IZPITNI KATALOG

SLOVENŠČINO KOT DRUGI JEZIK

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
(V ŠOLAH Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM NA  NARODNO MEŠANEM OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE)

Določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 46. seji, 13. 12. 2001

 

 

VSEBINA

1. UVOD

2. IZPITNI CILJI

3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1. SHEMA IZPITA

3.2. TIPI NALOG

3.3. VREDNOTENJE

4. IZPITNE VSEBINE

5. LITERATURA

 

1. UVOD

Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre je namenjen dijakom srednjega strokovnega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom. Vsebuje podatke o ciljih, vsebinah, poteku izpita in načinu ocenjevanja.

Izpitni katalog za poklicno maturo temelji na veljavnih učnih načrtih:

Izhodišče za pripravo izpitnega kataloga za poklicno maturo iz slovenščine kot drugega jezika je bil poleg navedenih učnih načrtov tudi izpitni katalog za poklicno maturo iz slovenščine kot materinščine (Katalog znanja za poklicno maturo, 2001).

Izpit iz slovenščine je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Pravilnik o poklicni maturi zahteva, da naloge za pisni izpit iz slovenščine pripravi predmetna izpitna komisija. Znanje kandidata ocenita dva učitelja, in sicer skladno z merili in na način, ki je določen s Predmetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre. Vprašanja za ustni izpit pripravijo učitelji na šoli v skladu s prej omenjenim izpitnim katalogom.

2. IZPITNI CILJI

Slovenščina je drugi jezik teh dijakov, zato so izpitne vsebine in cilji drugačni kot pri materinščini (italijanščini). Ker je slovenščina njihov državni jezik, jim ustrezno obvladovanje tega jezika omogoča vključevanje v ožje dvojezično in širše družbeno okolje.

SPLOŠNI 

CILJI:

PISNEGA  IZPITA

Kandidat dokazuje:

USTNEGA  IZPITA

Kandidat dokazuje:

3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

Izpit iz slovenščine je sestavljen iz dveh delov: pisnega in ustnega.

Pisni izpit traja 120 minut. Naloge za pisni izpit pripravi Predmetna komisija za slovenščino za poklicno maturo.

Pisni izpit je sestavljen iz dveh izpitnih pol, čas pisanja posamezne izpitne pole je 60 minut. Med pisanjem obeh pol imajo kandidati pravico do odmora (predvidoma 15 minut).

Pisni izpit ocenita dva ocenjevalca na podlagi točkovnika in dodatnih navodil za ocenjevanje.

S pisnim delom se preverja:

Ustni izpit traja 20 minut, priprava nanj pa 20 minut.

Izpitne listke za ustni izpit sestavijo učitelji v šoli.

Naloge na izpitnem listku so:

3.1. IZPITNA SHEMA

PISNI  izpit  (60 točk)

Izpitna pola

Naloge

Čas reševanja

Potrebno gradivo

Št. točk

1

Branje oz poslušanje neumetnostnega besedila (do 350 besed)

a) razčlemba besedila
(pomenska, pragmatična, besedno-slovnična, tvarna)

 b) pisanje krajšega besedila izbrane besedilne vrste
(do 70 besed – možnost oblikovanja koncepta)

60 min

1 izpitna pola + priloga – izhodiščno besedilo oz. posnetek + navodila za ocenjevanje

30

2

Tvorba daljšega pisnega besedila: Predmetna izpitna komisija vsako leto določi temo vodenega pisnega sestavka na književno temo (po literarni predlogi slovenskega avtorja 19. oz. 20. stol. – po katalogu) in   temo oz. besedilno vrsto daljšega neumetnostnega besedila dane besedilne vrste iz kataloga

(možnost oblikovanja koncepta)

60 min

1 izpitna pola + priloga – izhodiščno besedilo + navodila za ocenjevanje

 

30

SKUPAJ

 

120 min

 

60

 

USTNI  IZPIT:

KNJIŽEVNOST (15 + 5 za upoštevanje dialoškosti)

1. glasno branje priloženega odlomka/dela odlomka umetnostnega besedila (5 točk)

2. vodena interpretacija in umestitev prebranega umetnostnega besedila (10 točk)

 

JEZIK (15 + 5 za upoštevanje dialoškosti)

3. jezikovno vprašanje ob predloženem kratkem neumetnostnem besedilu  ali vprašanje o vlogi in položaju slovenskega jezika v Republiki Sloveniji (5 točk za prepoznavanje jezikovne posebnosti, 10 za popravek in njegovo utemeljevanje)

Ustni izpit traja 20 minut.

