IZPITNI KATALOG

ANGLEŠČINA

SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Določil SSRSSI na 44. seji dne 5. 7. 2001

 

VSEBINA

PREDGOVOR

1. PREDSTAVITEV PREDMETA

2. UVOD

3. IZPITNI CILJI

4. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

4.1. SHEMA IZPITA

4.2. BESEDILNE VRSTE

4.3. TIPI NALOG

4.4. VREDNOTENJE

5. IZPITNE VSEBINE

5.1. TEMATSKA PODROČJA VSEBINE

5.2. KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

5.3. SLOVNIČNA PREGLEDNICA S PRIMERI

6. DODATEK

6.1. SEZNAM RAZPOLOŽLJIVIH UČBENIKOV ZA POUČEVANJE JEZIKA STROKE

6.2. ZGLEDI IZPITNIH NALOG

PRILOGA

UPORABLJENA LITERATURA

ZAHVALA

 

PREDGOVOR

Izpitni katalog je namenjen kandidatkam in kandidatom, ki si bodo kot tretjo izpitno enoto na poklicni maturi
izbrali angleški jezik. V pomoč bo tudi učiteljicam in učiteljem angleškega jezika, ki bodo kandidate pripravljali na ta izpit.

Izpitni katalog temelji na predmetnih katalogih za srednje strokovno in srednje tehniško in strokovno izobraževanje (Nacionalni kurikularni svet, Predmetna kurikularna komisija za angleški jezik, 1998) in Pravilniku o poklicni maturi (UL RS št. 96/2000).

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz angleškega jezika, morajo dokazati, da dosegajo izpitne cilje. Pri tem jim je v pomoč učbeniško in dodatno učno gradivo, ki je namenjeno pouku v srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju.

V izpitnem katalogu so predstavljeni cilji, zgradba, vrednotenje in vsebine izpita, dodani so vzorci nalog, navedena pa je tudi uporabljena literatura in seznam učbenikov za jezik stroke.

1. PREDSTAVITEV PREDMETA

Učenje angleščine je obsežen proces, v katerem dijaki usvajajo jezikovno znanje in razvijajo svoje jezikovne sposobnosti, ki so pomembne za širšo medkulturno komunikacijo v vsakdanjih življenjskih situacijah in pri njihovem poklicnem delu, stalnem strokovnem izpopolnjevanju ali pri nadaljnjem študiju. Pouk angleščine neposredno prispeva tudi k vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in o njihovi kulturni določenosti z vidika tujega jezika in tujih kultur.

Dijaki pri pouku angleščine razvijajo vse jezikovne zmožnosti: slušne, govorne, bralne in pisne, tako da se med seboj dopolnjujejo, ena drugo krepijo in nadgrajujejo ter tako večajo dijakovo komunikacijsko sposobnost. Z navajanjem na jezikovno interakcijo pouk angleščine razvija tudi njihove sposobnosti navezovanja osebnih, družbenih in medkulturnih stikov.

Besedila vsebujejo teme iz vsakodnevnih življenjskih situacij, odnosov, dela, zabave, sveta in različnih področij stroke, v kateri se dijaki izobražujejo. Zato je zaželeno, da pri izboru tem (besedil) sodelujejo tudi dijaki glede na svoje potrebe in zanimanja.

Naši srednješolci predvsem v končnem letniku izobraževanja usvajajo tudi jezik stroke kot nadgradnjo splošnega jezika v manj ali bolj zahtevnem strokovnem sobesedilu. Pri tem splošni jezik predstavlja ogrodje komunikacije, strokovno izrazje pa izrazno in vsebinsko dopolnilo, ki dijakom omogoča, da se lahko pogovarjajo, berejo ali pišejo o svojem delu oziroma strokovnem področju. Poleg tega je pomemben način komunikacije v resničnih situacijah posameznega poklica ali stroke. Brez tega védenja je strokovno izrazje le pasivna terminologija, ki uporabniku v resnični konkretni situaciji bolj malo pomaga, če je ne zna ustrezno uporabiti.

Omenjena vloga in naloga učenja angleščine v srednjem strokovnem izobraževanju vodi s skupnim prizadevanjem učiteljev in dijakov k izpolnjevanju dolgoročnih izobraževalnih ciljev in omogoča izpolnjevanje izpitnih ciljev. Ti izhajajo iz predmetnega kataloga in so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju izpitnega kataloga.

2. UVOD

Pred nami je še ena od velikih novosti v našem šolskem sistemu: POKLICNA MATURA.

Izkušnje s splošno, gimnazijsko maturo, posebno na izpitih iz angleškega jezika, so v glavnem dobre, saj gimnazijci dosegajo razmeroma visoke izpitne rezultate, in kar je še pomembnejše, tudi njihova sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku je vse boljša. želimo si, da bi čez nekaj let podobne ugotovitve veljale tudi za poklicno maturo.

V primežu tesnih časovnih okvirov in izvedbenih omejitev je prvi Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo za angleški jezik zasnovan kot KAŽIPOT učencem in učiteljem pri določanju smeri njihovega dela: učenja in poučevanja angleškega jezika. V uvajalni, zgodnji fazi vsebuje le skope opise nekaj možnih, že uhojenih poti do pomembne kontrolne točke na življenjski poti kandidatov, in pa seveda zahteve, ki jim bodo na njej morali zadostiti. Podrobnosti bodo dodane šele, ko bomo izmerili in analizirali prve rezultate ter odzive. Takrat bo tudi čas za morebitne spremembe.

Da bi vam bilo izpit laže razumeti kot dosegljiv izziv, kot piko na i vašemu delu v srednji in v osnovni šoli, ste, maturantski kandidati in kandidatke, skupaj s svojimi učitelji, vabljeni k razmisleku o znanju in zrelosti.

Naj vam za izhodišče snovalci izpita pojasnimo svoja vodila in pričakovanja:

Na izpitu iz angleškega jezika na poklicni maturi se preverja in ocenjuje stopnja doseganja končnega cilja učenja tujega jezika ob koncu srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja:

uporabno, funkcionalno jezikovno znanje, ki se kaže in tudi dokaže kot ZMOŽNOST KOMUNICIRANJA V TUJEM (angleškem) JEZIKU v resničnih življenjskih situacijah oziroma danostih!

Zato bodo izpit sestavljale karseda smiselne, jasno zastavljene naloge, podobne tistim iz resničnih življenjskih situacij. Posebno na ustnem delu izpita naj bi bile čim bližje vašemu prihodnjemu poklicnemu področju.

Kandidati in kandidatke naj bi na izpitu dokazali predvsem svoje obvladovanje JEZIKOVNIH SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI. Na pisnem, eksterno pripravljenem delu izpita bodo preverjane predvsem sposobnost bralnega razumevanja, sposobnost pisnega izražanja in sporočanja ter sposobnost ustrezne rabe zahtevanih jezikovnih sredstev.

Na ustnem, interno pripravljanem delu izpita pa bosta, ob primerno izbranih in komunikacijsko zastavljenih nalogah, ki jih bodo pripravili VAŠI UČITELJI, preizkušani vaša sposobnost slušnega razumevanja in sposobnost govornega sporočanja. Pokazali boste svojo splošno komunikacijsko sposobnost, potrebno za vsakdanje govorne položaje, pa tudi rabe jezika v situacijah, ki so tipične oziroma pogoste na vašem strokovnem področju. Učitelji bodo upoštevali zahtevnostno raven in posebnosti vašega programa, vaše predvidene poklicne potrebe, med šolanjem obravnavane vsebine pa tudi stile poučevanja in učenja. Pričakujemo, da jim boste kot poznavalci svoje poklicne stroke, nakazali tudi svoje želje in potrebe in tako tvorno sodelovali pri nastajanju pouka.

Dokazovanje vseh naštetih sposobnosti ne le na izpitu, temveč tudi v vsakdanjem življenju ter pri poklicnem delu, nadaljnjem študiju oz. vseživljenjskem učenju pa seveda omogoča v procesu učenja pridobljeno "ZNANJE". A ne le jezikovno znanje oziroma sredstva, temveč tudi splošna védenja o učenju, zlasti poznavanje učnih strategij, zavedanje o družbeni vlogi jezika kot sredstva komunikacije ter občutljivost za vsakršno, zlasti pa medkulturno, različnost. Ne nazadnje pa je nujno tudi okvirno poznavanje obravnavanih in predpisanih učnih vsebin oziroma tem, kamor sodi tudi poznavanje kultur (svoje lastne in tujih), poseben poudarek pa velja nameniti temam v zvezi s strokovnim področjem vašega prihodnjega poklica.

Pri reševanju večine nalog boste imeli možnost izražati svoje civilizacijsko-humanistične VREDNOTE, STALIŠČA, NARAVNANOSTI pa tudi MISELNE NAVADE, predvsem svoj, tudi kritičen, ODNOS do jezika, jezikovnega in drugega znanja in njegovega ohranjanja, identitete in kulture svojega in drugih narodov, splošnih in s poklicem tesno povezanih tem oziroma vsebin ter odnos do sebe in vsega, s čimer se človek srečuje v življenju.

