IZPITNI KATALOG

SLOVENŠČINA

ZA POKLICNO MATURO

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je določil izpitni katalog za poklicno maturo za slovenščino na 44. seji dne 5. 7. 2001.

 

VSEBINA

1. UVOD

2. IZPITNI CILJI

3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1 SHEMA IZPITA

3.2 TIPI NALOG

3.3 VREDNOTENJE

4. IZPITNE VSEBINE

5. LITERATURA

 

1. UVOD

Predmetni izpitni katalog iz slovenščine opisuje prvo izpitno enoto, kot to zahteva Pravilnik o poklicni
maturi, objavljen v Uradnem listu RS št. 96/2000.

Izpit iz slovenščine je obvezen za vse kandidate na poklicni maturi. V katalogu so navedeni cilji znanja na poklicni maturi; temeljijo na veljavnih učnih načrtih:

Izpit iz slovenščine je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Pravilnik o poklicni maturi zahteva, da pripravi predmetna izpitna komisija naloge za pisni izpit iz slovenščine. Učitelji ocenijo znanje kandidata skladno z merili in na način, ki je določen z izpitnim katalogom. Vprašanja za ustni izpit pripravijo učitelji na šoli.

Predmetni izpitni katalog predstavlja izpitne cilje, vsebine in zgradbo izpita na poklicni maturi.

2. IZPITNI CILJI

SPLOŠNI CILJI

CILJI PISNEGA DELA IZPITA

Kandidat dokazuje:

CILJI USTNEGA DELA IZPITA

Kandidat dokazuje:

3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

Izpit iz slovenščine je sestavljen iz dveh delov: pisnega in ustnega.

Pisni izpit traja 120 minut. Naloge za pisni izpit pripravi Predmetna komisija za slovenščino za poklicno maturo.

Pisni izpit je sestavljen iz dveh izpitnih pol, čas pisanja posamezne izpitne pole je 60 minut. Med pisanjem obeh pol imajo kandidati pravico do odmora (predvidoma 15 minut).

Pisni izpit ocenita dva neodvisna ocenjevalca na podlagi točkovnika in dodatnih navodil za ocenjevanje.

S pisnim delom se preverja:

Kandidat opravlja ustni izpit; izpitne listke, na katerih so tri naloge, sestavijo učitelji na šoli.

Naloge na izpitnem listku so:

Ustni izpit traja 20 minut, priprava nanj pa 20 minut.

3.1 IZPITNA SHEMA

PISNI DEL izpita (60 točk) sestavljen iz:

1. izpit. pola

razčlemba prebranega oz. poslušanega neumetnostnega besedila in pisanje krajšega besedila izbrane besedilne vrste
(do 150 besed)
(možnost oblikovanja koncepta)
60 minut1 izpitna pola + (kaseta) + priloga izhodiščno besedilo + navodila za ocenjevanje 30 točk
2. izpit. polaPisanje besedila na književno temo
(po literarni predlogi slovenskega avtorja 19. oz. 20. stol. po katalogu)
Kandidat izbira med:
  • a) vodeno interpretacijo
  • b) samostojno interpretacijo književnega besedila (odlomka); obseg besedila:
    400 do 700 besed,

    (možnost oblikovanja koncepta)
60 minutnavodila za pisanje + literarna predloga + navodila za ocenjevanje 30 točk
Skupaj 120 minut 60 točk

USTNI DEL izpita (40 točk)

JEZIK:


1. jezikovno vprašanje ob predloženem kratkem neumetnostnem besedilu
(15 točk + 5 točk za upoštevanje dialoškosti)

KNJIŽEVNOST:


2. glasno branje odlomka/dela odlomka umetnostnega besedila,
3. vodena interpretacija, umestitev prebranega besedila
(15 točk + 5 točk za upoštevanje dialoškosti)

Ustni izpit traja 20 minut, 10 minut je namenjeno jeziku in 10 minut književnosti.

3.2 TIPI NALOG

PISNI DEL

Prva izpitna pola

Naloge zaprtega tipa: izbira med DA/NE
podčrtovanje/obkrožanje pravilnih odgovorov med več odgovori
povezovanje podatkov
kratki odgovori in dopolnjevanje
popravljanje napak
naloge polodprtega tipa: strukturirane naloge (naloge s podvprašanji)
naloge odprtega tipa:tvorba krajše besedilne vrste

Druga izpitna pola

a) naloga polodprtega tipa:strukturirana vprašanja
b) naloga odprtega tipa:tvorba samostojne interpretacije

 

USTNI DEL

Naloga zaprtega tipa:glasno branje predloženega besedila/odlomka/dela odlomka
Naloge polodprtega in odprtega tipa: odgovori na vprašanja in dialog

3.3 VREDNOTENJE IZPITA

Merila za vrednotenje

Prva izpitna pola 30 točk

Vsaka naloga v izpitni poli je ovrednotena z določenim številom točk.

