PODJETNIŠTVO

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

315 UR

Učni načrt za podjetništvo je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.


 

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 


I. OPREDELITEV PREDMETA

Predmet Podjetništvo je strokovni predmet, ki posreduje temeljna poslovna znanja, razvija podjetniške lastnosti in spretnosti dijakov in jih motivira za študij na poslovnem področju.

Predmet podjetništvo se v ekonomski gimnaziji izvaja v skupnem obsegu 315 ur, od tega v drugem letniku 70 ur, v tretjem letniku 105 ur in v četrtem letniku  140 ur.  Dijaki v drugem letniku razvijajo podjetniške sposobnosti, v tretjem letniku skupinsko pripravijo poslovni načrt za lastno zamisel in ga javno predstavijo, v četrtem letniku pa teoretično zaokrožijo pridobljena poslovna znanja.

Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Letno število ur pouka

/

70 ur

105 ur

140 ur

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 CILJI PREDMETA

1.1 Splošni cilji predmeta

Predmet podjetništvo:

 

1.2 Operativni cilji predmeta

Pri predmetu podjetništvo dijaki razvijajo podjetniške lastnosti s postopnim doseganjem   izobraževalnih ciljev.  Pri iskanju novih idej in poslovnih zamisli  razvijajo ustvarjalno mišljenje in se tako motivirajo za poglabljanje znanj, pomembnih za obvladovanje poslovnih procesov.

Cilji se postopno dograjujejo, tako da dijaki:

v drugem letniku:

v tretjem letniku:

v četrtem  letniku:

Operativni cilji predmeta so podrobno razčlenjeni v preglednici predmetnega kataloga znanj

 

2 STANDARDI ZNANJ

Standardi znanj so opredeljeni z operativnimi cilji in vsebinami, zapisanimi v preglednici predmetnega kataloga znanj.

V preglednici predmetnega kataloga znanj so predstavljeni operativni cilji, vsebine in obravnavani pojmi.


Vsebinski sklop:  OSNOVE PODJETNIŠTVA

Letnik: 2, ur: 70

 

Zap. št.

CILJI

VSEBINE

POJMI

A.

Pri osnovah podjetništva v drugem letniku dijaki spoznajo:

 • lastnosti podjetnih ljudi

 • svoje sposobnosti (dobre in šibke strani, znanja in zmožnosti)

 • vlogo podjetništva v sodobni družbi (na pragu 21. stoletja)

 • posebnosti podjetniške kariere: predpostavke, prednosti in tveganja

 • tehnike razvijanja poslovnih zamisli

 • tehnike preverjanja in vrednotenja poslovne zamisli in

 • različne oblike podjetniške dejavnosti z dejavnimi metodami učenja pridobivajo praktične izkušnje in razvijajo:

  - ustvarjalno mišljenje in zmožnosti za reševanja problemov

  - podjetniške lastnosti in naravnanost k načrtovanju kariere.

  - zmožnosti za spoznavanje lokalnega poslovnega okolja.

  - zmožnosti za komuniciranje med seboj in osebami iz poslovnega sveta.

  - zmožnosti za delo v skupini oziroma projektno delo.

  - razumevanje za družbeno sprejemljive, etične poslovne odločitve.

 • A.1

  Dijaki spoznajo lastnosti uspešnih podjetnikov, sebe, svoje lastnosti in razmišljajo o razvijanju podjetniških lastnosti pri sebi

  LASTNOSTI PODJETNIH OSEB

   

  A.1.1

 • znajo opisati pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki se odloča za podjetniško kariero

 • znajo predstaviti odgovornosti in naloge podjetnikov

 • analizirajo  primere slovenskih podjetnikov in okoliščine, zakaj se odločajo za  podjetništvo

 • s projektno nalogo o podjetniku v svojem okolju spoznavajo značilnosti podjetniškega razmišljanja

 • spoznavajo načine pridobivanja informacij v okolju

 • s pogovorom s podjetnikom iz okolja preverijo skladnost s podobo podjetnikov v podjetniški literaturi

 • spoznajo povezavo med osebnostnimi lastnostmi in uspešnim poslovanjem

 • vrednotijo pošten etični odnos podjetnikov do okolja

 • Podjetniki v okolju in odločitev za podjetništvo

 • podjetnik, podjetništvo, lastnik-menedžer, malo gospodarstvo

 • podjetje kot organizacijska oblika

 • priprava vprašalnika za intervju v podjetniškem projektu

 • podjetniške osebnostne lastnosti

 • A.1.2

 • z intervjujem s sošolci razvijajo sposobnost za spoznavanje drugih, poslušanje in kratko povzemanje

 • razvijajo razumevanje za različne interese, cilje in osebnostne lastnosti

 • spoznajo koncept osebne analize SPIN (prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti)

 • razvijajo zmožnosti za kritično ovrednotenje (presojo) sebe in svojih zmožnosti

 • razvijajo zmožnosti za učinkovito pisno in ustno predstavitev samega sebe

 • Samoocenjevanje in spoznavanje lastnosti drugih

 • intervju (vodenje intervjuja)

 • oblikovanje življenjepisa (CV)

 • osebni razvoj in delovna kariera

 • SPIN analiza kot instrument poznavanja in ocenjevanja samega sebe

 • A.2

  Dijaki spoznavajo, zakaj se je ob koncu 20. stoletja povsod po svetu povečal pomen podjetništva, inovacij, težnje k samostojnemu poslovanju