Tako boste poleg komunikacijskih sposobnosti lahko dokazali svojo poklicno in osebnostno zrelost, dobro pa boste pripravljeni tudi na Evropo bližnje prihodnosti in življenje v njej.

Naj vam zaželimo še, da bi bili uspešni na izpitu in pri poznejšem nadgrajevanju pridobljenega znanja.

Člani Razširjene predmetne skupine za angleščino

3. IZPITNI CILJI

Cilj izpita je, da se ob koncu šolanja v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v skladu s cilji veljavnega predmetnega kataloga znanja, oceni kandidatovo ZNANJE angleščine.

Kandidat naj bi ob različnih dejavnostih pri izpitu pokazal, da je sposoben:

1. razumeti bistvo posameznih informacij v avtentičnih pisnih besedilih v angleškem jeziku, vzetih iz različnih virov (kot so na primer časopisi, revije, brošure, prospekti, katalogi, plakati, internet ...), ki se nanašajo na predpisana splošna in specifična, s prihodnjim poklicem povezana tematska področja;
2. razumeti in se ustrezno odzivati na vprašanja, navodila ipd. v interakciji s sogovornikom (učiteljem);
3. sporazumeti se v vsakdanjih govornih položajih in v predvidenih poklicnih okoliščinah;
4. ustno/pisno izraziti svoje mnenje in občutke na temelju pisne ali slikovne iztočnice;
5. ustno povzeti bistvo v angleškem jeziku napisanega splošnega ali strokovnega besedila;
6. ustno predstaviti pri pouku obravnavano splošno in tudi strokovno temo in o njej razpravljati;
7. pisno se izraziti v eni od stalnih oblik sporočanja (na primer pismo, vabilo, prošnja, življenjepis, opis, poročilo, predstavitev);
8. v smiselno zaokroženem krajšem pisnem sestavku izraziti svoje mnenje, interese in občutke oziroma predstaviti argumente in protiargumente na vprašanja s predpisanih splošnih in specifičnih tematskih področij;
9. izbrati ter pisno in ustno uporabiti jezikovna sredstva glede na situacijo oziroma sobesedilo, sporočilni namen in naslovnika.
10. *V prihodnosti naj bi kandidat pokazal, da je sposoben razumeti bistvo in posamezne informacije v različnih vrstah posnetkov govornih avtentičnih besedil v angleškem jeziku, kot so poročila, reportaže, intervjuji, pripovedi, obvestila, izjave.)

Ob različnih dejavnostih, povezanih z branjem, poslušanjem, pisanjem in govorom, se od kandidata pričakuje, da bo pokazal tudi:

11. poznavanje besedja, glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in pravopisa ter posebnosti za izbrano poklicno usmeritev značilnega jezika stroke;
12. zavedanje/kritičen odnos do splošnih in strokovnih tem/problemov, ki jih je spoznal pri pouku;
13. širše medkulturno razumevanje in poznavanje/zavedanje o značilnostih kulture in civilizacije dežel ciljnega jezika v okviru predpisanih tem, pa tudi poklicne kulture.

*V prihodnosti, ko bo, tako načrtujemo, slušno razumevanje del eksternega dela izpita iz angleščine.

Izpitne naloge so sestavljene tako, da z različnimi, karseda realističnimi in življenjskimi dejavnostmi usmerjajo kandidata k uporabi strategij, potrebnih za doseganje ciljev, za katere so se izobraževali. Tako ima kandidat priložnost pokazati, do katere mere dosega naslednje podrobnejše cilje:

DEJAVNOST CILJI
BRANJE

Kandidat z branjem avtentičnih besedil pokaže, da:

 • razume bistvo besedila,
 • zna poiskati določene informacije v besedilu,
 • razume podrobnosti v besedilu,
 • zna povzeti osrednje misli besedila,
 • zna prepoznati posredno sporočilo.
PISANJE

Kandidat s pisanjem različnih pisnih sestavkov pokaže, da je sposoben:

 • pravilno zapisovati besede in uporabljati ločila,
 • razlikovati med pisno in govorno angleščino,
 • tvoriti in povezovati stavke, odstavke in sporočila,
 • organizirati informacije (mnenja, interese in občutke) v zapisanem besedilu,
 • razlikovati med uradnimi in neuradnimi besedili,
 • uporabljati stalne oblike sporočanja (pismo, življenjepis, prošnja, vabilo, opis, poročilo, predstavitev ...) in
 • uporabljati ustrezne strategije za oblikovanje svojih pisnih izdelkov.
GOVORJENJE

Kandidat v pogovoru na ustnem delu izpita pokaže, da:

 • sprejemljivo obvlada izgovarjavo in stavčno intonacijo,
 • se zna vključevati v pogovor in se spontano odzivati,
 • zna predstaviti osebe, družino, prijatelje, svoje delo in strokovno področje,
 • zna poročati o dejavnostih in dogodkih v različnih časovnih obdobjih,
 • zna pripovedovati o izkušnjah, okolju in svojem delu na določenem strokovnem področju,
 • zna izmenjavati mnenja in povzemati besedila ter
 • uporablja komunikacijske strategije.
POSLUŠANJE

Kandidat s poslušanjem avtentičnih besedil in v interakciji s sogovorcem (učiteljem) pokaže, da:

 • razume bistvo sporočila in se nanj ustrezno odzove,
 • razume določene informacije,
 • prepozna okoliščine in razpoloženje govorca.

4. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

Izpit iz angleškega jezika je sestavljen iz dveh delov: pisnega in ustnega.

PISNI IZPIT traja 120 minut in ga sestavijo člani predmetne izpitne komisije za pripravo izpitnih nalog, tako da vsi kandidati rešujejo iste naloge ob istem času. Pisni izpit je sestavljen iz dveh izpitnih pol, časovna omejitev za vsako polo je 60 minut. Med reševanjem obeh pol imajo kandidati pravico do krajšega odmora. Pri reševanju pole, na kateri se preverja pisno sporočanje, lahko kandidati uporabljajo enojezične in/ali dvojezične slovarje. Pisni izpit nato ocenita 2 ocenjevalca na podlagi točkovnika in navodil za ocenjevanje, ki jih prav tako sestavi predmetna izpitna komisija. S pisnim delom izpita se preverja:

Kandidat opravlja tudi USTNI IZPIT. Ta traja 20 minut, nanj se kandidat pripravlja 20 minut. Razpored opravljanja ustnih izpitov določi šola. Izpitne lističe, ki vsebujejo 3 NALOGE, sestavi učitelj oziroma aktiv učiteljev angleškega jezika šole, na kateri kandidat opravlja izpit. Izpit mora biti zastavljen tako, da preverja govorno in slušno sposobnost pri komuniciranju v vsakdanjem življenju in tudi sposobnost komuniciranja v jeziku stroke oziroma v poklicnem življenju.

Za del, ki preverja sposobnost komunikacije v vsakdanjem življenju, bodo učitelji izbirali med temami, ki so predpisane s tem katalogom. Za del, ki preverja znanje jezika stroke s strokovnim besediščem, razumevanje strokovnih besedil in zmožnost komunikacije na poklicnem področju, bodo učitelji izbirali med temami/besedili, obravnavanimi pri pouku.

Čeprav se oba dela (pisni in ustni) ocenjujeta interno, ocenjevalci oziroma izpraševalci ocenjujejo na podlagi NAVODIL IN MERIL ZA OCENJEVANJE, ki so predpisana s katalogom.

4.1 SHEMA IZPITA

Pisni del

Izpitna pola Spretnost Čas reševanja Delež pri oceni
1 A

Bralno razumevanje

(avtentična besedila različnih žanrov in zvrsti)

30 minut 24 %
1 B Poznavanje in raba jezika
(različni jezikovni problemi v sobesedilu)
30 minut

12 %

Izpitna pola 1

60 minut

36 %
  Pisno sporočanje    
2 A krajši pisni sestavek (50 - 60 besed) 20 minut

8 %

2 B

vodeni spis (140 - 150 besed) 40 minut 16 %
Izpitna pola 2  

60 minut

24 %

Izpitna pola 1 + 2

  skupaj 120 minut 60 %

Ustni del

Govorno sporočanje Čas reševanja Delež pri oceni
 • slikovna iztočnica (splošna ali strokovna)
 • pogovor o temi (splošna ali strokovna)*
 • igra vlog, simulacija (splošna ali strokovna)*
* 20 minut 40 %
Pisni in ustni del skupaj 140 minut 100 %

* Vrstni red nalog ni predpisan. Dve izmed treh nalog pri ustnem izpitu obvezno ocenjujeta sposobnost govornega sporočanja na področju kandidatove poklicne stroke.

