GEOGRAFIJA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

210 + 35 UR

Učni načrt za geografijo za ekonomsko gimnazijo je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.

 

 

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1. CILJI PREDMETA

1.1 SPLOŠNI CILJI POUKA

1.2 RAZPOREDITEV VSEBIN

1.3 OPERATIVNI CILJI, STANDARDI ZNANJ IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 

I. OPREDELITEV PREDMETA

Geografija je v programu srednje šole predmet, ki mlademu človeku pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi lahko razume ožje in širše življenjsko okolje. Poleg tega ga vzgaja to okolje pravilno vrednotiti in spoštovati. Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja in gospodarjenju z njim. Zato vsak mlad človek nujno potrebuje to znanje pred zaposlitvijo ali pred nadaljnjim izobraževanjem na katerikoli stopnji.

Z uresničevanjem tega učnega načrta želimo dati prihodnjim “upravljalcem sveta” temelje za razumevanje odnosov med človekom in naravo, zlasti za razumevanje okoljskih problemov.

Pri geografiji usposabljamo dijake za odgovoren, angažiran in solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja ter reševanje prostorskih problemov in sožitje med naravo in človekom.

Pri pouku geografije dijaki razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine. Spoznavanje vrednot in ljudi doma in po svetu pripomore k razumevanju med narodi ter spoštovanju drugačnosti.

Z vsebinami in aktivnimi metodami pri pouku geografije razvijamo sposobnost dijakov za uporabo preprostih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo in posredujejo informacije o okolju in v okolju, ter sposobnosti za uporabo medijev, za urejanje, razlago, uporabo in vrednotenje geografskih informacij.

Pri geografiji upoštevamo potrebe in interese dijakov ter iščemo odgovore na aktualna vprašanja o okolju, v katerem živijo. Razvijamo zanimanje dijakov za domačo pokrajino in vsakodnevni utrip življenja v širši okolici, domovini in po svetu ter se odzivamo na dnevne aktualne dogodke. Naloga šolske geografije je torej tudi razvijanje zanimanja za dogodke v domačem in tujem okolju ter spodbujanje k odgovornemu odločanju o pomembnih zadevah, kot je npr. varovanje zdravega okolja.

Navedene cilje dosegamo s premišljenim in aktualnim izbiranjem vsebin, sodobnimi didaktičnimi oblikami in metodami, pestro izbiro učnih pripomočkov in medijev ter s čim pogostejšim neposrednim opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, v katerem nastajajo. Veliko pozornost posvečamo zlasti pouku na terenu, saj s tem omogočamo bolj doživljen in učinkovitejši pouk.


II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

 

1. CILJI POUKA

1.1 SPLOŠNI CILJI POUKA

Dijaki:

 • pridobijo prostorsko predstavo o današnjem svetu in domačem okolju. Ta je potrebna za ustvarjalno sprejemanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, ki imajo prostorsko razsežnost, ter za lastno odgovorno ravnanje in odločanje;

 • razumejo najpomembnejše naravne geografske in družbenogeografske pojave in procese tako posamič kot v njihovih medsebojnih vzročno-posledičnih zvezah;

 • razumejo zakonitosti razmestitev naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov in procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih izbranih držav;

 • razumejo geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta. Vzgajani so v duhu tolerantnosti in spoštovanja do ljudi in ljudstev, ki so drugačni po jeziku, veri, rasi in navadah;

 • razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka kot preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj za vzdrževanje ravnovesja med človekovimi hotenji in naravo;

 • pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno geografsko opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini;

 • spoznajo različne kriterije za regionalizacijo pokrajin in se hkrati zavedajo individualnosti sleherne pokrajine na svetu;

 • usposabljajo se za samostojno uporabo geografskih virov in literature (atlasi, karte, statistično gradivo ter grafični prikazi, slikovno gradivo, potopisi, članki);

 • usposabljajo se za preučevanje in raziskovanje domače pokrajine, to pripomore k zanimanju zanjo, razumevanju le-te in pozitivnemu odnosu do nje. Razvijajo sposobnosti za odločanje o njenem razvoju;

 • razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije  (besedilo, slike, skice, karte, tabele, diagrami, grafikoni)

 • povezujejo geografsko teorijo s prakso. Razvijajo sposobnosti za dejavno terensko raziskovalno delo ter potrebne spretnosti;

 • pridobivajo sposobnost za vrednotenje geografskih podatkov, dejavnikov, pojavov in procesov v različnih časovnih obdobjih;

 • pridobivajo sposobnost za vrednotenje okoljskih protislovij sodobnega sveta kot posledic razvoja prebivalstva in gospodarstva, ki ne upošteva prostorske in okoljske omejitve materialnih dejavnosti človeka;

 • se usposabljajo za prepoznavanje potrebnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije.

   

  1.2 OPERATIVNI CILJI, STANDARDI ZNANJ IN MEDPREDMETNE POVEZAV

  VSEBINE UČNEGA NAČRTA  

  Število ur

  A OBČA GEOGRAFIJA

  70

  49*/21**

  1 UVOD - predmet preučevanja geografije

   

   

 • Geografija kot znanost ter področja njenega preučevanja.

 •  

   

  2 FIZIČNA GEOGRAFIJA

   

   

  2.1 NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE

   

   

 • Notranja zgradba Zemlje. Glavne vrste in lastnosti kamnin. Fizikalne lastnosti Zemlje.

 •  

   

  2.2 POVRŠJE ZEMLJE

   

   

 • Sile preoblikovanja zemeljskega površja: endogene sile in procesi, eksogene sile in procesi. Posledice preoblikovalnih procesov  - tipi reliefa in glavne reliefne oblike.

 •  

   

  2.3 VREME IN PODNEBJE

   

   

 • Zgradba atmosfere. Geografske osnove podnebja. Planetarno kroženje zraka. Tipi podnebij. Varovanje ozračja.

 •  

   

  2.4 PRST

   

   

 • Značilnosti in sestava prsti. Osnovni tipi prsti. Gospodarski pomen in varstvo prsti.

 •  

   

  2.5 RASTLINSTVO

   

   

 • Tipi rastlinstva. Podnebno-rastlinski pasovi. Pomen rastlinstva. Vplivi človeka na rastlinstvo.

 •  

   

  2.6  VODOVJE

   

   

 • Sestava hidrosfere. Morja in oceani. Vode na kopnem: tekoče vode, stoječe vode, podzemeljska voda. Gospodarski pomen in varovanje voda in vodnih virov.

 •  

   

  3 DRUŽBENA GEOGRAFIJA

   

   

  3.1  PREBIVALSTVO

   

   

 • Razporeditev in rast prebivalstva ter selitve. Eksplozija prebivalstva in njene posledice. Teorija demografskega prehoda. Biološke in družbene sestave prebivalstva.

 •  

   

  3.2 NASELJA

   

   

 • Podeželska naselja. Urbana naselja. Problemi urbanizacije in suburbanizacije.

 •  

   

  4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ČLOVEKA

   

   

  4.1 KMETIJSTVO

   

   

 • Kmetijstvo. Kmetijske panoge in oblike kmetovanja.  Vplivi kmetijstva na pokrajino.

 •  

   

  4.2 ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

   

   

 • Problematika pridobivanja in izkoriščanja rudnin in energije. Energijski viri in njihove primerjalne prednosti. Razmestitveni dejavniki posameznih vrst industrije. Učinki industrializacije v prostoru.

 •  

   

  4.3  PROMET

   

   

 • Vrste prometa in njegove razvojne težnje.

 •  

   

  4.4 TURIZEM

   

   

 • Možnosti za razvoj turizma. Vrste turizma. Turistična območja.

 •  

   

  B  REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA

  50

  30*/20**

  1 UVOD

   

   

  • Razvite države in države v razvoju.
     

  2 KONTINENTI, POKRAJINE, DRŽAVE

   

   

  2.1 AZIJA

   

   

 • Naravne geografske značilnosti Azije. Značilnosti prebivalstva in kmetijstva. Izbrane države in regije. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

 •  

   

  2.2 AFRIKA

   

   

 • Naravne geografske značilnosti Afrike. Rudno bogastvo in energijski viri. Značilnosti kmetijstva. Izbrane države in regije. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

 •  

   

  2.3 LATINSKA AMERIKA

   

   

 • Pojem Latinska Amerika. Naravne geografske značilnosti in značilnosti prebivalstva. Problemi kmetijstva in urbanizacije. Geografske enote Latinske Amerike. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

 •  

   

  2.4  SEVERNA AMERIKA

   

   

 • Naravne geografske značilnosti Severne Amerike. Gospodarske značilnosti Severne Amerike: primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti. Problemi prebivalstva in urbanizacije.

 •  

   

  2.5 AVSTRALIJA IN OCEANIJA

   

   

 • Naravne geografske značilnosti Avstralije in Oceanije. Značilnosti gospodarstva, prebivalstva in poselitve.

 •  

   

  2.6 POLARNA OBMOČJA

   

   

 • Naravne značilnosti Arktike in Antarktike. Pomen za znanost in gospodarstvo. Problemi varstva okolja.  

 •  

   

  C  REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE

  50

  36*/14**

  1 UVOD

   

   

 • Evropa kot geografski in zgodovinski  pojem. Geografska delitev Evrope.

 •  

   

  2  GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE

   

   

  2.1 ZGRADBA IN POVRŠJE EVROPE

   

   

 • Razčlenjenost Evrope. Vpliv geološke zgradbe na relief in rudno bogastvo. Pomen reliefa za poselitev in gospodarstvo. Pomen obal za zgodovinski, politični in gospodarski razvoj Evrope.

 •  

   

  2.2 PODNEBJE

   

   

 • Pomen podnebja v Evropi za življenje in gospodarstvo. 

 •  

   

  2.3 PRST IN RASTLINSTVO

   

   

 • Značilni tipi prsti in njihov pomen za kmetijstvo. Naravno in kulturno rastlinstvo kot pokrajinski element. Varstvo pokrajine.

 •  

   

  2.4 VODOVJE

   

   

 • Evropske reke kot prometne poti in energijski vir. Geografski pomen jezer. Varstvo voda.

 •  

   

  3 SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI

   

   

 • Čezmejno povezovanje v Evropi. Pomen Evropske unije in prihodnost Evrope.  Prometni tokovi. Problemi prebivalstva in gospodarstva.

 •  

   

  4 REGIJE EVROPE, NJIHOV GOSPODARSKI POMEN IN RAZVOJNI PROBLEMI

   

   

  4.1 SEVERNA EVROPA - NORDIJSKE IN PRIBALTSKE DRŽAVE

   

   

 • Naravne geografske značilnosti Severne Evrope.  Značilnosti prebivalstva in gospodarstva. Izbrani regionalni primeri in problemi.

 •  

   

  4.2 ZAHODNA EVROPA - GOSPODARSKE IN POLITIČNE VELESILE

   

   

 • Naravne geografske  in družbenogeografske značilnosti Zahodne Evrope. Izbrani regionalni primeri in problemi.

 •  

   

  4.3 JUŽNA EVROPA - SREDOZEMSKA CIVILIZACIJA IN TURIZEM

   

   

 • Naravne geografske in družbenogeografske značilnosti Južne Evrope. Značilnosti gospodarstva. Izbrani regionalni primeri in problemi.

 •  

   

  4.4 SREDNJA EVROPA - SRCE EVROPE

   

   

 • Naravne geografske  in družbenogeografske značilnosti Srednje Evrope. Značilnosti gospodarstva. Izbrani geografski primeri in problemi.

 •  

   

  4.5 JUGOVZHODNA EVROPA - PREBIVALSTVENA PESTROST IN NEMIRNA PRETEKLOST

   

   

 • Geografske značilnosti Jugovzhodne Evrope. Mednacionalni problemi in krizna žarišča. Regionalni primeri in problemi.

 •  

   

  4.6 VZHODNA EVROPA - POKRAJINSKA PROSTRANSTVA IN POVEZANOST Z AZIJO

   

   

 • Naravne geografske  in družbenogeografske značilnosti Vzhodne Evrope. Mednacionalni problemi in krizna žarišča. Problemi prestrukturiranja gospodarstva.  Degradacija okolja. Regionalni primeri in problemi.

 •  

   

   D SLOVENIJA

  40

  26*/14**

  1 UVOD

   

   

 • Slovenija kot geografski pojem. Lega in položaj Slovenije v Evropi.

 •  

   

  2 NARAVNI GEOGRAFSKI DEJAVNIKI IN NJIHOV VPLIV NA ŽIVLJENJE

   

   

 • Lega in položaj Slovenije v Evropi.

 •  

   

  2.1  RELIEF IN KAMNINSKA  ZGRADBA

   

   

 • Vpliv geotektonske zgradbe in kamninske sestave na površje, prst, rastlinstvo in rabo tal. Značilni tipi reliefa in reliefne kategorije v Sloveniji.

 •  

   

  2.2 PODNEBJE, RASTLINSTVO, PRSTI IN VODE V SLOVENIJI KOT DEJAVNIKI ZA ŽIVLJENJE

   

   

 • Dejavniki, ki vplivajo na podnebje Slovenije.  Podnebni tipi in njihov pomen.  
 • Naravovarstveni in gospodarski pomen mokrišč, rek, jezer in morja. Problematika podzemeljskih voda.