  PODJETNIŠTVO IN SODOBNO TRŽNO GOSPODARSTVO

   

  A.2.1

 • spoznavajo razloge za povečan pomen podjetništva ob koncu 20. stoletja

 • spoznajo prispevek malega gospodarstva k zaposlovanju, širjenju ponudbe, nastajanju novih podjetij, inovacijam

 • Vloga podjetništva v družbi

 • struktura podjetij glede na velikost

 • vloga malega gospodarstva (zaposlovanje, inovacije, bogatenje ponudbe izdelkov/storitev)

 • struktura dejavnosti

 • storitveno gospodarstvo

 • A.2.2

 • spoznajo motive za odločitev za samozaposlitev (po svetu, v Sloveniji)

 • preverjajo teoretične hipoteze s primeri podjetnikov v okolju

 • razlikujejo vsebino teorij “push” in “pull” o odločitvi za podjetništvo

 • spoznajo pozitivne (privlačne) in negativne plati samostojnega podjetja

 • Motivacija za samostojno poslovanje

 • motivi za podjetništvo

 • cilji podjetniškega poslovanja

 • samozaposlovanje

 • “push” in “pull” teoriji

 • A.2.3

 • spoznajo značilnosti procesa nastajanja in življenjskega ciklusa podjetja

 • spoznajo dejavnike uspešnega poslovanja

 • preučijo podjetniško kulturo v lokalnem in širšem slovenskem okolju in njen vpliv na nastajanje in poslovanje podjetij

 • Dejavniki uspešnega poslovanja

 • vstop in izstop podjetij

 • razmerja podjetnik (tim) – poslovna zamisel (trg) – potrebni viri (sredstva)

 • podjetniška kultura in njene sestavine

 • A.2.4

 • spoznajo, katere skupine v družbi se (v večji meri) odločajo za samostojno poslovanje

 • razvijajo razumevanje za različnost podjetniških enot: moški/ženske kot podjetniki, podjetniki in delovne izkušnje, pomen izobrazbe

 • razvijajo podjetniški pogled na drugačno (bolj podjetno) delovanje v neprofitnih dejavnostih

 • Različnost podjetniških enot

 • tipi podjetij (glede na rast)

 • dinamični podjetniki (gazele)

 • podjetja življenjskega sloga (miške)

 • podjetja po ustanovitelju

 • družinska podjetja

 • ženske – podjetnice

 • podjetništvo in mladi

 • ruralno podjetništvo

 • podjetništvo v neprofitni dejavnosti

 • A.3

  Dijaki v svojem okolju spoznavajo različnost poslovnih zamisli in preizkušajo svoje zmožnosti in ustvarjalnost pri generiranju in razvijanju poslovnih zamisli

  RAZVIJANJE IN VREDNOTENJE POSLOVNIH ZAMISLI

   

  A.3.1

 • spoznavajo pomen ustvarjalnega/nekonvencio-nalnega razmišljanja

 • razumejo proces podjetniškega razvoja od ideje do priložnosti in njenega ovrednotenja

 • spoznajo proces od ideje do inovacije in pomen zaščite inovacij

 • razvijajo možne podjetniške zamisli z različnimi tehnikami ustvarjanja in razvijanja poslovnih zamisli

 • Poslovna ideja od zamisli do priložnosti

 • poslovna ideja in poslovna priložnost

 • prepoznavanje, ustvarjanje (generiranje), razvijanje in ovrednotenje poslovnih idej

 • prepoznavanje usmeritev

 • osredotočenje na probleme, potrebe in nezadovoljene želje

 • inovacija in patentna zaščita

 • poslovne informacije

 • tehnike viharjenja možganov

 • A.3.2

 • spoznajo smisel tržnega in tehnično-tehnološkega preverjanja poslovnih idej

 • spoznajo pristop bančnikov in svetovalcev k selekciji poslovnih zamisli

 • preučujejo značilnosti podjetniških enot v okolju s stališča dejavnosti (priložnosti, ki jo uresničujejo)

 • na podlagi izbranih primerov razvijajo zmožnosti za širjenje zamisli na nova področja glede na opredelitev ciljnega trga, tržne niše

 • Preverjanje poslovnih zamisli

 • poslovni načrt

 • tržno in tehnično-tehnološko ovrednotenje poslovnih zamisli

 • model-MAIR

 • tržna niša

 • ciljni trg

 • segmentacija trga

 • osredotočenost na potrebe kupcev

 • A.3.3

 • spoznajo korake od ugotovljene poslovne priložnosti do ustanovitve podjetja

 • spoznajo logiko izbiranja med pravno-organizacijskimi oblikami podjetja

 • Realizacija poslovnih zamisli

 • individualni podjetnik

 • podjetniška skupina

 • pravno-organizacijske oblike podjetij

 • A.4

  Dijaki spoznajo pomen sodobnih konceptov učinkovitega dela in poslovanja in razvijejo svoje zmožnosti in znanja za vodenje skupin oziroma sodelovanje v projektnem delu skupin:

 • razvijajo sposobnosti za delo v skupinah

 • znajo analizirati vloge, potrebne za učinkovito delo v skupinah

 • razvijajo pogajalska znanja in zmožnosti

 • spoznavajo pomen učinkovitega načrtovanja svojega časa

 • PODJETNIŠTVO, VODENJE IN TIMSKO DELO

 • skupinsko (timsko) delo

 • razdelitev vlog v učinkovitih skupinah

 • učinkovita pogajanja

 • upravljanje časa


 • Vsebinski sklop  POSLOVNI NAČRT IN   USTANOVITEV PODJETJA

  Letnik: 3, ur: 105

   

  Zap. št.