4.2 BESEDILNE VRSTE

Pri sestavljanju nalog za pisni in ustni del izpita predmetna izpitna komisija za pripravo izpitnih nalog oziroma učitelji angleškega jezika na posameznih šolah izbirajo med spodaj navedenimi besedilnimi vrstami.

Kandidati se bodo z različnimi besedilnimi vrstami seznanili med poukom angleščine oziroma med pripravami na izpit.

Ker pa je število šolskih ur omejeno, kandidatom priporočamo, da berejo in poslušajo te različne besedilne vrste tudi v času, ki ga ne namenijo učenju oziroma pripravam na pouk. Pri tem si pomagajo:

Priporočamo tudi samostojno učenje:

Tako se kandidati ne urijo le v prepoznavanju jezikovnih in oblikovnih zakonitosti različnih zapisanih in povedanih besedil, ampak tudi v dojemanju razlik med različnimi kulturami in v usvajanju bralnih, pisnih in govornih strategij, ki jih bodo s pridom uporabili v nadaljnjem poklicnem in osebnem življenju.

Nekatere besedilne vrste bodo pri izpitu zastopane na receptivni ravni (branje, poslušanje) in kot iztočnica (pisanje, govor), druge pa na produktivni ravni, se pravi, da bodo kandidati besedilo/del besedila sami ustvarjali (pisanje, govor, poznavanje in raba jezika).

Seznam, ki sledi, zajema besedilne vrste, ki bodo zastopane pri izpitu.

Bralno razumevanje:

Pisno sporočanje kratka besedila z različnimi funkcijami:

Govorno sporočanje kratka besedila z različnimi funkcijami:

4.3 TIPI NALOG

Izpitne pole in ustni del izpita so sestavljeni iz spodaj navedenih TIPOV NALOG. V preglednici so navedeni vsi tipi nalog, ki pridejo v poštev pri sestavljanju izpita iz angleškega jezika. To pa ne pomeni, da bodo pri posameznem izpitu uporabljeni vsi tipi nalog naenkrat.

Izpitna pola 2:

A: KRAJŠI PISNI SESTAVEK

Merila za ocenjevanje:

1. vsebinska ustreznost
2. besedišče
3. vezljivost znotraj odstavka

1. VSEBINSKA USTREZNOST

Št. točkMerila
5Vsebina je v celoti primerna in predstavljena z jasnimi utemeljitvami.
4Vsebina je primerna/utemeljitve so večinoma jasne.
3Vsebina je primerna/posamezne utemeljitve so nejasne in/ali utemeljitve se ponavljajo.
2Vsebina vsebuje nekaj neprimernih informacij/utemeljitve so nejasne/si nasprotujejo.
1Vsebina je v glavnem neprimerna, utemeljitve so nerazumljive/si nasprotujejo.
0Vsebina ni v skladu s predpisano temo./Sestavek je sporočilno in vsebinsko neustrezen./ Kandidat ni napisal sestavka.

2. BESEDIŠČE

5Besedišče je bogato/raznoliko in v celoti primerno. Pravilna raba besedišča.
4Besedišče je večinoma primerno in dovolj bogato. Nekaj posameznih napačnih rab.
3Besedišče je na splošno primerno. Nekaj več napačnih rab/besedišče se ponavlja.
2Besedišče je ozko/najosnovnejše, pogoste so napačne rabe.
1Besedišče je preskromno, napačne rabe onemogočajo razumevanje sporočila.

3. VEZLJIVOST NA RAVNI ODSTAVKA

2Sestavek je smiselno in logično povezan na jezikovni in sporočilni ravni/na ravni stavka in odstavka.
1Besedilo daje splošen vtis vezljivosti, čeprav so stavki nepovezani/ohlapni.

Skupaj: 12 točk

OPOZORILO:

Če je krajši pisni sestavek prekratek ali ga ni, se vsaka kategorija oceni z 0 točkami.

B: VODENI SPIS

Merila za ocenjevanje:

 1. vsebinska ustreznost
 2. jezikovna natančnost
 3. besedišče in register
 4. oblika
 5. vezljivost/organizacija

1. VSEBINSKA IN SPOROČILNA USTREZNOST

Št. točkMerila
10, 9Vsebina je povsem primerna / kandidat razvije vse iztočnice.
8, 7Vsebina je kljub manjšim spodrsljajem primerna / kandidat razvije večino iztočnic.
6, 5Vsebina se ponavlja, a je na splošno primerna / kandidat nekaj iztočnic premalo razvije.
4, 3Nekaj vsebinsko neprimernih informacij / kandidat ne razvije iztočnic.
2, 1Vsebina v glavnem ne ustreza nalogi / kandidat večino iztočnic spregleda.
0Sestavek ni v skladu s predpisano temo. / Sestavek je sporočilno in vsebinsko neustrezen. / Kandidat ni napisal sestavka.

2. JEZIKOVNA NATANČNOST

5Jezikovnih napak skoraj ni / pogosta raba zahtevnejših jezikovnih struktur.
4Malo jezikovnih napak / raba posameznih zahtevnejših struktur.
3Nekaj več jezikovnih napak, ki ne ovirajo jasnosti sporočila / raba osnovnih jezikovnih struktur.
2Mnogo jezikovnih napak, ki ovirajo jasnost sporočila.
1Večina povedi je jezikovno napačnih in zato težko razumljivih.

3. BESEDIŠČE IN REGISTER (STOPNJA FORMALNOSTI)

5Besedišče je bogato in register povsem primeren. Napačnih rab skoraj ni.
4Besedišče in register sta večinoma primerna / spodrsljaji in posamezne napačne rabe ne motijo bralca.
3Besedišče in register sta na splošno primerna / nekaj več napačnih rab, ki ne motijo bralca / besedišče se ponavlja / večina besedišča je iz danih iztočnic.
2Besedišče je ozko / poznavanje registra je slabo. Napačne rabe prevladujejo.
1Besedišče je preskromno, napačne rabe onemogočajo razumevanje sporočila.

4. OBLIKA

Št. točk Merila
3Oblika ima eno do dve pomanjkljivosti.
2 Oblika ima tri do štiri pomanjkljivosti.
1Oblika ni primerna, ima več kot štiri pomanjkljivosti.

5. VEZLJIVOST/ORGANIZACIJA

5Sestavek je v celoti smiselno povezan in dobro organiziran na ravni odstavka in sestavka.
4Sestavek kljub manjšim spodrsljajem daje splošen vtis vezljivosti in organiziranosti.
3 Nekaj očitnih nepovezanosti v zgradbi sestavka / pomanjkljiva razčlenjenost.
2Ohlapna vezljivost / razčlenjenost sestavka je pomanjkljiva in / ali nelogična.
1Vezljivosti je zelo ohlapna / sestavek ni razčlenjen.

Skupaj: 28 točk

OPOZORILO:

Če je vodeni spis prekratek ali ga ni, se vsaka kategorija oceni z 0 točkami.

 

USTNI DEL IZPITA GOVORNO SPOROČANJE

Merila za ocenjevanje govornega sporočanja:

 1. jasnost izražanja misli in ustreznost sporočila
 2. jezikovna širina in pravilnost
 3. širina in ustreznost rabe besedišča in registra
 4. gladkost govora in izgovarjava
 5. sodelovanje v pogovoru in ustrezna raba komunikacijskih strategij ustrezno situaciji in sogovorniku

1. JASNOST IZRAŽANJA MISLI IN USTREZNOST SPOROČILA

Št. točkMerila
5Kandidat prepričljivo izrazi svoje misli/sporočilo in jih/ga v celoti podkrepi z jasnimi primeri in argumenti.
4Kandidat v glavnem prepričljivo izrazi svoje misli/sporočilo in jih/ga podkrepi z dokaj jasnimi primeri in argumenti.
3 Kandidat izrazi svoje misli manj prepričljivo/sporočilo je kljub spodrsljajem dokaj jasno in ustrezno utemeljeno.
Št. točkMerila
2Kandidat s težavo izrazi svoje misli/sporočilo; primeri ter argumenti so večinoma nejasni in so le delno podkrepljeni.
1Kandidat s težavo izrazi svoje misli/sporočilo je nejasno in brez utemeljitve.

2. JEZIKOVNA ŠIRINA IN PRAVILNOST

5Bogata/široka raba jezikovnih sredstev in visoka raven jezikovne pravilnosti.
4Široka raba jezikovnih sredstev in nekaj posameznih jezikovnih nepravilnosti, ki ne vplivajo na jasnost sporočila.
3Dokaj široka raba jezikovnih sredstev in nekaj več jezikovnih nepravilnosti, ki ne vplivajo na jasnost sporočila.
2Ozek obseg jezikovnih sredstev in/ali pogoste jezikovne nepravilnosti, ki ovirajo komunikacijo.
1Preozek obseg jezikovnih sredstev in/ali številne jezikovne nepravilnosti, ki onemogočajo komunikacijo.

