SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 44. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000 in na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. IZVEDBA IZPITA

Zgradba izpitne enote:

Za pisni izpit se pripravita dve izpitni poli, ki ju kandidati rešujejo do 120 minut. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja, definicij in zakonov (delež 40 %), druga izpitna pola vsebuje eno do pet preglednih strukturiranih nalog iz izbire oziroma analiziranja postopkov in praktične uporabe osnovnega znanja (delež 60 %). Celoten izpit je ocenjen s 50 točkami.

Priporočilo:
Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovnoteoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, računske, grafične, strukturirane, problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje, ...).

4. ZNANJA

Vsebine

ZNANJA

UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

Tehnologija litja kovin

 • tehnologija litja
 • lastnosti in uporabnost litih izdelkov

Dijak:

 • pozna postopke litja in opiše forme,
 • opiše lastnosti zlitin,
 • definira uporabnost ulitkov;
 • zbirka izdelkov;

Tehnologija sintranja gradiv

 • pridobivanje sintranih gradiv
 • lastnosti in uporaba sintranih gradiv
 • opiše proizvodne faze sintranja,
 • opiše lastnosti in uporabo sintranih gradiv;
 • zbirka izdelkov,

Teoretične osnove preoblikovanja

 • preoblikovanje
 • preoblikovalnost, deformacija, utrditev, deformacijska trdnost in deformacijski upor
 • definira preoblikovanje in opredeli njegov pomen,
 • definira osnovne pojme;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Valjanje

 • teoretične osnove valjanja
 • orodja in stroji za valjanje
 • posebni postopki valjanja
 • postopki izdelave cevi
 • definira postopek valjanja in ga primerja z ostalimi postopki izdelave ter opredeli njegovo uporabnost,
 • računsko določi dolžino valjanca,
 • pozna valjarske stroje in orodja,
 • opiše posebne postopke valjanja: valjanje obročev, navojev, profilnih gredi in ozobij, gladilno valjanje,
 • opiše postopke izdelave cevi;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Vlečenje

 • vlečenje žic in profilov
 • stroji in orodja za vlečenje
 • mazanje pri vlečenju
 • definira postopek vlečenja žic in profilov,
 • pozna orodja in stroje za vlečenje,
 • opiše pomen mazanja pri vlečenju in izbere maziva;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Kovanje

 • osnove kovanja
 • orodja za kovanje
 • prosto kovanje in kovanje v utopu
 • opiše postopke kovanja,
 • določi obliko izkovka in utopa,
 • pozna orodja za kovanje;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Prešanje

 • toplo in hladno iztiskovanje
 • nakrčevanje in reduciranje
 • opiše postopke iztiskovanja profilov,
 • pozna pomen mazanja in ustrezna maziva za hladno in toplo iztiskovanje,
 • opiše nakrčevanje in reduciranje;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Striženje

 • postopki striženja
 • striženje na škarjah, škarje z ravnimi rezili, kolutne škarje
 • rezanje z rezilnimi orodji, prosta in vodena rezilna orodja, postopna orodja
 • prepozna različne postopke striženja,
 • razloži proces striženja,
 • s skico ponazori in opiše škarje in rezilna orodja,
 • računsko določi strižno silo in predvidi razporeditev rezov;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Upogibanje pločevine in profilov

 • postopek upogibanja
 • orodja za upogibanje
 • posebni postopki – okrogljenje
 • profilno valjanje
 • opiše in grafično ponazori postopek upogibanja,
 • računsko določi dolžino pred upogibanjem,
 • prepozna orodja za upogibanje;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Globoko vlečenje pločevine

 • postopek globokega vlečenja
 • orodja za globoko vlečenje v enem in več vlekih
 • kombinirana orodja
 • s skico ponazori in opiše postopek globokega vlečenja,
 • določi velikost prireza,
 • prepozna orodja za vlečenje v eni in v več stopnjah,
 • prepozna kombinirana orodja;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Posebni postopki preoblikovanja

