EKONOMIJA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

385 UR

Učni načrt za ekonomijo je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.


 

VSEBINA 

I. OPREDELITEV PREDMETA 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ 

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE 

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 


I. OPREDELITEV PREDMETA

 

Predmet ekonomija je temeljni strokovni predmet, ki posreduje temeljna splošnoekonomska znanja, pomembna za razumevanje ekonomskih pojmov in procesov, in razvija najširšo ekonomsko logiko.

Znanja in vedenja, ki jih pridobi dijak pri tem predmetu, omogočajo:

- splošno razumevanje delovanja tržne družbe in lažje vključevanje v tržno družbo, ne glede na izbiro nadaljnjega izobraževanja dijaka,

- lažjo izbiro smeri nadaljnjega izobraževanja na ekonomsko poslovnem področju in

- hitrejše dojemanje ekonomske teorije in ekonomskih procesov pri poglabljanju znanj na univerzi. 

Ekonomija je v programu ekonomske gimnazije štiriletni obvezni predmet, ki dijake pripravlja na maturo. Predmetu je v tem programu namenjeno skupno 385 ur pouka, od tega 280 ur za posredovanje splošnih znanj in pripravi na maturo ter 105 ur za posredovanje temeljnih strokovnih znanj, pomembnih za boljše razumevanje ekonomske teorije in za večjo primerljivost vsebin (večja prehodnost) s programi strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki dijakov ne pripravljajo na maturo. Pripravi na maturo je v četrtem letniku namenjenih najmanj 70 ur pouka.

Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Letno število ur pouka

70 ur

70 ur

105 ur

140 ur

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

 

1 CILJI PREDMETA

 

1.1 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

 

Predmet ekonomija posreduje dijakom temeljna ekonomska znanja, pomembna za:

 • razumevanje ekonomskih pojmov in procesov,

 • razumevanje tržnih zakonitosti in njihovega vpliva na dogajanja v sodobni družbi,

 • poznavanje svetovnega in nacionalnega gospodarstva,

 • razvijanje zavesti, da je gospodarjenje varčno ravnanje, nujno na vseh področjih življenja,

 • razvijanje zavedanja pomena razpoložljivih potencialov narodnega gospodarstva in ustrezno vrednotenje virov (naravni viri, ekologija in proizvedeno bogastvo). 

   

  Dijaki pri predmetu ekonomija razvijajo sposobnosti:

 • praktične uporabe pridobljenih ekonomskih zanj pri analiziranju ekonomskih problemov,

 • logičnega presojanja vzročno-posledičnih soodvisnosti ekonomskih pojavov in zakonitosti,

 • kritičnega presojanja ekonomskih odločitev pod pogoji tržnega gospodarstva,

 • samostojnega odločanja,

 • analitičnega mišljenja.

   

  1.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN VSEBINE 

   

  1.2.3 OPERATIVNI CILJI PREDMETA PO LETNIKIH

  Globalni cilji predmeta se medsebojno prepletajo in uresničujejo skozi celotni učni proces, tako da dijak postopno spoznava ekonomska dogajanja. Tako dijak:

  v prvem letniku:

 • spoznava in razvija sposobnost razumevanja temeljne ekonomske pojme in vprašanja,

 • spoznava načela in temelje ekonomske teorije,

 • spoznava temeljne ekonomske subjekte, kot so gospodinjstva in podjetja,

 • preučuje odnose med ekonomskimi subjekti in spoznava temeljne ekonomske procese,

 • analizira ravnanja posameznikov, gospodinjstev in podjetij v tržnem gospodarstvu;

  v drugem letniku:

 • preučuje obnašanje potrošnikov in ponudnikov v tržnem sistemu in odkriva ekonomske zakonitosti, ki delujejo v pogojih popolne ali nepopolne konkurence,

 • z analizo konkretnih ekonomskih problemov razvija sposobnost uporabe znanj kot podlage za poslovno odločanje,

 • pridobljena ekonomska znanja uporablja pri analiziranju ravnanj posameznikov, skupin in organizacij in tako poglablja razumevanje ekonomskih dogajanj;

  v tretjem letniku:

 • spoznava vprašanja sodobne družbe, problematiko razdelitve na ravni podjetij in gospodarstev, 

 • razvija sposobnost razumevanja delovanja nacionalnih gospodarstev in svetovnega gospodarstva,

 • razvija sposobnost dojemanja in razumevanja temeljnih ekonomskih podatkov v obliki statističnih tabel, slik in diagramov,

 • se usposablja za uporabo različnih virov informacij in razvija sposobnost kritične presoje njihove zanesljivosti in uporabnosti,

 • razvija sposobnosti presoje ekonomskih informacij in razvija logično in analitično mišljenje,

 • razvija sposobnost razlikovanja med ugotovljenimi dejstvi ter različnimi mnenji in stališči;

  v četrtem letniku:

 • razvija sposobnost uporabe znanj pri presoji vzročno-posledičnih zgodovinskih dejstev in dinamike razvoja nacionalnega in svetovnega gospodarstva,

 • razvija sposobnosti samostojne presoje ekonomskih vprašanj, oblikuje lastno mnenje in razvija sposobnosti za natančno in logično pojasnjevanje svojih mnenj in stališč,

 • se usposablja za kritično presojo ekonomskih dogajanj v Sloveniji, Evropi in v svetu,

 • razvija sposobnost razumevanja ekonomskega sistema in ekonomske politike v Sloveniji,

 • spoznava perspektivne možnosti vključevanja Slovenije v mednarodne ekonomske integracije,

 • oblikuje odnos do strokovnega in poglobljenega znanja in vzpostavlja motivacijo za nadaljevanje študija in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih disciplin,

 • se pripravlja na maturo.

  Operativni cilji so podrobno razčlenjeni in prikazani v preglednici predmetnega kataloga znanj.

   

  1.2.3 VSEBINE PREDMETA PO LETNIKIH

  Cilji predmeta se uresničujejo z obravnavo izobraževalnih vsebin, ki so razdeljene na vsebinske sklope in poglavja, kot so:

  A - TEMELJNI EKONOMSKI POJMI IN PROCESI

 • EKONOMSKI PROBLEM

 • GOSPODARSKI KROŽNI TOK

 • GOSPODINJSTVA IN POTROŠNA IZBIRA

 • PODJETJA IN PROIZVODNA IZBIRA

  B - TEMELJI MIKROEKONOMIJE

 • TRG IN TRŽNO RAVNOTEŽJE

 • EKONOMSKE ZAKONITOSTI

 • TRŽNO GOSPODARSTVO

 • OBNAŠANJE POTROŠNIKOV

 • TEORIJA PRODUKCIJE

 • TEORIJA STROŠKOV

 • PONUDBA

 • RAVNOTEŽJE V POPOLNI KONKURENCI

 • OBNAŠANJE PODJETJA V POPOLNI KONKURENCI

 • NEPOPOLNA KONKURENCA

 • RAZDELITEV V TRŽNEM GOSPODARSTVU

  C - TEMELJI MAKROEKONOMIJE

 • TEMELJNA EKONOMSKA VPRAŠANJA DRUŽBE

 • MERJENJE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA

 • PORABA IN INVESTICIJE / PRIHRANKI

 • OBSEG DRUŽBENE PROIZVODNJE

 • DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

 • BREZPOSELNOST IN INFLACIJA

 • DENARNA IN FISKALNA POLITIKA

 • GOSPODARSKA RAST

 • MEDNARODNA TRGOVINA

 • KVANTITATIVNA PREDSTAVITEV EKONOMSKE DEJAVNOSTI

  D - SVETOVNO GOSPODARSTVO

 • TEHNOLOGIJA IN RAZVOJ

 • NASTANEK IN RAZVOJ KAPITALIZMA

 • SODOBNO TRŽNO GOSPODARSTVO

 • MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

 • EKONOMSKI SISTEMI V SODOBNEM SVETU

  E - SLOVENSKO GOSPODARSTVO

 • DEJAVNIKI POTENCIALNEGA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA SLOVENIJE

 • DEJAVNIKI DEJANSKEGA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA SLOVENIJE

 • PROCES TRANSFORMACIJE V SLOVENIJI

 • BRUTO DOMAČI PROIZVOD IN UPORABA V SLOVENIJI

 • SLOVENIJA IN SVETOVNO GOSPODARSTVO

 • EKONOMSKA POLITIKA V SLOVENIJI

 • INFLACIJA V SLOVENIJI

   

  1.2.4 ETAPNI CILJI VSEBINSKIH SKLOPOV 

   

  A - TEMELJNI EKONOMSKI POJMI IN PROCESI

  V delu o temeljnih ekonomskih pojmih in procesih dijak pridobi temeljna ekonomska znanja, pomembna za razumevanje ekonomskih pojmov in ekonomskih procesov. Pri tem:

 • spozna bistvo ekonomskega problema,

 • spozna pomen gospodarjenja pri reševanju ekonomskih problemov,

 • spozna gospodinjstva kot temeljni ekonomski subjekt, potrebe članov gospodinjstva in pravila racionalnega gospodarjenja z omejenimi dohodki,

 • spozna pravila alternativnih možnosti potrošnje,

 • spozna pojem podjetja, motive in merila uspešnosti gospodarjenja,

 • spozna alternativne možnosti produkcije v pogojih omejenih produkcijskih faktorjev.

  S tem bo dijak razvijal:

 • sposobnost razumevanja ekonomskih pojmov in kategorij,

 • ekonomsko pismenost.

   

  B - TEMELJI MIKROEKONOMIJE

  V delu o mikroekonomiji dijak spoznava mikroekonomske probleme in razvija ekonomsko logiko. Pri tem:

 • spoznava značilnosti ekonomskih zakonitosti in obnašanje posameznih ekonomskih subjektov (potrošnikov in ponudnikov) v tržnem gospodarstvu v popolni ali nepopolni konkurenci,

 • se nauči uporabljati znanje o ravnanju ekonomskih subjektov,

 • spoznava, kaj pomeni nujnost in objektivnost ekonomskih zakonitosti,

 • spoznava pojem produkcije in se nauči opredeliti njene različne funkcije,

 • spoznava temeljne vrste stroškov, ki se pojavljajo v gospodarski dejavnosti,

 • razvija sposobnost razumeti povezanost med tržnimi cenami in količinami blaga v različnih časovnih obdobjih prilagajanja trgu.

  S tem bo dijak razvil:

 • sposobnost razumevanja tržnega ravnotežja na podlagi ponudbe in povpraševanja,

 • zmožnost razumevanja povezanosti zakonitosti proizvodne dejavnosti in tržnega prilagajanja podjetij v času,

 • logiko odločanja v podjetjih v različnih časovnih obdobjih.

   

  C - TEMELJI MAKROEKONOMIJE

  V delu o makroekonomiji dijak spoznava značilnosti delovanja gospodarstva kot celote, združenih potrošnikov in na drugi strani proizvajalcev, vlogo države kot institucije koordinacije. Tako bo spoznal:

 • dejavnike ustvarjanja bruto domačega proizvoda v posamezni državi,

 • temeljne sestavine agregatnega povpraševanja: potrošnjo, investicije, porabo države,

 • učinke sprememb v povpraševanju na obseg celotne produkcije,

 • denar in denarne ustanove,

 • delovanje držav in njihovih različnih politik,

 • dejavnike gospodarske rasti,

 • vire aktualnih informacij o ekonomskih dogajanjih.

  S tem bo učenec razvil:

 • razumevanje za prehod od posameznih enot na agregatne količine,

 • razumevanje za dogajanje v narodnem gospodarstvu.

   

  D - SVETOVNO GOSPODARSTVO

  V delu o svetovnem gospodarstvu obravnavajo dijaki zgodovinskorazvojni vidik gospodarstva in s tem spoznajo:

 • temeljna gibala razvoja gospodarstva,

 • razvoj temeljnih institucij gospodarskih sistemov,

 • vlogo tehnologije v tem razvoju,

 • različnost gospodarske razvitosti in sistemov v svetu.