3.2. TIPI NALOG

 PISNI DEL

Prva izpitna pola 

Naloge zaprtega tipa:

Naloge polodprtega tipa – strukturirane naloge (naloge s podvprašanji)

Naloge odprtega tipa – tvorba krajše neumetnostne besedilne vrste 

 

Druga izpitna pola

Naloga odprtega tipa – tvorba daljšega pisnega besedila (vodeni pisni sestavek na književno temo ali  daljše neumetnostno besedilo dane besedilne vrste).

 USTNI DEL

 Naloga zaprtega tipa: glasno branje predloženega umetnostnega besedila/odlomka/dela

 Naloge polodprtega in odprtega tipa: odgovori na vprašanja in dialog 

3.3 VREDNOTENJE IZPITA

Merila za vrednotenje

1. izpitna pola – 30 točk

Vsaka naloga v  izpitni poli je ovrednotena z določenim številom točk. 

2. izpitna pola – 30 točk

Kandidat  v interpretativnem besedilu izhaja iz literarne predloge in upošteva dana navodila  (vodena interpretacija) ali tvori neumetnostno besedilno vrsto in upošteva temo, ki jo določi predmetna izpitna komisija, ter značilnosti dane besedilne vrste.

Pri tvorjenju daljšega neumetnostnega besedila dane besedilne vrste ocenjevalec ovrednoti:

PRVINE

                      OPIS

TOČKE

naklonska sestava

upoštevanje zgradbe besedilne vrste (tudi zunanja oblikovanost)

6

predmetnopomenska sestava

povezanost vsebine s temo, ustrezen način razvijanja teme, pomenska, oblikovna in aktualnostna povezanost povedi

7

 

okoliščinska sestava

slogovna ustreznost besed, besednih oblik in sestave povedi

5

besedno-slovnična sestava

raba besed slovenskega knjižnega jezika in upoštevanje pravil SKJ

6

tvarna sestava

upoštevanje pravopisnih pravil SKJ (tudi estetskost besedila)

6

SKUPAJ

30                            

V pisnem interpretativnem besedilu ocenjevalec ovrednoti:

      PRVINE

                      OPIS

TOČKE

znanje,  razumevanje

povzetek/obnova besedila/odlomka; umestitev avtorja v književno obdobje/smer

5

razlaga, analiza

razlaga podobnosti in razlik; analiza posameznih prvin: motivi, književne osebe, dogajalni čas, dogajalni prostor

6

predstavitev dejstev in stališč

utemeljevanje, argumentiranje s primeri iz besedila; logično členjenje (zgradba)

6

sinteza, izkušenjsko vrednotenje

povzetek temeljnih ugotovitev; opredeljevanje do ugotovitev; presoja

6

jezikovna ustreznost in pravilnost

slogovna ustreznost, bogastvo besedišča ter pravopisna in slovnična pravilnost

7

SKUPAJ

 

30

4. IZPITNE VSEBINE

JEZIK

Berejo oz. poslušajo neumetnostno besedilo: 

Razčlenjuje brano oz. poslušano besedilo:

Tvorijo besedilo dane besedilne vrste:

 KNJIŽEVNOST

OBVEZNA BESEDILA IN OBDOBJA

POJMI, PRVINE ZA INTERPRETACIJO

Srednji vek

Brižinski spomeniki

Kulturnozgodovinski oris

Verska vsebina, literarnozgodovinski pomen

Reformacija, protireformacija in barok na Slovenskem

 

Trubar, Proti zidavi cerkva

 