 •  

   

   

   

  3 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

   

   

  3.1 PREBIVALSTVO

   

   

 • Spremembe v poselitvi v tem stoletju. Starostna, izobrazbena in nacionalna struktura. Odnos do priseljencev. Slovenci po svetu.

 •  

   

  3.2 NASELJA

   

   

 • Tipi podeželskih naselij. Mesta. Urbanizacija in suburbanizacija.

 •  

   

  3.3 KMETIJSTVO.

   

   

 • Možnosti za kmetijstvo. Vrednotenje kakovosti tal. Kmetijske panoge in njihova usmerjenost. Posestne razmere in kmetijska pridelava. Varstvo kmetijskih zemljišč. Gozdovi kot naravno bogastvo. Problemi varstva gozdov.

 •  

   

  3.4 ENERGETIKA IN SUROVINE

   

   

 • Energetske in surovinske osnove Slovenije. Energetska politika.

 •  

   

  3.5 INDUSTRIJA

   

   

 • Industrijski razvoj. Policentrizem. Izvozno usmerjene industrijske panoge. Posledice industrializacije v pokrajini. Preobrazba in problemi industrije. Onesnaževanje vode in zraka.

 •  

   

  3.6 PROMET

   

   

 • Prometni pomen Slovenije. Razvoj prometnega omrežja. Sedanje in prihodnje  prometne povezave z Evropo. Vpliv prometa na pokrajino.

 •  

   

  3.7 TURIZEM

   

   

 • Vrednotenje naravnih in družbenih razmer za turizem v Sloveniji. Vrste turizma. Vpliv turizma na okolje. Vloga turizma pri preobrazbi pokrajine.

 •  

   

  3.8 REGIONALNA IN OKOLJSKA PROTISLOVJA V SLOVENIJI

   

   

 • Neenakomeren regionalni razvoj. Tipi pokrajinsko degradiranih območij. Pomanjkanje gospodarjenja z okoljem in naravnimi viri. Izčrpavanje naravnih virov in čezmerno onesnaževanje.

 •  

   

  4 GEOGRAFSKI PROBLEMI SLOVENSKIH POKRAJIN

  35

  27*/8**

  4.1 GEOGRAFSKA DELITEV SLOVENIJE

   

   

 • Načini in pomen geografskih delitev Slovenije. Razvoj političnoadministrativnih delov.  

 •  

   

  4.2 SLOVENSKE ALPE - GORSKI MOST Z EVROPO

   

   

 • Izbrane naravne značilnosti Julijskih in Kamniških  Alp ter Karavank. Pomen Alpskega sveta za promet, turizem in rekreacijo. Izbrane naselbinske in gospodarske posebnosti. Alpsko sosedstvo. Varstvo okolja. Naravni in regijski parki.

 •  

   

  4.2.1 JULIJSKE ALPE

   

   

  4.2.2 KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

   

   

  4.2.3 KARAVANKE

   

   

  4.3 PREDALPSKA SLOVENIJA - SRCE SLOVENIJE

   

   

 • Delitev Predalpskega hribovja. Naravne značilnosti zahodnega, vzhodnega in severovzhodnega predalpskega hribovja ter predalpskih kotlin. Značilnosti pretekle in sedanje poselitve v izbranih regijah. Gospodarski, prometni in politični pomen predalpske Slovenije ob izbranih primerih. Ljubljana, Maribor in Celje.

 •  

   

  4.3.1 ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

   

   

  4.3.2 VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

   

   

  4.3.3 SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

   

   

  4.3.4  LJUBLJANSKA KOTLINA

   

   

  4.4 SLOVENSKO PRIMORJE - OKNO NA MORJE

   

   

 • Primorskost zahodne Slovenije. Nekatere geografske značilnosti in problemi nizkih kraških planot in flišnih pokrajin. Pomen Slovenskega primorja za Slovenijo. Nekatere geografske  značilnosti in problemi  sosednjih pokrajin v Italiji.

 •  

   

  4.4.1 FLIŠNE REGIJE

   

   

  4.4.2 KRAŠKE REGIJE

   

   

  4.5 DINARSKE PLANOTE IN PODOLJA -  KRAŠKE ZNAMENITOSTI

   

   

 • Nekatere geografske značilnosti, pomen in problemi kraških hribovij, planot in podolij. Okoljski in razvojni problemi izbranih kraških pokrajin. Primerjava z ostalim dinarskim krasom.

 •  

   

  4.5.1 VISOKE DINARSKE PLANOTE

   

   

  4.5.2 NIZKE DINARSKE PLANOTE NOTRANJE SLOVENIJE (NIZKI DOLENJSKI KRAS)

   

   

  4.6 SUBPANONSKA SLOVENIJA - VINOGRADNIŠKA GRIČEVJA IN PLODNE RAVNINE

   

   

 • Izbrane geografske značilnosti in problemi slovenskih subpanonskih pokrajin.  

 •  

   

  4.7 SLOVENCI V ZAMEJSTVU

   

   

  4.7.1 SLOVENCI V ITALIJI

   

   

 • Območja, na katerih živijo Slovenci, neenake narodnostne pravice.

 •  

   

  4.7.2 SLOVENCI V AVSTRIJI

   

   

 • Nastanek severne meje, razlogi za asimilacijo.

 •  

   

  4.7.3 SLOVENCI NA MADŽARSKEM

   

   

 • Razlogi za njihovo navzočnost.

 •  

   

  Legenda:          

  *   število ur, predlaganih za usvajanje nove snovi

  ** število ur, predlaganih za utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja  

   

  1.3 OPERATIVNI CILJI, STANDARDI ZNANJ IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  RAZLAGA ZNAKOV:

  Z * označeni učni cilj zahteva temeljno znanje učenca, ki je pogoj za nadaljnji napredek pri pouku geografije. To so tisti cilji, ki jih upoštevamo kot standarde znanja.

  Z ** označeni cilj  zahteva znanje, ki naj bi ga obvladala večina učencev.

  Z *** označeni učni cilj zahteva znanje, ki ga lahko dosežejo le nekateri učenci, sposobni kompleksnega geografskega mišljenja in samostojnega dela. 

  Ekskurzija in / ali terensko delo - pri nekaterih ciljih je v rubriki vsebine (zaradi prostora) navedeno, da jih je mogoče uresničiti s terenskim delom v okolici šole ali z ekskurzijami s terenskim delom kjer koli po Sloveniji. Več takih ciljev je mogoče doseči v okviru enega terenskega dela ali ekskurzije. O tem, katere cilje združevati, odloča učitelj sam glede na kraj, kjer je šola, in glede na druge možnosti.

  OPERATIVNI CILJI

  NIVO

  VSEBINE

  POJMI

  MEDPREDMETNE POVEZAVE

  A OBČA GEOGRAFIJA

  1 UVOD - predmet preučevanja geografije

  Dijak:

   

  Geografija kot znanost ter področja preučevanja

   

   

  navede predmet preučevanja geografije

  *

   

  zemeljsko površje, geosfera, obča in regionalna geografija                   fizična in družbena geografija

   

  opiše metode raziskovanja v geografiji

  *

  terensko delo

   

   

  2 FIZIČNA GEOGRAFIJA

  2.1 NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE

  Dijak:

   

  Notranja zgradba Zemlje. Glavne vrste in lastnosti kamnin. Fizikalne lastnosti Zemlje.

   

   

  opiše in razlikuje notranje in zunanje sile in procese

  *

   

  notranje (endogene) sile in procesi

  zunanje (eksogene) sile in procesi

   

  zna razložiti ob primeru iz Slovenije ali sveta, da je površinska oblikovanost Zemlje odvisna od endogenih in eksogenih sil in procesov

  **

   

   

   

  opiše notranjo zgradbo Zemlje

  **

   

  jedro, plašč,  skorja, astenosfera, litosfera, litosferska plošča

   

  razloži vzroke in posledice delovanja vulkanov

  *

   

  magma, lava, krater

   

  ovrednoti vulkanizem s stališča človeka in njegove dejavnosti

  **

   

   

   

  našteje tri glavne načine premikanja litosferskih plošč in navede primere

  ***

   

  litosferska plošča 

   

  našteje in opiše posledice premikanja plošč

  ***

   

  oceanski hrbet, oceanski jarek, vulkani, potresi

   

  razloži vzroke in posledice potresne dejavnosti in pokaže na karti sveta glavna potresna območja

  **

   

  potresni valovi, hipocenter, epicenter, moč potresa, Richterjeva lestvica

  fizika

  opiše proces  nastajanja in značilnosti mladega nagubanega gorstva

  **

   

  orogeneza; gubanje, antiklinala, sinklinala, morje Tetis

   

  opiše značilnosti grudastih gorstev ter razloži proces nastajanja

  **

   

  tektonika, tektonski prelom, tektonski jarek,  čok; grudasto gorstvo

   

  našteje geološke dobe in jih poveže s pomembnejšimi orogenezami

  **

   

  predkambrij; paleozoik; mezozoik (trias, jura, kreda); kenozoik -  terciar, kvartar (pleistocen, holocen)

  biologija

  našteje vrste kamnin glede na nastanek in opiši značilnosti magmatskih, metamorfnih in sedimentnih kamnin

  *

   

  magmatske kamnine: globočnine, prodornine, granit,  tonalit

  metamorfne kamnine: gnajs, marmor

  sedimentne kamnine: apnenec dolomit, fliš, konglomerat, breča, peščenjak, glinovec

  kemija

  uvrsti posamezne vzorce kamnin v ustrezno skupino glede na nastanek

  **

   

  granodiorit, marmor, apnenec,  dolomit, fliš, lapor, konglomerat, peščenjak, glinovec; glina, pesek, prod

  kemija

  imenuje tipične kamnine v Sloveniji in domači pokrajini in jih prepozna v Sloveniji oz. domači pokrajini

  **

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  2.2 POVRŠJE ZEMLJE

  Dijak:

   

  Sile preoblikovanja zemeljskega površja: endogene sile in procesi, eksogene sile in procesi. Posledice preoblikovalnih procesov  - tipi reliefa ter glavne reliefne oblike.

   

   

  našteje in opiše zunanje sile in preoblikovalne procese ob primerih v Sloveniji ali svetu

  *

   

  gravitacija, sončno sevanje; podor, zemeljski plaz, melišče; preperevanje, mehanično, kemično;  korozija, siga, biološko razpadanje, denudacija, erozija tal

   

  opiše preoblikovalne procese v domačem okolju in jih ovrednoti s stališča človeka 

  *

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  navede in razloži  dejavnike v procesu  razvoja  rečnega  reliefa;

  *

   

  rečna erozija, globinska, bočna 

   

  s pomočjo skic oziroma slikovnega gradiva (iz Slovenije, Evrope ali sveta) opiše reliefne oblike v zgornjem, srednjem in spodnjem toku reke in njihov vpliv na življenje ljudi;

  *

   

  soteska, vintgar; kanjon, meander, mrtvi rokav, vadi, akumulacija, terasa, vršaj, delta

   

  imenuje dejavnike, pomembne za razvoj ledeniškega reliefa;

  *

   

  snežna meja, klimatska kolebanja brušenje

   

  pojasni procese in posledice poledenitve;

  **

   

  gorski, nižinski ledeniški relief; ledeniška erozija, akumulacija

   

  ob ustreznem slikovnem gradivu iz Slovenije ali sveta prepozna, imenuje in opiše erozijske in akumulacijske oblike ledeniškega reliefa;

  *

   

  koritasta U-dolina, morena, krnica, ledeniško jezero

   

  razloži in locira območja poledenitve po svetu

  ***

   

  gorska in celinska poledenitev

   

  ovrednoti pomen ledeniškega reliefa za človekovo dejavnost;

  **

   

   

   

  razlikuje pojma Kras in kras

  *

   

  kras , Kras, matični kras

   

  našteje in opiše značilnosti kraških pojavov

  *

   

  površinski kraški pojavi, podzemeljski kraški pojavi

   

   ob primerih iz Slovenije pojasni pomen krasa in pomen varovanja krasa za človeka

  *

   

   

   

   našteje in opiše posebne  vrste krasa in dejavnike za njihov razvoj

  *

   

  tropski, visokogorski kras

   

  ob slikah prepozna, imenuje in opiše posamezne površinske in podzemeljske kraške oblike in ovrednoti možnosti za gospodarsko izrabo v Sloveniji

  *

   

  ponor, kraško polje, presihajoče jezero,  vrtača (dolina), škraplje, žlebiči, kraške jame, brezna

   

  pojasni dejavnike, ki vplivajo na nastanek eolskega reliefa

  *

   

  suha in polsuha  območja na Zemlji, odnašanje zaradi vetra (erozija) in nanašanje (akumulacija)

   

  ob ustreznem slikovnem gradivu prepozna, imenuje in opiše reliefne oblike eolskega  površja in pojasni njihov nastanek

  *

   

  skalna, kamnita, peščena puščava; puhlica

   

  ob primerih iz Slovenije ali sveta našteje in razloži procese preoblikovanja obal

  *

   

  abrazija, morska akumulacija, klif

   

  ob ustreznem slikovnem gradivu prepozna, imenuje in opiše tip obale v Sloveniji in svetu;

  **

   

  dalmatinski, riaški, fjordski, estuarski, lagunski, deltasti tip, koralni, morske kose

   

  ovrednoti pomen tipa obale za poselitev, promet, turizem

  **

   

   

   

  2.3 VREME IN PODNEBJE

  Dijak:

   

  Zgradba atmosfere. Geografske osnove podnebja. Planetarno kroženje zraka. Tipi podnebij. Varovanje ozračja.