 • štancanje, ovijanje, oblikovalno stiskanje
 • prepozna posebne postopke: štancanje, ovijanje, oblikovalno stiskanje;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki;

Preoblikovalni stroji

 • kovaški stroji, stiskalnice, posebni preoblikovalni stroji
 • prepozna kovaške stroje, stiskalnice in posebne preoblikovalne stroje;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Postopki predelave umetnih mas

 • tlačno litje
 • iztiskovanje umetnih mas,
 • vakuumsko oblikovanje in modeliranje
 • opiše postopke predelave umetnih mas,
 • definira lastnosti umetnih mas,
 • predvidi možnost uporabe izdelkov iz umetnih mas;
 • zbirka izdelkov,
 • strokovna literatura in pripomočki

Splošno o odrezovanju

 • osnove odrezovanja
 • gibanja pri odrezovanju
 • rezalni materiali
 • orodja za odrezovanje
 • veličine odrezovanja
 • sile pri odrezovanju
 • odrezki
 • površina po odrezovanju
 • obraba in obstojnost ter hlajenje in mazanje orodja
 • našteje postopke odrezovanja in opiše njihov pomen v proizvodnji,
 • s skico predstavi osnovna gibanja in jih opiše,
 • našteje rezalne materiale, jih primerja in sklepa o njihovi uporabi,
 • na primeru stružnega noža predstavi osnovne elemente orodja,
 • na skici označi kote, jih poimenuje in opiše njihov vpliv na obdelavo,
 • našteje veličine odrezovanja in opiše njihov vpliv na obdelavo,
 • s skico prikaže sile pri odrezovanju in sklepa o njihovem nastanku in vplivu na obdelavo,
 • s skico predstavi geometrijo odrezka,
 • našteje vrste odrezkov, opiše njihov vpliv na obdelavo in sklepa o njihovem nastanku,
 • opiše značilnosti površin po odrezovanju in vpliv rezalnega režima nanjo,
 • našteje in opiše značilne obrabe rezalnega orodja,
 • opiše pomen obstojnosti in vplive nanjo,
 • opiše pomen hlajenja in mazanja med rezanjem in našteje sredstva;
 • zbirka rezalnega materiala in orodij,
 • katalogi proizvajalcev orodij in rezalnega materiala,
 • podatkovna baza rezalnih veličin,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • zbirka značilnih odrezkov;

Enorezilni postopki odrezovanja:

Struženje, skobljanje in pehanje

 • načini struženja in vrste stružnic
 • značilna dela in struženi izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnih veličin in izračun sil, moči ter časa struženja
 • načrtovanje tehnološkega postopka struženja
 • skobljanje in pehanje
 • prepozna vrste stružnic, njihove sestavne elemente in pozna njihove funcije,
 • opiše uporabo stružnic in značilne izdelke,
 • s skico predstavi značilna struženja in analizira gibanja,
 • prepozna stružne nože in sklepa o njihovi uporabi,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo uporabo,
 • opiše možnost struženja stožcev,
 • razloži vpliv rezalnih veličin na sile, moč in čas struženja,
 • opiše postopek členitve obdelovalnih faz ,
 • opiše razlike med skobljanjem in pehanjem ter značilne izdelke,
 • prepozna pehalne in skobeljne stroje ter orodja in predvidi njihovo uporabo;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine;

Postopki obdelave izvrtin

 • vrtanje
 • grezenje
 • povrtavanje
 • vrezovanje navojev
 • stroji, orodja, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnih veličin
 • načrtovanje tehnološkega postopka obdelave izvrtin
 • našteje postopke obdelave izvrtin in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna stroje in orodja ter predvidi njihovo uporabo,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost,
 • opiše vpliv rezalnih veličin na sile, moč in čas obdelave,
 • opiše postopek načrtovanja tehnološkega postopka obdelave izvrtin;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine;