3. ŠIRINA IN USTREZNOST RABE BESEDIŠČA IN REGISTRA

5Bogat in širok izbor besedišča, ki v celoti ustreza namenu in situaciji*. Redke napačne rabe.
4Širok izbor besedišča, ki večinoma ustreza namenu in situaciji. Posamezne nepravilne rabe ne vplivajo na jasnost sporočila.
3Dokaj širok izbor besedišča, ki večinoma ustreza namenu in kontekstu. Nekaj več napačnih rab, ki ne vplivajo na jasnost sporočila.
2Ozek obseg besednih sredstev in/ali pogoste nepravilnosti/nepravilne rabe, ki ovirajo komunikacijo.
1Preozek obseg besednih sredstev in/ali pogoste nepravilnosti onemogočajo komunikacijo.

4. GLADKOST GOVORA IN IZGOVARJANJA

5Tekoč govor, z naravnimi prekinitvami, ki sodijo k situaciji. Izgovarjava in intonacija sta v celoti ustrezni.
4Tekoč govor, z nekaj prekinitvami, ki ne ovirajo komunikacije. Izgovarjava in intonacija sta večinoma ustrezna.
3Govor z nekaj več prekinitvami, ki ne ovirajo komunikacije. Nekaj nepravilnosti/neustreznosti pri izgovarjavi in intonaciji, ki niso moteče.
2Govor s prekinitvami, ki ovirajo komunikacijo. Pogoste nepravilnosti pri izgovarjavi in intonaciji onemogočajo razumljivost sporočila.
1Pogoste prekinitve onemogočajo komunikacijo. Izgovarjavo in intonacijo je komaj možno oceniti (zaradi minimalnega sodelovanja in/ali nejasnosti govora).

5. Sodelovanje v pogovoru in ustrezna raba komunikacijskih strategij ustrezno situaciji in sogovorniku

Št. točkMerila
5Kandidat samostojno usmerja pogovor, se uspešno prilagaja novim situacijam*/vlogam/ temam in sodeluje v pogovoru večinoma na lastno pobudo in tudi na pobudo sogovornika/ izpraševalca. Bogat izbor komunikacijskih strategij.
4Kandidat se večinoma uspešno prilagaja novim situacijam*/vlogam/temam in sodeluje v pogovoru na pobudo sogovornika/izpraševalca in tudi na lastno pobudo. Primeren/ustrezen izbor komunikacijskih strategij.
3Kandidat se dobro prilagaja novim situacijam*/vlogam/temam, a se v pogovoru odziva v glavnem na pobude sogovornika. Ozek izbor komunikacijskih strategij.
2 Kandidat se s težavo prilagaja novim situacijam*/vlogam/temam in se odziva samo/izključno na pobude sogovornika. Omejen izbor in/ali neustreznost komunikacijskih strategij.
1Kandidat se v novih situacijam*/vlogah/temah, kljub sogovornikovi pomoči in dodatni spodbudi, ne odziva/neustrezno odziva.

Skupaj: 25 točk

OPOZORILO:

Če kandidat na ustnem delu izpita ne govori (ni pripravljen sodelovati), se vsaka kategorija oceni z 0 točkami.

*Situaciji, ki nastane v pogovoru, ne tisti, ki jo je izpraševalec `predvidel', si jo zamislil.
*Situaciji, ki nastane v pogovoru, ne tisti, ki jo je izpraševalec `predvidel', si jo zamislil.

5. IZPITNE VSEBINE

5.1 TEMATSKA PODROČJA VSEBINE

Cilj izpita ni preverjanje poznavanja vsebin, vendar se bodo pri poklicni maturi pojavljale teme s spodnjega seznama kot sredstvo, s pomočjo katerega kandidati dokazujejo obvladanje angleškega jezika.

Osebna identiteta

Družina in dom

Prosti čas, sprostitev

Šola, izobraževanje

Delo, poklic, zaposlitev

Počitnice, prazniki, potovanja

Kakovost življenja, okolje

Javne službe, pravila in zakoni

Medčloveški odnosi

Civilizacija in kultura

Znanost in tehnika

Naštete teme so splošne, v okviru posameznih strok pa določene teme postanejo specifične in kot takšne predmet jezika stroke.

Vsako od omenjenih tem lahko še podrobneje razčlenimo. Primer:

Kakovost življenja, okolje

5.2 KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

Ena izmed pomembnih funkcij jezika je komunikacija med ljudmi. Svoje misli in čustva sporočamo drugim tako, da jih napišemo ali izgovorimo; sporočila drugih pa sprejemamo s poslušanjem in branjem. Pri vsem tem nas vodi neki namen, pomembno je namreč, kaj želimo kot govorci in pisci povedati in zakaj sploh čutimo potrebo po komunikaciji. Lahko se želimo opravičiti, povabiti nekoga, da se nam pridruži, prositi za dovoljenje, prositi za informacijo, svetovati ali izraziti svoje mnenje in poglede na določen problem. V vsakem jeziku, seveda tudi angleškem, imamo za različne sporočilne namene različne izraze, ki jih uporabimo v določeni situaciji. Te izraze je treba poznati in v vsaki situaciji znati med njimi izbrati najustreznejše. Na našo izbiro, kako bomo dosegli določen namen, vplivajo še:

Če torej želimo svoje poznavanje jezika ustrezno uporabiti, ko govorimo in pišemo, in se pravilno odzvati na prebrano in povedano, je posebej pomembno, da znamo pravilno izbirati med množico jezikovnih možnosti, ki so nam na voljo. Komunikacijske funkcije, ki jim pravimo tudi sporočilni nameni, delimo na:

a) spoznavno-predstavitvene;
b) predstavitveno-izrazne;
c) izrazno-čustvene;
d) vplivanjske in
e) vzorce za navezovanje stikov med ljudmi.

Kandidati morajo pri pisnem in ustnem delu izpita dokazati, da znajo uporabljati različna jezikovna sredstva skladno z namenom sporočanja (uradno, poluradno, vljudnostno, prijateljsko ...) in skladno s svojim govornim položajem oziroma sobesedilom.

Kandidati morajo biti sposobni ustrezno uporabiti naslednje komunikacijske funkcije:

Medsebojni stiki

Potek pogovora

Pridobivanje in prenašanje informacij

Trditve

Vrednotenje

Izražanje čustev

Razpravljanje, razčlenjevanje, vrednotenje

Navedene funkcije mora kandidat znati uporabiti primerno svojemu govornemu položaju oziroma sobesedilu, upoštevati mora cilj in namen ter stopnjo formalnosti sporočila. Tako kandidat dokaže, da se zaveda, da je v življenju veliko predvidljivih in nepredvidljivih položajev, na katere se moramo govorci in pisci ustrezno odzivati, če hočemo doseči cilj učenja tujega jezika: čim bolj pristno in neokrnjeno sporazumevanje, s spoštovanjem morebitnih medkulturnih razlik.

5.3 SLOVNIČNA PREGLEDNICA S PRIMERI

V skladu s Predmetnim katalogom in Predmetnim izpitnim katalogom se pri poklicni maturi od kandidatov pričakuje le praktična uporaba slovnice in ne na pamet naučene definicije. Slovnične strukture so v tem katalogu predstavljene v seznamu, ker jih bodo kandidati srečevali v različnih besedilnih in govornih položajih med poukom in pripravami na poklicno maturo pa tudi v izpitnem gradivu. Prepoznavali jih bodo kot bralci in poslušalci; kot govorci in pisci pa jih bodo znali uporabljati.

1. Nouns:

Countable nouns

An apple is a delicious fruit.

Uncountable nouns

Would you like to drink some coffee?

Regular plural

There are several books on the table.

Irregular plural

How many teeth have you got?

2. Articles:

Indefinite article (a, an)

A young man looked at me.

Definite article (the)

Can you open the window, please?

Zero article ( / )

People wear boots in winter.

3. Adjectives:

Comparison

Joe is stronger than me.

Lucy is the most beautiful girl for me.

4. Verbs:

a) Tenses:

Present Simple

My father goes to work every day.

Present Continuous

Is it snowing at the moment?

Past Simple

John saw Jane yesterday.

Past Continuous

We weren't sleeping all day long.

Future Simple

Mary will come home after work.

Future Continuous

They won't be staying with us.

Present Perfect Simple

Has Peter already done this?

Present Perfect Continuous

I have been waiting for the bus.

Past Perfect Simple

I had left when John came home.

Going to

Pamela isn't going to live in the country.

Sequence of tenses

Ed said to Joe, "I will see you tomorrow."

Ed said he would see him the next day.

b) Modal Verbs:

can

Can George jump very far?

could

Jane could swim at the age of five.

may

It may not be true.

might

He might be still alive.

must

Must you always do what I say?

will

I will always love you.

would

They wouldn't constantly lie to us.

shall

You shall not steal.

should

I think you should listen to me.

need

How much money do you need?

used to

Ed used to smoke a lot.

have (got) to

will have to go now.

c) Gerund:

Has our dancing improved?

d) Present Infinitive:

They asked me to leave at once.

e) Participles:

Present participle

People smoking cigarettes aren't selfish.