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

  B.

  Splošni cilj predmeta v tretjem letniku je skupinsko oblikovanje pisnega poslovnega načrta za izbrano poslovno zamisel ob mentorstvu učitelja in zunanjimi mentorji, kot so izkušeni podjetniki, svetovalci za podjetništvo v pospeševalni mreži in drugi. Dijaki tako:

 • spoznajo podjetniški proces od ideje do ustanovitve podjetja

 • spoznajo dejavnosti, pomembne za uspešen začetek poslovanja

 • razumejo razsežnosti nalog podjetnika, ki želi uresničiti svojo zamisel in mora zato zagotoviti potrebne vire

 • spoznajo stvarne in formalne ovire za uresničitev poslovne zamisli

  Z aktivnim  delom, predvsem z igranjem vlog in skupinsko dejavnostjo dijaki, razvijajo znanja in zmožnosti za:

 • skupinsko delo na zahtevnem konkretnem projektu

 • pridobivanje informacij v ožjem in širšem okolju, analizo svojih zamisli  in predstavitev

 • komuniciranje z različnimi skupinami v okolju (podjetniki, svetovalci, bančniki, morebitnimi bodočimi dobavitelji in kupci)

 • pripravo zahtevnega poslovnega dokumenta (oblikovno in vsebinsko z upoštevanjem standardov)

 • predstavitev poslovnih zamisli v pisni obliki besedno, s preglednicami in grafično

 • organizacijo predstavitve projekta

 • promocijo lastne zamisli, javnega nastopanja in jasnega izražanja

 • sprejemanje uspeha in neuspeha in umirjene reakcije na pripombe in kritike njihovega projekta

 • argumentirani zagovor svojih zamisli.
 • B.1

  Dijaki spoznajo proces podjetništva od poslovne ideje, preverjanja le-te, do odločitve za ustanovitev podjetja

  PODJETJE OD IDEJE DO USTANOVITVE

   

  B.1.1

 • spoznajo podjetniški proces od ideje do odločitve za podjetje

 • ocenijo, kaj je potrebno za uspešno uresničenje poslovne ideje

 • preverijo potek podjetniškega procesa ob primeru podjetnikov v okolju

 • spoznajo proces tehtanja prednosti/slabosti projekta pred odločitvijo za samostojno poslovanje

 • Podjetniški proces

 • podjetniški proces

 • B.1.2

 • oblikujejo skupine za pripravo poslovnega načrta za konkretno poslovno zamisel

 • preverijo različne poslovne ideje, jih razvijejo in izberejo najprimernejšo kot predmet poslovnega načrta

 • Oblikovanje projektne skupine za poslovni načrt

   

  B.2

  Dijaki spoznajo standardne sestavine poslovnega načrta, pomen poslovnega načrta v podjetniškem procesu in vlogo drugih partnerjev pri izdelavi poslovnega načrta

  KONCEPT POSLOVNEGA NAČRTA

   

  B.2.1

 • spoznajo poslovna tveganja in možne razloge za neuspeh novih podjetij

 • ugotavljajo cilje poslovnega načrta z vidika podjetnika in potencialnih partnerjev

 • ugotavljajo pomen podjetniških svetovalcev pri pripravi poslovnega načrta
 • Podjetnik in poslovni načrt

 • poslovni načrt

 • podjetnik in svetovalci

 • B.2.2

 • spoznajo standardni koncept poslovnega načrta za novo podjetje

 • oblikujejo strukturo vzorčnega poslovnega načrta

 • ugotovijo tehnike zbiranja potrebnih informacij

 • načrtujejo delo v skupini in razdelitev nalog pri izdelavi poslovnega načrta
 • Sestavine poslovnega načrta

 • standardni koncept poslovnega načrta

 • viri poslovnih informacij

 • pospeševalna mreža za malo gospodarstvo

 • B.2.3

 • spoznajo oblikovne zahteve pri pripravi dobrega poslovnega načrta

 • načrtujejo faze priprave konkretnega poslovnega načrta
 • Formalni okvir priprave poslovnega načrta

 • terminski načrt

 • oblikovanje poslovnih dokumentov

 • B.3

  Za izbrano poslovno zamisel skupine 5–7 učencev v več mesecih oblikujejo posamezna poglavja poslovnega načrta po metodologiji standardnega priročnika za poslovni načrt

  VZORČNI POSLOVNI NAČRT (PN)

   

  B.3.1

 • opredelijo izbrani proizvod/storitev, ki bo predmet PN

 • spoznavajo sorodne (konkurenčne) proizvode/storitve na domačem ali tujem trgu

 • identificirajo, katere so bistvene lastnosti proizvoda/storitve za ciljne kupce

 • načrtujejo možno diferenciacijo (razločevanje) proizvoda ali diverzifikacijo poslovanja
 • Izdelek/storitev, podjetje in panoga

 • izdelek/storitev

 • primerjalne lastnosti izdelkov

 • panoga (v poslovnem smislu)

 • diferenciacija proizvodov

 • diverzifikacija poslovanja (vstop na nova ali različna poslovna področja)

 • B.3.2

 • identificirajo ciljni trg, tržno nišo za izbrani izdelek/storitev

 • znajo oblikovati kratek vprašalnik za anketiranje morebitnih bodočih kupcev

 • zberejo dostopne sekundarne podatke o predvidenem trgu (kupcih)