Druga izpitna pola 30 točk

Kandidat napiše besedilo, izhajajoč iz književne predloge; izbere eno izmed interpretacij.
a) Vodena interpretacija

Kandidat ob književni predlogi dobi naloge odprtega tipa strukturirane naloge
b) Samostojna interpretacija

Kandidat dobi navodila za samostojno interpretacijo.

V besedilu ocenjevalec ovrednoti:

Elementi Opis Točke
Znanje/Razumevanje Povzetek/obnova besedila/odlomka; umestitev avtorja v književno obdobje /smer/ 6
Razlaga/Analiza Razlaga podobnosti in razlik; analiza posameznih prvin: motivi/književne osebe/dogajalni čas/dogajalni prostor ... 6
Predstavitev dejstev in stališč Utemeljevanje, argumentiranje s primeri iz besedila; logično členjenje/zgradba ... 6
Sinteza/Vrednotenje Povzetek temeljnih ugotovitev; opredeljevanje do ugotovitev; presoja 6
Jezikovna ustreznost in pravilnost Slogovna ustreznost (slogovni postopki, jasnost, razumljivost ...)
Pravopisna in slovnična pravilnost (raba ločil; besedišče, skladnja)
6
Skupaj   30

4. IZPITNE VSEBINE

JEZIK

Bere oz. posluša neumetnostno besedilo, in sicer:

Razčlenjuje brano oz. poslušano besedilo, tako da:

Tvori besedilo naslednje vrste:

Književnost

Obvezna besedila in obdobja Pojmi, prvine za interpretacijo
Antična književnost Časovna umestitev.
Homer: Odiseja Mit o trojanski vojni. Ep, epsko.

Sofoklej: Kralj Ojdip

Tebanski mit. Antično gledališče. Tragedija, tragično.
Biblija Nastanek, sestava, kulturni in literarni pomen Biblije.
Prilika o izgubljenem sinu

Prilika.

Srednji vek

Brižinski spomeniki Vsebina in pomen.

Renesansa Zgodovinske in kulturnozgodovinske značilnosti časa.

Shakespeare: Romeo in Julija

Renesančno gledališče.
Zgradba drame (prostor, čas, osebe).
Reformacija na Slovenskem, protireformacija in barok
Trubar: Proti zidavi cerkva

Protestantske ideje v besedilu.

Svetokriški: Na noviga lejta dan

Pridiga. Baročni slog.

Razsvetljenstvo na Slovenskem
Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi Začetki slovenskega gledališča.
Komedija. Vrsta komike.
Obvezna besedila in obdobja Pojmi, prvine za interpretacijo

Evropska romantika Značilnosti literarne smeri, predstavniki, družbeni in kulturnozgodovinski okvir. Pripovedništvo, lirika.
Puškin: Jevgenij Onjegin Roman v verzih; odvečni človek
Romantika na Slovenskem Značilnosti obdobja, družbeni in kulturnozgodovinski okvir; predstavniki kulturnega življenja; pesništvo.

Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8. in 15. sonet)

Zgradba Sonetnega venca.
Motivna in tematska analiza.
Magistrale in akrostih.
Prešeren: Zdravljica

Narodna in politična ideja.

Prešeren: Krst pri Savici Zgradba pesnitve, tercina, stanca. Teme in ideje.
Evropski realizem in naturalizem Družbeni in kulturnozgodovinski okvir; predstavniki. Pripovedništvo, dramatika.
Flaubert: Gospa Bovary

Snov, zgodba, čas, prostor.

Dostojevski: Zločin in kazen ali

Psihološki realizem; oznaka glavne osebe.
Kraj in čas dogajanja. Zgodovinski roman.

Tolstoj: Vojna in mir ali Realistčni roman. Književna oseba. Opis.
Balzac: Oče Goriot  
Zola: Beznica Naturalizem v pripovedništvu.
Ibsen: Nora

Tezna drama, analitična tehnika.

Med romantiko in realizmom na Slovenskem

Značilnosti obdobja. Družbeni in literarnozgodovinski okvir; predstavniki, smeri in programi.