Past participle

The children are well behaved.

f) Time Clauses:

I will call you when I come home.

g) Conditional Clauses:

Conditional clauses of open condition

If it rains tomorrow, I will go out.

Conditional clauses of rejected condition

I would help them if I were you.

h) Relative Clauses:

This is the man who wanted to talk to you.

i) Passive Voice:

Was Hamlet written by W. Shakespeare?

5. Adverbs:

Adverbs of manner (HOW?)

He doesn't drive very fast.

Adverbs of place (WHERE?)

We were waiting for her at the airport.

Adverbs of time (WHEN?)

Jim didn't promise to come after lunch.

Adverbs of frequency (HOW OFTEN?)

Martha sometimes visits her grandmother.

Formation (-ly, -ward/s, -wise)

Should we start moving clockwise around the room?

Comparison

an you speak louder, please?

He left the most quietly.

6. Prepositions:

(above, across, after, along, around, at, before, behind, below, beyond, between, by, down, for, from, in, in front of, inside, into, near, of, off, on, out, outside, over, to, under, up, with)

Is he waiting for the bus at the bus stop?

7. Pronouns:

Personal (I, you, he, she, it, we, they)

How old are you?

Demonstrative (this, that, these, those)

I don't know that man over there.

Possessive (my, your, his, her, its, our, their,

mine, yours, hers, its, ours, theirs)

This is my cassette-player.

This cassette-player is mine.

Indefinite (all, both, each, either, none, neither, much, many, little, few, several, every, some, any, no, every-, some-, any-, no-)

They both knew he should stop drinking.

Relative pronouns (who, whom, which, whose, that)

Is the window, which is open, brand new?

Reflexive (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves)

He cut himself with a sharp knife.

Interrogative (who, whom, whose, what, which)

Which train are you waiting for?

8. Numerals:

Cardinal (one, two, three)

It is twenty minutes to four.

Ordinal (first, second, third)

He wasn't the twelfth in the marathon.

9. Conjunctions:

(and, but, nor, or, along with, as well as, rather than, together with, not (only) but (also), either or, neither nor, both and, after, although, as, as soon as, because, before, if, as if, even if, even though, in case, in order that, since, so that, that, than, till, unless, until)

Are Bob and Tom the best friends?

10. Word Formation:

Compounds

He doesn't live in a houseboat.

Derivatives

The forest was dark.

The darkness of the forest was terrifying.

Conversion

We shall book a holiday to Florida.

Has he written a new book?

11. Stress:

I found a new `pen.

12. Intonation:

(rising, falling, falling-rising)

What do you want?

13. Punctuation:

Have you done your homework, Gemma?

Gostinstvo in turizem

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

1. Applying for a Job in English (Int.: vadnica) M. D. Spooner, J. S. McKellan Penguin

2. At Your Service (English for the Travel and Tourist T. Stott, A. Buckingham OUP Industry) (Post-Elementary American E.: učb., del. zv., priročnik, kaseta)

3. Basic Telephone Training (elementary: učbenik, kaseta) A. Watson-Delestree LTP

4. Check-In (booking, telephone, telex, fax, checking C. St. J. Yates PRENTICE H. in and out, room service, complaints) (Lower Int..: učb., kaseti)

5. Effective Socializing (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, J. Comfort, D. Utley OUP kaseta) (1997)

6. English for Tourism (Lower Int..: učb., kaseta) C. St. J. Yates PRENTICE H.

7. English for International Tourism (Upper-int.: učb., M. Jacob, P. Strutt Longman priročnik, del. zvezek, kaseta) (1997)

8. First Class (English for Tourism) (Lower-Int.: učb., T. Stott, R. Holt OUP del. zv., priročnik, kaseta)

9. Five Star English* (English for the Hotel and Tourist R. Revell, C. Stott OUP Industry) (Int.: učb., kaseta)

10. Going International (Upper-int.: učb., del. zvezek, K. Harding OUP priročnik, kaseta) (1998)

11. High Season (English for the Hotel and Tourist K. Harding, P. Henderson OUP Industry) (Int.: učb., del. zv., priročnik, kaseta)

12. Highly Recommended (English for the Hotel and R. Revell, T. Stott OUP Catering Industry) (Elementary Lower-Int.: učb., del. zv., priročnik, kaseta)

13. International Hotel English D. Adamson PRENTICE H.

14. International Hotel English (Int..: učb., kaseta) D. Adamson, L. Keane PRENTICE H.

15. Negotiating (Upper-Int. Advanced: učb., kaseta) P. O'Connor, A. Pilbeam, Longman F. Scott-Barrett

16. May I Help You? (restaurants, bars, food, ordering, C. St. J. Yates PRENTICE H. menus, wine lists, silver service, cookery terms) (Lower Int..: učb., kaseta)

17. Socializing (Int.: učb., kaseta) M. Ellis, N. O'Driscoll Longman

18. Test Your Business English - Hotel and Catering (vadnica) A. Pohl Penguin

19. Tourism - Professional Reading Skills Series N. McBurney PRENTICE H.

20. Tourism (Int.: učb., kaseta) M. Sneyd PRENTICE H.

21. Welcome (Pre-Int. & Intermediate: učb.) J. Jones CUP

6. DODATEK

6.1 SEZNAM UČBENIKOV ZA POUČEVANJE JEZIKA STROKE

Seznam učbenikov za poučevanje jezika stroke je urejen po posameznih strokovnih skupinah v srednjem tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, ki so navedene že v katalogih znanja, v oklepaju pa je vsakokrat omenjena še ustrezna skupina poklicev za poklicne šole, kjer se jezik stroke tudi poučuje. Učbeniki, ki so označeni z zvezdico (*) in potemnjeni, so potrjeni na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje in so navedeni tudi v Katalogu učbenikov za šolsko leto 2000/01 (2000: 7071).

Trgovina in storitvene dejavnosti (osebne/uslužnostne storitve v poklicnih šolah)

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

1. Applying for a Job in English (Int.: vadnica) M. D. Spooner, J. S. McKellan Penguin

2. Basic Telephone Training (Elementary: učbenik, kaseta) A. Watson-Delestree LTP

3. Check your Vocabulary for Medicine D. Riley Peter Collin P. (Intermediate: del. zvezek) (1995)

4. Effective Socializing J. Comfort, D. Utley OUP (Int. - Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta) (1997)

5. Elementary Technical English M Webber, J. Seath Longman (Elementary. učb., priročnik)

6. English for Hairdressers (Int.: učb.) (1995) M. Potočar DZS

7. English for Information Systems S. Hick PRENTICE H. (Int.- Advanced: učb., kaseta)

8. English for Nurses (Int.: učb., priročnik) D. Austin, T. Crosfield Longman (1974, 1994 21. izdaja)

9. English in Focus - English in Basic Medical Scinece J. P. B. Allen, H. G. Widdowson OUP (Int. - Adv.: priročnik, kaseta)

10. English in Medicine (Int. & Upper-Int.) E. Glendining, B. Holmstrom CUP

11. Making Contacts (Pre-int.: vadnica) (1991, 1992) N. O'Driscoll, F. Scott-Barrett Longman

12. Negotiating (Upper-Int. Advanced: učb., kaseta) P. O'Connor, A. Pilbeam, Longman F. Scott-Barrett

13. More Work in Progress (retail, manufacturing, public A. Hopkins, J. Potter, Longman relations, media) (Post. Elementary Int.: učb., M. Du Vivier priročnik, kaseta, del. zvezek s kaseto) (1998)

14. Socializing (Int. učb., kaseta) M. Ellis, N. O'Driscoll Longman

15. Technical Contacts (Int.: učb., kaseta) N. Brieger, J. Comfort PRENTICE H.

16. Thank You for Flying With Us (Int.: učb., kaseta) J. Beech PRENTICE H.

17. The Road to Healthy Living S. L. Cavusgil Michigan (učbenik, priročnik za učitelja) (1995) State University

18. Work in Progress (retail, manufacturing, public A. Hopkins, J. Potter, Longman relations, media) (Post. Elementary Int.: učb., M. Du Vivier priročnik, kaseta, del. zvezek s kaseto) (1997)

24. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering E. Glendinning, N. Glendinning OUP (Int.: učb., kaseta) (1995, 1996)

25. Oxford English for Electronics E. Glendinning, J. McEwan OUP (Int.: učb., kaseta) (1993, 1996)

26. Professional English M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman (Int.: učb., kaseta, priročnik) (1984, 1992) A. Pilbeam

27. Technical Contacts (Int..: učb., kaseta) N. Brieger, J. Comfort PRENTICE H.

28. Technical English for Industry A. Fitzpatrick, C. St Yates Longman (Int.: učb., priročnik, kaseti)

29. Work in Progress (retail, manufacturing, public A. Hopkins, J. Potter, Longman relations, media) (Post. Elementary Int.: učb., M. Du Vivier priročnik, kaseta, del. zvezek s kaseto) (1997)