 • spoznajo koncept tržne naravnanosti podjetja (za potrebe kupcev)

 • Tržna raziskava

 • raziskava trga

 • oblikovanje anketnega vprašalnika

 • sekundarni viri podatkov

 • segmentiranje trga

 • tržna niša

 • ciljni trg

 • analiza konkurence (Porterjev model tržne konkurence)
 • B.3.3

 • spoznajo pomen stalne dejavnosti R&R (inoviranja) za razvoj podjetja

 • spoznajo potrebne materialne in finančne vire za začetek različnih vrst proizvodnje

 • spoznajo dileme o potrebnih prostorih, izbiri lokacije, načrtovanju fiksnega kapitala, obratnih sredstev, logistike, človeških virov

 • načrtujejo potrebne vire za svojo zamisel

 • izbirajo možne oblike pridobivanja virov (najem, nakup, leasing)

 • spoznavajo tehnično/tehnološke zahteve konkretne proizvodnje

 • spoznajo pomen različnih oblik reguliranja poslovnih dejavnosti zaradi vplivov na okolje, druge ljudi

 • se navajajo iskati racionalne (varčne) rešitve pri zagotavljanju virov
 • Razvoj in proizvodnja

 • dejavnost v podjetju R&R

 • razsežnosti poslovnih inovacij

 • izbira lokacije

 • načrtovanje poteka proizvodnega procesa (flow-chart)

 • alternativne možnosti za nabavo potrebnih virov – prednosti in slabosti (nakup, najem, leasing)

 • poslovna logistika

 • zahteve po varnosti pri delu, ekološka zaščita

 • patenti in licence

 • B.3.4

 • spoznajo pomen načrtovanja dejavnosti trženja za poslovanje

 • analizirajo vse elemente spleta trženja za svojo poslovno zamisel

 • spoznajo različne pristope v politiki prodajnih cen

 • spoznajo možnosti za oglaševanje v lokalnem okolju in izbirajo najprimernejše oblike glede na stroške in učinke

 • sestavljajo vzorčna promocijska gradiva

 • načrtujejo različne oblike promocije svoje šolske dejavnosti

 • razvijajo zmožnosti za poslovno komunikacijo s kupci
 • Strategija  trženja

 • trženje (marketing)

 • trženjski splet

 • politika cen

 • popusti

 • promocija

 • oglaševanje

 • odnosi z javnostmi

 • oglaševalski mediji

 • B.3.5

 • spoznajo osnovne koncepte mikro-organizacije malih podjetij

 • se navajajo na delitev dela, pristojnosti in odgovornosti v organizaciji

 • spoznavajo prednosti/slabosti različnih struktur lastništva za poslovanje

 • izbirajo med pravno-organizacijskimi oblikami za različne poslovne zamisli

 • spoznajo pomen neomejene/omejene odgovornosti za poslovanje

 • spoznajo različne možnosti za motivacijo in nagrajevanja vodstva

 • Menedžment, organizacija in lastništvo

 • menedžment

 • poslovne funkcije menedžmenta

 • menedžerski tim

 • delitev pristojnosti/odgovornosti

 • lastniška struktura

 • mikroorganizacija podjetja

 • motivacija

 • nagrajevanje vodstva

 • delegiranje odgovornosti

 • vodstvene lastnosti in znanja
 • B.3.6

 • pripravijo temeljne finančne projekcije

 • načrtujejo osnovne sestavine finančnih projekcij za izbrano poslovno zamisel

 • izračunajo osnovne kazalce finančnega poslovanja

 • ocenjujejo finančna tveganja različnih vrst poslov

 • Finančne projekcije

 • bilanca stanja, bilanca uspeha, bilanca denarnih tokov

 • prag gospodarnosti

 • načrtovanje začetne bilance potrebnih virov

 • kazalci finančnega poslovanja

 • likvidnost podjetja
 • B.3.7

 • spoznajo vrste tveganj pri poslovanju

 • naučijo se identificirati posebna tveganja različnih poslov

 • ugotavljajo možnosti za zavarovanje pred poslovnimi tveganji

 • spoznajo pomen vnaprejšnjega načrtovanja ukrepov v primeru neugodnih gibanj

 • Analiza tveganj

 • splošna in specifična poslovna tveganja

 • zavarovanja pred tveganji

 • načrti za ukrepanje v izrednih okoliščinah
 • B.3.8

 • spoznajo pomen časovnega načrtovanja dejavnosti in identifikacije kritičnih točk

 • preučujejo načrtovanje v času in pomen realizacije načrtovanih dejavnosti ter časovne usklajenosti različnih dejavnosti

 • Terminski načrt

 • kritične točke poslovanja

 • terminski načrt

 • Ganttov grafikon
 • B.4

  Dijaki se spoznajo s pravili učinkovite in privlačne predstavitve poslovne zamisli, zapisane v poslovnem načrtu:

 • načrtujejo predstavitve, (pripravijo scenarij)

 • preučijo prednosti/slabosti uporabe različnih avdio-vizualnih pripomočkov

 • organizirajo skupinsko predstavitev svojega PN

 • naučijo se ocenjevati predstavitve drugih PN

 • razvijajo zmožnosti za postavljanje vprašanj drugim skupinam
 • PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NAČRTA