   

   

  pozna zgradbo atmosfere in njen pomen za življenje človeka

  **

   

  troposfera, stratosfera

   

  razlikuje pojma vreme in podnebje

  *

   

  vreme, podnebje, vremenska prognostična karta

   

  razlikuje in razloži podnebne elemente in dejavnike

  *

   

  podnebni dejavniki, podnebni elementi

   

  razloži vlogo in odgovornost človeka kot preoblikovalca sestave in procesov v ozračju in dolgoročne posledice

  **

   

  ozonska luknja, topla greda

   

  razloži vzroke za različno segrevanje in ohlajanje Zemlje in ozračja nad njo;

  *

   

  vpadni kot sončnih žarkov, planetarno kroženje zraka, inverzija; izoterma

  fizika

  razlikuje pojme, ki označujejo  različno vlažnost zraka, in razloži vzroke za nastanek treh vrst padavin (glede na nastanek)

  *

   

  vlažnost, rosišče, kondenzacija, konvekcijske, orografske, ciklonske padavine, izohieta

   

  razloži vzroke za nastanek vetrov in našteje vrste vetrov

  *

   

  zračni pritisk/tlak, krajevni  (lokalni) vetrovi, burja

   

  ob tematski karti razloži razporeditev zračnega pritiska/tlaka na Zemlji

  **

   

  izobara, zračne gmote, vremenotvorno središče, ciklon, anticiklon, topla, hladna fronta

   

  na karti pokaže in imenuje območja stalnih vremenotvornih središč in razloži njihov pomen za vreme

  **

   

  islandski minimum,  azorski maksimum, sibirski maksimum; tropski ciklon

   

  razlikuje toplotni pas od podnebnega tipa

  *

   

  toplotni pas, podnebni tip

   

  opiše značilnosti tropskih podnebnih tipov in vzroke, ki vplivajo na nastanek

  **

   

  ekvatorialno, savansko, tropsko polsuho (stepsko),  tropsko suho, (puščavsko) podnebje

   

  ovrednoti tropska podnebja za življenje

  ***

   

   

   

  opiše značilnosti subtropskih podnebnih tipov in vzroke, ki vplivajo na nastanek;

  **

   

  sredozemsko, subtropsko polsuho, subtropsko suho, monsunsko

   

  opiše značilnosti zmerno toplih podnebnih tipov in vzroke, ki vplivajo na nastanek

  **

   

  oceansko, celinsko (kontinentalno),

   

   

  primerja različna zmerno topla podnebja in razloži vzroke za razlike

  ***

   

   

   

  opiše značilnosti podnebij v mrzlem (polarnem) pasu, ju primerja , razloži vzroke za razlike in ovrednoti pomen za človeka

  **

   

  subpolarno (tundrsko) podnebje, polarno podnebje

   

  razloži  vzroke za spreminjanje podnebja z nadmorsko višino in primerja podnebja v gorskem  svetu  v različnih geografskih širinah in legah;

  **

   

  gorsko podnebje, zgornja gozdna meja, snežna meja, višinska temperaturna stopnja

   

  2.4 PRST

  Dijak:

   

  Značilnosti in sestava prsti. Osnovni tipi prsti. Gospodarski pomen in varstvo prsti.

   

   

  razloži nastanek prsti;

  **

   

  prst ali tla, kamninska podlaga, podnebje, relief, organizmi, čas

  biologija;

  našteje glavne lastnosti prsti in opiše njihov pomen za rabo tal;

  *

   

  zrnavost (tekstura), sestava (struktura), vlažnost

   

  razloži profil prsti

  *

   

  horizont prsti

   

  s pomočjo slikovnega gradiva opiše značilne tipe tal v tropskem in subtropskem pasu in ovrednoti njihovo rodovitnost

  ***

   

  feralitne, puščavske, rdeče in rjave mediteranske prsti

   

  s pomočjo slikovnega gradiva opiše značilne prsti v zmerno toplem pasu (v Sloveniji in v domači pokrajini) in ovrednoti njihovo rodovitnost

  **

  ekskurzija in/ali terensko delo

  rjave, sive gozdne prsti, kostanjeve prsti, črnozjom, podzol, tundrske; rendzina, šotne prsti, slane prsti, obrečna prst

  biologija

   

  ovrednoti značilne prsti v domači pokrajini s stališča kmetijstva 

  ***

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  ob primerih iz Slovenije (ali sveta) ovrednoti vpliv človekove dejavnosti na izboljšanje in slabšanje kakovosti prsti.

  *

   

  erozija prsti, degradacija prsti

   

  2.5 RASTLINSTVO

  Dijak:

   

  Tipi rastlinstva. Podnebno-rastlinski pasovi. Pomen rastlinstva. Vplivi človeka na rastlinstvo.

   

   

  ovrednoti pomen rastlinstva za človeka in vlogo človeka pri ogrožanju in ohranjanju naravnega rastlinstva v svetu ali Sloveniji (in v domači pokrajini)

  *

  ekskurzija in/ali terensko delo

  naravno in kulturno rastlinstvo

   

  opiše vlogo človeka pri preoblikovanju naravnega rastlinstva

  ***

   

   

   

  opiše najznačilnejše vrste rastlinstva po podnebnih pasovih in razloži, kako se prilagajajo na dejavnike okolja (temperatura, voda, prst, relief, človek)

  **

   

  tropski deževni gozd, savana, puščavsko rastlinstvo, mediteransko rastlinstvo, listnati gozd, mešani gozd, visokotravna stepa, nizkotravna stepa, iglasti gozd (tajga), tundrsko rastlinstvo, gorsko rastlinstvo; kserofiti, mezofiti, higrofiti

  biologija

  ob tematski karti razloži razširjenost in pomen gozdnega rastlinstva v svetu, Sloveniji  (in domači pokrajini)  

  **

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  2.6  VODOVJE

  Dijak:

   

  Sestava hidrosfere. Morja in oceani. Vode na kopnem: tekoče vode, stoječe vode, podzemeljska voda. Gospodarski pomen in varovanje voda in vodnih virov.

   

   

  na zemljevidu locira območja velikih vodnih površin v različnih agregatnih stanjih

  *

   

  hidrosfera

   

  ovrednoti pomen vodovja za preživetje človeka

  *

   

  voda, kroženje vode

   

  imenuje vrste morij in jih pokaže na karti

  *

   

  robna, sredozemska morja, ožine in prekopi, oceani

   

  opiše fizikalne in kemične lastnosti morske vode ter razloži vzroke za razlike med posameznimi morji

  *

   

  temperatura, slanost morij, valovanje,  plimovanje, morski tokovi

  kemija

  imenuje vzroke za valovanje in plimovanje

  *

   

  bibavica

  fizika, astronomija

  razloži vzroke za nastanek morskih tokov in s pomočjo karte razloži njihove smeri ter ob primerih pojasni pomen morskih tokov za podnebje

  **

   

  topli in hladni morski tokovi

   

  ovrednoti gospodarski pomen morij

  *

   

  vir življenja, surovin in prometna pot

   

  razloži vzroke in posledice onesnaževanja morij in ovrednoti prizadevanja za ohranjanje čistega morja

  **

   

   

   

  razloži glavne pojme, povezane s tekočimi vodami

  *

   

  rečje, porečje,  povirje, povodje,  razvodje, razvodnica

   

  razlikuje vrste rečnih režimov ob primerih iz Slovenije ali sveta;

  **

   

  rečni, ledeniški, snežni, dežni, mešani, enostavni, kombinirani režim

   

  ovrednoti pomen rek za človeka (reke kot vir sladke vode, energije; reke kot prometne poti, namakalni vir, turizem)

  *

   

   

   

  imenuje glavne vire onesnaženja rek po svetu (v Sloveniji in v domači pokrajini) 

  *

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  našteje jezera glede na nastanek in jih primerja  med seboj

  **

   

  naravna, umetna

   

  na karti pokaže največja jezera na svetu in v Sloveniji ter ovrednoti njihov pomen za človeka

  *

   

   

   

  ob primeru razloži ekološke probleme jezer v Sloveniji  in po svetu

  **

   

  zasipavanje, onesnaževanje, ukrepi za ohranjanje čiste jezerske vode

   

  utemelji potrebo po varovanju podtalnice in navede primere ogrožanja podtalnice v Sloveniji ali svetu

  **

   

  talna voda ali podtalnica, podzemeljska voda,  prosta  in ujeta voda, arteški izviri

   

  opiše primere ogrožanja podtalnice v domačem okolju 

  **

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  razloži pojem in pomen mokrišč

  **

   

  močvirja, barja, mrtvice, ustja rek

   

  3 DRUŽBENA GEOGRAFIJA

  3.1 PREBIVALSTVO

  Dijak:

   

  Razporeditev in rast prebivalstva ter selitve. Eksplozija prebivalstva in njene posledice. Teorija demografskega prehoda. Biološke in družbene sestave prebivalstva.

   

   

  definirati pojme v zvezi z gibanjem  števila prebivalcev

  *

   

  rodnost, smrtnost, naravni prirastek, migracije, demografska eksplozija, demografskega prehoda teorije

   

  s pomočjo tematske karte razloži vzroke in posledice različne razporeditve prebivalstva po svetu in Sloveniji

  ***

   

  območja zgostitve, praznjenja, demografsko ogrožena območja

  sociologija

  s pomočjo starostnih piramid razloži sestavo prebivalstva po starosti in spolu

  *

   

  starostna piramida

   

  predvidi nadaljnji razvoj prebivalstva in posledice

  ***

   

  projekcija prebivalstva

  sociologija

  pojasni vzroke za selitve prebivalstva

  *

   

  mobilnost

  sociologija

  ob izbranem primeru (iz Slovenije, Evrope ali sveta)  razloži vpliv selitev na sestavo  in gostoto prebivalstva

  **

   

   

   

  navede vrste migracij glede na čas, trajanje, smer, vzrok in posledice

  *

   

  ekonomske,  politične, verske, dnevne, sezonske; beg možganov - brain drain;

  sociologija

  ob primerih iz Slovenije in sveta razloži vzroke in posledice deagrarizacije.

  **

   

  deagrarizacija,  beg z dežele,  beg z gora, depopulacija, urbanizacija

   

  razlikuje biološke in družbene sestave prebivalstva

  *

   

  biološka, ekonomska sestava prebivalstva, aktivno in neaktivno prebivastvo

   

  pojasni vzroke in pomen sestave prebivalstva glede na starost in dejavnost

  **

   

  primarni,  sekundarni, terciarni, kvartarni sektor

   

  pojasni faze v razvoju družbe

  **

   

  predindustrijska, industrijska, poindustrijska družba

  zgodovina

  našteje največje svetovne religije ter na tematski karti pokaže razmestitev le-teh

  *

   

  verska sestava, krščanstvo, islam, judovstvo, hinduizem, budizem, plemenska verstva

   

  ob primeru pojasni vpliv verske sestave prebivalstva na videz pokrajine, gospodarstvo  in odnose v družbi;

  **

   

  kaste

   

  ob primerih pojasni spremembe nacionalne sestave po svetu tako zaradi selitev kot zaradi različne rasti prebivalstva

  ***

   

  narodnostna sestava, narod - narodnost, državljanstvo, manjšina

  sociologija

  razloži starostno piramido ter poveže starostno in dejavnostno sestavo prebivalstva

  ***

   

   

   

  3.2 NASELJA

  Dijak:

   

  Podeželska naselja. Urbana naselja. Problemi urbanizacije in suburbanizacije.

   

   

  našteje osnovna merila za opredelitev naselij.

  *

   

  vas, mesto; podeželska, urbana naselja; kmečka naselja, urbanizirana naselja

   

  našteje in razloži  funkcije  mest

  *

   

  mestotvorne, mestoslužne funkcije

   

  na primeru razloži pojem urbanizacija

  *

   

  urbanizacija

   

  pojasni sodobne procese pri rasti in preobrazbi sodobnih mest in posledice za življenje ljudi

  *

   

  megalopolis,  somestje

   

  4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ČLOVEKA

  4. 1 KMETIJSTVO

  Dijak:

   

  Kmetijstvo. Kmetijske panoge in oblike kmetovanja. Vplivi kmetijstva na pokrajino.