Jurčič: Deseti brat Začetki slovenskega romana. Zgradba, pripovedovalec in književne osebe.
Jenko: Tilka

Začetki slovenske novele. Značajevka/obraz.

Kersnik: Jara gospoda ali
Agitator

Teme, motivi, književne osebe, slog. Zgodba. Pripovedovalec.
Tavčar:
Visoška kronika ali
Cvetje v jeseni ali
V Zali

Zgodovinski roman. Zgodba. Pripovedovalec.
Okvirna pripoved, motivi in teme. Ideje.
Pripovedovalec. Okvirna pripoved.

Jenko: Obrazi (predvsem uvodni, V., VII., X.)

Pesništvo med romantiko in realizmom; motivi, ideje.
Oblikovna analiza (verz, kitica).
Vloga podobe v Obrazih.

Gregorčič: Njega ni

Povezava med ljudsko in umetno liriko.

Aškerc: Mejnik Balada; epske in dramatske prvine, monolog, dialog.

Evropska nova romantika/moderna

Zgodovinski okvir, literarne smeri in predstavniki.
Motivi, ideje, estetika.
Wilde: Saloma Poetična drama, motivi, snov.
Nova romantika/moderna na Slovenskem

Družbeni in kulturnozgodovinski okvir, predstavniki in sopotniki, smeri.

Kette: Na trgu ali
Spomini

Tema, podoknica; zvočni učinki, personifikacija.
Motivi, oblika, zgradba pesmi; metaforika.

Cankar: Martin Kačur

Tema, ideja, osebe, zgradba.
Cankar: Hlapci

Tematska in idejna analiza.

Tragičnost.

Cankar: Podobe iz sanj; Kostanj posebne sorte

Črtica; simbolika.

Motiv, ideja.

Župančič: Duma ali
Z vlakom

Motivi in teme, jezik in slog.
Svetovna književnost pred 2. svetovno vojno

Nove književne smeri v 20. stoletju.

Kafka: Preobrazba

Tematika, groteska.

 
Obvezna besedila in obdobja Pojmi, prvine za interpretacijo

Slovenska književnost pred 2. svetovno vojno Družbeni in kulturnozgodovinski okvir.
Literarne smeri, predstavniki, zvrsti.

Kosovel: Slutnja ali
Otožje

Nominalni slog, impresionizem.
Občutje in podoba; jezik in slog.

Kosovel: Ekstaza smrti

Ekspresionizem; ideje in slog.

Kosovel: Kons 5

Konstruktivizem.

Grum: Dogodek v mestu Gogi

Dramska tehnika. Ekspresionistične prvine.
Groteskne prvine.

Pregelj: Matkova Tina

Ekspresionistične prvine.

Prežihov Voranc: Samorastniki ali
Boj na požiralniku

Socialni realizem. Motivi, sporočilo, slog.
Primerjava s filmsko obdelavo.

Ciril Kosmač: Tantadruj

Osebe, osrednja tema; realistične, fantastične prvine; slog (barve in zvočnost).

Kajuh: Bosa pojdiva

Lirika upora.
Ponavljanje, kontrast.

Svetovna književnost po 2. svetovni vojni

Družbeni in socialnozgodovinski okvir.
Literarne smeri, predstavniki.

Camus: Tujec

Filozofija absurda v književnosti.

Smeri v slovenski književnosti po 2. svetovni vojni

Značilnosti literarnih smeri.
Povezave s predvojno književnostjo.

PESNIŠTVO

Intimizem v povojni poeziji.

Menart: Croquis

Analiza jezika in stila.

Pavček: Še enkrat glagoli ali
Pesem o zvezdah

Bivanjska tematika.
Jezik in slog.

Kovič: Južni otok

Tema, oblika.

Zajc: Črni deček

Absurd v sodobni poeziji. Verz.

Strniša: Večerna pravljica

Groteskne prvine v liriki.

S. Makarovič: Zeleni Jurij Aktualizacija ljudske motivike.
Šalamun: Maline so

Modernizem. Pesniški jezik.

PRIPOVEDNIŠTVO Motivno- tematske in slogovne prvine.

Zupan: Menuet za kitaro

Vojni roman, modernistični pripovedni postopki.

Zidar: Sveti Pavel

Družbenokritični realizem. Jezik in slog.

Kovačič: Ljubljanske razglednice

Motivika.
Tematika, slog.

DRAMATIKA

Moderna tematska in dramaturška iskanja.

Jovanovič: Generacije

Moderna slovenska satira.

Jančar: Veliki briljantni valček

Moderna groteskna drama.

