznake kotalnih ležajev,
 • opiše mazanje kotalnih ležajev,
 • opiše ujeme mer pri vgradnji kotalnih ležajev;
 • katalogi proizvajalcev kotalnih in drsnih ležajev,
 • vzorci različnih tipov ležajev;

Gredne vezi in sklopke

 • toge gredne vezi
 • elastične gredne vezi
 • sklopke (lamelne, hidrodinamične, preobremenitvene)
 • opiše razliko med grednimi vezmi in sklopkami,
 • nariše sliko toge gredne vezi in opiše njeno uporabo,
 • izračuna togo gredno vez,
 • našteje vzroke za uporabo elastičnih grednih vezi,
 • našteje osnovne tipe elastičnih grednih vezi ter nariše slike,
 • po katalogu določi primer in velikost elastične gredne vezi tipa Bibby ali Periflex,
 • izračuna moznik oziroma zagozdo ter kontrolira napetosti,
 • nariše sliko lamelne sklopke in opiše razliko med sklopkami in grednimi vezmi,
 • skicira in opiše hidrodinamično sklopko,
 • skicira in opiše preobremenitveno sklopko;
 • katalogi proizvajalcev togih in elastičnih grednih vezi ter sklopk,
 • računalnik z možnostjo dostopa do spletnih strani proizvajalcev strojnih elementov;

Gonila

 • jermenska gonila
 • torna gonila
 • verižna gonila
 • našteje primere uporabe različnih vrst gonil,
 • definira prestavno razmerje, izkoristek, vrtilne frekvence ter momente na gonilu,
 • našteje vrste jermenov,
 • nariše sliko klinaste jermenice ter kote žlebov,
 • izračuna hitrosti jermena ter definira spodrsavanje,
 • izračuna jermensko gonilo s klinastimi jermeni (določi tip jermenov ter njihovo število),
 • opiše torna gonila, namen in njih uporabo ter gradiva za gonilne elemente,
 • nariše verižno kolo in pojasni mere glede na delitev členov,
 • na osnovi katalogov in tabel določi in izračuna verižno gonilo,
 • pojasni namen in principe napenjanja in mazanja verig;
 • katalogi proizvajalcev jermenov,
 • katalogi proizvajalcev verig,
 • tabele za ploščate in klinaste jermene,
 • tabele in diagrami za verige;

Preračun gredi

 • os/gred
 • upogibni in torzijski momenti
 • gradiva gredi
 • Huberjeva porušitvena hipoteza
 • oblikovanje gredi
 • zarezni učinki
 • razloži osnovno razliko med gredjo in osjo, navede primere uporabe ter definira napetosti, ki nastanejo na elementu,
 • definira upogibne in torzijske momente na gredi,
 • definira materiale, ki se uporabljajo za gredi,
 • opiše Huberjevo hipotezo sestavljene obremenitve,
 • s pomočjo Smithovih diagramov določi dopustne napetosti ter koeficient a 0,
 • razloži pomen koeficienta x pri kombinaciji upogibne in torzijske obremenitve,
 • opiše potrebne postopke za zmanjšanje vpliva zareznih učinkov na gredi,
 • izračuna enostaven primer gredi,
 • s pomočjo računalnika izračuna zahtevnejši primer gredi,
 • nariše delavniško risbo izračunane gredi;
 • računalnik in računalniški program, ki omogoča izračun zahtevnih primerov gredi,
 • Smithovi diagrami,
 • tabele za a 0;

Vrste konstruiranja

 • konstrukcijske zahteve glede na funkcionalnost
 • glede na varnost
 • glede na gospodarnost
 • izbira materialov
 • izdelavnost
 • sposobnost obdelave
 • izbira oblike
 • vpliv montaže
 • vpliv transporta
 • enostavnost uporabe
 • vzdrževanje
 • vpliv na okolje
 • zna prepoznati razliko v metodah konstruiranja na novo in prilagoditvenega konstruiranja,
 • zna našteti osnovne konstrukcijske zahteve,
 • za vsako zahtevo pozna njen vpliv in odločitev pri konstrukcijskem procesu na končni rezultat;
 • ustrezna literatura s področja metodike konstruiranja (VDI 2222, VDI 2223, VDI 2225);

Metodika konstruiranja

 • potek konstrukcijskega procesa skozi faze planiranja, koncipiranja, vrednotenja, detajliranja in priprave na izvedbo
 • zna našteti faze konstrukcijskega procesa,
 • zna narisati algoritem poteka in medsebojne povezanosti posameznih faz v procesu,
 • zna enostaven konstrukcijski primer razdeliti na faze planiranja, koncipiranja, vrednotenja, detajliranja,
 • zna določiti vrstni red potrebnih aktivnosti pri snovanju in konstruiranju novega sklopa;
 • ustrezna literatura s področja metodike konstruiranja (VDI 2222, VDI 2223, VDI 2225);