  S tem znanjem razvijajo:

 • kritičen odnos do stvarnih razmer v svetu,

 • sposobnost razvojne vizije,

 • zmožnost ocene in vrednotenja razvojnih dosežkov Slovenije.

   

  E - SLOVENSKO GOSPODARSTVO

  V delu o slovenskem gospodarstvu obravnavajo dijaki dejavnike, ki vplivajo na razvoj slovenskega gospodarstva, vrednotijo ekonomsko politiko Slovenije in presojajo pomen vključevanja Slovenije v svetovno gospodarstvo. V tem poglavju spoznajo:

 • dejavnike, ki vplivajo na spremembe potencialnega domačega proizvoda Slovenije,

 • dejavnike, ki vplivajo na ustvarjanje domačega proizvoda Slovenije,

 • proces transformacije v Sloveniji,

 • strukturo razdelitve domačega proizvoda v Sloveniji,

 • povezanost Slovenije z s svetovnim gospodarstvom,

 • ekonomsko politiko Slovenije in

 • problem inflacije in protiinflacijsko politiko v Sloveniji.

   

  2 STANDARDI ZNANJ

   

  Standardi znanj so opredeljeni z operativnimi cilji in vsebinami, zapisanimi v preglednici predmetnega kataloga znanj.

  V preglednici predmetnega kataloga znanj so predstavljeni operativni cilji, vsebine, obravnavani pojmi in medpredmetne povezave po posameznih poglavjih.

 • A

  Dijaki v tem poglavju usvojijo temeljne ekonomske pojme, pomembne za razumevanje ekonomskih procesov v družbi. Po posameznem vsebinskem sklopu dijak:

  TEMELJNI EKONOMSKI POJMI IN PROCESI

   

   

  A.1

  spozna ekonomski problem z vidika omejenih možnosti zadovoljevanja potreb in ekonomsko dejavnost, ki rešuje ta problem

   

  EKONOMSKI PROBLEM

   

   

  A.1.1

 • zna opisati vsebino temeljnih ekonomskih vprašanj

 • zna predstaviti ekonomska vprašanja s konkretnimi primeri iz okolja, v katerem živi

 • razvija sposobnost opazovanja okolja, v katerem živi

 • Temeljna ekonomska vprašanja

 • ekonomska vprašanja

 •  

  A.1.2

 • zna opredeliti pojem ekonomski problem

 • zna opredeliti pojem potrebe in dobrine

 • loči absolutno in relativno redkost

 • zna predstaviti absolutno in relativno redkost dobrin s primeri iz realnega okolja

 • Ekonomski problem in relativna redkost dobrin

 • potrebe in dobrine

 • ekonomski problem

 • absolutna redkost

 • relativna redkost

 • PSI - motivi in potrebe

   

  A.1.3

 • zna opisati pojem ekonomske dejavnosti

 • zna predstaviti tri temeljna vprašanja vsake družbe s preprostimi primeri

 • zna opredeliti tehnični vidik reševanja ekonomskih problemov

 • Ekonomska dejavnost in premagovanje relativne redkosti

 • ekonomska - gospodarska dejavnost

 • tri temeljna vprašanja: kaj, kako in za koga proizvajati

 • proizvodni proces

   

   

 • SOC - posameznik in družba, družbena struktura

  A.2

  spozna temeljne ekonomske tokove, ki povezujejo ekonomske subjekte v gospodarstvih

  GOSPODARSKI KROŽNI TOK

   

   

  A.2.1

 • zna opisati razloge za nastajanje potreb

 • zna našteti vrste potreb

 • zna s primeri iz realnega okolja pojasniti posamezno vrsto potreb

 • zna opisati, kako zadovoljujemo potrebe

 • zna opisati razmerja med dobrinami, proizvodi in blagom

 • Ekonomske potrebe in gospodarska dejavnost

 • ekonomske in neekonomske potrebe

 • osebne in skupne potrebe

 • primarne in sekundarne potrebe

 • dobrine, proizvodi, blago

 • SOC - delo in prosti čas, delitev dela

  A.2.2

 • zna pojasniti pojem proizvodnje z opisom dejavnosti proizvodnega podjetja v okolju

 • zna našteti dejavnike, ki sodelujejo pri konkretni dejavnosti

 • zna razčleniti gospodarski proces na posamezne stopnje ali faze

 • Proizvodnja in njeni dejavniki

 • proizvodnja

 • proizvodni dejavniki

 • faze gospodarskega procesa

 • proizvodnja, razdelitev, menjava, potrošnja

   

 • POD

  A.2.3

 • zna opisati temeljne ekonomske osebke – nosilce odločitev v gospodarstvu

 • zna z opazovanjem okolja, v katerem živi, opisati denarne in blagovne tokove med gospodinjstvi in podjetji

 • zna opisati mehanizme usklajevanja teh tokov na modelu krožnega toka

 • Krožni tok gospodarstva

 • nosilci odločitev (gospodinjstva, podjetja, banke, država)

 • krožni tok gospodarstva

 • usklajevanje tokov - koordinacijski mehanizem

 • SOC - družbena struktura, družbene organizacije, družina

  A.2.4

 • zna s preprostimi primeri opisati stvarne in denarne tokove med gospodinjstvi in podjetji

 • zna poenostavljeno opredeliti trg produkcijskih dejavnikov in trg potrošnih dobrin in storitev

 • Stvarni in denarni tokovi

 • stvarni tokovi

 • denarni tokovi

 • trg produkcijskih dejavnikov

 • trg potrošnih dobrin in storitev

 • /

  POD

  A.3.

  spozna gospodinjstvo kot temeljno ekonomsko celico, spozna potrebe gospodinjstev in potrošnjo kot obliko zadovoljevanja teh potreb

  GOSPODINJSTVA IN POTROŠNA IZBIRA

   

   

  A.3.1

 • zna opisati potrebe gospodinjstev

 • zna razvrščati potrebe gospodinjstev po njihovi intenzivnosti

 • zna s preprostim primerom pojasniti potrošnjo kot obliko zadovoljevanja potreb

 • zna pojasniti koristnost dobrin pri zadovoljevanju potreb

 • zna pojasniti celotno koristnost, ki jo ima potrošnik pri porabi dobrine

 • zna tabelarično in grafično ponazoriti celotno in mejno koristnost

 • zna opisati zakon padajoče mejne koristnosti s pomočjo praktičnega primera

 • Gospodinjstva, potrebe in potrošnja

 • gospodinjstvo

 • potrebe gospodinjstev

 • zadovoljevanje potreb

 • koristnost dobrin

 • celotna koristnost

 • mejna koristnost

 • SOC -družina

  PSI - potrebe

  A.3.2

 • zna opisati alternativne možnosti potrošnje gospodinjstva in jih ponazoriti s primerom

 • zna pojasniti, kaj ponazarja premica alternativnih možnosti potrošnje

 • zna pojasniti, zakaj je premica in zakaj je padajoča

 • zna opisati vpliv spremembe dohodka gospodinjstev na možnosti potrošnje

 • zna opisati vpliv spremembe cen dobrin ali spremembe potreb na možnosti potrošnje

 • zna grafično ponazoriti alternativne možnosti potrošnje

 • zna opisati optimalno izbiro nakupa košarice dobrin (z besedami brez uporabe formul)

   

 • Alternativne možnosti potrošnje in potrošna izbira

 • premica cene

 • premica alternativnih možnosti potrošnje

 • alternativni strošek

 • dohodek gospodinjstva

   

 • MAT - linearna funkcija

  GOS

   

  A.3.3

 • zna predstaviti dejavnike odločanja v gospodinjstvih

 • zna pojasniti ekonomske odločitve gospodinjstva

 • zna našteti vire dohodkov gospodinjstva

 • zna našteti glavne skupine izdatkov

   

  IZBIRNO (primerno za aktivne metode poučevanja):

 • zna ugotoviti, zakaj gospodinjstvo načrtuje svoje dohodke in kako

 • zna oceniti stalne in občasne izdatke gospodinjstev

 • zna z namišljenim primerom predstaviti premoženjsko stanje gospodinjstva

 • zna voditi namišljeno finančno poslovanje racionalnega gospodinjstva

 • zna opisati pomen varčevanja v gospodinjstvih

 • zna pojasniti pomen finančnih institucij (bank) pri načrtovanju varčevanja in financiranja potrošnje gospodinjstva

  Opomba: Dijak s preučevanjem primera racionalnega gospodinjstva spoznava temeljne ekonomske pojme.

 • Gospodinjstva in racionalno gospodarjenje s proračunom

 • dohodki gospodinjstva

 • stalni in občasni izdatki

   

   

   

   

   

   IZBIRNO:

 • premoženje gospodinjstva
  (sredstva in viri)

 • finančno poslovanje gospodinjstva
  (prejemki in izdatki)

 • prihranki in posojila

 • naložbe prihrankov

 •  

  PIN

  A. 4

  spozna vlogo podjetij pri zadovoljevanju potreb, motive gospodarjenja v podjetjih, merila ocenjevanja njihove uspešnosti, spozna omejene pogoje produkcije in alternative proizvodnih izbir v družbi 

  PODJETJA IN PROIZVODNA IZBIRA

   

   

  A.4.1

 • zna opredeliti pojem podjetja in opisati sorodne pojme

 • zna razčleniti vrste podjetij po različnih kriterijih delitve

 • zna predstaviti enostavno organizacijsko shemo dejavnosti podjetja

 • zna pojasniti temeljne cilje dejavnosti podjetja

 • zna opisati vrste gospodarskih dejavnosti

 • Pojem in dejavnosti podjetij

 • podjetje

 • vrste podjetij

 • dejavnosti podjetja

 • cilji dejavnosti podjetja

 • gospodarske dejavnosti

 •  

  POD

   

  A.4.2

 • zna predstaviti vrste podjetij po njihovi pravno-organizacijski obliki

 • zna razvrščati podjetja po različnih kriterijih

 • zna opisati strukturo podjetij po različnih kriterijih

   

 • Vrste podjetij v sodobnih tržnih gospodarstvih

 • organizacijske oblike podjetij

 • struktura podjetij

 • POD

  A.4.3

 • zna opredeliti pojme: produkcijski dejavniki, stroški, prihodek, dobiček in kapital

 • zna pojasniti temeljno načelo gospodarnosti podjetja

 • zna opisati pojem produktivnost in pojem produktivnost dela

 • zna opisati dejavnike, ki vplivajo na produktivnost dela

 • zna izračunati produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost na podlagi enostavnih podatkov

 • zna oceniti in primerjati merila gospodarske uspešnosti

 • Merila uspešnosti poslovanja podjetij

 • produkcijski dejavniki

 • stroški, prihodki, dobiček

 • kapital

 • gospodarnost

 • produktivnost dela

 • ekonomičnost

 • rentabilnost

 • merila gospodarske uspešnosti

 • POD

  A.4.4

 • zna pojasniti probleme proizvodne izbire vsake družbe, kaj proizvajati in kako

 • zna opisati in grafično predstaviti lestvico alternativnih možnosti proizvodnje

 • zna pojasniti obliko krivulje alternativnih možnosti proizvodnje

 • zna pojasniti oportunitetne stroške pri proizvodni izbiri

 • zna opisati in grafično prikazati premike transformacijske krivulje ob spremembi razpoložljivih produkcijskih dejavnikov

     IZBIRNO:

 • zna opisati vplive različnih sprememb v družbi na spremembe možnih proizvodnih izbir