Ekonomija in administracija

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

1. Accounting (Int.: učb., kaseta) M. Sneyd PRENTICE H.

2. Advertising and Promotion Industry (Int.: učb., kaseta) M. Jo St. John PRENTICE H.

3. Applying for a Job in English (Int.: vadnica) M. D. Spooner, J. S. McKellan Penguin

4. Basic Telephone Training (elementary: učbenik, kaseta) A. Watson-Delestree LTP

5. Build Your Business Grammar (Int.: vadnica) T. Bowen LTP

6. Build Your Business Vocabulary (Int.: vadnica) J. Flower LTP

7. Business Basics Personal Cassettes D. Grant, R. McLarty OUP (Elem. Pre-Int.: 2 kaseti)

8. Business Basics D. Grant, R. McLarty OUP (Elem. Pre-Int.: učb., del. zv., priročnik, kaseta)

9. Business Challenges N. O'Driscoll, F. Scott-Barrett Longman (Elem.: učb., del. zvezek, priročnik, kaseti)

10. Business Communication Games A. Lloyd, A. Preier OUP (Int. Upper-Int.: učb. + gradivo za fotokopiranje)

11. Business Games (gradivo za fotokopiranje) (1992) J. Mawer LTP

12. Business Initiatives (Pre-Int.: učb., priročnik, kaseti) G. White, S. Drake Longman

13. Business Language Practice J. M. Milne LTP (Inter.: del. zvezek) (1994)

14. Business Listening and Speaking: Preintermediate D. Riley Longman (Preint.: učb., kaseta)

15. Business Matters M. Powell LTP (Int. Upper-int., učb., priročnik, kaseta)

16. Business Matters M. Powell LTP (Int. Upper int.: učbenik, priročnik) (1996)

17. Business Objectives* (Lower-Int.: učb., del. zvezek, V. Hollett OUP priročnik, kaseta, video) (1996)

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

Tehnika (tehniško strokovna dela v poklicnih šolah)

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

1. A Shower of Sparks* (Int. Upper-int.: učbenik) (2000) M. Košir OBZORJA

2. An English Course for Nautical Schools* K. Ječinčič BabiÊ ŠK (Int. Upper-int.: učbenik)

3. An Introduction to Technical English M. Thorn, A. Badrick PRENTICE H. (Lower Int.: učb.)

4. Angleščina v računalništvu* (Intermediate: učbenik) N. Vesel, A. S. Wood DZS

5. Applying for a Job in English (Int.: vadnica) (1990) M. D. Spooner, J. S. McKellan Penguin

6. Basic English for Computing E. M. Glendinning, J. McEvan OUP (Elem. Pre-inter.: učbenik, del. zvezek) (1999)

7. Basic English for Science (Beginner Int.: učb., Donovan P. OUP priročnik, kaseta) (1978, 1996)

8. Basic Technical English (Beginner-elementary: učb.) J. Comfort, S. Hick, A. Savage OUP (1982, 1985)

9. Computer Notions (Int. Advanced: učb.) L. Rossi et al PRENTICE H.

10. Effective Socializing J. Comfort, D. Utley OUP (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta) (1997)

11. English for Foresters* (Some ESP texts compiled H. Glogovšek Gozdarski by Helena Glogovšek) (1988) šolski center

12. English for Maritime Studies T. Blakey PRENTICE H. (Int. Advanced: učb., kaseta)

13. English for Technical Students D. Bonamy Longman (Beginner Pre-int.: učb., priročnik)

14. English for Telecommunications Industry (Int.: učb.) J. Comfort, R. Revell, OUP I. Simpson, U. Utley, T. Stott

15. English in Focus - English in Agriculture J. P. B. Allen, H. G. Widdowson OUP (Int. Adv.: priročnik, kaseta)

16. Infotech S. R. Esteras CUP (Int.: učbenik, priročnik, kaseta) - računalništvo

17. Interface (Učb., priročnik, kaseta) T. Hutchinson, A. Waters Longman

18. Key Words in Science and Technology (environment, B. Mascull Collins information technology, medicine, genetics, physics, Cobuild space research) (Int. Adv.: učb.) (1997)

19. More Work in Progress (retail, manufacturing, public A. Hopkins, J. Potter, Longman relations, media) (Post. Elementary Int.: učb., M. Du Vivier priročnik, kaseta, del. zvezek s kaseto) (1998)

20. Negotiating (Upper-Int. Advanced: učb., kaseta) P. O'Connor , A. Pilbeam, Longman F. Scott-Barrett

21. Nucleus: Architecture and Building Construction J. Cumming Longman (?: učb., kaseta)

22. Nucleus: General Science M. Bates, T. Dudley-Evans Longman (Int. Adv.: učb., priročnik, 3 kasete)

23. Oxford English for Computing (Int.: učb., kaseta) P. C. Brown, K. Boeckner OUP

43. Market Leader (Int. Upper-int.: učbenik, D. Cotton, D. Falvey, S. Kent Longman priročnik, kaseta, CD) (2000)

44. Market Leader Business Grammar and Usage P. Strutt Longman (priročnik) (2000)

45. Market Leader Banking and Finance (priročnik) (2000) C. Johnson Longman

46. Negotiating (Upper-Int. Advanced: učb., kaseta) P. O'Connor, A. Pilbeam, Longman F. Scott-Barrett

47. New Insights Into Business (Int. Upper-int.: učb., G. Tullis, T. Trappe Longman priročnik, del. zvezek, kaseta) (2000)

48. New International Business English (Int., Upper-int.: L. Jones, R. Alexander CUP učb., del. zvezek, priročnik, kaseta, video)