Lista zahtev

 • posnetek stanja
 • določitev liste zahtev
 • brezpogojne zahteve
 • minimalne zahteve
 • želje
 • določitev pogojev sprejemljivosti
 • sestavi spisek brezpogojnih zahtev za enostaven vsakdanji predmet,
 • prepozna zahteve, ki določajo minimalne zahteve in želje,
 • zna samostojno opazovati ter timsko sodelovati pri določanju liste zahtev;
 

Tehnika iskanja rešitev-variant-konceptov

 • abstrahiranje in delitev na delne sklope
 • uporaba konstrukcijskih katalogov
 • metoda morfološke skrinjice
 • tehnika izbire ustreznih rešitev
 • metoda 635
 • pozna tehnike za reševanje problemov (metoda 635, morfološka skrinjica, brain storming, atribucijska tabela….),
 • razume pomen abstrahiranja glede na pestrost najdenih tehničnih rešitev,
 • pozna pomen in vpliv konstrukcijskih katalogov na kvaliteto najdene rešitve,
 • zna na enostavnem primeru prikazati metodo morfološke skrinjice in metode 635;
 • konstrukcijski katalogi;

Vrednotenje izbranih rešitev-konceptov, variant

 • uteži pri vrednotenju
 • kriteriji vrednotenja
 • tehnična vrednost variante
 • preračun in predstavitev v diagramu
 • sestavi tabelo kriterijev vrednotenja,
 • pozna pomen uteži pri vrednotenju,
 • zna na enostavnem primeru izračunati tehnično in ekonomsko vrednost,
 • zna narisati diagrame tehnične in ekonomske vrednosti,
 • zna analizirati dobljene rezultate;
 

Zobniški prenosniki

 • vrste zobniških prenosnikov
 • valjasti
 • stožčasti
 • vijačni z ravnimi, poševnimi, ločnimi zobniki, polžasta gonila
 • cikloidno ozobje
 • evolventno ozobje
 • namestitev ozobja na osnovno telo
 • osnovne mere
 • osnovne veličine zobniške dvojice
 • definira vrste in lastnosti posameznih prenosnikov,
 • našteje primere uporabe v praksi,
 • zna določiti vrsto vijačnega gonila za posamezni primer,
 • pozna razlike med ciklodnim in evolventnim ozobjem glede na lastnosti in glede na uporabo,
 • nariše evolventno krivuljo in jo uporabi za določitev boka zoba zobnika,
 • definira osnovne geometrijske mere dane dvojice,
 • zna kotirati zobnik in dvojico v skladu z veljavnimi standardi in razložiti standardizirane oznake;
 • slikovno gradivo na folijah in grafoskopu ali
 • računalnik z LCD prikazovalnikom za prikaz digitalnih slik,
 • priročniki in standardi z opisom veljavnih pravil na področju označevanja zobnikov;

Geometrija valjastih zobnikov z ravnimi in poševnimi zobmi

 • standardni profil zobnikov
 • ničelni zobnik
 • geometrijske mere valjastega zobnika
 • mejno število zob
 • korigirani zobnik
 • V-zobnik
 • vrste korekcij
 • izbira korekcijskih koeficientov
 • navidezno število zob
 • stopnja ubiranja
 • stopnja ubiranja za poševne zobe
 • zna poiskati geometrijske mere standardnega profila,
 • zna poimenovati posamezne veličine,
 • zna razložiti razliko med ničelnim in korigiranim zobnikom,
 • zna navesti vzroke za korekcijo,
 • zna našteti vrste, lastnosti in namen posameznih korekcij,
 • definira pojme: temenski, vznožni in razdelni krog, dotikalna in kotalna točka, stopnja ubiranja, kot ubirnice ter jih zna narisati na skici,
 • zna preračunati in narisati geometrijske mere zobnika,
 • zna določiti korekcijske koeficiente in preračunati pripadajoče veličine;
 • računalniški program, ki omogoča simuliranje oblike boka zoba in obliko ozobja pri korekciji zobnikov;

Sile na valjastem zobniku

 • sile na valjastem zobniku z ravnimi zobmi
 • sile na valjastem zobniku s poševnimi zobmi
 • zna določiti sile na zobniku z ravnimi zobmi,
 • zna določiti sile na zobniku s poševnimi zobmi,
 • zna narisati prostorsko odvisnost sil na zobniški dvojici glede na smer aksialne sile,
 • zna preračunati gred, na kateri je zobnik;
 

Trdnostni preračun zobnikov

 • materiali za zobnike
 • poškodbe zobnikov
 • oblikovanje valjastih zobnikov
 • zahtevana medosna razdalja
 • zna izračunati in določiti velikost zoba zobniške dvojice,
 • zna grobo oceniti potrebno velikost zobnikov,
 • zna navesti osnovne poškodbe zobnika, in sicer v korenu in na boku zoba,
 • zna izračunati varnost v korenu in boku zoba,
 • zna narisati delavniško risbo izračunanega zobnika z ustrezno tabelo;
 • računalniški program, ki omogoča trdnostni preračun zobniškega para, in sicer korenske trdnosti zoba in kontrolo bočne trdnosti boka zoba;