 • zna pojasniti razlike v proizvodni izbiri med bogato in revno državo

 • zna primerjati proizvodne izbire dveh držav 

 • zna opisati problematiko proizvodne izbire v Sloveniji

 • Proizvodna izbira v družbi - transformacijska krivulja

 • produkcijska izbira

 • alternativne možnosti potrošnje

 • transformacijska krivulja

 • alternativni (oportunitetni) stroški     IZBIRNO:

 • primerjalne prednosti

 • /  2. letnik

   

   

   

  B

  V tem delu dijak spozna mikroekonomske probleme, razvija ekonomsko logiko, razume obnašanje ekonomskih subjektov in njihovo odločanje v tržnem sistemu. Po obravnavi snovi dijak:

  TEMELJI MIKROEKONOMIJE

   

   

  B.1

  spozna pojem in vrste trgov v ekonomski teoriji in delovanje tržnega mehanizma na podlagi ponudbe in povpraševanja

  TRG in TRŽNO RAVNOTEŽJE

   

   

  B.1.1

 • zna opredeliti pojem povpraševanja

 • zna pojasniti pojem obseg povpraševanja

 • zna pojasniti individualno in tržno povpraševanje

 • zna našteti dejavnike povpraševanja in njihov vpliv na odločitve kupcev

 • Povpraševanje

 • povpraševanje

 • obseg povpraševanja

 • subjektivni in objektivni dejavniki

 • “ceateris paribus”

   

 • POD

  B.1.2

 • zna pojasniti pojem ponudbe

 • zna pojasniti individualno in tržno ponudbo

 • zna našteti dejavnike, ki vplivajo na ponudbo

   

 • Ponudba

 • ponudba

 • individualna ponudba

 • tržna ponudba

   

 • POD

  B.1.3

 • zna pojasniti delovanje ponudnikov in povpraševalcev na trgu

 • zna opredeliti pojem ravnotežne cene

   

   

 • Tržno ravnotežje v konkurenčnih razmerah

 • tržno ravnotežje

 • ravnotežna cena

 • statično/dinamično oblikovanje tržnega ravnotežja

 • /

  B.2

  spozna delovanje ekonomskih zakonitosti

  EKONOMSKE ZAKONITOSTI

   

   

  B.2.1

 • zna opisati splošni zakon povpraševanja kot primer predstavitve ekonomskih zakonitosti

   

 • Zakon povpraševanja in ponudbe

 • splošni zakon povpraševanja in ponudbe

   

 • MAT - točke in premice v ravnini, ulomki, razmerja

  B.2.2

 • spozna nenaključno ravnanje ekonomskih subjektov

 • spozna, kaj pomeni nujnost in objektivnost ekonomskih zakonitosti

 • Značilnosti ekonomskih zakonitosti

 • ekonomski zakoni

 • /

  B.3

  spozna zakonitosti tržnega gospodarstva

  TRŽNO GOSPODARSTVO

   

   

  B.3.1

 • zna s primerom pojasniti pojem ekonomskega problema in njegov pojav v vseh gospodarstvih

 • zna predstaviti delovanje ekonomskega koordinacijskega mehanizma kot mehanizma, ki rešuje problem izbire oz. alternativnega odločanja

 • zna predstaviti oblike in značilnosti delovanja koordinacijskega mehanizma

 • Reševanje ekonomskega problema: ekonomski koordinacijski mehanizem

 • ekonomski koordinacijski mehanizem

 • SOC - procesi odločanja v družbi

  B.3.2

 • zna pojasniti pojem naturalnega gospodarstva

 • zna pojasniti, zakaj v naturalnem gospodarstvu poteka totalno (popolno) planiranje - planski organ

   

 • Naturalno gospodarstvo in planiranje

 • naturalno (samozadostno) gospodarstvo

 • totalno planiranje

 • ZGO

  B.3.3

 • zna opredeliti pojem blagovnega gospodarstva v smislu menjave na trgu

 • zna pojasniti, kateri mehanizem ureja delitev dela med proizvajalci

 • zna pojasniti pojem konkurenčnega sistema

 • Blagovno denarno gospodarstvo in tržni mehanizem

 • blagovno gospodarstvo

 • tržni mehanizem

 • konkurenca, konkurenčni sistem trgov in cen

 • ZGO

  B.3.4

 • zna pojasniti pojem konkurence in njen vpliv na način in učinkovitost delovanja trga

 • zna razlikovati različne oblike konkurence

 • zna razlikovati trge glede na število kupcev in prodajalcev

 • zna našteti dejavnike, ki oblikujejo konkurenco na trgu, in opredeliti njihovo vsebino

 • zna pojasniti, kdaj obstaja na trgu popolna konkurenca

 • zna pojasniti pojem svobodne konkurence

 • zna pojasniti, kdaj obstaja na trgu nepopolna konkurenca

 • zna našteti najbolj pogoste pojavne oblike nepopolne konkurence na trgu in opredeliti njihovo vsebino

 • zna navesti primere trgov, kjer deluje popolna konkurenca

 • zna navesti primere trgov, kjer deluje nepopolna konkurenca

 • Tržno gospodarstvo, konkurenca in njeni dejavniki

 • konkurenca

 • popolna, svobodna in nepopolna konkurenca

 • monopol

 • oligopol

 • homogenost produktov

 • mobilnost produkcijskih dejavnikov

 • racionalno vedenje tržnih subjektov

   

 • ZGO

  B.4

  spozna, da se potrošnik z vidika omejenih dobrin, ki jim sledi nujnost izbire, nenehno srečuje z omejitvami

   

  OBNAŠANJE POTROŠNIKOV

   

   

  B.4.1

 • zna pojasniti pojem koristnosti dobrine

 • zna opredeliti vrste omejitev, ki jih srečuje potrošnik pri svoji izbiri

 • zna pojasniti potrošnikovo odločitev na podlagi optimalne košarice nakupa

   

 • Teorija koristnosti in optimalna izbira potrošnika

 • objektivne omejitve

 • subjektivne omejitve

 • optimalna košarica nakupa

 • PSI - čustva, motivi in potrebe

  B.4.2

 • zna opredeliti splošni zakon povpraševanja

 • zna pojasniti zakon povpraševanja z učinkom realnega dohodka in z učinkom substitucije

 • zna na podlagi danega primera grafično prikazati krivuljo povpraševanja

 • zna na podlagi grafičnega prikaza pojasniti padajočo obliko krivulje povpraševanja

 • zna našteti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje ponudbe

 • Zakon povpraševanja

 • splošni zakon povpraševanja

 • učinek realnega dohodka

 • učinek substitucije

 • komplementarne dobrine

 • /

  B.4.3

 • zna pojasniti pojem elastičnosti

 • zna pojasniti različne cenovne koeficiente elastičnosti

 • zna pojasniti, zakaj je cenovna elastičnost pomembna za proizvajalce

 • zna opredeliti križno elastičnost glede na substitutne in komplementarne dobrine

 • zna opredeliti dohodkovno elastičnost in njen pomen za odločitve podjetij

   

   

 • Elastičnost povpraševanja

 • elastičnost

 • koeficient elastičnosti

 • cenovna elastičnost

 • križna elastičnost

 • dohodkovna elastičnost

   

 • MAT

  B.5

  spozna pojem produkcije in njene različne opredelitve

  TEORIJA PRODUKCIJE

   

   

  B.5.1

 • zna našteti produkcijske dejavnike z vidika lastnine in dohodkov

 • zna opredeliti vsebino produkcijskih dejavnikov in njihovo vlogo v procesu produkcije

 • zna opredeliti, kaj nudi narava kot produkcijski dejavnik

 • Produkcijski dejavniki

 • delovna sredstva

 • predmeti dela

 • delo (delovna sila)

 • kapital

 • POD

  B.5.2

 • zna pojasniti pomen produkcijske funkcije

 • zna pojasniti, od česa je odvisna količina produktov

 • zna navesti splošne ugotovitve analize produkcijske funkcije

 • zna pojasniti pomen krivulje enakega produkta – “izokvante”

 • zna na podlagi primera grafično prikazati krivuljo enakega produkta

 • zna pojasniti, kaj pove točka na krivulji enakega produkta

 • zna pojasniti, zakaj lahko določeno količino produktov proizvajamo z različnimi kombinacijami produkcijskih dejavnikov

 • zna razložiti ekonomsko bistvo krivulje enakega produkta

 • zna pojasniti, kaj je mejni in kaj povprečni produkt

 • zna grafično pojasniti gibanje celotnega produkta

 • zna pojasniti krivulji mejnega in povprečnega produkta

 • zna pojasniti, zakaj pride do padanja mejnega produkta

 • zna pojasniti zakon padajočega produkta na primeru

 • Produkcijska funkcija, krivulja enakega produkta in zakon padajočega donosa

 • produkcijska funkcija

 • krivulja enakega produkta “izokvanta”

 • zakon padajočega donosa

 • variabilni dejavnik, fiksni dejavnik

 • povprečni produkt

 • mejni produkt

 • MAT - geometrija v ravnini

  B.5.3

 • zna pojasniti, zakaj proizvajalci kombinirajo produkcijske dejavnike

 • zna opredeliti pomembne vidike kombiniranja produkcijskih dejavnikov

 • zna pojasniti pravila pri kombiniranju produkcijskih dejavnikov

   

 • Optimalna kombinacija produkcijskih dejavnikov

 • optimalna kombinacija produkcijskih dejavnikov

 • /

  B.5.4

 • zna pojasniti pojem tehnološkega napredka

 • zna pojasniti, v čem se kaže spreminjanje tehnologije

 • zna pojasniti, kako se je tehnološki napredek pojavljal skozi zgodovino

 • zna razlikovati pojme: inovacija - izum

   

 • Tehnološki napredek

 • tehnološki napredek

 • nevtralni tehnološki napredek

 • pristrani tehnološki napredek

 • inovacija - izum

 • ZGO - tehnična spoznanja in odkritja

  POD

  B.6

  spozna poglavitne vrste stroškov, ki se pojavljajo v produkciji

  TEORIJA STROŠKOV

   

   

  B.6.1

 • zna opredeliti pojem stroškov

 • zna ločiti stroške od potroškov

 • Pojem stroškov

 • strošek

 • potrošek

   

 •  

  B.6.2

 • zna našteti posamezne vrste stroškov

 • zna opredeliti fiksne stroške in navesti primere

 • zna opredeliti spremenljive stroške in navesti primere

 • zna opredeliti posamezne vrste povprečnih stroškov

 • zna pojasniti pojem mejnih stroškov

 • zna na osnovi primera grafično prikazati posamezne vrste stroškov

 • zna na podlagi danih podatkov izračunati posamezne vrste stroškov in jih grafično prikazati

   

 • Vrste stroškov pri odločanju podjetij

 • celotni stroški

 • fiksni (stalni) stroški

 • variabilni (spremenljivi stroški)

 • povprečni stroški

 • mejni stroški

 •  

  POD

  PIN

  B.6.3

 • zna pojasniti, zakaj v zelo kratkem obdobju stroški produkcije nimajo pomembne vloge

 • zna pojasniti, kateri stroški so odločilni za proizvajalce v kratkem obdobju in zakaj

 • zna pojasniti vpliv podjetja na stroške v kratkem in dolgem obdobju

   

 • Stroški v zelo kratkem, kratkem in dolgem obdobju

 • stroški v kratkem obdobju

 • stroški v dolgem obdobju

   

 • /

  B.7

  spozna relacije med tržnimi cenami blaga in količinami blaga, ki so jih proizvajalci pripravljeni ponuditi pri različnih cenah in v različnih obdobjih prilagajanja trgu

   

  PONUDBA

   

   

  B.7.1

 • zna pojasniti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje ponudbe posameznega podjetja

