POSLOVNA INFORMATIKA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

70 UR

Učni načrt za poslovno informatiko je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.

 


VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 


I. OPREDELITEV PREDMETA

Predmet POSLOVNA INFORMATIKA je logično nadaljevanje predmeta informatika in vključuje praktično uporabo sodobne informacijske tehnologije na ekonomskem in poslovnem področju. Pri tem predmetu dijaki s pomočjo sodobne tehnologije poglabljajo vsebine strokovnih predmetov in spoznavajo uporabo računalniške tehnologije pri reševanju konkretnih strokovnih nalog.

Izbirni predmet poslovna informatika omogoča uporabo informacijske tehnologije kot orodja pri zbiranju in oblikovanju ekonomskih in poslovnih informacij za oblikovanje poslovnih zamisli in sprejemanje poslovnih odločitev.

Predmet poslovna informatika je izbirni predmet, sestavljen iz samostojnih vsebinskih sklopov po 35 ur, ki se medsebojno dopolnjujejo in predstavljajo zaokroženo celoto. V tretjem letniku posamezni dijak izbere dva vsebinska sklopa po 35 ur, to je največ 70 ur, in v četrtem letniku vsebinski sklop za 35 ur.  V tretjem letniku obvezno izbere vsebinski sklop A ali B in vsebinski sklop C ali D. V četrtem letniku izbere poljubni neizbrani vsebinski sklop

 

Letnik

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Izbire za dijaka

/

/

35 ur + 35 ur

35 ur

 

Vsebine posameznega sklopa se medsebojno dopolnjujejo, tako da skupinam dijakov ponudijo celotno pomoč pri pripravi seminarskih nalog, poslovnih načrtov in predstavitvi poslovne zamisli, ki jih timsko razvijajo v okviru predmeta podjetništvo. Posamezni dijak izbere tisti  vsebinski sklop, ki podpira njegovo raziskovalno delo in prevzete naloge v projektni skupini, oblikovani pri predmetu podjetništvo.

Posamezni dijak izbere vsebinske sklope v povezavi s prevzeto vlogo v projektnem timu. Vsi člani projektnega tima, ki pripravljajo skupni poslovni načrt, spoznajo in uporabijo vse ponujene vsebine tega predmeta. Vsebinski sklopi tega predmeta tako omogočajo popolno podporo projektnim skupinam pri pripravi in predstavitvah poslovnih zamisli in poslovnih načrtov in sočasno pripravo raziskovalnih in seminarskih nalog za poljubno izbrani predmet.

Dijaki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo razpoložljivo programsko in strojno opremo, ki zagotavlja realizacijo izobraževalnih vsebin in doseganje izobraževalnih ciljev.

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 CILJI PREDMETA

1.1 Splošni cilji predmeta

Dijaki:

Predmet poslovna informatika se povezuje z vsebinami strokovnih predmetov podjetništvo in ekonomija.

 

1.2 Operativni cilji predmeta po vsebinskih sklopih

Sklop A – INFORMACIJE ZA ODLOČANJE (35 ur)

V sklopu A izbirnih vsebin dijaki z reševanjem praktičnih primerov pridobivajo temeljna znanja uporabe preglednic pri pripravi informacij za poslovne odločitve. Dijaki uporabljajo preglednice za:

PRIPRAVO PREPROSTEGA MODELA ZA PRESOJO POSLOVNIH ODLOČITEV,

UPORABO MODELOV ZA PRESOJANJE POSLOVNIH ODLOČITEV,

IZDELAVO PROJEKCIJ ZA IZBRANO POSLOVNO ODLOČITEV.

Priprava in uporaba modelov za poslovno odločanje so sestavine poslovnega načrta, ki ga dijaki pripravljajo v okviru predmeta PODJETNIŠTVO, to so predvsem predračuni in obračuni stroškov kot informacije o:

NAKUPNI in PRODAJNI DEJAVNOSTI (stroški nabave in  prodaje),

KADROVSKI DEJAVNOSTI  (stroški dela),

INVESTICIJSKI DEJAVNOSTI (stroški financiranja),

PROIZVODNI DEJAVNOSTI (lastna cena enote storitev ali izdelka, stopnja kritja).