 • pogoji za uspešno ustno predstavitev

 • scenarij predstavitve

 • avdio-vizualni pripomočki

 • B.5

  Dijaki se na podlagi izkušenj podjetnikov, ki so jih spoznali, in drugih gospodarskih oseb spoznavajo s formalnimi in stvarnimi poslovnimi problemi ob ustanovitvi podjetja in prehoda podjetja od dobe preživetja v nadaljnje faze življenjskega ciklusa

  USTANOVITEV IN RAZVOJ PODJETJA

   

  B.5.1

 • spoznajo postopek ustanovitve in registracije podjetja

 • razumejo pomen dobrega načrtovanja poslov za hiter in uspešen začetek

 • spoznajo možne (birokratske in druge) ovire in posebne zahteve pri ustanovitvi podjetij

 • Ustanovitev podjetja

 • formalnosti pri registraciji (različnih tipov) podjetja

 • pogodba o ustanovitvi

 • najemne pogodbe

 • možne oblike nastanka podjetja (ustanovitev novega podjetja, najem ali nakup, franšizing, predstavništvo)
 • B.5.2

 • spoznajo značilne faze razvoja podjetja

 • razlikujejo podjetja glede na odnos (podjetnikov) do širjenja

 • spoznajo probleme, ki jih podjetnik srečuje s širjenjem (organizacijske, finančne, probleme upravljanja človeških virov, informacijske)

 • spoznajo razloge za propad podjetij

 • spoznajo pomen podjetniške vizije

 • spoznajo pomen izbire sodelavcev s skupno podjetniško vizijo

 • Širjenje podjetja

 • življenjski ciklus podjetja

 • preraščanje podjetnika v menedžerja

 • kriza v razvoju podjetja

 • propad podjetja

 • poslanstvo podjetja

 • podjetniška vizija

 • strategija razvoja podjetja

 • Vsebinski sklop: POSLOVNA ZNANJA   ZA USPEŠNO POSLOVANJE

  Letnik: 4, ur: 140

   

  Zap. št.

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

  C.

  Dijaki so v tretjem letniku na podlagi izkušenj s pripravo poslovnega načrta od poslovne zamisli do ustanovitve spoznali, katera poslovna znanja so pomembna za uspešno poslovanje. V četrtem letniku poglobijo pomembnejša poslovna znanja in tako:

 • spoznajo temeljna strokovna znanja na izbranih poslovnih področjih

 • razumejo potrebo po celovitem, holističnem pristopu k razvoju novega uspešnega podjetja

 • razumejo evolucijo potrebnih znanj in organizacijske strukture v procesu širjenja podjetja

 • razumejo pomen uravnotežene podjetniške/menedžerske skupine in nujnost usklajenih (komplementarnih) osebnostnih lastnosti in strokovnih znanj/izkušenj v vodilnem timu

  Pri tem dijaki:

 • poglabljajo poslovna znanja

 • povezujejo ta znanja s poznavanjem uspešnih podjetnikov v okolju

 • ugotavljajo vrzeli v svojem znanju, zmožnostih in osebnih lastnostih

 • se odločajo za smer nadaljnjega izobraževanja, skladno z ugotovljenimi zmožnostmi in svojimi interesi

 • C.1

  Dijaki spoznavajo, kako se z razvojem podjetja od podjetniških začetkov postopno gradi organizacija, ki zahteva vse bolj načrtno upravljanje; s tem se podjetnik spreminja v menedžerja:

 • spoznajo spreminjanje podjetja upoštevaje zahteve po vse bolj razčlenjeni in zgrajeni organizaciji

 • spoznajo pomen podjetniškega ravnanja v velikih, uveljavljenih podjetjih

 • razumejo uveljavljanje podjetniškega ravnanja na vseh področjih, ki se dotikajo gospodarjenja, ne glede na komercialno (profitno) usmeritev dejavnosti

 • razumejo pomen naravnanosti na potrebe kupcev

 • razumejo pomen ustvarjalnosti/inovativnosti za doseganje konkurenčnosti v svetu

 • PODJETNIŠTVO IN MENEDŽMENT

 • podjetnik in menedžer

 • notranje (korporacijsko) podjetništvo

 • C.2

  Dijaki spoznajo smisel tržne naravnanosti podjetja, spoznajo temeljne sestavine strategije trženja in vseh elementov spleta trženja

   

  TRŽENJE IN STRATEGIJA TRŽENJA

   

  C.2.1

 • spoznajo pomen tržne naravnanosti podjetja

 • spoznajo metode analize tržnih priložnosti

 • preučijo nakupno vedenje potrošnikov in organizacij (v vlogi kupcev)

 • se naučijo segmentirati različne trge, poiskati tržne niše in izbrati ciljne trge (kupce)

 • Zasnova trženja v podjetju

 • trženje (marketing)

 • upravljanje trženja

 • tržne priložnosti

 • raziskave v okviru trženja

 • tržni informacijski sistem

 • nakupno vedenje potrošnikov

 • segmentacija trga

 • ciljni trgi

 • pozicioniranje izdelka

 • C.2.2

 • spoznajo temeljne sestavine spleta trženja v podjetju

 • preučijo zasnovo prodajnega sortimenta nekaterih znanih podjetij

 • spoznajo pomen razvoja novih izdelkov

 • preučujejo možnosti za razvijanje izdelkov/storitev v širino in globino

 • spoznajo pravila oblikovanja prodajnih cen

 • spoznajo sestavine tržnega komuniciranja podjetja z javnostjo

 • razvijajo vzorčne primere tržnega komuniciranja, zlasti oglaševanja

 • ocenjujejo različne oglaševalske akcije v medijih

 • vrednotijo etične plati oglaševanja

 • spoznajo prodajne poti in preučujejo njihov vpliv na prodajo ter kupce

 • Splet trženja

   