   

   

  ob izbranih primerih iz Slovenije ali sveta ovrednoti pomen kmetijstva za oskrbo človeštva s hrano in surovinami

  **

   

  agrarna prenaseljenost, deagrarizacija

   

  razlikuje zemljiške kategorije in kmetijske panoge

  *

   

  zemljiške kategorije: polja, travniki, sadovnjaki, vinogradi, pašniki, poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo

   

  razloži  in utemelji različne oblike kmetovanja v svetu

  **

   

  tradicionalno - sodobno kmetijstvo, ročno -  strojno obdelovanje; polikulturno - monokulturno, intenzivno - ekstenzivno kmetijstvo

   

  ob primeru iz Slovenije ali sveta označi ekološke probleme pri predelavi hrane (erozija prsti, uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, umetno namakanje)

  **

   

   

   

  4. 2 ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

  Dijak:

   

  Problematika pridobivanja in izkoriščanja rudnin in energije. Energijski viri in primerjalne prednosti. Razmestitveni dejavniki posameznih vrst industrije. Učinki industrializacije v prostoru.

   

   

  našteje pogoje za izkoriščanje rudnin

  *

   

   

   

  označi pomen virov energije za človeštvo nekoč in danes (premog, nafta, plin, jedrska energija)

  *

   

   

   

  primerja premog, nafto, plin, HE kot energijske vire po ekonomskih in ekoloških merilih

  **

   

   

   

  ovrednoti uporabo jedrske energije v svetu glede na gospodarski plat in varnost

  **

   

   

   

  našteje alternativne vire energije (sončna energija, energija vetra)

  **

   

  alternativni viri energije (obnovljivi viri)

  fizika

  razloži pomen gospodarne rabe energije

  **

   

   

   

  razloži pomen industrije kot gospodarske panoge

  *

   

  težka, lahka industrija

   

  našteje dejavnike razmestitve industrije

  *

   

   

   

  analizira razloge za spreminjanje pomena posameznih dejavnikov ki so v zgodovini vplivali na razmestitev

  ***

   

   

   

  s pomočjo tematske karte in slikovnega gradiva zna analizirati značilnosti  industrijske pokrajine

  **

   

  industrijska pokrajina

   

  ob primeru iz Slovenije in domače pokrajine razloži vpliv industrije na pokrajino (videz, onesnaževanje vode, zraka, zemlje) in razčleni razmestitvene dejavnike

  **

  ekskurzija in/ali terensko delo

   

   

  4. 3  PROMET

  Dijak:

   

   

  Vrste prometa in njegove razvojne težnje.

   

   

  našteje vrste prometa in jih primerja med seboj po pomenu in vlogi

  **

   

  cestno, železniško, vodno  omrežje;

  cestni, železniški vodni in zračni promet, cevovodi, pristanišča, letališča

   

  opiše spreminjanje pomembnosti posameznih vrst prometa v preteklosti

  ***

   

   

  zgodovina

  analizira vpliv posameznih vrst prometa na pokrajino in onesnaževanje

  **

   

   

   

  4. 4 TURIZEM

  Dijak:

   

  Možnosti za razvoj turizma. Vrste turizma. Turistična območja.

   

   

  našteje, razloži in ovrednoti pogoje za razvoj turizma

  *

   

   

   

  ob posameznih primerih iz Slovenije ali sveta analizira pogoje, ki so vplivali na oblikovanje turističnega območja in njegov razvoj

  **

   

   

   

  ob primeru iz Slovenije ali sveta označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo, kulturo in življenje ljudi

  **

   

   

   

  B REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA

  1 UVOD

  Dijak:

   

  Razvite države in države v razvoju.

   

   

  razloži merila za določanje stopnje gospodarske razvitosti držav

  *

   

  DBP - domači bruto proizvod

   

  analizira razloge za razlike v gospodarski razvitosti po svetu

  **

   

   

   

  ovrednoti okoljska protislovja sodobnega sveta

  ***

   

   

   

  2 KONTINENTI, POKRAJINE IN DRŽAVE

  2.1 AZIJA

  Dijak:

   

  Naravne geografske značilnosti Azije. Značilnosti prebivalstva in kmetijstva. Izbrane države in območja. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

   

   

  razloži dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Azije, posebno glede na gorske pregraje, kontinentalnost in monsune

  **

   

  Kavkaz, Himalaja, Zahodni Ghati

   

  s pomočjo ustreznih klimogramov iz posameznih območij Azije sklepa o podnebnem tipu in značilnem rastlinskem pasu

  **

   

  deževni tropski gozd, mangrove, listnati gozd, sredozemsko rastlinstvo, savana, stepa, puščava ...

   

  pozna hidrografske značilnosti in njihov pomen za poselitev in gospodarstvo (reke in jezera, areičnost in endoreičnost)

  **

   

   

   

  ob starostnih piramidah, statističnem in grafičnem gradivu ugotovi in opiše glavne značilnosti prebivalstva azijskih držav (število, gostota, naravni prirastek, starostna sestava, stopnja urbanizacije)

  **

   

   

   

  sklepa o povezanosti med naravnim prirastkom in življenjskimi razmerami

  **

   

   

   

  pozna glavna verstva v Aziji in pojasni njihov geografski in  družbenozgodovinski pomen

  ***

   

   

  sociologija, zgodovina

  razloži najpomembnejše značilnosti kmetijstva v Aziji

  **

   

  nomadstvo, namakalno poljedelstvo, požigalništvo, tržno kmetijstvo

   

  vrednoti kmetijsko pridelavo glede na potrebe po hrani, surovinah in mednarodni trgovini

  ***

   

  zelena revolucija

   

  s pomočjo tematskih kart ter statističnih in grafičnih kazalcev ovrednoti gospodarsko usmerjenost in razvitost izbranih držav Azije v svetovnem merilu

  ***

   

   

   

  pozna in razloži poglavitne gospodarske in politične probleme v Aziji

  **

   

   

   

  2.2 AFRIKA

  Dijak:

   

    Naravne geografske značilnosti Afrike. Rudno bogastvo in viri energije. Značilnosti kmetijstva. Izbrane države in območja. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

   

   

  ob karti razloži temeljne značilnosti reliefa Afrike in procese, ki ga oblikujejo

  ***

   

   

   

  pozna najpomembnejše afriške reke in pojasni njihov vpliv na poselitev in kmetijstvo 

  **

   

  Nil, Kongo, Niger, Zambezi, Oranje

   

  ovrednoti afriške reke glede na izrabo energije, prometa in turizma

  ***

   

   

   

  razloži dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Afrike

  **

   

   

   

  s pomočjo ustreznih klimogramov ugotovi količino in razporeditev padavin in temperatur prek leta v posameznih toplotnih pasovih Afrike ter sklepa o podnebnem tipu

  **

   

   

   

  s pomočjo ustreznega slikovnega gradiva opiše in določi na karti značilne tipe naravnega rastlinstva v Afriki

  **

   

   

  biologija

  pokaže na karti najpomembnejše pokrajinske  enote Afrike, označi njihove temeljne geografske značilnosti

  *

   

  Vzhodnoafriško višavje Kilimandžaro, Mt. Kenya, Sahara, Čadska, Kongova, Kalaharska kotlina, kotlina Belega Nila, Viktorijinega jezera; Vzhodnoafriški  in Srednjeafriški tektonski jarek; Čadsko, Viktorijino, Tanganjiško jezero, Visoka Afrika, Nizka Afrika

   

  zna pojasniti pomen odkrivanja Afrike in kolonializma za današnje politične razmere na kontinentu

  ***

   

   

   

  razloži in določi značilne oblike kmetovanja v Afriki in našteje glavne kmetijske kulture, pomembne za samooskrbo in izvoz

  **

   

  samooskrbno, tržno kmetijstvo, selilno, namakalno poljedelstvo, nomadska, polnomadska živinoreja, maniok, sizal

   

  omeji sušna območja v Afriki, razloži vzroke in posledice sušnosti

  **

   

  Sahel

   

  ovrednoti posledice suše za prebivalstvo

  ***

   

   

   

  s pomočjo tematske karte določi glavna rudarska in naftna območja v Afriki in jih poveže z geološko zgradbo

  ***

   

   

   

  ovrednoti pomen rudnih bogastev za gospodarstvo izbrane države ob primeru bakrovega pasu

  ***

   

   

   

  pozna in razloži poglavitne gospodarske in politične probleme Afrike

  ***

   

   

   

  2.3 LATINSKA AMERIKA

  Dijak:

   

  Pojem Latinska Amerika.   naravne geografske značilnosti in značilnosti prebivalstva. Problemi kmetijstva in urbanizacije. Geografske enote Latinske Amerike. Nekateri sodobni geografski problemi kontinenta.

   

   

  ovrednoti pomen "odkritja" Amerike s stališča prvotnega prebivalstva in Evropejcev

  ***

   

   

  zgodovina

  opiše geografske enote Srednje Amerike

  *

   

  Veliki, Mali Antili, Bahamsko otočje, Mehika, Panama, Kuba

   

  razloži naravne geografske posebnosti Srednje Amerike (podnebje, rastlinstvo, vulkanizem, potresi, hurikani)

  **

   

   

   

  opiše značilnosti sestave prebivalstva in razloži vzroke za pisano rasno sestavo

  *

   

  črnci, Indijanci, belci, mestici, kreoli, mulati

  sociologija

  pojasni gospodarske značilnosti in posebnosti izbranih regij Srednje Amerike

  **

   

  Mehika, Veliki Antili (Kuba), Mali Antili, Bahamsko otočje

   

  opiše probleme urbanizacije ob primeru glavnega mesta Mehike

  ***

   

   

   

  opiše naravne enote in največje reke Južne Amerike

  *

   

  Amazonsko, Orinoško, Laplatsko nižavje, Brazilsko, Gvajansko višavje, Andi, Amazonka, Orinoko, Paragvaj, Urugvaj, Gran Chaco, Pampe   Patagonija 

   

  s pomočjo ustreznih klimogramov opiše glavne tipe podnebja v Južni Ameriki, jih utemelji z geografskimi dejavniki in poveže z vegetacijskimi posebnostmi

  ***

   

  tropski deževni gozd, pampe

   

  razloži značilnosti in pomen naravnih enot v severnoandskih državah za poselitev in gospodarski razvoj

  *

   

  Costa, Sierra, Selvas

   

  razloži temeljne družbenogeografske značilnosti andsko-indijanske Južne Amerike: rasno sestavo in gospodarsko usmerjenost

  **

   

  peoni, koka

   

  s pomočjo tematskih kart poveže naravne poteze, prebivalstvo in gospodarsko usmerjenost Brazilije

  ***

   

   

   

  ovrednoti gospodarjenje s tropskim deževnim gozdom in pomen le-tega za gospodarstvo in na splošno

  **

   

  pljuča sveta

   

  pozna in razloži izbrane politične in gospodarske probleme Latinske Amerike

  **

   

   

   

  2.4 SEVERNA AMERIKA

  Dijak:

   

    Naravne geografske značilnosti Severne Amerike. Gospodarske značilnosti Severne Amerike: primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti. Problemi prebivalstva in urbanizacije.

   

   

  pozna značilnosti glavnih pokrajinskih enot in reke Severne Amerike

  *

   

  Skalno gorovje, Velika kotlina, Sierra Nevada, Primorsko gorovje, Apalači, Osrednje nižavje, Kalifornijsko  podolje, Kanadski ščit, Kolorado, Kolumbija, Misisipi, Reka sv. Lovrenca

   

  s pomočjo ustreznih klimogramov in tematske karte ugotovi količino in razporeditev padavin in temperature prek leta v posameznih območjih Severne Amerike ter sklepa o podnebnem tipu

  ***

   

  dead line

   

  razloži vzroke za pojavljanje in posledice nenadnih vdorov vročega ali hladnega zraka nad kontinent

  **

   

   

   

  s pomočjo ustreznega slikovnega gradiva opiše in določi na karti pomembnejše tipe naravnega rastlinstva v Severni Ameriki

  **

   

  prerija

   

  pojasni značilnosti naseljevanja in sestave ameriškega prebivalstva

  **

   

  amerikanizacija

   

  ovrednoti položaj prebivalstva v Severni Ameriki, ki ni belsko

  **

   

  indijanski rezervati

  sociologija

  razloži vzroke za značilno zemljiško razdelitev in velikost kmetijskih posestev v ZDA

  ***

   

   

   

  na karti določi glavne kmetijske pasove v ZDA in jih utemelji z naravnimi razmerami ter opiše način proizvodnje

  **

   

  mlečni pas, koruzni pas, pšenični pas, bombažni pas, obalna območja, pas ekstenzivne živinoreje

   

  ovrednoti velikost posesti glede na naravne geografske razmere in današnji način gospodarjenja

  ***

   

   

   

  ovrednoti pomen kmetijstva ZDA v svetovnem merilu

  ***

   

   

   

  na tematski karti določi najpomembnejša industrijska območja v ZDA in Kanadi in jih utemelji z razmestitvenimi dejavniki

  **

   

  industrijski SV, industrijski jug, industrijski zahod, stara in nova industrijska območja

   

  razloži značilnosti urbanizacije v ZDA

  **

   

  megalopolis, down town, geto, slum

   

  primerja poselitev ZDA in Kanade

  **

   

   

   

  primerja gospodarstvo ZDA in Kanade

  **

   

   

   

  2.5 AVSTRALIJA IN OCEANIJA

  Dijak:

   

  Naravne geografske značilnosti Avstralije in Oceanije. Značilnosti gospodarstva, prebivalstva in poselitve.