 • zna ločiti pojma ponudba in ponujena količina

 • zna pojasniti, zakaj je krivulja ponudbe praviloma rastoča krivulja

 • zna opredeliti elastičnost ponudbe

 • zna predstaviti krivulje ponudbe za elastično in togo ponudbo

 • zna pojasniti, kdaj bo ponudba nekega blaga elastična

   

   

 • Oblikovanje ponudbe in stroški

 • ponudba - ponujena količina

 • elastičnost ponudbe

 • elastična - toga ponudba

 • premik krivulje ponudbe

 • MAT

  B.7.2

 • IZBIRNO:

 • zna pojasniti, od česa je odvisna ponudba v zelo kratkem obdobju in kako se v tem primeru ravnajo ponudniki

 • zna pojasniti ravnanje ponudnikov v kratkem obdobju

 • zna definirati točko indiferentnosti in točko preloma ter ju grafično prikazati in pojasniti

 • zna pojasniti ravnanje ponudnikov in njihovo prilagajanje trgu v dolgem obdobju

  (po izbiri učitelja za neobvezno poglobitev snovi ali po izbiri dijaka za pripravo seminarske naloge)

 • Ponudba v različnih časovnih obdobjih

 • prilagajanje trgu v zelo kratkem obdobju

 • točka preloma

 • točka indiferentnosti

 • dolgoročno ravnotežje na popolnokonkurenčnem trgu

   

 • MAT

  B.8

  spozna oblikovanje tržnega ravnotežja na podlagi ravnanja ponudnikov in povpraševalcev na trgu, težnje ponudnikov in povpraševalcev na trgu

  RAVNOTEŽJE V POPOLNI KONKURENCI

   

   

  B.8.1

 • zna opisati proces oblikovanja tržnega ravnotežja

 • zna grafično prikazati oblikovanje tržnega ravnotežja

 • zna pojasniti nastanek presežnega povpraševanja

 • zna pojasniti procese, ki jih spodbudi presežno povpraševanje

 • zna pojasniti nastanek presežne ponudbe

 • zna pojasniti procese, ki jih spodbudi presežna ponudba

 • Oblikovanje tržnega ravnotežja

 • tržno ravnotežje

 • presežna ponudba

 • presežno povpraševanje

   

 • MAT

  B.8.2

 • zna opredeliti dejavnike, ki povzročijo spremembo tržnega ravnotežja

 • zna ilustrirati premike tržnega ravnotežja, če se spreminjajo posamezni dejavniki povpraševanja ali ponudbe

 • Analiza sprememb v dejavnikih ponudbe in povpraševanja

 • dejavniki, ki spreminjajo strukturo in obseg potreb

 • konkurenca v panogi

 • medpanožna konkurenca

 • SOC - kakovost življenja

  B.8.3

 • zna pojasniti dogajanje na trgu, če intervenira država s predpisanimi cenami

 • zna pojasniti, kako država lahko vpliva na povečanje ponudbe in s tem na oblikovanje nove ravnotežne cene

 • zna ilustrirati poseganje države na trgu

 • Država in tržno ravnotežje

 • administrativno določanje cen

 • črna borza

   

 • SOC - družbena moč in oblast

  B.9

  spozna povezavo med proizvodnjo (stroški) in tržnim obnašanjem podjetja v času ter usvoji logiko odločanja podjetja o poslovanju glede na finančni rezultat v različno dolgih časovnih obdobjih

  OBNAŠANJE PODJETJA V POPOLNI KONKURENCI

   

   

  B.9.1

 • zna izbrati optimalno količino obsega proizvodnje s pomočjo krivulj celotnih prihodkov in stroškov oziroma s premico cene in krivuljo mejnih stroškov

 • zna pojasniti prilagajanja ponudbe podjetja spremembam na trgu, s prilagajanjem obsega proizvodnje v kratkem ali daljšem časovnem obdobju

   

 • Maksimiranje dobička

 • optimalni obseg ponudbe

 • obseg proizvodnje

 • /

   IZBIRNO: (po izbiri učitelja za neobvezno poglobitev snovi ali po izbiri dijaka za pripravo seminarske ali raziskovalne naloge)

  B.9.2

 • zna opredeliti dileme podjetja (ponudnika) v zelo kratkem obdobju

 • zna pojasniti razlike v obnašanju, če gre za pokvarljivo/nepokvarljivo blago

 • zna opisati pomen stroškov in zalog za obnašanje v zelo kratkem obdobju

 • Tržno ravnotežje v zelo kratkem obdobju

 • vloga (ne)pokvarljivosti proizvodov

 • “pretekli” stroški

 • /

  B.9.3

 • zna opredeliti pomen mejnih stroškov za kratkoročne odločitve ponudnikov

 • zna predstaviti in pojasniti dilemo, ali bi proizvajali tudi z izgubo

 • zna pojasniti vlogo fiksnih in variabilnih stroškov pri odločitvah o proizvodnji

 • zna na skici za različne ravni cene pojasniti ekonomsko vsebino posameznih količin

 • zna določiti znesek dobička/izgube pri različnih ravneh cen

 • Tržno ravnotežje v kratkem obdobju

 • točka preloma (točka brezprofitnega stanja)

 • “računski” dobiček

 • točka prenehanja obratovanja

 • kratkoročna krivulja ponudbe

 • MAT

  B.9.4

 • zna opredeliti možnosti izbire podjetja na dolgi rok

 • razlikuje dolgoročne in kratkoročne mejne in povprečne stroške

 • loči konkurenco v panogi in medpanožno konkurenco

 • zna pojasniti proces oblikovanja dolgoročne ravnotežne cene (P = LMC = LACmin)

 • zna opredeliti ekonomsko bistvo normalne cene in njenih sprememb v času

 • razlikuje normalni (povprečni) in ekstradobiček

 • Dolgoročno tržno ravnotežje in normalna cena

 • konkurenca v panogi

 • medpanožna konkurenca

 • pravilo P = LMC = LACmin

 • normalna cena

 • normalni dobiček

 • ekstradobiček

 • MAT

   

  B.10

  spozna stvarne okoliščine na trgih, ki odstopajo od učbeniške popolne konkurence in preuči posebnosti ravnanja podjetij v nepopolni konkurenci

  NEPOPOLNA KONKURENCA

   

   

  B. 0.1

 • zna predstaviti razliko med modelom popolne konkurence in stvarno tržno strukturo

 • zna opisati nekatere najbolj pogoste oblike nepopolne konkurence

 • zna razložiti nepopolno konkurenco na izbranih trgih v Sloveniji

 • zna pojasniti bistveno značilnost nepopolne konkurence - vpliv ponudnikov na ceno blaga

 • Stvarnost nepopolne konkurence

 • nepopolna konkurenca

 • mejni dohodek

 • /

  B.10.2

 • zna opisati značilen monopolni trg in našteti primere

 • zna pojasniti razlike v prihodkih, stroških in dobičku med popolno in monopolno konkurenco

 • zna opisati optimalno odločitev monopolista

 • Monopolni trgi

 • pravilo MC = MR

 • Cournotova točka

 • monopolni ekstradobiček

 • “zlo monopola”

 • ZGO

  B.10.3

 • zna opisati oligopol in duopol

 • zna razložiti, zakaj mora oligopolist upoštevati reakcije drugih ponudnikov

  IZBIRNO:

 • zna opisati nekaj možnih (običajnih) strategij oligopolistov

 • zna pojasniti, zakaj prihaja do kartelnih dogovorov

 • zna utemeljiti pomen necenovne konkurence

 • zna opisati model monopolistične konkurence
   

 • Oligopol in druge oblike nepopolne konkurence

 • oligopol

 • duopol

 • monopolistična konkurenca

   IZBIRNO:

 • strategije oligopolistov

 • vodenje cen

 • kartelni dogovori

 •  

  B.10.4

 • zna utemeljiti slabosti tržnega mehanizma

 • zna pojasniti slabosti nepopolne konkurence z vidika družbene blaginje

   

  IZBIRNO:

 • pozna osnovne usmeritve protimonopolne politike

   

 • Slabosti tržnega mehanizma in nepopolne konkurence

 • pomanjkljivosti in slabosti trga

  IZBIRNO:

 • protimonopolna (antikartelna) politika

 • Shermanov zakon

   

 • ZGO

  B.11

  spozna vlogo razdelitve in osnovna pravila razdelitve v tržnem gospodarstvu, njene pozitivne plati (spodbude, inovacije) in slabosti (neenakost)

  RAZDELITEV V TRŽNEM GOSPODARSTVU

   

   

  B.11.1

 • zna pojasniti vlogo razdelitve za gospodarske procese in razvoj

 • zna pojasniti pomen družbeno sprejemljivih razlik

 • zna pojasniti podjetniški vidik razdelitve in njen pomen za odnose v podjetju

 • Razdelitev in gospodarski razvoj

 • optimalna razdelitev

 • družbeno sprejemljive razlike

 • egalitarizem

 • SOC - družbena neenakost, družbene spremembe in razvoj

  B.11.2

 • loči med pojmoma mezda in plača

 • pozna strukturo plač v sodobnih gospodarstvih

 • pozna pomen mezd / plač za podjetja in družbo

 • loči denarno in realno mezdo

 • zna pojasniti značilnosti tržne ponudbe dela

 • zna razložiti, zakaj nastanejo razlike v zaslužkih za različna dela

 • Trg dela in mezde

 • trg dela

 • mezde in plače

 • mezda kot strošek

 • denarna in realna mezda

 • vrste mezd po obračunu

 • inflacijska klavzula

 • minimalna mezda

 • kompenzacijske razlike v mezdah

 • sindikati in kolektivne pogodbe

 • instrumenti boja za mezde

 • ZGO

  SOC

  PSI - posameznik v družbenem okolju

  B.11.3

 • zna pojasniti dobiček in njegove ekonomske funkcije

 • pozna različne razlage dobička

 • zna izračunati profitno mero

 • zna razložiti vire ekstradobička

 • loči vrste ekstradobička

 • zna utemeljiti pomen ekstradobička za inovacije

 • Kapital, profit in ekstradobiček

 • dobiček (profit)

 • maksimiranje dobička

 • profitna mera

 • podjetniški dobiček

 • ekstradobički (konjunkturni, monopolni, tehnološki; trajni in začasni)

 • /

  B.11.4

 • zna razložiti nastanek rent pri lastnini in uporabi naravnih virov

 • loči absolutno in diferencialno rento

 • pozna druge vrste rent in njihov gospodarski pomen

 • zna utemeljiti ekonomski pomen rent za racionalno uporabo naravnih virov

 • Naravni viri in rente

 • renta

 • zakupnina

 • zemljiška renta

 • absolutna in diferencialna renta

 • gradbena, mestna, lokacijska, turistična, rudniška renta

 • /

  B.11.5

 • zna razložiti nastanek obresti in značilen odnos do obresti v zgodovini

 • zna utemeljiti ekonomske funkcije obresti/obrestne mere

 • zna opisati oblikovanje ravnotežne obrestne mere

 • zna pojasniti vlogo obrestne mere pri izbiri med investicijskimi projekti

 • zna pojasniti vlogo obrestne mere pri varčevanju prebivalstva

 • Posojilni kapital in obresti

 • posojilni kapital

 • obrestni, obrestna mera

 • trg posojilnega kapitala

 • oderuštvo

 • nominalna in realna obrestna mera

 • bančni kapital

 • /


   

   

  3. letnik

   

   

   

  C.