 • izdelek/storitev

   

   

   

   

 • prodajne cene

 • tržno komuniciranje

   

   

   

   

   

 • prodajne poti

 • splet trženja

 • izdelek in prodajni sortiment

 • razvoj novih izdelkov

 • življenjski ciklus izdelka

 • širjenje izdelka pri kupcih

 • blagovna znamka

 • prodajne cene

 • kalkuliranje cen

 • cenovne strategije

 • komunikacijski splet

 • oglaševanje

 • pospeševanje prodaje

 • publiciteta oz. odnosi z javnostjo

 • C.2.3

 • spoznajo pomen preučevanja konkurentov in oblikovanja konkurenčne strategije

   

 • Preučevanje konkurentov

 • konkurenti

 • konkurenčne strategije

 • C.2.4

 • spoznajo pomen načrtovanja trženja glede na korist in stroške

 • spoznajo pomen trženja tudi za neprofitne organizacije (šole)

 • načrtujejo vzorčno trženjsko akcijo za izbrani projekt v šoli

 • spoznajo posebnosti mednarodnega trženja

 • Načrtovanje trženja

 • planiranje trženja

 • organizacija trženjske funkcije

 • mednarodno trženje

 • C.3

  Dijaki spoznajo možne vire financiranja ustanovitve podjetja in tekočega poslovanja, ravnanje finančnih organizacij in pomen znanja in načrtovanja financ podjetja

  FINANCIRANJE PODJETJA

   

  C.3.1

 • spoznajo vire poslovnih financ

 • spoznajo proces odločanja o posojilih podjetju v poslovnih bankah

 • naučijo se osnovnih elementov vrednotenja različnih virov finančnih sredstev

 • spoznajo oblike finančne podpore podjetjem

 • spoznajo proces nastopa podjetja na trgu vrednostnih papirjev

 • Viri poslovnih financ

 • dolžniške/lastniške finance

 • tvegani kapital (venture capital)

 • skladi za financiranje MG

 • elementi kreditnega odnosa

 • postopek odobravanja posojila

 • ugotavljanje bonitete dolžnikov

 • formalni in neformalni  viri financ

 • plasma obveznic podjetja

 • plasma delnic na borzi (IPO)

 • portfolio finančnih virov podjetja

 • C.3.2

 • spoznajo pravila finančnega poslovanja (za podjetja in za gospodinjstva)

 • naučijo se oceniti potreben obseg kapitala (za začetek delovanja podjetja, obratni kapital za tekoče poslovanje)

 • poznajo osnovni koncept vrednotenja podjetij

 • poznajo finančno poslovanje ob inflaciji

 • poznajo pomen vnovčenja terjatev in likvidnost podjetja

 • Finančno poslovanje podjetja

 • finančno upravljanje

 • ocena potrebnega obsega kapitala

 • ocena vrednosti podjetja

 • vnovčenje dolgov

 • C.4

  Dijaki spoznajo pomen poslovnih informacij kot sestavnega dela celotnega poslovanja podjetij:

 • poznajo vlogo računovodstva pri načrtovanju, spremljanju in analiziranju poslovanja

 • poznajo vlogo knjigovodstva in sistematičnega in točnega spremljanja poslovanja

 • poznajo temeljna pravila dvostavnega knjigovodstva

 • znajo analizirati temeljne poslovne dogodke in ugotoviti, kako vplivajo na premoženje podjetja  

 • spoznajo pomen računalniško podprtega informacijskega sistema za poslovno odločanje

 • RAČUNOVODSTVO

 • računovodstvo, načrtovanje, knjigovodstvo, nadzor in analiza

 • finančno, stroškovno in upravljalno računovodstvo

 • poslovni dogodek in poslovna listina

 • tok poslovnih listin

 • računovodski informacijski sistem

 • informacijski sistem za poslovodenje (MIS)

 • računalniška podpora MIS

 • C.5

  Dijaki spoznajo pomen urejene pravne plati registracije podjetja in tekočega poslovanja

  POSLOVNO PRAVO

   

  C.5.1

 • spoznajo formalnopravne zahteve pri poslovanju različnih tipov podjetij

 • preučijo zasnovo temeljnih dokumentov podjetja

 • spoznajo pojem firme podjetja

 • spoznajo pomen pravne ureditve za notranje odnose v podjetju, razmerje podjetja do zunanjih interesnih skupin

 • Pravno-organizacijske plati poslovanja

 • registracija podjetja

 • temeljni pravni dokumenti: pravila družbe (statut, pravilniki)

 • pooblaščene osebe v podjetju

 • C.5.2

 • spoznajo, katerih področij pravne ureditve se največkrat dotika podjetje v svojem poslovanju

 • ugotavljajo pomen urejene pravne plati poslovanja pri morebitnih nesporazumih, sporih

 • Elementi poslovnega prava

 • obligacijsko (pogodbeno) pravo

 • delovno pravo

 • pravni dokumenti pri poslovanju podjetij

 • C.5.3

 • spoznajo pomen moralnega/etičnega poslovanja podjetja

 • razumejo možne razlike med legalnim in etičnim poslovanjem

 • spoznajo okvire za družbeno odgovornost podjetij

 • ob primerih dojamejo kompleksnost etičnega odločanja pri poslovanju

 • Pravo in poslovna etika

 • poslovna etika

 • legalnost (zakonitost) in etičnost (poštenost) poslovanja

 • družbena odgovornost podjetja

 • etični kodeks podjetja

 • C.6

  Dijaki spoznajo pomen učinkovitega (poslo)vodenja za uspešno poslovanje podjetja ter zahtevnost opravljanja vodilnih funkcij