Svetokriški, Na noviga lejta dan (odlomek)

Zgodovinske in kulturnozgodovinske značilnosti časa

 

 

Protestantska miselnost, polliterarno besedilo, jezikovne značilnosti

 

Pridiga

Ljudsko slovstvo

 

Od lepe Vide

Kralj Matjaž

Značilnosti in vrste ljudskega slovstva

 

Razvoj motiva, baladne prvine

Ljudska pripovedka

Razsvetljenstvo na Slovenskem

 

Vodnik, Dramilo

 

Razsvetljenske ideje: poučnost, utilitarizem, optimizem, alpska poskočnica 

Romantika na Slovenskem

 

Prešeren, Sonetni venec, 1. in 15. sonet

Prešeren, Zdravljica

Prešeren, Krst pri Savici

Prešernova osebnost in delo, predstavniki kulturnega življenja (Čop, Kopitar ...)

Sonet, zgradba Sonetnega venca, motivna in tematska analiza

Napitnica, idejna in oblikovna analiza

Zgradba in interpretacija epa (Črtomirova usoda, pomen pokristjanjevanja Slovencev, lirske, epske in dramatske prvine)

Med romantiko in realizmom na Slovenskem

 

Tavčar, Cvetje v jeseni (odlomek)

Kersnik, Jara gospoda (odlomek)

 

Jenko, Obrazi (1. in 5.)

Zgodovinski in literarnozgodovinski okvir, predstavniki, smeri, vrste in zvrsti

 

 

Tema, motivi, pripovedne osebe, pripovedovalec, slog

 

 

Oblikovna (kitica, verz), motivna in slogovna interpretacija

Slovenska moderna

 

 

Kette, Na trgu

 

Župančič, Vsa tenka, vsa mirna

Gradnik, Istrska vas

Cankar, Gospod stotnik

Cankar, Hlapci ali

Kralj na Betajnovi

Zgodovinski in literarnozgodovinski okvir, literarne smeri in predstavniki, vrste in zvrsti

 

Podoknica, motivno-tematska in slogovna interpretacija, impresionizem

Motivno-tematska in slogovna interpretacija

Idejna in slogovna analiza, podobe, verz

Simbolika, zgradba, slog, črtica

Satiričnost, idejna analiza, dramske osebe, dramska tehnika

Slovenska književnost med obema vojnama

 

Kosovel, Slutnja ali

 

Moja pesem ali

 

Pesem št. X

Grum, Dogodek v mestu Gogi

 (prizor)

Voranc, Boj na požiralniku (odlomek)

Kosmač, Tantadruj (odlomek)

Zgodovinski in literarnozgodovinski okvir, literarne smeri, predstavniki, vrste in zvrsti

 

Motivno-tematska in slogovna interpretacija,

iumpresionizem, nominalni slog

Motivno-tematska in slogovna interpretacija, ekspresionizem

Konstruktivizem, montaža

Ekspresionizem; grotesknost, didaskalije

 

Socialni realizem, simbolika

 

Motivno-tematska in slogovna interpretacija

Slovenska književnost med 2. svetovno vojno

 

Bor, Srečanje

Teme, motivi, slog, vrste in zvrsti (dnevniška proza)

 

Balada, motivno-tematska in slogovna interpretacija

Smeri v slovenski književnosti po 2. svetovni vojni

PESNIŠTVO

Zlobec, Gazelica

 

Šalamun, Stvari 5

 

PRIPOVEDNIŠTVO

Kocbek, Črna orhideja (odlomek)

Rožanc, Ljubezen (odlomek)

Tomšič, Šavrinke (odlomek)

 

DRAMATIKA

Jančar, Veliki briljantni valček (prizor)

 

Značilnosti literarnih smeri

 

 

 

Intimizem, motivno-tematska in slogovna interpretacija

Ludizem

 

 

Motivno-tematska analiza, eksistencialistične prvine v noveli

Sporočilo, jezik, slog, sodobno pripovedništvo

Motivno-tematska in slogovna interpretacija

 

 

Sodobna groteskna drama

5. LITERATURA