49. Power House (Int. Upper-int.: učbenik, priročnik, D. Evans Longman kaseta, video) (1998)

50. Presenting Facts and Figures D. Kerridge Longman (Intermediate: učb., kaseta)

51. Presenting in English (Int. Upper-Int.: učb., kaseta) M. Powell LTP

52. Quick Work (Pre-inter.: učbenik, priročnik, V. Hollett OUP del. zvezek, kaseta) (2000)

53. Skills for Business English 1 (učb., priročnik, kaseta) D. Kerridge Delta (2000)

54. Skills for Business English 2 (učb., priročnik, kaseta) B. Mascull Delta (2000)

55. Socializing (Int.: učb., kaseta) M. Ellis, N. O'Driscoll Longman

56. Telephoning (Int.: vadnica, kaseta) (1987, 1994) K. Bruce Longman

57. Telephoning in English (CD-rom) T. Garside, B. J. Naterop, CUP R. Ravell

58. Telephoning in English B. J. Naterop, R. Revell CUP (Int., upper-Int.: učb., kaseta, CD)

59. Test Your Business English - Accounting (Int.: vadnica) A. Pohl Penguin

60. Test Your Business English - Elementary (Elem.: vadnica) S. Flinders Penguin

61. Test Your Business English - Finance (Int.: vadnica) S. Sweeney Penguin

62. Test Your Business English - Intermediate (Int.: vadnica) S. Flinders Penguin

63. Test Your Business English - Marketing (Int.: vadnica) (1996) A. Pohl Penguin

64. Test Your Business English - Secretarial (Int.: vadnica) (1997) A. Pohl Penguin

65. Test Your Business English - General Usage J. S. McKellan, S. Flinders Penguin (Int. Upper-Int.: vadnica)

66. The Language of Business English - Grammar and Function N. Brieger Longman (Elem. Int.: učbenik, del. zvezek) (2000)

67. The Working Week (Int.: učb., priročnik, kaseta) A. Watson-Delestree, J. Hill LTP

68. Working in English L. Jones CUP (Int.: učbenik, priročnik, kaseta, CD, video)

69. Workplace English: Office File & Travel File M. Helgesen, K. Adams Longman (Elem.: učb., priročnik, kaseta)

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

18. Business Objectives Pairwork (Lower-Int.: učb., J. Bradley, S. Clarke OUP del. zvezek, priročnik, kaseta)

19. Business Opportunities (Int.: učb., delov. zvezek, V. Hollett OUP priročnik, kaseta, video)

20. Business Roles (Simulations for Business English) (1997) J. Crowther-Alwyn CUP

21. Commercially Speaking (učbenik, del. zvezek, M. Irvine, M. Cadman OUP priročnik za učitelja, kaseta) (1999)

22. Company to Company A. Littlejohn CUP (Pre-inter. Inter.: učbenik, del. zvezek) (2000)

23. Creating Opportunities Activity Book R. Baldwin, D. Heiter OUP (Interm.: video, del. zvezek, priročnik) (1995)

24. Early Language of Business English N. Brieger, S. Sweeney PRENTICE H. Grammar and Function (1997)

25. Effective Meetings J. Comfort, D. Utley OUP (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta, video)

26. Effective Presentations J. Comfort, D. Utley OUP (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta, video)

27. Effective Socializing J. Comfort, D. Utley OUP (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta) (1997)

28. Effective Telephoning J. Comfort, D. Utley OUP (Int. Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta, video)

29. English for Business Communication S. Sweeney CUP (Int., Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta)

30. English for Business Studies I. MacKenzie CUP (Int., Upper-Int.: Učb., priročnik, kaseta)

31. English for Secretaries (Int.: učb., kaseta) R .G. H. Andrews, G. Lees, OUP A. Stanton

32. Financial English with Mini Dictionary (Int., Upper-Int.) I. MacKenzie LTP

33. First Insights Into Business (Pre-int. Int.: učbenik, S. Robbinson Longman priročnik, del. zvezek, kaseta) (2000)

34. Further Ahead (Pre-Int., Int.: učb., delovni zv., S. Jones-Macziola, G. White CUP priročnik, kaseta, video) (1998)

35. Getting ahead A. Wallwork, A. Watson CUP (Lower-int.: učb., priročnik, kaseta) (1998)

36. Head for Business (Inter.: učb., del. zvezek, J. Naunton OUP priročnik, kaseta, testi za fotokopiranje) (2000)

37. Insurance (Int..: učb., kaseta) M. Sneyd PRENTICE H.

38. International Banking and Finance (Int.: učb., kaseta) M. Sneyd PRENTICE H.

39. Key words in business (priročnik z vajami) (1996) B. Mascull Harper Collins Publishers

40. Language of Meetings (Int. Upper-Int.) M. Goodale LTP

41. Management and Marketing with Mini Dictionary I. MacKenzie LTP (Int., Upper-Int.: učb., priročnik, kaseta)

42. Marketing (Int.: učb., kaseta) M. Jo St. John PRENTICE H.

Naslov področje Avtor Založba

(zahtevnostna stopnja in vrsta učnega gradiva):

6.2 ZGLEDI IZPITNIH NALOG

V prvi izdaji izpitnega kataloga so predstavljene izpitne naloge, ki so bile preizkušene, standardizirane in sprejete na izobraževanju učiteljev v okviru priprav na poklicno maturo aprila 2001. Po istem postopku bodo v naslednjih izdajah izpitnega kataloga sprejeti in objavljeni še ostali tipi nalog, ki so navedeni v poglavju

3.3 Tipi nalog

Naloge, ki so predstavljene v tem dodatku, kandidatom in učiteljem služijo kot zgledi nalog, ki se utegnejo pojaviti na izpitnih polah. Zgledi nalog so primerljivi s tistimi na izpitu tako po težavnosti kot tudi po izboru besedil in tem.

Z reševanjem takih in podobnih nalog se bodo kandidati seznanili z različnimi tipi nalog in s tem, kako jih najbolje in najhitreje rešijo. Tako med samim pisanjem ne bodo izgubljali časa z iskanjem ustreznih izpitnih strategij, saj bodo tip naloge in najboljše pristope k njenemu reševanju že poznali. Zato se bodo lahko osredotočili na bistvo: branje, pisanje in govorjenje v angleškem jeziku.

Poznavanje tipov nalog ni cilj izpita, vendar je ena od pomembnih praktičnih strategij in oblika dogovora med učitelji, dijaki in sestavljalci nalog v zadnjem letniku. V štirih letih bodo dijaki pri pouku in preverjanju reševali najrazličnejše naloge/probleme, kar jim bo dalo širšo/bogatejšo izkušnjo in samozavest, ki jo bodo potrebovali pri študiju, na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju še dolgo potem, ko bo izpit že preteklost.

BRALNO RAZUMEVANJE

KRATKI ODGOVORI

Preberite besedilo Five essential wildlife experiences in odgovorite na spodnja vprašanja s kratkimi odgovori. Odgovore napišite na črte pod vprašanji.

1. Where in New Zealand is The Yellow Eyed Penguin Conservation Reserve?


2. In which month(s) lots of animals migrate from the plains of the Serengeti in East Africa?


3. Which country do they migrate to?


4. How many protected animal species can be found in Yellowstone National Park?


5. What is the best-known protected animal from this part of the world?


6. Name one more famous animal from Yellowstone National Park.


7. For what reason do animals in the Okaukveyo Rest Camp come together?


8. Do different species of animals drink together?


9. How many giant pandas are there in the world?


10. In which province was the first nature reserve for pandas made?


Five essential wildlife experiences

By Cathy Packe

Adapted article from The Independent, 30 December 2000

Nesting penguins in New Zealand

The Yellow Eyed Penguin Conservation Reserve on New Zealand's South Island (00 64 3 478 0286) is one of several places to view nesting penguins. Even the most casual wildlife observer cannot fail to be charmed by the sight of baby penguins chasing each other in and out of the water, falling over and splashing each other.

Wildebeest* migration in East Africa

In July and August every year, hundreds of thousands of wildebeest*, accompanied by zebra, gazelle and antelope, migrate northwards from the dry plains of the Serengeti in Tanzania across into the moister terrain of Kenya's Masai Mara game reserve. The sight of so many animals on the move is nothing short of truly awe-inspiring.

Bison in Yellowstone National Park, USA

Yellowstone National Park (001 307 344 7381, www.yellowstone parknet.com) in the Rocky Mountain state of Wyoming, close to the borders of Idaho and Montana, has a larger concentration of animals than any other in the American mainland, including five protected species. Best-known of these, and the largest in the world, is the bison herd. Yellowstone's other famous inhabitants include the black and grizzly bears.

Elephants in Etosha Park, Namibia

The Okaukvejo Rest Camp in Namibia's Etosha Park is fenced in to keep the humans away from animal territory and just outside is a watering hole, carefully lit so that visiting animals are unaware that they are being watched. Wait a while, and a succession of beasts will appear in search of a drink. One species gives way to another, according to the law of the jungle: hyenas retreating in favour of the giraffe, who stroll off at first sight of the rhino, who in turn disappear into the shadows as a family of elephants marches forward.

Giant Pandas in China

Numbers of the world's best-known endangered species are dwindling dangerously, with the total population of giant pandas now less than a thousand, most of them in reserves in China. The Wolong Nature Reserve in Sichuan province was the first of these to be established. Although a visit to the Reserve will not guarantee you a sighting of the animals, there is also a research station there, where you will see caged pandas in their natural habitat.

The Independent

*wildebeest = large African antelope, gnu

 • PRAVILNO/NAPAČNO

  Pozorno preberite članek o Jobedi Ali in se odločite, ali so spodaj navedene trditve o njenem življenu, glede na prebrano besedilo, pravilne (T) ali napačne (F). Nato vrišite kljukico v ustrezen stolpec v tabeli.

  T F

  1. Jobeda succeeded in getting a place at Cambridge University. 1. ___ ___

  2. At her present job she works with people. 2. ___ ___

  3. Her first day at Cambridge was just like she had imagined it would be. 3. ___ ___

  4. Jobeda's mother wanted her to study in London. 4. ___ ___

  5. Jobeda finds the parents' attitude to their children's education very important. 5. ___ ___

  6. Now that she is employed, her mother stopped telling her what to do with her life. 6. ___ ___

  7. Many people knew about her wishes and ambitions. 7. ___ ___

  8. Jobeda is actively involved in helping ethnic minority students as part of her job. 8. ___ ___

  9. As a result of her experience, Jobeda is proud of her career achievement. 9. ___ ___

  10. Except for her mother, Jobeda does not mention any member of her family. 10. ___ ___

  How to succeed in a white world: one woman's tale

  By Judith Judd

  Adapted article from The Independent, 2 January 1998

  People like Jobeda Ali do not usually expect to go to Cambridge University. She is the daughter of a mother who can neither read nor write, a second-generation immigrant fom Bangladesh, and was educated at east London state schools. Judith Judd, Educational Editor, explains how she did it.

  Jobeda Ali has overcome most types of disadvantage on the way to her upper second class degree of Trinity College, Cambridge. When she applied to Cambridge four years ago, she was told she needed three grade Bs at A-level to secure her place unlike most of her fellow applicants who were told they needed either two or three As. The offer was made under a special entry scheme for disadvantaged pupils. But it proved unnecessary. Jobeda gained three grade As.

  Four years on, Jobeda has a new job as administrator of the group to encourage ethnic minority applicants to the university. She is clear about her role. "I'm not interested in statistics. My aim is to ensure that black and Asian students can see enough black and Asian faces to feel comfortable here."

  She remembers vividly her first invitation to coffee on her first day at Cambridge. She expected to walk in and socialize in her normal way but found herself tongue-tied. "It took me two weeks to work out what was wrong. I had never before been in a room where every other person was white."

  The gap between Cambridge and some ethnic minority groups is hard for outsiders to grasp, she says. Her mother, who cannot read, write, or speak English, had never heard of Cambridge and didn't want her daughter to go. "Her reaction was `why don't you stay in London and live at home? You could go to university here'."

  One of the big differences between a public schoolboy from Eton who comes to Cambridge and herself, she says, is the level of parental interest. "It wasn't just the case that I had no one to help with my maths homework. No one even asked me what I had done at school the previous day. If she tried to read, her mother took away the book and said she should be doing something more useful. Even now her mother is looking out for a suitable husband for her.