  MENEDŽMENT

   

  C.6.1

 • spoznajo različne plati funkcij, ki jih zajema vodenje podjetja

 • ob primerih spoznajo različne pristope in stile vodenja, njihove prednosti/slabosti

 • spoznajo znanja, potrebna za uspešno vodenje

 • spoznajo pomembne vodstvene spretnosti, sposobnosti in lastnosti

 • Opredelitev in naloge vodenja

 • vodenje (menedžment)

 • dejavnosti/ravni vodenja

 • lastnosti in sposobnosti menedžerjev

 • pristopi in slogi vodenja

 • zmožnosti za vodstvo

 • C.6.2

 • spoznajo pomen razmerij med menedžerjem in sodelavci

 • preučijo različne načine vodenja

 • spoznajo ključne plati vedenja posameznikov in skupin v podjetju

 • razpravljajo o različnih možnostih za motiviranje sodelavcev

 • preučijo dileme ob nastanku in reševanju navzkrižij v organizaciji

 • ugotavljajo, kaj pomeni uspešno vodenje in kdo so uspešni vodje

 • Vodenje sodelavcev

 • vodenje ljudi in organizacij

 • organizacija dela v timu

 • moč in odgovornost

 • delegiranje odgovornosti

 • reševanje problemov in ustvarjalnost

 • motiviranost

 • spodbujenost

 • dejavniki motiviranja

 • odnosi in navzkrižja (konflikti) v organizaciji

 • leadership

 • osebni razvoj vodij

 • C.7

  Dijaki spoznajo pomen motiviranih in ustvarjalnih sodelavcev za razvoj in uspešno poslovanje ter dobre notranje odnose v podjetju

  RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

   

  C.7.1

 • spoznajo probleme, s katerimi se srečuje podjetje pri zaposlovanju sodelavcev

 • preučijo urejanje odnosov med podjetjem (delodajalcem) in delojemalci

 • spoznajo vlogo sindikatov in socialnega sporazuma (s predstavnikom sindikatov)

 • spoznajo probleme odpuščanja delavcev

 • Zaposlovanje sodelavcev

 • izbira in zaposlovanje sodelavcev

 • fluktuacija, absentizem, migracije

 • delovnopravna zakonodaja

 • kolektivne in individualne pogodbe

 • vloga sindikatov

 • C.7.2

 • spoznajo sestavine človeških zmožnosti

 • ugotavljajo potrebe po človeških zmožnostih v različnih dejavnostih

 • spoznajo metode za ugotavljanje (ocenjevanje) človeških zmožnosti

 • razumejo pomen načrtovanja razvoja človeških zmožnosti zaposlenih

 • spoznajo motiviranje zaposlenih

 • preučijo svojo motivacijo za delo (učenje)

 • Človeške zmožnosti

 • človeške zmožnosti: sposobnosti, znanja, spretnosti, osebnostne lastnosti

 • uspešnost ljudi (metode ugotavljanja)

 • izobraževanje in usposabljanje

 • izobraževanje z delom

 • teorije motiviranja

 • plače in sistem plač kot motivacijska orodja

 • nedenarno motiviranje

 • druge ugodnosti iz zaposlitve

 • C.7.3

 • spoznajo pogoje za učinkovito uporabo človeških zmožnosti v podjetju

 • preverijo uporabo lastnih zmožnosti

 • spoznajo prednosti učinkovitega kombiniranja zmožnosti v skupini

 • spoznajo pomen svoje pobude za razvoj osebnih zmožnosti in graditev kariere

 • razumejo vlogo tradicije, delovnih navad, vrednot, norm in menedžmenta

 • Uporaba človeških zmogljivosti

 • organizacijska kultura

 • psihološko ozračje v podjetju

 • delovne razmere in humanizacija dela

 • skupno nabiranje idej, reševanje problemov in ustvarjalno delo

 • etična načela pri ravnanju z ljudmi

 • C.8

  V tem poglavju dijaki povzamejo znanja in ugotovitve iz vseh treh let preučevanja podjetništva v sklepno sliko o pomenu podjetništva in malega gospodarstva v:

 • svojem lokalnem okolju

 • Sloveniji

 • Evropski uniji

 • svetu

  Spoznajo tudi pomen organiziranega spodbujanja razvoja podjetništva in elementov politike pospeševanja podjetništva

 • PODJETNIŠTVO IN MALO GOSPODARSTVO

   

  C.8.1

 • spoznajo pomen podjetništva za družbeni in gospodarski razvoj na različnih ravneh

 • spoznajo vlogo podjetnosti kot gibala razvoja

 • opredelijo možne kariere zase v poslovnem okolju

 • spoznajo probleme podjetnikov v okolju

 • Pomen podjetništva

 • podjetnost

 • kariera

 • problemi podjetnikov

 • C.8.2

 • ugotavljajo vlogo države pri pospeševanju podjetništva v današnjih družbah

 • spoznajo instrumente za pospeševanje podjetništva – naravnane na podjetja ali podjetniško infrastrukturo