   

   

  pokaže na karti in označi naravne enote in vodne razmere v Avstraliji

  *

   

  Srednjeavstralsko nižavje, Veliko razvodno gorovje, Veliki koralni greben, Murray, Darling, arteške, subarteške vode

   

  označi relief in vodne razmere in razloge za take razmere

  **

   

   

   

  ob ustrezni tematski karti opiše glavne tipe podnebja v Avstraliji in jih utemelji z geografskimi dejavniki

  **

   

   

   

  s pomočjo ustreznega slikovnega gradiva opiše in določi na karti značilne tipe  naravnega rastlinstva v Avstraliji

  **

   

   

   

  ovrednoti pomen zgodovinskega razvoja za današnjo podobo o prebivalstvu Avstralije

  ***

   

   

   

  ovrednoti današnji položaj avstralskih domorodcev

  **

   

  aborigini

   

  ob kartah pojasni značilnosti poselitve in pojasni naravne in družbene vzroke za neenakomerno razporeditev prebivalstva Avstralije

  **

   

   

   

  navede naravne možnosti za razvoj kmetijstva in opiše proizvodni način

  **

   

   

   

  opredeli vlogo Avstralije v svetovnem gospodarstvu

  ***

   

   

   

  2.6 POLARNA OBMOČJA

  Dijak:

   

  Naravne značilnosti Arktike in Antarktike. Pomen za znanost in gospodarstvo. Problemi varstva okolja.

   

   

  opiše naravne pogoje za nastanek ledu na Arktiki in Antarktiki (klimatska kolebanja)

  *

   

   

   

  ovrednoti gospodarski in znanstveni pomen polarnih območij

  ***

   

   

   

  opiše probleme življenja Eskimov

  *

   

  Eskimi

   

  C REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE

  1 UVOD

  Dijak:

   

  Evropa kot geografski in zgodovinski pojem. Geografska razdelitev Evrope.

   

   

  razloži pojem Evropa

  *

   

   

   

  primerja Evropo z drugimi kontinenti po velikosti, številu prebivalstva in gostoti poselitve (razmerja),

  *

   

   

   

  opredeli lego Evrope glede na  toplotne pasove in glede na preostale kontinente

  *

   

  subtropski, zmerni, polarni pas

   

  na karti politične razdelitve Evrope pokaže vse evropske države in njihova glavna mesta

  *

   

   

  zgodovina

  pokaže na karti velike geografske enote Evrope,  našteje države, ki ležijo v njih

  *

   

  Severna, Srednja, Zahodna, Vzhodna, Južna, Jugovzhodna Evropa

   

  2 GEOGRAFSKE  ZNAČILNOSTI EVROPE

  2.1 ZGRADBA IN POVRŠJE EVROPE

  Dijak

   

  Razčlenjenost Evrope. Vpliv geološke zgradbe na relief in rudno bogastvo. Pomen reliefa za poselitev in gospodarstvo. Pomen obal za zgodovinski, politični in gospodarski razvoj Evrope.

   

   

  na karti pokaže in imenuje večje polotoke, otoke, morja, zalive in morske ožine Evrope ter ovrednoti njihov pomen za prebivalstvo

  *

   

   

   

  opiše značilnosti obal in na karti pokaže glavna območja visokih in nizkih obal

  *

   

  klifi, fjordi, riasi, estuarji, lagune, delte

   

  na karti pravilno pokaže in imenuje pomembnejše (večje) gorske sisteme, nižine in kotline v Evropi ter opiše njihov nastanek

  *

   

   

   

  opredeli poglavitne značilnosti geološke zgradbe Evrope, pokaže na karti stara gorovja, plošče in ščite ter jih poveže z nahajališči rud in premoga

  **

   

  hercinsko, kaledonsko in alpidsko gubanje,  Ruska plošča, Baltski ščit

   

  2.2 PODNEBJE

  Dijak:

   

  Pomen podnebja v Evropi za življenje in gospodarstvo.

   

   

  opiše dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Evrope (morski tokovi, relief, kontinentalnost)

  *

   

  Severnoatlantski (Zalivski) tok

   

  imenuje in opiše različne tipe podnebja v Evropi

  **

   

   

   

  2.3 PRST IN RASTLINSTVO

  Dijak:

   

  Značilni tipi prsti in njihov pomen za kmetijstvo. Naravno in kulturno rastlinstvo kot pokrajinski element. Varstvo pokrajine.

   

   

  s pomočjo tematskih kart označi značilne tipe naravnega rastlinstva v Evropi v različnih podnebnih razmerah in vlogo človeka pri ohranjanju oziroma izginevanju naravnega rastlinstva

  ***

   

  severni iglasti gozd, mešani, listnati gozd, stepa, mediteranski gozd, makija, tundra, tajga, lesostepje

   

  2.4 VODOVJE

  Dijak:

   

  Evropske reke kot prometne poti  in energijski vir. Geografski pomen jezer. Varstvo voda.

   

   

  na nemi karti vriše najpomembnejše evropske reke

  *

   

  Ren, Ron, Pad, Donava, Loara, Laba, Visla, Odra, Volga, Dneper, Dnester, Sava, Ebro, Tajo, Temza, Tibera, Vardar

   

  ob izbranem primeru ovrednoti pomen plovbe po rekah in kanalih Evrope

  ***

   

  Ren-Majna-Donava

   

   

  ugotovi območja v Evropi z največjim deležem HE v skupni proizvodnji elektrike  in jih primerja s Slovenijo

  **

   

  Alpe, Skandinavsko gorstvo

   

  na fizični karti pokaže večja jezera v Evropi

  *

   

  Ženevsko, Bodensko, Blatno, Ladoško, Zuidersko jezero, severnoitalijanska jezera, Inari, finska in švedska jezera

   

  ob izbranem primeru označi pomen jezer za turizem v Evropi

  ***

   

   

   

  ob izbranem primeru razloži ogroženost voda v Evropi zaradi onesnaževanja (tekoče vode, jezera, podtalnica)

  **

   

  kisli dež

   

  3 SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI

  Dijak:

   

  Čezmejno povezovanje v Evropi. Pomen Evropske unije in prihodnost Evrope. Prometni tokovi. Problemi prebivalstva in gospodarstva.

   

   

  razloži cilje povezovanja evropskih držav v različne skupnosti na državni in regionalni ravni

  ***

   

  Evropska unija, CEFTA, Alpe - Jadran

  zgodovina

  ob izbranem primeru pojasni kmetijsko politiko Evropske unije

  ***

   

   

   

  opredeli najpomembnejše smeri prometnih tokov in njihove spremembe v Evropi in opredeli mesto Slovenije v njih

  **

   

  omrežje avtocest, predori

   

  na karti locira najgosteje poseljena območja v Evropi in razloži vzroke za takšno razporeditev prebivalstva

  **

   

   

   

  našteje in razloži vzroke za migracijske tokove v Evropi v obdobju po drugi svetovni vojni

  **

   

   

   

  opiše probleme na novo nastalih multikulturnih okolij (šolstvo, zaposlovanje, verski obredi)

  ***

   

   

   

  razloži stopnjo in obseg degradacije geografskega okolja v Evropi

  ***

   

   

  okoljska vzgoja

  4 OBMOČJA EVROPE, NJIHOV GOSPODARSKI POMEN IN RAZVOJNI PROBLEMI

  4.1 SEVERNA EVROPA - NORDIJSKE IN PRIBALTSKE DRŽAVE

  Dijak:

   

    Naravne geografske značilnosti Severne Evrope.  Značilnosti prebivalstva in gospodarstva. Izbrani regionalni primeri in problemi.

   

   

  definira pojem Severna Evropa in pokaže na karti države, ki jih uvrščamo v to regijo

  *

   

  skandinavske, nordijske, pribaltske države

   

  označi procese, ki so povzročili nastanek specifičnih reliefnih oblik v Severni Evropi 

  *

   

  fjord, fjel, kontinentalna poledenitev, grbinasti otočki, vulkan, gejzir

   

  ovrednoti podnebje Severne Evrope z vidika pogojev za poselitev, kmetijstvo, promet in turizem

  ***

   

   

   

  navede glavne vire oskrbe z energijo v državah Severne Evrope in označi bistvene značilnosti njihove energijske politike

  **

   

  geotermalna energija, alternativni viri, naftna ploščad

   

  ovrednoti jeklarstvo na Švedskem

  *

   

   

   

  razloži pojav kislega dežja v Skandinaviji, opiše vzroke zanj in posledice le-tega ter jih primerja z vzroki in posledicami v Sloveniji

  **

   

   

   

  ovrednoti pomen ribištva za Norveško in Islandijo ter posledice pretiranega ulova s stališča naravnega ravnotežja in prihodnosti ribolova

  ***

   

  ribiške vojne, ribja farma

   

  razloži pomen gozdnega bogastva in predelave lesa

  **

   

   

   

  razloži problematiko narodnostne sestave baltskih držav

  ***

   

  rusifikacija

   

  4.2 ZAHODNA EVROPA - GOSPODARSKE IN POLITIČNE VELESILE

  Dijak:

   

    Naravne geografske in družbenogeografske značilnosti Zahodne Evrope. Izbrani regionalni primeri in problemi.

   

   

  definira pojem Zahodna Evropa in locira na karti države, ki jih uvrščamo na to območje

  *

   

  "zelena Evropa"

   

  ovrednoti dejavnike, ki vplivajo na nastanek podnebja Zahodne Evrope

  **

   

   

   

  ovrednoti pomen naravnih geografskih značilnosti Zahodne Evrope za razvoj kmetijstva

  **

   

   

   

  opiše glavne značilnosti gospodarskega razvoja Zahodne Evrope, našteje dejavnike, ki so ga pospeševali, ter primerja stopnjo doseženega razvoja z razvojem v drugih delih Evrope in sveta

  **

   

  industrijska revolucija, kolonializem, informacijska družba

  zgodovina

  oriše probleme, ki jih prinaša s seboj visoka stopnja gospodarskega razvoja v Zahodni Evropi

  **

   

  osrednja, periferna območja, izginjanje tradicionalnih panog, problemi urbanizacije, migracije, suburbanizacija

   

  razlikuje pojme Velika Britanija, Anglija, Združeno kraljestvo

  **

   

  Velika Britanija, Anglija, Združeno kraljestvo, Commonwealth, Severna Irska, Škotska, Wales

   

  ob karti in grafičnih prikazih analizira značilnosti razvoja in transformacije industrije v Veliki Britaniji

  ***

   

  visoka tehnologija, pojav "Cambridge"

   

  označi naravne možnosti za kmetijstvo na Irskem in jih zna povezati z izseljevanjem Ircev

  **

   

  logi,  resave

  zgodovina

  nacionalno in versko sestavo prebivalstva Velike Britanije in Irske vzročno poveže s konflikti med skupnostmi

  **

   

  Irci, Kelti, protestantizem, katolicizem, terorizem

   

  definira pojem Beneluks in locira na karti države Beneluksa

  *

   

   

   

  opiše posebnosti reliefa v državah Beneluksa in jih poveže s pogoji za poselitev in gospodarstvo

  **

   

  Ardeni, polder

   

  navede dejavnike, ki vplivajo na visoko razvitost nizozemskega kmetijstva in ga primerja s slovenskim

  ***

   

   

   

  razloži vzroke za veliko ogroženost Nizozemske zaradi poplav ter opiše, kako se prebivalstvo brani pred to nevarnostjo

  **

   

  projekt Delta

   

  analizira strukturo prebivalstva v Belgiji in razloži, kako rešujejo nacionalno vprašanje

  **

   

  Flamci, Valonci,  Romani, Germani

   

  navede bistvene značilnosti strukture francoskega gospodarstva in njenih energijskih osnov

  **

   

  jedrska elektrarna, elektrarna, ki izkorišča plimo

   

  opiše nacionalno sestavo Francije in ovrednoti politiko te države do zagotavljanja pravic njenih narodnosti  ter jo primerja s slovensko

  ***

   

  Baski, Bretonci, Korzičani

   

  opiše  bistvene značilnosti centralistične ureditve Francije

  ***

   

   

  zgodovina

  4.3 JUŽNA EVROPA - SREDOZEMSKA CIVILIZACIJA IN TURIZEM

  Dijak:

   

    Naravne geografske  in družbenogeografske značilnosti Južne Evrope. Značilnosti gospodarstva. Izbrani regionalni primeri in problemi.