  Secretly, Jobeda says she had always wanted to try for Oxbridge, though she scarcely dared admit it to herself. When students from the group she now runs came to Tower Hamlets College where she was doing her A-levels, she was suddenly given the confidence to apply.

  Her present job is to run a programme of events to persuade people like her to feel the same way. A new video and prospectus are being sent out to show ethnic minority students a day in the life of a Cambridge student. Jobeda knows that raising the proportion of black and Asian students - currently 11 % - will not be easy. Take a white public school boy and myself. We both have an upper second from Trinity. We both go for the same job. We appear to be equal. But we are not. I am four times better than he is. I have the same degree but I have overcome the gender barrier, the class barrier and the race barrier.

  The Independent

  POZNAVANJE IN RABA JEZIKA

 • IZBERI ODGOVOR

  Pozorno preberite besedilo My worst car in ga dopolnite z manjkajočimi izrazi. V spodnji tabeli imate za vsako vprašanje štiri možne odgovore A, B, C in D. Obkrožite črko pred odgovorom, ki ste ga izbrali.

  1. A can B couldn't C could D was able

  2. A lots B no C little D much

  3. A other B a new C new D another

  4. A weren't B were C came D didn't come

  5. A before B after C once D while

  6. A must B should C mustn't D needn't

  7. A embarrassing B embarrassed C embarrassment D unembarrassed

  8. A a following B following C the next D next

  9. A must B will C would D had to

  10. A up B in C down D off

  My worst car

  By Esther McVey

  Adapted article from The Independent, 29 May 1999

  I actually have some very good memories of my worst car. I acquired it when I was at university in London. I heard about this vehicle by word of mouth and it sounded as though it was in a bit of a state, with a flat battery and a slashed tyre.The incentive was that I __1__ have it for nothing. I went to see it with two mates and found a very sorry-looking Vauxhall Viva. It was white and about a hundred years old, but surprisingly didn't need __2__ to get it going.

  We decided to share the car between us and for a while it took us everywhere, it was utterly dependable. Then we got a little ambitious and decided to go away for a week to France. Getting on the ferry wasn't a problem, and we had a nice meal and a rest. But getting off again was __ 3 __ story: the Viva refused to budge. Unfortunately we __4__ one of the first in the queue, so there was this shabby little Viva holding up hundreds of cars.My boyfriend at the time stayed in the car and steered, __5__ I was outside giving it a good old shove. It was one of those times when you want the ground to open up and swallow you. It __6__ have been funny to watch, but it was the most __7__ moment of my life.That night the Viva didn't move far at all, so we ended up having to sleep in the back under duvet.

  Over __8__ week it got worse. Once the car was running it was fine, but actually persuading it to start was a nightmare. Every day I would have to put up my trainers and give it a push start. After a while, though, even that didn't work: we found that the only way to get it going was to stick it in reverse and push it backwards. At one point we thought we __9__ have to abandon the Viva somewhere in France and walk home. Luckily, we did just manage to get back across the Channel.

  I think the Viva had led an easy life with a couple of undemanding elderly owners and couldn't cope with a bunch of students. It lasted a year and probably expired of exhaustion. Although the Viva was hardly a classic, it won't be the last old car I own. For me they have so much more character than a modern car, even it does mean that it breaks __10__ more often.

  The Independent

 • DOPOLNJEVANJE

  Pozorno preberite besedilo Cheerful city of learning in nedoločnike v oklepaju postavite v ustrezno glagolsko obliko.

  V spodnjo tabelo, z jasnimi in čitljivimi črkami, zapišite izbrano obliko glagola.

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


  10.


  Cheerful city of learning

  By Constantine Hondromitros

  Adapted article from The European Magazine, June 1995

  Constantine Hondromitros, 21, from Athens, is in his third year studying civil engineering.

  I came to Glasgow because my elder brother George was already here studying for a degree in electrical engineering. We shared a flat in my first year and this made it easier for me to get to know the city, and the university.

  Even so I found it was difficult at first to make new friends and to adjust to life after Athens especially the weather. There is so much rain here, and the winters are cold. Glasgow could be a depressing state if it ___1___ (NOT BE) for the people who live here. They make Glasgow a very student-friendly city because they are warm, welcoming and cheerful. So far I ___2___ (NEVER FEEL) that being a foreigner is a problem because there is an international atmosphere.

  My father is a director of the Greek railways, so my brother and I come from a family with an engineering influence. Anyway, it was clear I ___3___ (NOT INTEREST) in medicine, law or business and that only left engineering. Although I was quite successful at school, I could not get a place at Athens University. There are not many universities in Greece and too many people want to become engineers. At the moment I ___4___ (PLAN) to get my degree next year and I might stay on and do a postgraduate course. Then I think I will go back to Greece to find work.

  There is an important sense of history in our department because Glasgow ___5___ (BE) the first university in Britain to offer degrees in civil engineering, back in 1840. In fact, there is a strong sense of tradition about Scotland generally. I often see men ___6___ (WEAR) kilts and there is a great atmosphere, especially when they play bagpipes.

  Glasgow has good night life and in my first two years I often went out to discos. This year I have to work much harder so I do not go out as often. I am lucky because I have a flat of my own in the West End, which is very central. I can walk to the university. I have no car, not even a bicycle: my luxury is my flat. I enjoy living on my own because I like some privacy and I need time ___ 7 ___ (STUDY). If I shared a flat, there ___8___ (ALWAYS BE) arguments about loud music or dirty dishes in the kitchen.

  Life in a foreign country ___9___ (MAKE) you become more mature because you have to face problems on your own and decide how to solve them. You have to to cook for yourself or eat in the university restaurant. The meals there are quite good but, I must admit, in Greece I did not know how much I ___10___ (MISS) Greek food and the wonderful choice of salads. I am always glad to be back home in the taverns during the summer.

  The European Magazine

  PISNO SPOROČANJE

 • KRAJŠI PISNI SESTAVEK

  Oglejte si spodnje oglase. Kaj od prikazanega bi kupili prijatelju za darilo?

  Odločite se in v angleškem jeziku utemeljite svoj izbor v 5060 besedah.

  Predviden čas pisanja: 20 minut

  TELEPHONE

  Nextel i500 Plus Mobile Phone

  Manufacturer: Nextel

  Part No: i500plus

  Price: $49.99

  VIDEO

  The Lost World: Jurassic Park (1997)

  Jeff Goldblum, Julianne Moore, et al.

  Usually ships in 24 hours

  Rated PG-13

  NTSC format (US and Canada only)

  List Price: $14.98 Our Price: $13.99 You Save: $0.99 (7%)

  Customer Review: H H H I I

  BOOK

  Author: Peter Hernon (Author)

  Cover: Hardcover

  Published: 2/1/99

  Pages: 393

  ISBN: 0399144005

  Price Range: $16.75 to $24.95

  The stories are the stuff of legend, and they are all true.

  I would choose • VODENI SPIS PISMO (poluradno/uradno)

  že dolgo si želite, da bi lahko vmesno leto leto po koncu srednje šole in pred začetkom študija oziroma pred prvo redno zaposlitvijo preživeli v tujini, po možnosti v deželi, kjer govorijo angleško. Spodnji časopisni oglas se zdi imenitna priložnost:

  Predviden čas pisanja: 40 minut

  In your letter, of about 150 words, not necessarily in this order,

 • state your reason for writing,
 • provide a very concise introduction of yourself (age, gender, nationality, specialism/vocational orientation and your work preference in the UK),
 • give two good arguments for spending a gap year abroad,
 • describe your educational achievements draw attention to your personal/professional qualities and
 • mention one of your plans for the future that this experience might make more accessible.
 • REŠITVE IZPITNIH NALOG

  BRALNO RAZUMEVANJE

  1. NALOGA:

  1. On (New Zealand's) South Island.

  2. In July and August.

  3. To Kenya.

  4. Five.

  5. Bison.

  6. Black bear(s)/Grizzly bear(s)

  7. To drink/Thirst/Water

  8. No.

  9. Less than a thousand

  10. In Sichuan province.

  2. NALOGA:

  True False

  1. ¸ ___

  2. ¸ ___

  3. ___ ¸

  4. ¸ ___

  5. ¸ ___

  6. ___ ¸

  7. ___ ¸

  8. ¸ ___

  9. ¸ ___

  10. ¸ ___

  POZNAVANJE IN RABA JEZIKA

  1. NALOGA:

  1. C could

  2. D much

  3. D another

  4. B were

  5. D while

  6. A must

  7. A embarrassing

  8. C the next

  9. C would

  10. C down

  2. NALOGA:

  1. wasn´t/weren´t

  2. have never felt

  3. wasn't interested

  4. am planning

  5. was

  6. wearing

  7.to study

  8.would always be

  9. makes

  10. would miss / would be missing

  Priloga

  Interni - ustni del izpita

  USTNI DEL IZPITA - govorno sporazumevanje