Stožčasti zobniki z ravnimi zobmi

 • geometrijske mere stožčastega zobnika
 • navidezni-virtualni zobnik
 • srednji modul
 • geometrija zobniške dvojice
 • navidezno število zob
 • sile na zobniški dvojici
 • oblikovanje gonila
 • zna definirati mere zobnika,
 • definira virtualni zobnik,
 • definira srednji modul stožčastega zobnika,
 • definira mejno število zob pri stožčastem zobniku ter navede razliko z mejnim številom zob pri valjastem zobniku,
 • definira sile na zobniški dvojici,
 • skicira in opiše glavne zahteve pri oblikovanju gonila s parom stožčastih zobnikov;
 • slikovno gradivo na folijah in grafoskop ali
 • računalnik z LCD prikazovalnikom za prikaz digitalnih slik;

Polžasta gonila

 • polž
 • polževo kolo
 • sile na par polž-polževo kolo
 • izkoristek polža
 • materiali
 • oblikovanje polževega gonila
 • mazanje poževega gonila
 • definira polža, polževo kolo in primere uporabe,
 • definira prestavno razmerje in izkoristek polževega gonila,
 • definira vijačnici na polžu in nariše sliko polža,
 • izračuna prostorsko usmerjene sile na polževem gonilu,
 • opiše materiale za polža in polževo kolo,
 • definira oblike polžev (cilindrični, globoidni, s primeri uporabe),
 • nariše sliko polževega gonila s pripadajočimi oznakami in merami,
 • našteje pomen mazanja pri polževem gonilu in opiše posamezne vrste mazanja, našteje vrste maziv za mazanje polževih gonil;
 

Uporaba računalnika – parametrično risanje kontur v ravnini

 • osnovni grafični elementi risbe
 • kotiranje in šrafiranje
 • popravljanje risb
 • pozna osnovne grafične elemente risbe in jih zna pravilno uporabiti,
 • je sposoben narisati, kotirati, šrafirati in modificirati parametrični profil v ravnini;
 • računalniška učilnica,
 • programi za parametrično risanje,
 • LCD projektor,
 • multimedijska sredstva,
 • program za risanje,
 • tiskalnik,
 • delovni zvezek,
 • modeli strojnih delov;

Uporaba računalnika – parametrično prostorsko modeliranje elementov in sklopov ter preračuni CAD/CAE

 • pozna tehnike prostorskega modeliranja in modificiranja prostorskih modelov
 • zna modelirati parametrične prostorske modele razstavljivih in nerazstavljivih zvez, elementov gonil in modele gonil,
 • zna izdelati računalniški model različnih obremenitvenih primerov elementov in sklopov,
 • zna sestaviti preproste sklope iz standardnih elementov,
 • obvlada generiranje tehnične dokumentacije iz prostorskega modela.
 • računalniška učilnica,
 • programi za prostorsko modeliranje, dimen-zioniranje in analize,
 • LCD projektor,
 • multimedijska sredstva,
 • tiskalnik,
 • delovni zvezek,
 • modeli strojnih delov.

5. OCENJEVANJE IZPITA

5.1 Pisni izpit:

Izpitna pola je ovrednotena po predhodno izdelanem točkovniku s skupno 50 točkami.

Izpitna pola oz. sklop

Štev. nalog

Tipi nalog

Vrednotenje posameznih nalog

(točke)

Dovoljeni pripomočki

Čas reševanja

(minut)

Skupaj točke

Delež v oceni

(%)

1.

4 - 10

kratke naloge ali vprašanja iz osnovnega znanja definicij oz. test objektivnega tipa za preverjanje osnovnih znanj iz tehniškega risanja in strojnih elementov,

1 - 5

Žepni računalnik, strojniški priročnik,

tabele, diagrami in enačbe za izračun,

do 20

20

40

2.

1 - 5

strukturirane naloge iz izbire oz. analiziranja postopkov in uporabe osnovnega znanja (vključuje kompleksna znanja s področja snovanja in konstruiranja strojnega sklopa, npr. gonil, sklopk, grednih vezi, ležajev, izdelave tehnične dokumentacije).

6 - 30

Strojniški priročnik,

geometrijsko orodje,

žepni računalnik.

do 100

30

60

   

SKUPAJ

do 120

50

100

5.2 Ustni izpit:

Za ustni izpit je pripravljen enotni seznam vprašanj, ki služijo učiteljem za pripravo izpitnih lističev. Vsak izpitni listek je točkovan s 50 točkami. Vprašanja morajo biti točkovana in izbrana tako, da so listki enakovredni.

Pri sestavljanju izpitnih listkov je potrebno upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj. Vprašanja zajemajo znanja iz definicij, zakonov in poznavanja strokovne terminologije (30 %), razumevanja in uporabe (40 %) ter analize, sinteze in vrednotenja (30 %).