   

   

  definira in locira Južno Evropo s pripadajočimi pokrajinskimi enotami in državami

  *

   

   

   

  ovrednoti pomen Sredozemskega morja za turistični razvoj držav, ki ležijo ob njem

  **

   

   

   

  s pomočjo podatkov primerja razvitost turizma v Grčiji, Italiji, Franciji in Španiji

  *

   

  množični turizem

   

  utemelji nujnost reševanja ekološke problematike v Sredozemlju

  **

   

   

   

  na karti določi reliefne enote na Iberskem polotoku

  **

   

  Kantabrijsko gorovje, Meseta, Pireneji, Betijske Kordiljere

   

  opiše možnosti za razvoj kmetijstva v Italiji, Grčiji in na Iberskem polotoku (boj proti suši, namakalne naprave) ter ovrednoti njihov položaj na evropskem trgu kmetijskih pridelkov 

  ***

   

  latifundija, huerta

   

  opiše značilnosti demografske podobe Iberskega polotoka in problematiko, ki izhaja iz nacionalne sestave

  ***

   

  Baski, Katalonci, Galičani, Portugalci

   

  na karti locira največje reliefne enote Italije in opiše posebnosti njenega reliefa

  *

   

  Etna, Stromboli, Vezuv, Vulkano, Apenini, Alpe

   

  primerja stopnjo industrijskega razvoja severne in južne Italije ter opiše posledice teh razlik

  **

   

  mezzogiorno, Padanija, industrijski trikotnik

   

  določi narodnostne manjšine v Italiji in ovrednoti politiko Italije do reševanja manjšinske problematike

  **

   

  Južna Tirolska, Furlanija, Slovenci, Sardinci, Albanci, Furlani

   

  4.4 SREDNJA EVROPA - SRCE EVROPE

  Dijak:

   

    Naravne geografske in družbenogeografske značilnosti Srednje Evrope. Značilnosti gospodarstva. Izbrani geografski primeri in problemi.

   

   

  definira pojem Srednja Evropa in locira na karti države, ki jih uvrščamo vanjo

  *

   

   

   

  s pomočjo karte in slikovnega gradiva oriše posebne (tipične) poteze površja Srednje Evrope ter razloži notranje in zunanje  preoblikovalne procese, ki so jih ustvarili

  **

   

  gubanja, prelamljanja, grudasto gorstvo, poledenitve, Renska dolina 

   

  primerja doseženo stopnjo gospodarskega razvoja držav zahodnega dela Srednje Evrope z nekdanjimi socialističnimi državami s stališča ohranjanja okolja

  **

   

  gornješlezijsko industrijsko območje

   

  razloži proces preobrazbe Porurja

  ***

   

  Porurje

   

  razloži kamninsko zgradbo Alp in jo zna povezati z izoblikovanostjo površja in možnostmi za gospodarstvo, (turizem, kmetijstvo, promet)

  **

   

  zahodne, vzhodne, osrednje, južnoapneniške, severnoapneniške Alpe

   

  locira na zemljevidu najpomembnejše cestne in železniške prelaze v Alpah in jih ovrednoti s stališča prehodnosti Alp

  **

   

  Simplon, St. Gothard, Veliki sveti Bernard, Arlberg, Katchberg, Brenner

   

  ovrednoti promet prek Alp za varovanje okolja in navede primer ukrepov alpskih držav za zmanjševanje onesnaževanja

  ***

   

   

   

  ovrednoti turizem v Alpah z ekonomske in ekološke plati in pokaže na karti najpomembnejša turistična območja

  **

   

   

   

  ovrednoti način zagotavljanja jezikovnih pravic prebivalcev Švice 

  **

   

  kantonalna ureditev, Retoromani                                                 

   

  s pomočjo karte in podatkov analizira možnosti za kmetijstvo in razvitost le-tega na Madžarskem in ga primerja s slovenskimi

  **

   

   

   

  4.5 JUGOVZHODNA EVROPA - PREBIVALSTVENA PESTROST IN NEMIRNA PRETEKLOST

  Dijak:

   

  Geografske značilnosti Jugovzhodne Evrope. Mednacionalni problemi in krizna žarišča. Regionalni primeri in problemi.

   

   

  definira pojem Jugovzhodne Evrope

  *

   

  Balkanski polotok, krizna žarišča

   

  ob karti locira reliefne enote na Balkanskem polotoku

  *

   

  Dinarsko, Balkansko, Šarsko-Pindsko gorstvo, Rodopi; Kosovska kotlina, Moravsko-Vardarsko podolje

   

  označi temeljne značilnosti gospodarskega razvoja in gospodarskih problemov izbranih držav Jugovzhodne Evrope

  **

   

   

   

  s pomočjo podatkov analizira narodnostno sestavo prebivalstva in razloži vzroke kriznih žarišč

  ***

   

  Srbi, Hrvati, Bošnjaki (Muslimani), Črnogorci, Makedonci,  Albanci, Turki, Romuni, Bolgari

   

  4.6 VZHODNA EVROPA - POKRAJINSKA PROSTRANSTVA IN POVEZANOST Z AZIJO

  Dijak:

   

    Naravne geografske  in družbenogeografske značilnosti Vzhodne Evrope. Mednacionalni problemi in krizna žarišča. Problemi prestrukturiranja gospodarstva.  Degradacija okolja. Regionalni primeri in problemi.

   

   

  definira pojem  Vzhodna Evropa, določi njene meje in locira države, ki jih umeščamo v to območje

  **

   

  socialistični tabor, Skupnost neodvisnih  držav, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija

   

  opiše bistvene značilnosti reliefa  Vzhodne Evrope in jih zna povezati z geološko zgradbo

  *

   

  Ural, Karpati, Krim; Ruska plošča, Vzhodnoevropsko nižavje, Kaspijska depresija

   

  ovrednoti naravne in družbene možnosti za kmetijsko proizvodnjo

  ***

   

  sovhozi, kolhozi, kmetijski trikotnik

   

  analizira možnosti za razvoj težke industrije in energetike v Vzhodni Evropi ter ovrednoti gospodarsko usmerjenost  nekdanje SZ

  ***

   

  plansko gospodarstvo, naftovodi, vesoljski program, jedrske  elektrarne

   

  označi odnos nekdanje SZ in držav Vzhodne Evrope do okolja

  **

   

  černobilska katastrofa

   

  razloži bistvene značilnosti  nacionalne strukture prebivalstva  Vzhodne Evrope

  ***

   

  Rusi, Belorusi, Ukrajinci, Moldavci,

  Tatari

   

  D SLOVENIJA

  1 UVOD

  Dijak:

   

  Slovenija kot geografski pojem. Lega in položaj Slovenije v Evropi.

   

   

  ovrednoti pomen naravnogeografskega in družbenogeografskega  položaja Slovenije v Evropi

  *

   

   

  zgodovina

  razloži nastanek samostojne slovenske države

  **

   

   

  zgodovina

  2  NARAVNI GEOGRAFSKI DEJAVNIKI IN NJIHOV VPLIV NA ŽIVLJENJE

  2.1 RELIEF IN KAMNINSKA ZGRADBA

  Dijak:

   

  Vpliv geotektonske zgradbe in kamninske sestave na površje, prst, rastlinstvo in rabo tal. Značilni tipi reliefa in reliefne kategorije v Sloveniji

   

   

  opiše značilnosti reliefa Slovenije ter opredeli lego Slovenije na orografski  in geološki karti Evrope

  *

   

  Alpe, Panonska nižina, Jadransko morje, Dinarsko gorstvo, strmine

   

  razloži vpliv kamninske zgradbe na relief Slovenije in  domače pokrajine

  ***

   

  silikatne, karbonatne kamnine, kvartarne naplavine

   

  razloži vpliv kamninske zgradbe (karbonatne in nekarbonatne kamnine) na način oskrbovanja z vodo v različnih delih Slovenije (in domači pokrajini) 

  *

  ekskurzija in terensko delo

  vodno zajetje, vodovarstveno območje

   

  razloži vpliv reliefa na  kmetijstvo v Sloveniji (in v domači pokrajini)  

  **

  ekskurzija in terensko delo

   

   

  prepozna in locira  značilne tipe reliefa in reliefne kategorije  Slovenije

  **

   

  rečni (normalni), kraški, obalni, ledeniški, nižine, kotline, doline, gričevje,  sredogorje,  visokogorje, kotline

   

  2.2 PODNEBJE, RASTLINSTVO IN VODE V SLOVENIJI KOT DEJAVNIK ZA ŽIVLJENJE

  Dijak:

   

  Dejavniki, ki vplivajo na podnebje. Značilnosti podnebja.

  Mokrišča, reke, jezera in morje. Problematika podzemeljske vode.

   

   

  razloži vpliv podnebnih dejavnikov na podnebje Slovenije

  *

   

   

   

  ob analizi klimogramov opredeli in locira na karti značilne tipe podnebja in rastlinstva  Slovenije

  *

   

  celinsko, subpanonsko,  submediteransko, (gorsko), prehodno

   

  opredeli podnebje domače pokrajine 

  **

  ekskurzija in terensko delo

   

   

  s pomočjo karte padavin in temperatur primerja tipe podnebja v Sloveniji med seboj

  **

   

  celinski,  submediteranski padavinski režim

   

  opiše značilnosti bioklimatskih višinskih pasov

  **

   

  dna kotlin in dolin, termalni pas, pas do zgornje gozdne meje, pas nad zgornjo gozdno mejo, zgornja meja poselitve, toplotni obrat

   

  ovrednoti vlogo gozdov za človeka in njegove dejavnosti v različnih klimatskih območjih Slovenije (in v domači pokrajini) 

  **

  ekskurzija in terensko delo

  zaščita pred vetrovi in vodno erozijo, rekreacijske površine, les, turizem

   

  navede dejavnike, ki najbolj ogrožajo gozdove na posameznih območjih Slovenije

  **

   

  požari, kisli dež, žled, pretirano izsekavanje

   

  razloži pojave, ki jih štejemo med ujme, in navede primere najpogostejših ujm v Sloveniji (in v domači pokrajini), njihove učinke in vzroke zanje

  **

  ekskurzija in terensko delo

  nalivi in suše, žled, poplave, snežni plazovi

   

  opiše rečno mrežo Slovenije

  *

   

  jadransko in črnomorsko povodje, površinske vode, kraške reke

   

  s pomočjo hidrogramov sklepa o rečnih režimih slovenskih rek ter razloži dejavnike, ki vplivajo na tip režima

  **

   

  hidrogram, dežni, snežni, mešani

   

  razloži značilnosti kraških rek in utemelji nujnost varovanja pred onesnaževanjem

  *

   

   

   

  ob primeru iz Slovenije (in domače pokrajine)   pojasni pomen podtalnice

  ***

  ekskurzija in terensko delo

   

   

  s pomočjo ustrezne karte razloži kakovost vode v slovenskih rekah in sklepa o vzrokih onesnaženosti

  **

   

  I., II., III. in IV. kakovostni razred

   

  s pomočjo metod terenskega dela ovrednoti kakovost tekočih voda v domači pokrajini 

  ***

  ekskurzija in terensko delo

   

  kemija, biologija,  

  imenuje in locira na karti največja slovenska jezera, jih opredeli po nastanku in oceni njihov pomen za turizem

  **

   

   

   

  navede največja mokrišča v Sloveniji in njihov pomen za življenje

  **

   

  sečoveljske soline, Škocjanski zatok, Cerkniško jezero, Planinsko polje, Krakovski gozd, mrtvice ob Dravi in Muri, Ljubljansko barje, barja na Pohorju

   

  ob tematski karti ugotoviti glavna poplavna območja ob rekah

  **

   

   

   

  3 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

  3.1 PREBIVALSTVO

  Dijak:

   

  Spremembe v poselitvi v tem stoletju. Razvoj poselitve v povojnih letih. Starostna, izobrazbena in nacionalna struktura. Odnos do priseljencev. Slovenci po svetu.

   

   

  opiše značilnosti razvoja prebivalstva v Republiki Sloveniji: gostoto, naravni prirastek in ju primerja  z izbranimi državami Evrope

  **

   

   

   

  opiše najpogostejše vzroke za priseljevanje in odseljevanje prebivalstva Slovenije po drugi svetovni vojni

  **

   

   

   

  analizira  nacionalno sestavo prebivalstva Slovenije in jo primerja s sosednjimi državami (delež državljanov drugih  narodnosti)

  **

   

   

   

  primerja starostne piramide prebivalcev Slovenije in sosednjih držav

  **

   

   

   

  locira na karti območja slovenske narodnostne manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem

  **

   

  zamejska Slovenija, Koroška, Rož, Podjuna, Zilja, Gure, Kanalska dolina, Rezija, Beneška Slovenija, Goriška, Tržaško, Porabska Slovenija

   

  imenuje območja v svetu z večjim številom ljudi slovenskega rodu

  ***

   

   

   

  opredeli položaj Slovencev v zamejstvu po posameznih državah glede na njihove narodnostne pravice

  ***

   

   

   

  ob primeru domače pokrajine opiše procese urbanizacije

  **

  ekskurzija in terensko delo

   

   

  3.2 NASELJA

   

   

  Tipi podeželskih naselij. Mesta. Urbanizacija in suburbanizacija.

   

   

  prepozna različne tipe podeželskih naselij v Sloveniji

  **

   

  samotna kmetija, zaselek, razloženo naselje, gručasta,  obcestna vas, urbanizacija vaških naselij

   

  opredeli glavne značilnosti urbanizacije in suburbanizacije v Sloveniji

  **

   

   

   

  3.3 KMETIJSTVO

  Dijak:

   

  Možnosti za kmetijstvo. Kmetijske panoge in njihova usmerjenost. Posestne razmere in kmetijska pridelava. Varstvo kmetijskih zemljišč. Gozdovi kot naravno bogastvo. Problemi varstva gozdov.