Frezanje

 • načini frezanja in vrste frezalnih strojev
 • značilna dela in frezani izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnih veličin
 • načrtovanje tehnološkega postopka frezanja
 • strojno žaganje
 • s skico prikaže načine frezanja in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna frezalne stroje in orodja ter predvidi njihovo uporabo,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost,
 • opiše možnost uporabe delilnika, načine deljenja in določi delitev,
 • po delavniški risbi načrtuje tehnologijo frezenja,
 • opiše vpliv rezalnih veličin na sile, moč, čas obdelave ter na kvaliteto površine,
 • opiše posebnost žaganja in orodij za žaganje ter našteje izvedbe strojev;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine;

Posnemanje

 • postopek posnemanja in značilni izdelki
 • orodja za posnemanje in stroji
 • opiše postopek in uporabo ter našteje izdelke,
 • opiše orodje in izvedbe strojev;
 • zbirka izdelkov, obdelanih s posnemanjem;

Brušenje

 • načini brušenja in vrste brusilnih strojev
 • značilna dela in brušeni izdelki
 • orodja za brušenje, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnih veličin
 • načrtovanje tehnološkega postopka brušenja
 • s skico prikaže načine brušenja in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna brusilne stroje in opiše njihovo uporabo,
 • našteje vrste brusov, njihove parametre in opiše njihovo označevanje,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost,
 • po skici načrtuje tehnologijo brušenja,
 • opiše vpliv rezalnih veličin na sile, moč, čas obdelave ter na kvaliteto površine;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine;

Postopki fine obdelave

 • honanje
 • superfiniš
 • stroji in orodja
 • vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • našteje postopke fine obdelave in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna stroj in orodje ter opiše delovanje,
 • opiše uporabo postopkov fine obdelave in navede kvaliteto površine , ki jo dosegajo,
 • našteje tipične izdelke, ki jih obdelamo s postopki fine obdelave,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost;
 • zbirka izdelkov, obdelanih s postopki fine obdelave;

Postopki obdelave z nevezanim orodjem

 • peskanje
 • lepanje
 • poliranje
 • lepanje s peščenim curkom
 • obdelava v bobnih
 • stroji, orodja in obdelovalni pripomočki ter značilni izdelki
 • našteje postopke obdelave z nevezanim orodjem in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna stroj in orodje ter opiše njuno delovanje,
 • opiše uporabo postopkov in navede kvaliteto površine, ki jo dosegajo,
 • našteje tipične izdelke, ki jih obdelamo z nevezanim orodjem,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost;
 • strokovna literatura in članki,
 • internet,
 • katalogi proizvajalcev,
 • multimedijska sredstva;

Postopki odrezovanja z odnašanjem materiala

 • obdelava z mehansko energijo
 • elektroerozijska obdelava
 • kemična obdelava
 • obdelava z žarki
 • stroji in orodja
 • obdelovalni pripomočki ter tipični izdelki
 • našteje postopke odrezovanja z odnašanjem materiala in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna stroj in orodje ter opiše delovanje,
 • opiše uporabo postopkov in navede kvaliteto površine, ki jo dosegajo,
 • našteje tipične izdelke, ki jih obdelamo s postopki odrezovanja z odnašanjem materiala,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost;
 • strokovna literatura in članki,
 • katalogi proizvajalcev;

Izdelava ozobij z odrezovanjem

 • pehanje zobnikov
 • frezanje zobnikov
 • posnemanje zobnikov
 • luščenje zobnikov
 • brušenje zobnikov
 • strganje zobnikov
 • lepanje zobnikov
 • stroji, orodja, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • našteje postopke izdelave ozobij in opiše njihove posebnosti,
 • prepozna stroj in orodje ter opiše delovanje,
 • razčleni uporabnost postopkov za izdelavo različnih ozobij,
 • našteje vpenjalne in obdelovalne pripomočke ter opiše njihovo funkcionalnost;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij;