  V delu o makroekonomiji bo učenec spoznal značilnosti delovanja gospodarstva kot celote, združenih potrošnikov in na drugi strani proizvajalcev, vlogo države kot institucije koordinacije. Dijak po obravnavi snovi:

  TEMELJI MAKROEKONOMIJE

   

   

   C.1

  spozna, katera so temeljna ekonomska vprašanja sodobne družbe

  TEMELJNA EKONOMSKA VPRAŠANJA DRUŽBE

 • temeljna ekonomska vprašanja

 •  

  C.1.2

 • zna pojasniti pomen razlik v dohodkih, premoženju in blaginji za stabilnost družbe

 • zna pojasniti prehod od individualnega v agregatno povpraševanje in ponudbo

 • zna pojasniti nujnost poseganja države v gospodarstvo

 • Agregatno povpraševanje in ponudba

 • agregatno povpraševanje / ponudba

 • SOC - procesi odločanja v družbi

   

  C.2

 • zna pojasniti pomen merjenja rezultatov gospodarjenja na nacionalni ravni

 • zna primerjati višino BDP posamezne države in višino BDP na prebivalca

 • zna pojasniti vpliv inflacije/deflacije na realne in nominalne kategorije
  IZBIRNO:

 • zna opisati različne metode merjenja bruto domačega proizvoda

 • MERJENJE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA (BDP)

 • bruto domači proizvod

 • BDP na prebivalca

 • realni in nominalni BDP

  IZBIRNO:

 • ocena BDP po metodi dohodkov

 • ocena BDP po metodi izdatkov

 • /

  C.3

  spozna temeljne sestavine in zna pojasniti njihov pomen za blaginjo in gospodarsko rast

  PORABA, INVESTICIJE in PRIHRANKI

 •  

 •  

  C.3.1

 • zna predstaviti sestavine agregatnih izdatkov

 • zna predstaviti pojem potrošnje funkcije

 • zna pojasniti, kateri dejavniki določajo potrošnjo posameznega gospodinjstva

 • zna pojasniti povezavo med razpoložljivim dohodkom, potrošnjo in prihranki

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti, kako se spreminja delež potrošnje z višino (razpoložljivega) dohodka gospodinjstev

 • loči med povprečno in mejno nagnjenostjo k potrošnji/varčevanju

 • pozna premike funkcije potrošnje

 • Potrošnja funkcija

 • potrošnja

 • potrošna funkcija

 • razpoložljivi dohodek gospodinjstev

 • varčevanje (prihranki)

 • funkcija varčevanja

  IZBIRNO:

 • povprečna/mejna nagnjenost k potrošnji/varčevanju

 • dejavniki varčevanja

 • /

  C.3.2

 • zna predstaviti pojem investicij

 • zna pojasniti dejavnike, ki določajo obseg investicij v gospodarstvu

 • Investicije

 • investicije,

 • investicijski izdatki

 • investicijska funkcija

 • /

  C.4

  spozna vpliv temeljnih sestavin agregatnega povpraševanja na obseg družbene proizvodnje

  OBSEG DRUŽBENE PROIZVODNJE

   

   

  C.4.1

 • zna pojasniti, kako se oblikujeta agregatno povpraševanje in ponudba

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti, zakaj prihaja do deflacijske ali inflacijske vrzeli

 • Oblikovanje agregatne ponudbe in povpraševanja

 • agregatna ponudba/povpraševanje

 • obseg proizvodnje ob polni zaposlenosti
  IZBIRNO:

 • deflacijska in inflacijska vrzel

 • /

  C.4.2

 • zna pojasniti oblikovanje ravnotežnega obsega proizvodnje s potrošno funkcijo ali funkcijo varčevanja

 • zna pojasniti vpliv investicijskega povpraševanja
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti vsebino investicijskega multiplikatorja in ga zna izračunati

 • zna pojasniti paradoks varčevanja

 • Obseg družbene proizvodnje in investicijski multiplikator

 • makroekonomsko ravnotežje


  IZBIRNO:

 • investicijski multiplikator

 • paradoks varčevanja

 • /

  C.4.3

 • zna pojasniti logiko oblikovanja državnega proračuna

 • loči deficitni/suficitni proračun
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti multiplikativni učinek zvišanja državnih izdatkov

 • zna kritično presojati delovanje države s fiskalno politiko

 • Država in fiskalna politika

 • prihodki in izdatki države

 • državni proračun

 • suficit/deficit v proračunu

  IZBIRNO:

 • multiplikator državnih izdatkov

 • učinki zvišanja davkov

 • /

  C.4.4

 • zna pojasniti vlogo izvoza in uvoza za obseg proizvodnje

 • zna pojasniti pomen uravnotežene plačilne bilance

 • zna pojasniti nujnost in koristnost vključevanja v mednarodno menjavo

 • Mednarodna trgovina in obseg proizvodnje

 • izvoz in uvoz

 • trgovinska in plačilna bilanca

 • deficit/suficit v plačilni bilanci

 • odprto/zaprto (avtarkično) gospodarstvo

 • pomen konkurenčnosti gospodarstva

 • /

  C.5

  zna pojasniti, kako se z denarjem spremeni naturalno gospodarstvo in v čem je pomen učinkovitega sistema finančnih institucij

  DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE

   

   

  C.5.1

   

 • zna predstaviti logiko zgodovinskega nastanka denarja in njegove funkcije v gospodarstvu

 • zna pojasniti, kaj je denar in zakaj je nastal

 • zna pojasniti nastanek denarja na temelju naturalne menjave

 • zna pojasniti pojav splošnega ekvivalenta

 • zna pojasniti vlogo splošnega ekvivalenta

 • zna našteti primere blaga, ki se je pojavljalo v obliki ekvivalenta

 • zna pojasniti oblike denarja in uveljavitev žlahtnih kovin v vlogi denarja

 • Zgodovinski razvoj denarja

 • enostavna in verižna oblika menjave

 • splošni ekvivalent, denar in denarna oblika menjave

 • oblike denarja

 • lastnosti zlata in srebra kot monetarnih kovin

 • razvoj denarnih nadomestkov (kovanci, bankovci in knjižni denar)

   

 • ZGO

  C.5.2

   

 • zna našteti funkcije denarja in pojasniti njihovo vsebino

 • zna pojasniti funkcijo denarja kot menjalnega posrednika

 • zna pojasniti vlogo denarja kot splošnega merila vrednosti

 • zna pojasniti, kdaj je denar hranilec vrednosti

 • zna pojasniti, kdaj nastopa denar kot plačilno sredstvo

 • zna pojasniti, zakaj denar deluje kot svetovni denar

 • Funkcije denarja

 • funkcije denarja

 • menjalni posrednik

 • hranilec vrednosti

 • plačilno sredstvo

 • svetovni denar

 • merilo vrednosti

 •  

  ZGO

  C.5.3

 • zna pojasniti pomen denarja za razvoj menjave

 • razlikuje neposredno in denarno menjavo

 • zna pojasniti proces dematerializacije denarja in pomen nastanka denarnega sistema s centralno banko

 • razlikuje zlato in papirno valuto in možnosti vodenja ekonomske politike

 • zna predstaviti zasnovo sodobnega denarnega sistema s centralno banko in poslovnimi bankami

 • zna predstaviti pomen potrebne količine denarja v obtoku

 • zna pojasniti, kaj vpliva na potrebno količino denarja v obtoku
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti načine izdajanja primarnega in knjižnega denarja

   

 • Denar in tržno gospodarstvo

 • blagovno in denarno gospodarstvo

 • izdajanje denarja

 • centralna (emisijska) banka

 • poslovne banke

 • obvezne in likvidnostne rezerve

 • obtočna in prometna hitrost denarja

 • potrebna količina denarja v obtoku

 • proces multiplikacije denarja

 • ZGO

  C.5.4

 • zna predstaviti različne vrste bank

 • razlikuje med različnimi bančnimi posli

 • razlikuje različne oblike poslovanja bank s prebivalstvom in drugimi komitenti

  IZBIRNO:

 • zna predstaviti zasnovo slovenskega bančnega sistema

 • Bančni sistem

 • komercialne banke

 • investicijske banke

 • univerzalne banke

 • bančne vloge in bančna posojila

 • opravljanje plačilnega prometa

 • druge finančne institucije (hranilnice, investicijski /vzajemni skladi)

 •  

  C.5.5

 • razlikuje med lastniškim in dolžniškim (upniškim) kapitalom

 • razlikuje različne tipe vrednostnih papirjev

 • Vrednostni papirji

 • oblike premoženja, zlasti finančno premoženje

 • dejavniki odločanja o naložbah prebivalstva

 • lastniški kapital, različne vrste delnic

 • donos lastniškega kapitala

 • upniški kapital: obveznice, posojila

 •  

  C.6

  spozna bistvena ekonomska problema sodobnih gospodarstev: brezposelnost in inflacijo

   

  BREZPOSELNOST IN INFLACIJA

   

   

  C.6.1

 • zna predstaviti trg dela in zaposlovanje

 • zna pojasniti spreminjanje zaposlenosti s cikličnim gospodarskim gibanjem

 • pozna razlike v brezposelnosti po svetu

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti ekonomske, socialne, psihološke in politične probleme brezposelnosti

   

 • Brezposelnost

 • pojem brezposelnosti in dejavniki stopnje brezposelnosti

 • trg dela, ponudba in povpraševanje

 • vrste brezposelnosti
  IZBIRNO:

 • ukrepi za odpravo brezposelnosti

 • socialna varnostna mreža

 •  

  C.6.2

 • zna predstaviti razloge za inflacijo/deflacijo

 • razlikuje vrste inflacije

 • pozna učinke inflacije

 • razlikuje med različnimi koncepti protiinflacijske politike

 • dojema pomen relativne stabilnosti cen za razvoj gospodarstva

 • Inflacija in protiinflacijska politika

 • deflacija in inflacija, dezinflacija

 • metode merjenja inflacije

 • razčlenitev inflacije po intenzivnosti

 • učinki inflacije

 • vzroki inflacije

   

 •  

  C.7

  spoznava bistvene instrumente delovanja sodobne države na denarnem in fiskalnem področju in razume pomen pravilne politike države na teh dveh ključnih področjih

   

  DENARNA IN FISKALNA POLITIKA

   

   

  C.7.1

 • zna predstaviti pomen države kot ekonomskega osebka in njeno mesto v krožnem toku gospodarjenja

 • razlikuje področja delovanja države

 • razlikuje različne koncepte vloge države

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti povezavo med ekonomsko vlogo države in strukturo političnega odločanja

 • Vloga države v gospodarstvu

 • država in različni vidiki državnih institucij

 • ekonomski sistemi in ekonomska politika

 • kriteriji vrednotenja ekonomskih sistemov

 • cilji sodobne ekonomske politike

  IZBIRNO:

 • razmerja lokalna - osrednja oblast

 •  

  C.7.2

 • zna predstaviti pomen delovanja države na fiskalnem področju

 • zna pojasniti povezanost med davki (sistemom in politiko davkov) in proračunom

 • razlikuje različne vrste davkov in njihove ekonomske in socialne učinke
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti posledice proračunskega primanjkljaja

 • zna opisati osnovne usmeritve fiskalne politike

 • Fiskalni sistem in fiskalna politika

 • fiskalni (davčni in proračunski) sistem

 • cilji fiskalnega sistema

 • davki in drugi prihodki ter odhodki države

 • progresivni, linearni in degresivni davki

 • uravnoteženi proračun

 • javni dolg

 •  

  C.7.3

 • zna predstaviti različne denarne agregate

 • zna pojasniti pomen samostojnosti centralne banke

 • razlikuje med instrumenti denarne politike

 • zna pojasniti razmerja med centralno banko in drugimi finančnimi institucijami

 • Denarna politika

 • denarna politika

 • denarni agregati

 • kvalitativni in kvantitativni instrumenti denarne politike

 • eskontna stopnja

 • politika odprtega trga

 • politika obvezne rezerve poslovnih bank

 •  

  C.8

  spozna pomen gospodarske dinamike, njeno vlogo za rast blaginje oziroma kakovosti življenja, spozna tudi protislovnost gospodarske rasti v današnjih razmerah (socialni, ekološki, politični in drugi učinki):

  GOSPODARSKA RAST

   