5. LITERATURA

UČBENIKI IN PRIROČNIKI ZA UČENCE

Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava židan: Na pragu besedila 1, Rokus, Ljubljana 1999.

Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava židan: Na pragu besedila 1; Delovni zvezek, Rokus, Ljubljana 1999.

Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Poznanovič, Mojca Bavdek: Na pragu besedila 2, Rokus, Ljubljana 2000.

Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Poznanovič, Mojca Bavdek: Na pragu besedila 2; Delovni zvezek, Rokus, Ljubljana 2000.

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič: Na pragu besedila 3, Rokus, Ljubljana 2000.

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič: Na pragu besedila 3; Delovni zvezek, Rokus, Ljubljana 2000.

Janez Dular, Tomo Korošec: Slovenski jezik 4, Obzorja, Maribor 1997.

Slovar slovenskega knjižnega jezika I V, DZS, Ljubljana 1970 1992.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana 1994.

Slovenski pravopis 1, Pravila, DZS, Ljubljana 1997.

Slovenski pravopis 2001, MK, Ljubljana 2001

France Bezlaj: Etimološki slovar 1, 2, 3 SAZU, Ljubljana 1977, 1982, 1995.

Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar, MK, Ljubljana 1997.

France Verbinc: Slovar tujk, CZ, Ljubljana 1989.

Marta Kocjan-Barle: Abeceda pravopisa, DZS, Ljubljana 1999.

Darinka Ambrož, Vinko Cuderman, Majda Degan Kapus, Boža Krakar Vogel, Jana Kvas, Marjan Štrancar: Branja 1, DZS, Ljubljana 2000.

Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Samo Koler, Rajko Korošec, Boža Krakar Vogel, Mojca Poznanovič, Adrijana Špacapan: Branja 2, DZS, Ljubljana 2001.

Peter Kolšek, Janko Kos, Andrijan Lah, Tine Logar, Stanko Šimenc: Berilo 3, Obzorja, Maribor 1999.

Peter Kolšek, Janko Kos, Andrijan Lah, Tine Logar, Stanko Šimenc: Berilo 4, Obzorja, Maribor 1999.

*Jana Kvas: Potovanje besed, Književnost 1, DZS, Ljubljana 199.

*Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik: Potovanje besed, Književnost 1, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana 199.

*Jana Kvas: Potovanje besed, Književnost 2, DZS, Ljubljana 1997.

*Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik: Potovanje besed, Književnost 2, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1997.

*Jana Kvas: Potovanje besed, Književnost 3, DZS, Ljubljana 1998.

*Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik: Potovanje besed, Književnost 3, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1998.

*Jana Kvas: Potovanje besed, Književnost 4, DZS, Ljubljana 1999.

*Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik: Potovanje besed, Književnost 4, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1999.

*Jana Kvas: Potovanje besed, Književnost 5, DZS, Ljubljana 2000.

*Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik: Potovanje besed, Književnost 5, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana 2000.

Vladimira Korošec: Stezice do besedne umetnosti 1-4, Rokus, Ljubljana 1998-2000.

Janko Kos: Književnost, Učbenik literarne zgodovine in teorije, Obzorja, Maribor 1999.

Silvo Fatur, Marjan Štrancar: Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole, ZRSŠ, Ljubljana 1997.

ZA UČITELJE

Jože Toporišič: Slovenska slovnica, Obzorja, Maribor 2000.

Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika, CZ, Ljubljana 1992.

Janko Kos: Pregled svetovne književnosti, DZS, Ljubljana 1996.

Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva, DZS, Ljubljana 1998.

Matjaž Kmecl: Mala literarna teorija, Modrijan, Ljubljana 1996.

Janko Kos: Očrt literarne teorije, DZS, Ljubljana 1996.

Književnost v 1. letniku srednje šole, Priročnik za učitelje, ZRSŠ, Ljubljana 1994.

Književnost v 2. letniku srednje šole, Priročnik za učitelje, ZRSŠ, Ljubljana 1997.

Književnost v 3. letniku srednje šole, Priročnik za učitelje, ZRSŠ, Ljubljana 1996.

Književnost v 4. letniku srednje šole, Priročnik za učitelje, ZRSŠ, Ljubljana 1996.

Boža Krakar Vogel: Teme iz književne didaktike, Druga popravljena in dopolnjena izdaja, ZRSŠ, Ljubljana 1997.

Zbirka Šolska ura z/s, ZRSŠ, Ljubljana 1993 in dalje.


*Opomba: Učbeniki so namenjeni za programe 3 + 2.