 • spoznajo razvojne usmeritve Slovenije pri spodbujanju podjetništva

 • se vključijo v promocijo podjetništva na lokalni ravni

 • spoznajo lokalno/regionalno strategijo razvijanja podjetništva

 • Država in razvoj podjetništva

 • promocija podjetništva

 • podjetniška infrastruktura

 • inkubatorji, tehnološki parki, podjetniške cone

 • pospeševalna mreža: informiranje, svetovanja in izobraževanje

 • financiranje MG

 • podjetniško mreženje

 • partnerstvo malih in velikih podjetij

 • III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

   

  Učitelji pri poučevanju podjetništva predvsem spodbujajo dijake k samostojnemu ustvarjalnemu delu. Pri tem uporabljajo dejavne  metode dela predvsem v obliki individualnih in skupinskih projektov, ki jih samostojno vodijo dijaki. Uvajanje samostojnega in skupinskega dela spodbuja dijake k ustvarjalnemu in inovativnemu delu, tako v šoli kot zunaj nje. Iskanje poslovnih zamisli zahteva povezovanje dijakov z gospodarskimi ustanovami (podjetja, banke, podporne mreže za podjetništvo) in povezovanje dijakov  s strokovnjaki, da jim posredujejo svoje izkušnje in znanja.

  Pri projektnem delu, predvsem pri pripravi poslovnih načrtov, dijaki  v največji možni meri samostojno zbirajo informacije in vključujejo v svoje delo strokovnjake z različnih področij. Kot pomoč dijakom pri navezovanju "poslovnih stikov" z gospodarstvom šola naveže v okolju dobre stike s podjetniki in drugim podpornim okoljem, da lahko pomaga dijakom pri praktičnem delu predmeta. 

  Pri zbiranju tržnih in drugih informacij, pomembnih za oblikovanje poslovnih načrtov, pripravi pisnih izdelkov, grafičnem oblikovanju poslovnih načrtov in pripravi predstavitev poslovnih načrtov naj dijaki uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo (računalniško multimedijsko tehnologijo in internet); pri tem delu se vsebine podjetništva neposredno povezujejo z vsebinami predmeta informatika (drugi letnik) in vsebinami izbirnega  predmeta poslovna informatika (tretji letnik).

  Zaradi specifičnosti pouka predvsem v drugem in tretjem letniku, ko dijaki pripravljajo poslovni načrt, naj bo pouk organiziran v strnjeni obliki, tako da omogoča ustvarjalno delo dijakov v razredu ali zunaj šole. 

  V četrtem letniku dijaki pridobivajo predvsem temeljna poslovna znanja, pomembna za uspešno poslovanje, tako da pridobijo celovit vpogled v delovanje poslovnih sistemov. Pridobljena znanja v četrtem letniku nadgrajujejo spoznanja dijakov, ki jih pridobijo pri reševanju praktičnih primerov v drugem in tretjem letniku, in spoznanja o virih poslovnih informacij, ki jih dijaki pridobijo v okviru izbirnega predmeta poslovna informatika v tretjem letniku.

   

  POVEZAVE Z DRUGIMI PREDMETI

  Podjetništvo je predmet, ki razvija podjetniške lastnosti dijakov in tako povezuje ekonomska, poslovna in tehnična znanja, pomembna za oblikovanje in preverjanje poslovnih zamisli. Pri predmetu podjetništvo dijaki spoznavajo svoje zmožnosti in sposobnosti in razvijajo prvine, ki jih bodo obravnavali pri sociologiji in psihologiji.  Temeljna ekonomska in druga vedenja so podlaga za razumevanje motivacije za podjetniške odločitve in poznavanje poslovnih procesov in dogajanj, ki jih dijak podrobneje obravnava pri predmetih ekonomija in poslovna informatika. Cilji predmeta poslovna informatika so zastavljeni tako, da omogočajo zbiranje informacij, pomembnih za iskanje in vrednotenje novih poslovnih zamisli pri predmetu podjetništvo

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje pri predmetu podjetništvo je treba ocenjevati individualno in skupinsko. Učitelj ocenjuje dijakove ustne odgovore, pisne izdelke v obliki poročil in projektna dela in nastope.

  V drugem letniku dijaki obvezno pripravijo pisno poročilo o dejavnostih, povezanih s spoznavanjem poslovnega okolja (poročila na podlagi pogovorov s podjetniki, poročilo o tržni analizi ipd.) in pripravijo individualni nastop za predstavitev svoje zamisli.

  V  tretjem letniku dijaki obvezno pripravijo pisni izdelek v obliki poslovnega načrta kot projektno nalogo in skupinski nastop oz. predstavitev svoje lastne poslovne zamisli. Učitelj pri individualnem ocenjevanju upošteva prispevek posameznega dijaka k pripravi in predstavitvi skupinske projektne naloge.

  Pri pripravi in predstavitvi nalog učitelj ocenjuje predvsem dejavnosti dijaka na podlagi poprej izoblikovanih kriterijev. Učitelj mora dijake seznaniti o kriterijih ocenjevanja. Poleg ocenjevanja v šoli pridobljenega znanja učitelj ocenjuje tudi dejavnosti dijaka, kot so:

  Pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje dijakov učitelj upošteva predvsem uporabo pridobljenih znanj,  prizadevnost dijaka za samostojno pridobivanje in poglabljanje znanj, samostojnost dijaka pri zbiranju in uporabi različnih virov informacij, dejavnosti pri uporabi razpoložljive sodobne tehnologije za pripravo in predstavitev projektne naloge in druga pozitivna prizadevanja dijaka.