   

  C.8.1

 • razlikuje pojma gospodarskega razvoja in rasti

 • zna pojasniti temeljne dejavnike razvoja in možnosti države, da vpliva nanje

 • pozna temeljne trende v gospodarskem razvoju na prelomu stoletja

 • Gospodarska rast

 • gospodarski razvoj in rast

 • človeški in naravni viri, oblikovanje kapitala, tehnološke spremembe in inovacije

 • vražji krog nerazvitosti

 • stopnja rasti in raven razvitosti

 •  

  C.8.2

 • zna pojasniti dejstva o različni razvitosti držav po svetu in bistvene zgodovinske razloge za to neenakost

 • poveže številne probleme sodobnega sveta z razlikami v razvitosti

 • zna ovrednotiti politike spodbujanja gospodarske rasti z vidika različnih (protislovnih) učinkov

 • zna pojasniti vrsto dilem sodobne razvojne politike: problemi ekologije, kontrola rasti prebivalstva, tuja pomoč, prosta trgovina
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti razsežnosti bogastva in revščine kot protislovja sodobnega sveta

 • zna pojasniti vlogo raznih mednarodnih organizacij za razvoj

 • Neenakomernost razvoja v svetu

 • dileme mednarodnih primerjav razvitosti

 • pariteta kupne moči

 • zavore za gospodarski razvoj

 • ekološka problematika

 • demografska tranzicija in kontrola rasti prebivalstva

 • tuja razvojna pomoč (koristi in slabosti)
  IZBIRNO:

 • države v razvoju (DVR), razvite države (RD) in novoindustrializirane države (NID)

 • mednarodne organizacije

 • SOC - družbene spremembe in razvoj, ekološka kriza in perspektive človeštva

   

  ZGO

  C.9

  spoznava pomen in koristnosti (pa tudi tveganja) sodobnih oblik ekonomskih povezav in odprtega gospodarstva

  MEDNARODNA MENJAVA

   

   

  C.9.1

 • zna predstaviti logiko absolutnih in primerjalnih prednosti

 • razlikuje različne tokove, ki sestavljajo mednarodno menjavo

 • zna pojasniti zgodovinske procese razvoja odprtega gospodarstva

 • Teoretične osnove mednarodne menjave

 • absolutne in primerjalne prednosti

 • mednarodni tokovi blaga in storitev, človeških virov, kapitala, znanja in tehnologije

 • avtarkična (zaprta) in odprta (liberalna) gospodarstva

 •  

  C.9.2

 • zna pojasniti protislovja med državami in občasno uveljavljanje protekcionističnih ukrepov

 • vrednoti pomen odprtih gospodarstev za gospodarski in kulturni razvoj

 • zna pojasniti proces globalizacije poslovanja

 • Zgodovinski razvoj mednarodne menjave

 • protekcionizem, intervencionizem

 • prednosti odprtega gospodarstva

 • globalizacija

 • ZGO

  SOC

  C.9.3

 • zna pojasniti vsebino trgovinske, plačilne in devizne bilance države

 • zna pojasniti pomen uravnotežene mednarodne menjave

 • zna pojasniti devizni tečaj in vlogo tečajne politike

 • zna pojasniti pomen konvertibilnosti valute

 • Ravnotežje v mednarodni menjavi

 • trgovinska, plačilna in devizna bilanca (ključne sestavine in povezave)

 • primanjkljaj (presežek) v trgovinski (plačilni) bilanci

 • devizni tečaj, fleksibilni in fiksni tečaji

 • devalvacija/revalvacija

 • (notranja in zunanja) konvertibilnost valute

 • /

  C.9.4

 • presoja različne instrumente usmerjanja mednarodne menjave

 • presoja učinke instrumentov mednarodne menjave na domačo proizvodnjo in potrošnjo
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti razlike med državami v uporabi instrumentov mednarodne menjave

 • Instrumenti politike mednarodne menjave

 • carine in carinska politika

 • brezcarinska področja, prostotrgovinske cone

 • učinki carin

 • necarinski instrumenti: kvote, dovoljenja, takse, subvencije, protidumpinški ukrepi

 •  

  C.9.5

 • zna pojasniti pomen urejenih (stabilnih) mednarodnih denarnih tokov

 • presoja pomen organizacij za odpravljanje omejitev v mednarodni menjavi in urejanje medsebojnih trgovinskih sporov

 • Mednarodni denarni sistem

 • svetovna dolžniška kriza

 • mednarodne denarne ustanove (Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka)

 • GATT, svetovna trgovinska organizacija

 •  

  C.10

  spozna metode in tehnike zbiranja, obdelave in predstavitve informacij o ekonomski dejavnosti

  KVANTITATIVNA PREDSTAVITEV EKONOMSKE DEJAVNOSTI

   

   

  C.10.1

 • zna zbrati in urediti različne podatke o ekonomskih količinah

 • pozna metode in tehnike zbiranja podatkov

 • pozna pomen sodobnih informacijskih medijev pri zbiranju in posredovanju ekonomskih informacij

 • pozna namene zbiranja podatkov

 • Zbiranje podatkov in statistični viri

 • vrste podatkov

 • statistični viri

 • statistični pojmi

   

 • SOC - statistični pojmi in postopki

  PSI - Zbiranje in statistična obdelava podatkov

  PIN - modul C

  C.10.2

 • zna oblikovati enostavne prikaze v obliki tabel

 • zna poiskati informacije o ekonomskih pojavih iz prikazov v statističnih tabelah

   

 • Uporaba tabel za prikazovanje podatkov

 • statistični podatek

 • tabela

   

 • POD

  PIN - modul A

  C.10.3

 • zna oblikovati enostavne grafične prikaze

 • zna odčitati podatek prikazan v linijskem grafikonu

 • zna oceniti relativna razmerja med podatki

 • zna ugotoviti trende v grafikonih
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti trende, prikazane v grafikonu

 • Uporaba slik za prikazovanje podatkov

 • linijski grafikon

 • prikazi s stolpci

 • prikazi s figurami

 • kartogrami

 • MAT - linearna funkcija, geometrija v ravnini

  PIN

  C.10.4

 • zna izračunati temeljna relativna števila

 • zna oceniti razmerja med relativnimi števili
  IZBIRNO:

 • zna presojati statistično prikazane ekonomske pojave

 • Relativna števila

 • strukturni delež

 • strukturni stolpec

 • strukturni krog

 • koeficienti in gostote

 • indeksi

 • povprečja

 • MAT - osnovne številčne množice

  PIN

  C.10.5

 • zna oceniti dinamiko pojava, prikazanega s časovno vrsto

 • zna prostoročno vrisati trend ekonomskega pojava

 • zna predstaviti ciklična nihanja v gospodarstvu

 • Dinamika časovnih vrst

 • časovna dinamika

 • periodična nihanja

 • tendence spreminjanja pojavov

 • /


   

   

  4. letnik

   

   

   

  D

  V delu o svetovnem gospodarstvu spozna dijak zgodovinski razvojni vidik gospodarstva.

  SVETOVNO GOSPODARSTVO

   

   

  D.1

  spozna osnovne razvojne trende v tehnologiji, vlogo tehnologije za sodoben gospodarski razvoj v svetu

  TEHNOLOGIJA IN RAZVOJ

 • znanstveno-tehnološka revolucija

 •  

  D.1.1

 • zna razlikovati razne vidike napredka

 • pozna koncept razvojnih etap (in prehodnega obdobja)

 • zna pojasniti vlogo tehnologije v opredelitvi družbe na dani razvojni stopnji

 • razlikuje vrste inovacij z vidika njihovega vpliva na razvoj (spremembe)

 • Vloga tehnologije v ekonomskem in družbenem razvoju

 • napredek: materialni, družbeni (socialni) in osebni napredek

 • kmetijska, industrijska in informacijska doba

 • postopne in radikalne inovacije, sprememba tehnološkega sistema in tehnološke paradigme

 • SOC - modernizacija

  D.1.2

 • zna pojasniti pojem strukturnih sprememb

 • loči med naturalnim in blagovnim gospodarstvom

 • zna opredeliti velike razvojne spremembe s prvo in drugo industrijsko revolucijo

 • Strukturne spremembe v gospodarstvu: prva in druga industrijska revolucija

 • gospodarske dejavnosti (sektorji)

 • naturalno in blagovno (denarno) gospodarstvo

 • industrializacija in urbanizacija

 • prva in druga industrijska revolucija

 • storitveno gospodarstvo

 • ZGO

  D.1.3

 • zna opisati temeljne ekonomske učinke druge industrijske revolucije

 • zna povezati družbene spremembe in velike tehnološke razvojne premike

 • loči pozitivne in negativne učinke tehnološkega razvoja

 • zna pojasniti ekonomske in družbene učinke sodobnih tehnoloških trendov

 • zna pojasniti pomen inovacij in tehnološkega razvoja v družbi

 • Sodobna tehnoekonomska paradigma

 • gigantska podjetja

 • množična proizvodnja in potrošniška družba

 • mikroelektronika, biotehnologija in sodobni materiali

 • tehnološke mreže

 • intelektualizacija dela

 • visoka/napredna tehnologija

 •  

  D.2

  razume zgodovinski proces nastanka in razvoja kapitalizma kot sistema, ki prevladuje v sodobnem svetu

  NASTANEK IN RAZVOJ KAPITALIZMA

 • kapital

 • kapitalizem

 • ZGO

  D.2.1

 • pozna razvojni proces od prvotne družbe do kapitalizma

 • zna povezati razvojne etape z različno tehnološko razvojno fazo

 • Predkapitalistične družbe

 • prvotna družba (praskupnost)

 • sužnjelastniška družba

 • fevdalizem

 • ZGO

  D.2.2

 • pozna ključne razvojne procese, ki so oblikovali kapitalizem

 • zna pojasniti vlogo različnih osebkov v kapitalističnem tipu proizvodnje

 • Zgodovinski nastanek kapitalizma

 • agrarna in industrijska revolucija

 • vloga protestantske etike

 • založništvo, manufaktura, kapitalistična tovarna

 • ZGO

  D.2.3

 • pozna koncept kapitalistične proizvodnje

 • zna pojasniti vlogo profitnega motiva

 • zna opisati logiko razdelitve dohodkov v kapitalizmu

 • pozna tendence različnih dohodkov
  IZBIRNO:

 • zna pojasniti vlogo akumulacije in naložb za razvoj gospodarstva

 • Kapitalistični sistem

 • profitni motiv

 • vrste kapitala

 • dohodki: mezde, profiti in rente

 • akumulacija
  IZBIRNO:

 • rezervna industrijska armada

 • koncentracija in centralizacija kapitala

 •  

  D.2.4

 • zna opisati gospodarski ciklus

 • zna opredeliti socialne posledice krize in pozitivne učinke na selekcijo podjetij

 • Ciklično gibanje kapitalističnega gospodarstva

 • gospodarski ciklus

 • polet (prosperiteta), vrh, kriza, dno (depresija), oživljanje
  IZBIRNO:

 • Kondratjevi cikli

 • ZGO

  D.3

  spozna zgodovinski nastanek sodobnega tržnega gospodarstva in loči med sestavinami sistema: lastninsko in upravljalsko strukturo, tržno strukturo, institucije (država)

  SODOBNO TRŽNO GOSPODARSTVO

   

   

  D.3.1

 • zna pojasniti pomen lastnine in lastninskih funkcij

 • zna opisati bistvene spremembe v lastninski strukturi podjetij v 20. stoletju

 • loči med vrstami lastnine v sodobni družbi
  IZBIRNO:

 • razvija sposobnost kritične ocene učinkovitosti različnih tipov lastnine

 • zna pojasniti mogoče konflikte v sodobni korporaciji

 • Spremembe v lastninski in upravljavski strukturi

 • lastninske (ekonomske) funkcije

 • individualni podjetniški model

 • delniška družba, delnica, dividenda

 • prednosti delniške družbe

 • financiranje razvoja v d.d.