Avtomatizacija strege orodij in obdelovancev

 • splošno o avtomatizaciji
 • vpenjanje orodij in obdelovancev,
 • kodiranje orodij
 • nastavitev in prednastavitev orodij
 • transport v proizvodnji
 • opiše pomen avtomatizacije v sodobni proizvodnji,
 • našteje in opiše primere avtomatiziranega vpenjanja obdelovancev in orodij,
 • opiše pomen kodiranja orodij in navede primere,
 • opiše pomen prednastavitve in nastavitve orodij ter navede primere,
 • opiše pomen avtomatiziranega transporta,
 • našteje pogosto uporabljene transportne elemente in opiše njihovo funkcionalnost pri avtomatizaciji;
 • katalogi proizvajalcev,
 • strokovna literatura in članki;

Načrtovanje procesov odrezovanja

 • tipični izdelki in obdelave
 • načrtovanje tehnologije obdelave
 • priprava tehnološke dokumentacije
 • po skici izdelka načrtuje tehnologijo obdelave,
 • izbere rezalne veličine, orodja in stroje,
 • pripravi tehnološko dokumentacijo;
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine;

Toplotna obdelava kovin

 • kaljenje jekel
 • poboljšanje jekel
 • površinsko utrjevanje jekel: površinsko kaljenje, cementiranje, nitriranje, karbonitriranje
 • žarjenje jekel – difuzijsko, normalizacijsko, rekristalizacijsko, žarjenje na mehko, za gnetenje in za odstranitev napetosti
 • toplotna obdelava sive litine in neželeznih kovin
 • peči za toplotno obdelavo
 • definira kaljenje, opiše faze kaljenja in načine kaljenja ter izbere ustrezno kalilno sredstvo,
 • opiše poboljšanje jekel in razloži pomen poboljšanja,
 • razlikuje postopke globinske in površinske utrditve gradiv,
 • opiše postopke površinske utrditve jekel in opredeli njihovo uporabnost,
 • opiše postopke žarjenja jekel in spremembe lastnosti gradiv,
 • našteje postopke toplotne obdelave sive litine in neželeznih kovin in opredeli njihovo uporabo,
 • prepozna peči za toplotno obdelavo;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Varjenje

 • pomen varjenja
 • varjenje z električno energijo – točkovno, bradavično, kolutno, sočelno s pritiskom in obžigalno varjenje, varjenje pod žlindro, ročno obločno varjenje, varjenje pod praškom, varjenje v zaščitnih plinih TIG, MIG in MAG, plazemsko varjenje, varjenje z elektronskim snopom
 • varjenje z mehansko energijo – s trenjem, ultrazvočno in eksplozijsko varjenje
 • varjenje s kemično energijo – plamensko varjenje, termitno varjenje
 • posebni postopki varjenja – varjenje z laserjem, difuzijsko varjenje, varjenje umetnih mas
 • definira varjenje in pomen varjenja ter varivost,
 • primerja varjenje z drugimi postopki spajanja in oblikovanja,
 • razlikuje varjenje s taljenjem in varjenje s pritiskom,
 • prepozna in opiše posamezne postopke varjenja z električno, mehansko in kemično energijo,
 • prepozna in opiše posebne postopke varjenja,
 • opiše postopke varjenja plastičnih mas;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Varjenju sorodni postopki

 • plamensko in plazemsko rezanje
 • spajkanje in lepljenje
 • metaliziranje – nabrizgavanje kovin
 • prepozna in opiše postopke rezanja kovin,
 • pozna pomen spajkanja in opiše postopke mehkega in trdega spajkanja,
 • pozna pomen metaliziranja in opiše postopke,
 • razlikuje različne vrste lepil in različne tehnologije lepljenja;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Površinska zaščita – oplemenitenje

 • oblike korozije
 • postopki zaščite pred korozijo
 • pozna pomen žaščite pred korozijo,
 • pozna oblike korozije in vzroke za njen nastanek,
 • opiše postopke zaščite pred korozijo;
 • strokovna literatura in pripomočki,