   

   

  opiše naravne in družbene možnosti za razvoj kmetijstva v Sloveniji

  *

   

   

   

  opiše in razloži spremembe v kmetijstvu v zadnjih 50. letih

  **

   

  ogozdovanje, pogozdovanje ozelenjevanje, zemljiške kategorije

   

  opiše vlogo kmetijstva pri preoblikovanju geografskega okolja

  **

   

  melioracije, kemizacija kmetijstva 

   

  pojasni posestno strukturo v Sloveniji

  **

   

  zasebna posest, lastninjenje, družinska kmetija, kmetijska podjetja

   

  s pomočjo podatkov primerja delež kmečkega prebivalstva pri nas in v izbrani evropski (sosednji) državi

  *

   

   

   

  razloži vzroke za zmanjševanje števila kmečkega prebivalstva

  **

   

  deagrarizacija, depopulacija, beg z dežele

   

  primerja velikost posesti v Sloveniji s primerljivimi državami  v Evropski uniji

  ***

   

  optimalna velikost posesti

   

  oceni našo kmetijsko usmerjenost

  ***

   

   

   

  3.4 ENERGETIKA IN SUROVINE

  Dijak:

   

  Energijske in surovinske osnove Slovenije. Energijska politika.

   

   

  s pomočjo tematske karte opiše in oceni energijske vire Slovenije

  **

   

  vodna sila, premog, nafta, plin, alternativni viri energije

   

  našteje najpomembnejše HE v Sloveniji in ovrednoti izkoriščenost vodnih zmogljivosti slovenskih rek v primerjavi z zmogljivostjo vod v evropskih državah, npr. Nizozemski, Švici, Norveški, idr.

  ***

   

  Drava, Sava, Soča, Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok, Zlatoličje, Formin, Moste, Mavčiče, Medvode, Vrhovo, Doblar, Plave, Solkan, mala HE

   

  na karti pokaže aktivne premogovnike in  ovrednoti premog kot energijski vir v primerjavi z drugimi viri energije, kar zadeva ekonomičnost in  vpliv na okolje (onesnaževanje zraka, vode,  jalovina)

  **

   

   

   

  pokaže na karti nahajališča nafte in zemeljskega plina in plinovode v Sloveniji

  **

   

   

   

  na karti pokaže glavne termoelektrarne in jedrsko elektrarno

  **

   

  Trbovlje, Šoštanj, Krško

   

  ovrednoti uporabo  nafte in zemeljskega  plina v primerjavi z drugimi viri energije glede na ekonomičnost in učinek na okolje

  *

   

   

   

  pojasni delež jedrske energije v proizvodnji električne energije v Sloveniji in ga ovrednoti glede na potrebe po energiji

  **

   

   

   

  primerja jedrsko energijo z drugimi energijskimi viri s stališča ekonomičnosti in vpliva na okolje

  ***

   

   

   

  3.5 INDUSTRIJA

  Dijak:

   

  Industrijski razvoj Slovenije. Policentrizem.  Industrijske panoge. Posledice industrializacije v pokrajini.

   

   

  razloži temeljne poteze razvoja industrije v Sloveniji

  **

   

  lokacijski dejavniki, policentrizem

   

  našteje in locira na karti najpomembnejša industrijska središča v Sloveniji

  *

   

  industrijski "polmesec"

   

  opredeli glavne industrijske  panoge Slovenije

  *

   

  industrija na podlagi obrtne tradicije,  nove panoge

   

  primerja delež v industriji zaposlenega prebivalstva  Slovenije z deležem v izbrani državi Evrope in ga ovrednoti glede na  razvitost družbe 

  **

   

  industrijska, poindustrijska družba

   

  ob primeru domače pokrajine analizira pozitivne in negativne vplive industrije na okolje   

  **

  ekskurzija in terensko delo

   

   

  3.6 PROMET

  Dijak:

   

  Vrste prometa. Razvoj prometnega omrežja v Sloveniji. Prometne povezave z Evropo. Vpliv prometa na pokrajino.

   

   

  ovrednoti prometno lego Slovenije v Evropi

  **

   

   

   

  s pomočjo prometne karte Evrope  ovrednoti razvitost prometne infrastrukture v Sloveniji v primerjavi z razvitostjo v sosednjih državah (ceste, železnice, letališča, pristanišča)

  ***

   

  prometna infrastruktura, cestni križ

   

  oceni ogroženost okolja zaradi cestnega prometa v Sloveniji

  ***

   

   

   

  oceni pomen prometa za razvoj gospodarstva

  ***

   

   

   

  3.7 TURIZEM

  Dijak:

   

  Ovrednotenje naravnih in družbenih možnosti za turizem v Sloveniji. Turistični promet po vrstah turizma. Vloga turizma pri preobrazbi manj razvitih območij.

   

   

  našteje in ovrednoti naravne možnosti Slovenije za razvoj posameznih vrst turizma v primerjavi z možnostmi v Avstriji in Italiji

  **

   

  gorski, obmorski, zdraviliški, kmečki

   

  našteje in locira na karti najpomembnejše turistične centre v Sloveniji

  *

   

   

   

  oceni vlogo turizma v gospodarstvu Slovenije

  **

   

   

   

  ob primeru iz domače pokrajine   razloži pozitivne in negativne učinke turizma v pokrajini (razvoj infrastrukture, širjenja naselij, onesnaževanje zraka in voda zaradi prometa in odplak)

  ***

  ekskurzija in terensko delo

  počitniške hiše, črna gradnja

   

  3.8 REGIONALNA IN OKOLJSKA PROTISLOVJA V SLOVENIJI

  Dijak:

   

  Neenakomeren regionalni razvoj. Tipi pokrajinsko degradiranih območij. Pomanjkanje sonaravnega načina gospodarjenja z okoljem in naravnimi viri. Izčrpavanje naravnih virov in prekomerno onesnaževanje.

   

   

  razloži posledice neenakomernega regionalnega razvoja

  **

   

   

   

  ovrednoti prizadevanja Slovenije za smotrno gospodarjenje z okoljem

  ***

   

  zavarovana območja

   

  na karti pokaže in opiše probleme dveh pokrajinsko močno degradiranih območij

  ***

   

  Mežiška dolina, Črni revir

   

  ovrednoti posledice izčrpavanja naravnih virov

  ***

   

   

   

  razloži vzroke za oblikovanje zaščitenih območij

  **

   

   

   

   

  TE VSEBINE SO NAMENJENE PROGRAMOM, KI IZVAJAJO MATURO IZ GEOGRAFIJE

  CILJI

  RAVEN

  VSEBINE

  POJMI

  MEDPREDMETNE POVEZAVE

  4 GEOGRAFSKI PROBLEMI SLOVENSKIH POKRAJIN

  4.1 GEOGRAFSKA DELITEV SLOVENIJE

  Dijak:

   

  Načini in pomen geografskih delitev Slovenije. Razvoj politično administrativnih delov.

   

   

  razloži pojma makroregija in mezoregija

  *

   

  makroregija, mezoregija

   

  4.2 SLOVENSKE ALPE - GORSKI MOST Z EVROPO

  Dijak:

   

  Izbrane naravne značilnosti Julijskih in Kamniško- Savinjskih Alp ter Karavank. Pomen alpskega sveta za promet, turizem in rekreacijo. Izbrane naselbinske in gospodarske posebnosti. Alpsko sosedstvo. Varstvo okolja. Naravni in regijski parki.

   

   

  na karti določi ozemlje Alp

  *

   

   

   

  opiše glavne značilnosti pokrajinske podobe: strmina, kamninska sestava, nadmorska višina, visokogorski kras, visokogorska jezera, ledeniški relief

  *

   

   

   

  ovrednoti pomen alpskega sveta za razvoj prometa

  ***

   

   

   

  ovrednoti privlačnost posameznih elementov visokogorskega sveta za turizem

  ***

   

   

   

  poišče vzroke za opuščanje planin in ovrednoti pomen kmetijstva v dolinah

  **

   

   

   

  pojasni različno poseljenost Alp

  ***

   

   

   

  4.2.1 JULIJSKE ALPE

  Dijak:

   

   

   

   

  razloži različno razporeditev padavin in različnost vegetacije, prisojnih in osojnih pobočij, privetrnih in zavetrnih leg

  *

   

   

   

  ovrednoti pomen glavnih planot in jezer

  *

   

   

   

  razloži gospodarsko usmerjenost območja, (planšarstvo, planinstvo, turizem, varstvo okolja)

  **

   

   

   

  opiše razširjenost Triglavskega narodnega parka in njegov pomen ter ukrepe za varstvo okolja 

  **

   

   

   

  definira, katera so sosednja alpska območja in kakšne so njihove značilnosti ter pomen

  *

   

   

   

  4.2.2 KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

  Dijak:

   

   

   

   

  razlikuje med najbolj znanimi deli Kamniško-Savinjskih Alp

  *

   

  Grintovci, Velika Planina, Krvavški greben

   

  primerja Kamniško-Savinjske Alpe z Julijskimi (ugotovi skupne lastnosti in razlike)

  ***

   

   

   

  razloži pomen pomembnejših dolin in gorskih območij za rekreacij in varstvo okolja

  *

   

   

   

  4.2.3 KARAVANKE

  Dijak:

   

   

   

   

  na karti določi obseg in dele Karavank

  *

   

   

   

  pojasni vpliv geološke zgradbe in reliefa na poselitev in izrabo tal

  ***

   

  silikatne kamnine in apnenci

   

  označi geografski pomen Karavank

  **

   

   

   

  4.3 PREDALPSKA SLOVENIJA - SRCE SLOVENIJE

  Dijak:

   

  Delitev predalpskega hribovja. Naravne značilnosti zahodnega, vzhodnega in severovzhodnega predalpskega hribovja ter predalpskih kotlin. Značilnosti pretekle in sedanje poselitve na izbranih območjih. Gospodarski, prometni in politični pomen predalpske Slovenije ob izbranih primerih. Ljubljana, Maribor in Celje.

   

   

  opiše skupne značilnosti in razlike v predalpski Sloveniji (relief, geološka zgradba, poselitev)

  *

   

   

   

  razloži vpliv kamninske sestave na raznolikost reliefa

  **

   

   

   

  definira naselbinski in gospodarski pomen predalpske Slovenije

  *

   

   

   

  4.3.1  ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

  Dijak:

   

   

   

   

  opiše, iz kakšnih pokrajinskih enot sestoji zahodno predalpsko hribovje in kakšen pomen imajo večji kraji

  *

   

   

   

  pojasni, kakšni so možnosti za poselitev in kakšno je gospodarstvo 

  ***

   

   

   

  4.3.2 VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

  Dijak:

   

   

   

   

  opiše glavne značilnosti reliefa in geološke zgradbe ter njun pomen za pokrajinsko podobo in gospodarstvo 

  **

   

   

   

  označi poglavitno gospodarsko problematiko Črnega revirja

  **

   

   

   

  4.3.3 SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

  Dijak:

   

   

   

   

  pozna glavne značilnosti območja (pestrost geološke sestave, magmatske in metamorfne kamnine, gozdnatost, živinoreja, kmečki turizem) 

  *

   

   

   

  ovrednoti pomen glavnih kotlin in dolin za naselitev in gospodarstvo

  *

   

  Velenjska,  Slovenjegraška kotlina, (Mislinjska dolina), Mežiška, Dravska dolina

   

  na karti določi glavna hribovja in planote

  *

   

  Menina, Golte, Pohorje, Dravski Kozjak, Strojna

   

  analizira vzroke za nastanek in širjenje Velenja in njegovega gospodarstva ter posledice premogovništva v okolju

  **

   

   

   

  4.3.4 LJUBLJANSKA KOTLINA

  Dijak:

   

   

   

   

  razlikuje med glavnimi deli Ljubljanske kotline

  *

   

  Blejski kot in Dežela, Dobrave, Kranjsko-Sorško, Kamniško-Bistriško polje, Ljubljansko barje

   

  na kratko označi lego in pomen pomembnejših naselij

  *

   

   

   

  opiše skupne značilnosti Ljubljanske kotline, (sklenjena ravnina, odprtost, središčnost in gravitacijska moč, visoka stopnja urbanizacije in industrializacije, suburbanizacija, prometna infrastruktura)

  *

   

   

   

  ovrednoti vlogo glavnega mesta Slovenije

  ***

   

   

   

  razloži problematiko širjenja Ljubljane v povezavi s suburbanizacijo

  ***

   

   

   

  4.4 SLOVENSKO PRIMORJE - OKNO NA MORJE

  Dijak:

   

  Primorskost zahodne Slovenije. Nekatere geografske značilnosti in problemi nizkih kraških planot in flišnih pokrajin. Pomen Slovenskega primorja za Slovenijo. Nekatere geografske značilnosti in problemi sosednjih pokrajin v Italiji.