 • sistem udeležbe v lastnini

 • kontrolni paket delnic

 • korporacija

 • menedžerska revolucija

 • institucionalni delničarji

 • delavski in menedžerski odkupi

 • solastništvo

 • soupravljanje (participacija)

 •  

  D.3.2

 • zna pojasniti vlogo podjetnikov in podjetništva za razvoj

 • loči vrste podjetništva

 • zna utemeljiti pogoje za razvoj podjetništva v družbi

 • zna pojasniti pomen malih podjetij za gospodarstvo

 • Podjetništvo

 • podjetnik

 • individualno in korporacijsko podjetništvo

 • POD

  D.3.3

 • zna pojasniti proces monopolizacije in njegovo zgodovinsko ozadje

 • zna opisati razvoj konkurence v 20. stoletju

 • pozna pogoste oblike nepopolne konkurence

 • zna opisati merila tržne strukture panoge v sodobnem gospodarstvu

 • zna pojasniti logiko oblikovanja cen

 • zna pojasniti slabe strani monopola

 • zna opisati protimonopolne politike

 • zna pojasniti vlogo potrošniških organizacij v tržnem gospodarstvu
  IZBIRNO:

 • zna opisati prisotnost nepopolne konkurence v današnji Evropi in v Sloveniji

 • Sodobna tržna struktura

 • kartel, monopol

 • ovire za selitev produkcijskih dejavnikov

 • cenovna vojna

 • monopolni kapitalizem

 • monopol, dominantno podjetje, čvrst oligopol

 • monopolistična konkurenca

 • monopolni ekstradobiček

 • protimonopolna politika

 • nove oblike konkurence

 • potrošniške organizacije

 •  

  D.4

  Dijak spozna dinamiko ekonomskih odnosov v 19. in 20. stoletju in zna pojasniti sodobne trende internacionalizacije kapitala in globalizacije poslovanja

  MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

 • internacionalizacija kapitala

 • globalizacija poslovanja

 •  

  D.4.1

 • zna pojasniti razliko med odprtim in zaprtim gospodarstvom

 • zna opredeliti absolutne in primerjalne prednosti

 • zna pojasniti nujnost odprtosti slovenskega gospodarstva in dileme, ki jih srečujemo

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti razvoj kolonialnih in imperialističnih odnosov in dileme dominacije velesil

 • zna pojasniti smiselnost in nujnost izvoza kapitala

 • Razvoj mednarodnih ekonomskih odnosov v 19. in 20. stoletju

 • avtarkija

 • absolutne in primerjalne prednosti

 • izvoz kapitala

 • neposredne tuje investicije
  IZBIRNO:

 • kolonializem in imperializem

 • proces dekolonizacije in neokolonializem

   

 •  

  D.4.2

 • zna pojasniti korake v internacionalizaciji podjetij

 • zna pojasniti, zakaj se tokovi blaga širijo na tokove storitev, kapitala, dela, tehnologije in znanja

 • zna pojasniti nastajanje regionalnih ekonomskih integracij (EU, NAFTA)

 • zna pojasniti prednosti in slabosti multinacionalnih podjetij (MNC)

 • Proces internacionalizacije kapitala (in podjetij)

 • svetovni kapitalistični sistem, centralni in periferni kapitalizem

 • regionalne ekonomske integracije

 • mednarodne bančne in finančne institucije

 • transnacionalna korporacija

 • transnacionalizacija kapitala

 • dualna gospodarska struktura

 •  

  D.4.3

 • zna pojasniti vlogo transnacionalnih podjetij v sodobnem svetu

 • zna pojasniti protislovne učinke poslovanja MNC v državah na različni razvojni stopnji
  IZBIRNO:

 • zna ovrednotiti prisotnost MNC v slovenskem gospodarstvu

 • Transnacionalna podjetja (korporacije)

 • cilji (motivi) transnacionalnih korporacij

 • pozitivni/negativni učinki MNC na države v razvoju

 • transnacionalni kapitalizem

 •  

  D.4.4

 • zna pojasniti dejavnike gospodarske razvitosti

   IZBIRNO:

 • pozna razsežnosti razlik v razvitosti med državami v sodobnem svetu

 • Razmerja v razvitosti držav v sodobnem svetu

 • dejavniki gospodarske razvitosti

 • “vražji krog” nerazvitosti

 • dominacija razvitih držav

 •  

  D.4.5

 • zna pojasniti glavne razvojne tendence v sodobnem svetu

 • pozna nasprotja med državami, ki izvirajo iz različne razvitosti
  IZBIRNO:

 • pozna temeljne razvojne probleme v sodobnem svetu

 • Globalni problemi sodobnega sveta

 • ekološki problemi

 • gibanja v svetovni neenakosti (revščina)

 • protekcionizem in ekonomske integracije

 • skupni trgi (carinske unije)

 •  

  D.5

  spozna, da so v 20. stoletju nastali različni ekonomski sistemi, ki so tekmovali v uspešnosti

  EKONOMSKI SISTEMI V SODOBNEM SVETU

 • tradicionalno, tržno in direktivno gospodarstvo

 •  

  D.5.1

 • zna pojasniti, zakaj je nastala zamisel socializma kot drugačne, bolj pravične družbe

     IZBIRNO:

 • zna opisati temeljne značilnosti nekdanjih socialističnih držav

   

 • Sistemska različnost v 20. stoletju

 • socializem in komunizem

 • mešano gospodarstvo

 • državni socializem (etatizem)

 • kolektivizem

 •  

  D.5.2

 • pozna proces razpada socializma

 • zna pojasniti potrebo po prestrukturiranju nekdanjih socialističnih gospodarstev

 • pozna bistvene dileme tranzicije

 • Kriza socializma in obdobje tranzicije

 • kriza socializma

 • obdobje tranzicije

 • faze procesa tranzicije

 •  

  D.5.3

 • pozna glavne razvojne procese v oblikovanju Evropske unije

  zna pojasniti razloge za nastajanje drugih integracij, npr. NAFTA, OPEC
  IZBIRNO:

 • pozna “megatrende” v sodobnem svetu

 • zna razpravljati o pomenu vstopa Slovenije v mednarodne integracije

 • Mednarodne integracije

 • Evropska unija

 • “Bela knjiga” in Evropa ’92

 • NAFTA

 • OPEC

 • CEFTA

 •  

  E

  V delu o slovenskem gospodarstvu obravnavajo dijaki dejavnike, ki vplivajo na razvoj slovenskega gospodarstva, vrednotijo ekonomsko politiko Slovenije in presojajo pomen vključevanja Slovenije v svetovno gospodarstvo. Po obravnavanih poglavjih dijak:

  SLOVENSKO GOSPODARSTVO

   

   

  E.1

  pozna dejavnike, ki vplivajo na spremembe potencialnega domačega proizvoda Slovenije in zna vrednotiti vlogo prebivalstva pri ustvarjanju domačega proizvoda

  DEJAVNIKI POTENCIALNEGA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA V SLOVENIJI

   

   

  E1.1

 • zna pojasniti vlogo prebivalstva kot dejavnika potencialnega BDP

 • zna izračunati in obrazložiti naravno in migracijsko gibanje prebivalstva

 • zna pojasniti socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva

 • zna obrazložiti, kako merimo stopnjo brezposelnosti prebivalstva kot dejavnika BDP

 • zna izračunati produktivnost dela, povprečni delovni koeficient

 • Prebivalci

   

   

   

 • stopnja natalitete

 • stopnja mortalitete

 • stopnja naravne rasti

 • imigracije

 • stopnja migracijskega salda

 • brezposelnost,
  stopnja brezposelnosti

 • neaktivni prebivalci

 • izobrazbena in starostna struktura prebivalstva

 • produktivnost dela

 • povprečni delovni koeficient

 •  

  E.1.2.

 • zna opredeliti sestavine naravnega bogastva

 • pozna osnovne značilnosti naravnega bogastva v Sloveniji

 • Naravno bogastvo

 • zemlja kot produkcijski dejavnik

 • viri energije

 • viri vod, mineralov in drugih surovin

 • gozdno bogastvo

 • naravna lega in okolje

 •  

  E.1.3.

 • zna opredeliti pojem (PB) proizvedeno bogastvo

 • zna obrazložiti, kako merimo velikost PB in kako se vrednost PB spreminja

 • Proizvedeno bogastvo

 • proizvedeno bogastvo

 • proizvodno bogastvo

 • potrošno bogastvo

 •  

  E.1.4

 • zna opredeliti pojem osnovnih sredstev in njihov pomen pri ustvarjanju BDP

 • pozna različne vrednosti osnovnih sredstev

 • zna pojasniti, kako merimo učinkovitost uporabe osnovnih sredstev

 • zna pojasniti spremembe povprečnega kapitalnega koeficienta

 • Osnovna sredstva

 • osnovna sredstva

 • zaloge

 • nabavna, sedanja in tržna vrednost osnovnih sredstev

 • povprečni kapitalni koeficient

 •  

  E.2

  pozna dejavnike, ki vplivajo na ustvarjanje domačega proizvoda Slovenije in vrednoti vpliv družbeno ekonomskega sistema na razvoj gospodarstva

  DEJAVNIKI DEJANSKEGA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA

   

   

  E.2.1

 • pozna sestavine družbenega sistema

 • pozna dejavnike bruto domačega proizvoda (BDP)

   

 • Dejanski bruto domači proizvod (BDP)

   

   

 • sestavine družbenega sistema

 • dejavniki BDP

 • dejanski BDP

   

 •  

  E.2.2

 • pozna osnovne značilnosti sistema družbenega razvoja po letu 1945 v Sloveniji

 • Družbeni sistem

 • družbeni sistem

 • etatistični sistem

 • samoupravljanje

   

   

   

 •  

  E.3

  razume proces transformacije v Sloveniji

  PROCES TRANSFORMACIJE V SLOVENIJI

   

   

  E.3.1

 • zna obrazložiti pojem transformacije

 • pozna faze transformacije

 • zna predstaviti posledice transformacije v slovenskem gospodarstvu

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti spremembe v podjetjih zaradi privatizacije

 • zna pojasniti položaj Slovenije v državah, ki jih je zajel proces transformacije

 • Transformacija in njene posledice

 • transformacijska depresija

 • privatizacija

 • lastninski certifikati

 • tržna struktura

 • delniška lastnina

 • borza

 •  

  E.4

  pozna strukturo razdelitve domačega proizvoda v Sloveniji in vrednoti vpliv delitve domačega proizvoda na razvoj Slovenije

  BRUTO DOMAČI PROIZVOD IN UPORABA V SLOVENIJI

   

   

  E.4.1

 • zna opisati merjenje BDP v Sloveniji

 • Merjenje velikosti BDP v Sloveniji

 • kategorije končne uporabe

 •  

  E.4.2

 • pozna delitev dejavnosti in približne deleže pomembnejših dejavnosti v BDP

 • Struktura BDP po dejavnostih

 • NACE klasifikacija

 •  

  E.4.3

 • zna predstaviti rast BDP v Sloveniji po osamosvojitvi

 • zna iz nominalnih podatkov izračunati podatke po stalnih cenah

 • zna ugotoviti rast BDP po tekočih in stalnih cenah

 • pozna razlike v rasti in velikosti BDP med Slovenijo in drugimi državami
 • Rast BDP v Sloveniji in primerjava z drugimi državami

 • nominalna rast

 • realna rast

 • tekoče cene

 • stalne cene

 • koeficient inflacije

 •  

  E.4.4

 • pozna namensko strukturo BDP v Sloveniji in deleže posameznih kategorij končne porabe