Preizkušanje gradiv

 • preizkusi trdnosti
 • preizkusi trdote
 • preizkus žilavosti
 • tehnološki preizkusi
 • neporušitvene preiskave gradiv
 • razloži pomen preizkušanja gradiv,
 • opiše natezni preizkus, definira natezno trdnost, mejo plastičnosti in elastičnosti ter raztezek in razteznost,
 • prepozna tlačni, upogibni, vzvojni in strižni preizkus,
 • opiše statične preizkuse trdote po Brinellu, Vickersu in Rockwellu,
 • prepozna dinamične preizkuse trdote,
 • opiše preizkus udarne žilavosti,
 • prepozna tehnološke preizkuse v hladnem in vročem stanju,
 • razlikuje različne načine preizkušanja gradiv brez porušitve;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Varstvo pri delu, vzdrževanje strojev, naprav in orodij

 • predpisi iz varstva pri delu
 • predpisi požarne varnosti
 • predpisi ekološke varnosti
 • vzdrževanje strojev in naprav
 • pozna navodila in predpise za varno delo zaposlenih, čuvanje strojev in naprav ter inventarja v procesu proizvodnje,
 • razlikuje tekoče, plansko, investicijsko in interventno vzdrževanje;
 • strokovna literatura in pripomočki;

Načrtovanje tehnoloških procesov

 • avtomatizirana proizvodnja – CAD, CAM, CAQ, CAP, CIM
 • tipi proizvodnje
 • mrežno načrtovanje
 • stroški proizvodnje
 • izdelovalni in normativni čas
 • človek in okolica v izdelovalnem procesu – ergonomija
 • pozna osnove avtomatizirane proizvodnje in računalniško podprtih tehnologij,
 • loči posamezne tipe proizvodnje,
 • razume pomen načrtovanja in pozna metode načrtovanja proizvodnje,
 • izračuna izdelovalni in normativni čas ter predvidi stroške proizvodnje,
 • prepozna vpliv delovnega mesta na človeka in njegovo počutje.
 • katalogi proizvajalcev strojev in orodij,
 • strokovna literatura in priročniki,
 • tehniška, tehnološka dokumentacija,
 • programska oprema s podatkovno bazo za rezalne veličine.

5. OCENJEVANJE IZPITA

5.1 Pisni izpit:

Izpitna pola je ovrednotena po predhodno izdelanem točkovniku s skupno 50 točkami.

Izpitna pola oz. sklop

Štev. nalog

Tipi nalog

Vrednotenje posameznih nalog

(točke)

Dovoljeni pripomočki

Čas reševanja

(minute)

Skupaj točke

Delež v oceni

(%)

1.

5 - 15

Kratke naloge ali vprašanja iz osnovnega znanja definicij oz. test objektivnega tipa za preverjanje osnovnih znanj in prepoznavanja postopkov ter orodij.

2 - 6

 

do 60

30

60

2.

3 - 5

Strukturirane naloge iz izbire oz. analiziranja postopkov in uporabe osnovnega znanja (vključuje kompleksna znanja iz analiziranja in vrednotenja veličin pri preoblikovanju in odrezovanju).

4 -8

Strojniški priročnik,

geometrijsko orodje,

žepni računalnik.

do 60

20

40

   

SKUPAJ

do 120

50

100

5.2 Ustni izpit:

Za ustni izpit je pripravljen enotni seznam vprašanj, ki služijo učiteljem za pripravo izpitnih lističev. Vsak izpitni listek je točkovan s 50 točkami. Vprašanja morajo biti točkovana in izbrana tako, da so listki enakovredni.

Pri sestavljanju izpitnih listkov je potrebno upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj. Vprašanja zajemajo znanja iz opisov postopkov in strokovne terminologije (30 %), poznavanja uporabnosti, razumevanja in uporabe (40 %) ter analize, sinteze in vrednotenja (30 %).