   

   

  razlikuje pojme Slovensko primorje, primorska in submediteranska Slovenija

  *

   

  Primorska, submediteranska Slovenija, Slovensko primorje, Slovenska Istra

   

  razloži značilnosti naselij in gospodarstva (vinogradništvo, sadjarstvo, promet, turizem)

  **

   

   

   

  ovrednoti pomen geološke zgradbe na oblikovanje reliefa in gospodarsko rabo tal

  **

   

   

   

  opiše osnovne naravne značilnosti flišnih in kraških pokrajin

  *

   

   

   

  označi pomembnejša naselja in reke

  *

   

   

   

  razloži problematiko litoralizacije slovenske obale

  ***

   

   

   

  4.4.1 FLIŠNE OBMOČJA

  Dijak:

   

   

   

   

  primerja flišne pokrajine glede na nadmorsko višino, gospodarsko usmerjenost in rodovitnost

  **

   

   

   

  primerja Novo Gorico in Koper glede na lego in pomen

  **

   

  bipolarnost

   

  4.4.2 KRAŠKA OBMOČJA

  Dijak:

   

   

   

   

  opiše domovino krasa

  *

   

  Kras

   

  ovrednoti probleme varstva okolja kraškega sveta

  **

   

   

   

  4.5 DINARSKE PLANOTE IN PODOLJA -  KRAŠKE ZNAMENITOSTI

  Dijak:

   

  Nekatere geografske značilnosti, pomen in problemi kraških hribovij, planot in podolij. Okoljski in razvojni problemi izbranih kraških pokrajin. Primerjava s preostalim dinarskim krasom.

   

   

  opiše skupne značilnosti dinarskih planot (prevlada apnencev, površinski in podzemeljski vodni tokovi, gozdnatost, redka poselitev)

  *

   

  visoke dinarske planote, nizke dinarske planote

   

  primerja makroregijo dinarskih planot z drugimi makroregijami

  ***

   

   

   

  4.5.1 VISOKE DINARSKE PLANOTE

  Dijak:

   

   

   

   

  našteje in opiše glavne skupne značilnosti visokih dinarskih planot (visoke planote, velika količina padavin, rezervoar pitne vode, prevlada gozda, redka poselitev)

  *

   

   

   

  označi glavne pokrajinske enote, pomembnejša naselja in reke

  *

   

   

   

  opiše glavne značilnosti posamezne območja

  **

   

   

   

  našteje in ovrednoti pomen naravnih znamenitosti

  **

   

  Postojnska jama, Cerkniško jezero, Rakov Škocjan

   

  ovrednoti prometni pomen postojnskih vrat

  **

   

  Postojnska vrata

   

  4.5.2 NIZKE DINARSKE PLANOTE NOTRANJE SLOVENIJE (NIZKI DOLENJSKI KRAS)

  Dijak:

   

   

   

   

  našteje in opiše skupne značilnosti nizkih dinarskih planot (fluviokraški relief, gostejša poselitev, nižji relief, zmanjšana gozdnatost)

  *

   

  fluviokras

   

  na karti pokaže glavne pokrajinske enote

  *

   

  Suha krajina, Dolenjsko podolje, Novomeška kotlina, Bela krajina

   

  označi pomembnejša naselja in njihovo gospodarsko usmeritev ter pomembnejše reke in njihov pomen

  *

   

   

   

  ovrednoti prometni pomen Dolenjskega podolja

  ***

   

   

   

  4.6 SUBPANONSKA SLOVENIJA - VINOGRADNIŠKA GRIČEVJA IN PLODNE RAVNINE

  Dijak:

   

  Izbrane geografske značilnosti in problemi slovenskih subpanonskih pokrajin.

   

   

  razloži skupne značilnosti subpanonske Slovenije

  *

   

  subpanonska klima, vinogradništvo, prevlada nižavij in gričevij, slabša gospodarska razvitost, perifernost

   

  primerja subpanonsko Slovenijo z drugimi makroregijami

  **

   

   

   

  ovrednoti pomen kmetijstva subpanonske Slovenije

  ***

   

   

   

  na karti pokaže glavne pokrajinske enote

  *

   

  vzhodna Krška kotlina, Mirnska dolina, Kozjansko hribovje, Celjska kotlina, Spodnja Savinjska dolina, Haloze, Dravsko-Ptujsko polje, Slovenske gorice, Mursko polje, Prekmurje (Ravensko, Dolinsko, Goričko, Lendavske gorice)

   

  označi najpomembnejša naselja in reke

  *

   

   

   

  oceni možnosti za odpravljanje regionalnih razlik in gospodarskega zaostajanja

  ***

   

   

   

  primerja lego in pomen Celja, Maribora in Murske Sobote

  **

   

   

   

  razloži pomen zdraviliškega turizma

  **

   

  Čateške toplice, Atomske toplice, Moravske toplice, Radenci, Rogaška Slatina

   

  4.7 SLOVENCI V ZAMEJSTVU

  4.7.1 SLOVENCI V ITALIJI

  Dijak:

   

   

   

   

  označi območja v Italiji, na katerih žive Slovenci

  *

   

   

   

  označi najpomembnejša naselja

  *

   

  Trbiž, Čedad, Gorica, Trst

   

  analizira neenake narodnostne pravice na različnih območjih

  ***

   

   

   

  4.7.2 SLOVENCI V AVSTRIJI

  Dijak:

   

   

   

   

  razloži severno etnično mejo in njeno pomikanje proti jugu

  **

   

   

  zgodovina

  analizira glavne razloge za asimilacijo in ovrednoti razloge za večjo ali manjšo asimilacijo posameznih območij

  ***

   

   

   

  na karti pokaže območja, na katerih živijo Koroški Slovenci

  *

   

  Podjuna, Rož, Zilja, Gure

   

  označi pomembnejša naselja, reke in jezera

  *

   

   

   

  4.7.3 SLOVENCI NA MADŽARSKEM

  Dijak:

   

   

   

   

  razloži navzočnost Slovencev na Madžarskem

  **

   

  Gornji Senik, Monošter

  zgodovina

   

  III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  Pouk geografije omogoča aktualizacijo in raznovrstnost učnih metod in oblik. Učitelji naj čim več uporabljajo aktivne oblike in metode dela. Frontalnemu pouku se lahko izognejo na več načinov, in sicer s programiranim ali polprogramiranim poukom, delom v dvojicah ali skupinah, poukom v obliki igranja vlog ali simulacijami ter s pomočjo projektnega učnega dela. Uspešni so tudi krajši referati, ki jih dijaki pripravijo sami, oziroma poročila na aktualno temo (dijaki redno spremljajo politično in gospodarsko dogajanje v medijih in o tem ob primernih priložnostih poročajo), tako lahko tudi  opazujejo in komentirajo vreme in druga naravna dogajanja. Posebej pa opozarjamo na spremljanje izjemnih naravnih dogodkov, ki imajo pogosto značilnosti naravnih nesreč. Koristno je, da se o njih z dijaki pogovorimo.

  Pri pouku geografije se neizogibno srečujemo z množico pojmov, geografskih imen in statističnih podatkov. Geografskega inventarja, brez dvoma sicer pomembne sestavine geografskega pouka, je za pomnjenje vedno preveč. Zato namesto faktografije raje razvijamo veščine za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in obdelavo geografskih informacij. Posebej koristno je torej razvijati geografske spretnosti, ne samo zaradi mature, ampak tudi zaradi navajanja na analiziranje in sklepanje z uporabo slikovnega in numeričnega gradiva (karte, grafi, tabele, slike in fotografije). Zato naj dijaki pri rednih urah pogosto uporabljajo in utrjujejo snov s pomočjo omenjenega gradiva. Dijake spodbujamo k samostojnemu delu tudi s pomočjo uporabe najrazličnejše dostopne literature.

  Enako pomembno je razvijanje geografskega in kritičnega mišljenja s pomočjo problemskega pristopa. Z dijaki se lotevamo, če je mogoče, zlasti aktualnih političnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov s študijem primerov. Pri obči geografiji, če je mogoče s primeri iz Slovenije, ter pri regionalni geografiji Slovenije poskušamo vsebine vedno konkretizirati. To je najboljša posredna pot za usvajanje in utrjevanje pojmov. Za uspešen problemski pouk primeri v učbenikih ne zadoščajo. Vzeti jih moramo iz vsakdanjega življenja in primerne literature ali sodobnih medijev.

  Z dijaki lahko organiziramo razne oblike sodelovalnega učenja, tako razvijamo predvsem sodelovanje med dijaki.

  Ena od možnosti, predvsem pri utrjevanju snovi, je argumentirana razprava. Razpravo in njeno vsebino napovemo vnaprej, da se lahko dijaki ustrezno pripravijo in nato v njej enakopravno sodelujejo. Ni nujno, da razpravo vodi učitelj, lahko jo dijak. Gradivo, ki ga predpišemo za pripravo razprave, mora biti lahko dostopno, zlasti če zahtevamo, da ga poznajo vsi dijaki. Argumentirano razpravo lahko povežemo tudi z okoljevarstvenimi problemi.

  Izbira učne metode in oblike je prepuščena učiteljem, vendar je pestrost v učnih oblikah in metodah treba uporabljati premišljeno. Za učinkovitost in zanimivost geografskega pouka priporočamo različne načine motivacije, in sicer na začetku pouka in med njim. Motivacija je za dijake lahko tudi sodelovanje pri načrtovanju pouka.

  Pomembna je uporaba sodobnega vizualnega gradiva: diapozitivov, prosojnic (te naj bodo čim bolj kakovostne), videoposnetkov. Vse lahko uporabljamo v uvodnem delu učne ure ali pri ostalih učnih korakih. Videoposnetki so lahko tudi uvod v razpravo.

  Posebno pomembna za pouk geografije je uporaba računalniške tehnologije. Priporočamo uporabo računalnika z LCD-projektorjem in dostopnih računalniških programov za obdelavo in prikaz statističnega gradiva in tematskih kart. Zelo primerne so različne zgoščenke z geografsko vsebino, veliko pa je tudi možnosti za uporabo interneta.

  Pri preverjanju in ocenjevanju znanja (ustnem in pisnem) naj učitelji upoštevajo Bloomovo taksonomijo ciljev (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Za razvijanje osebnega odnosa do problemov je pomembno tudi upoštevanje afektivnih ciljev. Geografski pouk naj spodbuja učence k razmišljanju o načinih reševanja problemov, posebnem angažiranju in usposabljanju za njihovo lastno opredeljevanje in odločanje o problemih. Pri pouku ne upoštevamo samo ciljev v katalogu, marveč tudi interese in sposobnosti dijakov.

  Pri pouku geografije so obvezni najmanj ena celodnevna ekskurzija in še najmanj dve krajši terenski deli v posameznem šolskem letu. Ekskurzije imajo lahko samo geografsko vsebino ali pa so interdisciplinarne, pokriti pa morajo vse naravne enote Slovenije. Program ekskurzij naj na primeren način vsebuje terensko delo z uporabo različnih metod in neposrednega opazovanja. Krajše terensko delo z uporabo posameznih metod terenskega dela in neposrednega opazovanja naj poteka v najlažje dosegljivem naravnem okolju in v naselju. Ekskurzije in terensko delo so zelo primerni za urjenje najrazličnejših veščin in za nujno spoznavanje vrednot in problemov našega okolja.

  Nujno je, da dijaki Slovenijo spoznajo tudi v prostoru. Le tako lahko razumejo naš položaj v svetu sedaj in v prihodnje ter sodelujejo pri odločanju o našem nadaljnjem razvoju. Eden od načinov spoznavanja Slovenije so tudi interdisciplinarne ekskurzije s terenskim delom. V vsakem letniku priporočamo najmanj eno enodnevno ekskurzijo po Sloveniji in krajše ekskurzije s terenskim delom v okolico šole oziroma domačega kraja. V učnem načrtu nismo posebej opredelili, kdaj naj potekajo in kako. To je namreč odvisno od učiteljev in letnega delovnega načrta šole. Pri pripravi programa ekskurzij naj aktivno sodelujejo tudi dijaki. Ekskurzije naj imajo jasne vzgojno-izobraževalne cilje, usklajene z učnimi načrti predmetnih področij. Na njih naj se dijaki usposabljajo tudi za uporabo preprostih raziskovalnih metod.

  Okoljevarstvena razsežnost naj bo pri geografskem pouku pogosta.

  V programih, namenjenih učencem, ki opravljajo maturo iz geografije, je 35 ur namenjenih preučevanju slovenskih območij. Katalog ciljev za te vsebine je dodan kot zadnje poglavje v katalogu ciljev. Za ure, ki so namenjene ponavljanju in pripravam na maturo, dijaki uporabljajo maturitetni izpitni katalog za geografijo.

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje znanja naj bo ustno in pisno. Najpogosteje pisno preverjamo znanje z objektivnimi testi, ki pokrivajo vse nivoje zahtevnosti, lahko pa tudi s pisnim testom esejskega tipa. Dijaki morajo biti vnaprej seznanjeni s kriteriji  tako ustnega kakor tudi pisnega ocenjevanja. Oceno pa lahko pridobijo tudi na terenskem delu ali z izdelavo poročil, seminarskih nalog ipd.