 • Namenska struktura BDP v Sloveniji

   

   

  E.4.5

 • zna predstaviti pomen osebne potrošnje

 • zna predstaviti osnovne prejemke in izdatke prebivalstva

 • pozna razliko med nominalnimi dohodki in spremembo realnih dohodkov

 • zna predstaviti kazalce življenjske ravni prebivalstva

 • zna pojasniti zvezo med gibanjem dohodkov prebivalstva in rastjo BDP

   

 • Osebna potrošnja

 • nominalni dohodek

 • realni dohodek

 • BDP na prebivalca

 • inflacija

 • dohodkovna elastičnost

 •  

  E.4.6

 • zna pojasniti pomen investicij za gospodarski razvoj Slovenije

 • zna iz podatkov o spremembah BDP izračunati mejne kapitalne koeficiente

 • pozna vire zbiranja sredstev za investicije v Sloveniji
  IZBIRNO:

 • zna razložiti, kako v Sloveniji spodbujamo gospodarske osebke k investiranju

 • Investicije

 • stopnja investiranja

 • mejni kapitalni koeficient

 • lastni kapital

 • tuja sredstva

 • izdaja vrednostnih papirjev

 • kratkoročni in dolgoročni krediti

 •  

  E.4.7

 • zna določiti delež in opredeliti, kaj v Sloveniji sodi v javno porabo v ožjem in kaj v širšem smislu

 • zna pojasniti, kako je organizirana javna poraba

 • zna našteti bistvene prihodke in odhodke javne porabe

 • zna opredeliti primanjkljaj ali presežek v javni porabi

 • zna predstaviti dogajanja v Sloveniji po osamosvojitvi

 • Javna potrošnja

 • transferna plačila

 • državne investicije

 • proračun

 • zdravstveni sklad

 • pokojninski sklad

 • presežek, primanjkljaj

 • državne obveznice

 • javni dolg

 • davki, dohodnina

 • subvencija

 • javni zavod

 •  

  E.4.8

 • zna pojasniti povezanost med potrošnjo BDP in zunanjo trgovino oziroma presežkom in primanjkljajem v zunanji trgovini

 • končna poraba BDP in zunanja trgovina

 • izvoz

 • uvoz

 • saldo v zunanji trgovini

 •  

  E.5

  spozna povezanost Slovenije s svetovnim gospodarstvom in oblikuje vrednostno sodbo o pomenu in posledicah vključevanja Slovenije v mednarodno menjavo 

  SLOVENIJA IN SVETOVNO GOSPODARSTVO   

  E.5.1

 • zna pojasniti položaj Slovenije v svetovni trgovini (vpliv in nujnost specializacije)

 • Položaj Slovenije v svetovni trgovini

   

   

  E.5.2

 • pozna deleže izvoza in uvoza v BDP

 • pozna regionalno sestavo uvoza in izvoza

 • pozna sestavo po stopnji obdelave, po dejavnostih

 • zna pojasniti koeficient “terms of trade”

    IZBIRNO:

 • zna predstaviti dogajanja v zunanji trgovini po osamosvojitvi

   

 • Izvoz in uvoz

 • izvoz in uvoz blaga

 • izvoz in uvoz storitev

 • presežek “suficit”

 • primanjkljaj “deficit”

 • koeficient
  “terms of trade”

 •  

  E.5.3

 • zna predstaviti pojem plačilne bilance in njene temeljne sestavine

   

   

 • zna predstaviti in izračunati kazalce, s katerimi merimo stopnjo zadolženosti oziroma sposobnosti vračanja dolgov

 • Plačilna bilanca

   

   

   

  Zadolženost Slovenije

 • tekoči račun

 • finančni račun

 • kapitalski račun

 • mednarodne rezerve

 • koeficient servisiranja dolgov

 • koeficient zadolženosti

 •  

  E.5.4

 • zna predstaviti pomen vstopa Slovenije v Evropsko unijo in posledice za slovensko gospodarstvo

 • Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo

 • denarna unija

 • evropski standardi

 •  

  E.6

  spozna ekonomsko politiko Slovenije in razvija sposobnost vrednotenja različnih politik na razvoj slovenskega gospodarstva

  EKONOMSKA POLITIKA V SLOVENIJI

   

   

  E.6.1

 • zna pojasniti osnovne postavke v prihodkih in odhodkih državnega proračuna

 • zna predstaviti javni dolg in vzroke zanj

  IZBIRNO:

 • zna pojasniti dogajanja v fiskalni politiki po osamosvojitvi

 • Fiskalna politika

 • proračunski izdatki

 • proračunski prihodki

 • proračunski presežek

 • proračunski primanjkljaj

 • javni dolg

 • fiskalna politika

   

 •  

  E.6.2

 • pozna sestavo bančnega sistema v Sloveniji

 • zna predstaviti osnovne cilje denarne politike v Sloveniji

    IZBIRNO:

 • zna predstaviti uporabo instrumentov denarne politike v Sloveniji

   

 • Denarna politika Slovenije

   

  Bančni sistem

  Cilji denarne politike

  Instrumenti denarne politike

  Problemi denarne politike

   

 • Banka Slovenije

 • poslovne banke

 • rezerve Slovenije

 • blagajniški zapisi

 • tolarske vloge

 • devizne vloge

 •  

  E.6.3

 • pozna cilje zunanjetrgovinske politike po osamosvojitvi

    IZBIRNO:

 • pozna dogajanja in spremembe v zunanjetrgovinski politiki

 • Zunanjetrgovinska politika Slovenije

 • liberalizacija zunanje trgovine

 •  

  E.6.4

 • zna opisati tečajno politiko po osamosvojitvi

   IZBIRNO:

 • zna razpravljati o tečajni politiki v Sloveniji


 • Tečajna politika Slovenije

 • fleksibilni tečaj

 • devizne rezerve

 •  

  E.7

  spozna razloge in posledice inflacije v Sloveniji

  INFLACIJA V SLOVENIJI

   

   

  E.7.1

 • zna opisati sistem merjenja stopnje inflacije

 • zna izračunati letno, mesečno, dnevno stopnjo inflacije

 • zna “deflacionirati” podatke in primerjati nominalne vrednosti v času

 • Merjenje inflacije

   

   

   

   

 • stopnja rasti cen

 • deflator

 • “deflacioniranje”

 •  

  E.7.2

 • zna ločiti nominalno in realno obrestno mero

 • zna opisati gibanje cen v Sloveniji po osamosvojitvi

 • zna presojati vpliv gibanja cen na stabilnost gospodarstva

 • Gibanje cen v Sloveniji

 • stopnje inflacije v Sloveniji po osamosvojitvi

 •  

  E.7.3

 • pozna vzroke in posledice inflacije

 • zna opisati protiinflacijsko politiko in vplive:

  -   fiskalne politike

  -  denarne politike

  -   tečajne politike

  -   dohodkovne politike

  -   zunanjetrgovinske politike

   IZBIRNO:

 • zna razpravljati o posledicah političnih odločitev na razvoj Slovenije

 • Vzroki inflacije in protiinflacijska politika v Sloveniji

   

   

 • protiinflacijska politika

 •  


  III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

   

  1 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

   

  Dijaki se pri predmetu ekonomija soočajo z ekonomskimi pojmi že od prvega leta dalje, tako da postopno bogatijo strokovno besedišče. Učitelj naj pri posredovanju ekonomskih vsebin posveča največ pozornosti razumevanju sporočil. Pri tem poznavanje zahtevnejših podrobnosti obravnavanih ekonomskih pojmov in procesov ni pomembno. Za dijaka je pomembno, da spoznava bistvo ekonomskih problemov in razume ekonomska sporočila ter pri tem razvija ekonomsko pismenost. Podrobnosti o obravnavanih ekonomskih pojmih in procesih bo dijak spoznaval postopno in jih bo strokovno poglobil šele na univerzi, skladno z izbrano smerjo študija.

  Pri obravnavi vsebin naj učitelj upošteva različne aktivne metode in oblike pouka, ki dijake motivirajo za usvajanje novih znanj in razvijajo sposobnosti za samostojno delo. Aktivnosti dijakov naj bodo usmerjene predvsem v samostojno zbiranje in kritično presojanje aktualnih ekonomskih informacij. Pri zbiranju informacij naj dijak uporablja najsodobnejša informacijska sredstva. Učitelj naj dijake spodbuja h kritičnemu presojanju dogodkov v sodobni tržni družbi. Tako bodo sledili aktualnim dogajanjem v okolju, v katerem živi. Dijaki naj predvsem v tretjem in četrtem letniku pripravijo skupinske seminarske naloge s področja aktualnih dogajanj v svetovnem in slovenskem gospodarstvu. Pri izbiri teme za seminarsko nalogo lahko dijak izbira aktualne teme iz obveznega ali izbirnega dela učnega načrta, skladno z njegovim osebnim zanimanjem za izbrano temo. S pripravo in predstavitvijo skupinskih seminarskih nalog dijaki razvijajo sposobnosti:

 • samostojnega zbiranja informacij,

 • uporabe pridobljenih znanj za kritično presojanje ekonomskih dogajanj,

 • esejističnega obravnavanja ekonomskih problemov,

 • skupinskega dela in

 • javnega nastopanja.

  Za lažje ocenjevanje naj posamezni dijak pripravi skupinske seminarske naloge samostojno predstavi izbrani del obravnavanega ekonomskega problema ali predstavi celotni ekonomski problem iz lastnega zornega kota.

   

  2 MEDPREDMETNE POVEZAVE

   

  Ekonomija je veda, ki se pri preučevanju ekonomskih zakonitosti prepleta s spoznanji in vedenji s področja sociologije, psihologije, zgodovine, geografije in matematike. Temeljna ekonomska znanja in vedenja so podlaga za razumevanje poslovnih procesov in dogajanj, ki jih dijak podrobneje obravnava in uporablja pri strokovnih predmetih podjetništvo in poslovna informatika. Cilji predmeta poslovna informatika so zastavljeni tako, da omogočajo zbiranje informacij, pomembnih za preučevanje ekonomskih zakonitosti in dogajanj pri predmetu ekonomija. Medpredmetne povezave po poglavjih so prikazane v preglednici predmetnega kataloga znanj v poglavju VII. katalogi znanj.

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

   

  Preverjanje znanja iz ekonomije je pisno in ustno. Preverjanje in ocenjevanje poteka skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju. Učitelj avtonomno izbira oblike pisnega preverjanja, pri tem prednostno upošteva oblike preverjanja, uveljavljene pri preverjanju na maturi.

  Dijaki v tretjem in četrtem letniku pripravijo skupinsko seminarsko nalogo z ustnim zagovorom. Seminarske naloge naj vsebujejo aktualna ekonomska vprašanja, povezana z vsebinami s področja svetovnega gospodarstva (tretji letnik) in s področja slovenskega gospodarstva (četrti letnik). Dijak pridobi oceno v skladu z njegovim prispevkom v skupinski nalogi.

  Pri ocenjevanju učitelji za posamezne letnike upoštevajo različna razmerja doseganja taksonomsko razvrščenih učnih ciljev, kot so okvirno prikazana v tabeli:

  Učni cilji

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  M

  Znanje

  60 %

  50 %

  40 %

  30 %

   

  Razumevanje

  20 %

  20 %

  20 %

  20 %

  50 %

  Uporaba znanja

  10 %

  20 %

  20 %

  20 %

   

  Analiza

  10 %

  10 %

  10 %

  10 %

  30 %

  Sinteza in vrednotenje

   

   

  10 %

  20 %

  20 %

  Učitelj prilagaja ocenjevalna razmerja sposobnostim dojemanja dijakov v skladu z njihovo razvojno stopnjo tako, da se v četrtem letniku približa ocenjevalnemu razmerju opredeljenem v izpitnem katalogu za maturo.