 

Sklop B – OBLIKOVANJE FINANČNIH PROJEKCIJ (35 ur)

V sklopu B izbirnih vsebin dijaki z reševanjem praktičnih primerov pridobivajo temeljna znanja za uporabo programskih orodij pri pripravi informacij v obliki finančnih izkazov.

Dijaki uporabljajo preglednice ali druga programska orodja za:

PRIPRAVO ENOSTAVNEGA MODELA ZA PRESOJO FINANČNIH PROJEKCIJ,

UPORABO MODELOV ZA PRESOJANJE FINANČNIH PROJEKCIJ,

IZDELAVO FINANČNIH PROJEKCIJ ZA IZBRANO POSLOVNO ZAMISEL.

Priprava in uporaba modelov za finančne projekcije sta temeljni sestavini poslovnega načrta, ki ga dijaki pripravljajo v okviru predmeta PODJETNIŠTVO. V tem sklopu dijaki oblikujejo informacije o:

STANJU IN GIBANJU SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV,

STANJU IN GIBANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI,

DENARNIH ali FINANČNIH TOKOVIH,

POSLOVNOIZIDNIH TOKOVIH.

 

Sklop C –  ZBIRANJE POSLOVNIH  INFORMACIJ (35 ur)

V sklopu C izbirnih vsebin dijaki z vajami in z reševanjem praktičnih primerov spoznavajo uporabo lokalnega in globalnega omrežja za zbiranje poslovnih informacij, to so:

STORITVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ,

ZBIRANJE POSLOVNIH INFORMACIJ V GLOBALNEM OMREŽJU,

PREDSTAVITVE PROJEKTNIH SKUPIN V  GLOBALNEM OMREŽJU,

IZDELAVA SPLETNE STRANI za predstavitve na INTERNETU.

 

Sklop D – MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV POSLOVNE  INFORMACIJE (35 ur)

V sklopu D izbirnih vsebin dijaki z reševanjem praktičnih primerov spoznajo sodobna programska orodja za oblikovanje multimedijskih predstavitev poslovnih idej, to so:

VLOGA  MULTIMEDIJSKE PREDSTAVITVE INFORMACIJ,

PREDSTAVITEV POSLOVNE ZAMISLI,

CELOSTNO OBLIKOVANJE PREDSTAVITVE,

ORGANIZACIJA IZVEDBE PREDSTAVITVE.

 

2 STANDARDI ZNANJ

Standardi znanj  so opredeljeni z operativnimi cilji in vsebinami zapisanimi v preglednici predmetnega kataloga znanj.

 


Sklop A – INFORMACIJE ZA ODLOČANJE (35 ur)

CILJI

VSEBINE

POJMI

Dijaki in dijakinje s pomočjo programskih orodij za delo s preglednicami:

 • znajo pripraviti preprosti model za presojanje poslovnih odločitev

 • znajo pripraviti različne kombinacije projekcij za poslovno odločanje

 • znajo grafično predstaviti različne projekcije možnih odločitev

 • znajo pojasniti povezanost sestavin modela z rezultati
 • PRIPRAVA PREPROSTEGA MODELA ZA PRESOJO POSLOVNIH ODLOČITEV

  - simulacijski model

  - poslovne projekcije

  -  poslovne odločitve

 • znajo uporabiti modele za presojanje poslovnih odločitev

 • znajo pripraviti različne projekcije za poslovno odločanje

 • znajo uporabiti grafične predstavitve za poslovne odločitve

 • znajo pojasniti povezanost sestavin modela in vplive različnih poslovnih odločitev na rezultate poslovnih projekcij
 • UPORABA MODELOV ZA PRESOJANJE POSLOVNIH ODLOČITEV

  -  presoja poslovnih zamisli

 • znajo izbrati in uporabiti ustrezni model za pripravo poslovnih projekcij za lastne poslovne zamisli

 • znajo dopolniti in prilagoditi že pripravljene modele za pripravo poslovnih projekcij za potrebe lastnih poslovnih zamisli

 • znajo pojasniti dobljene rezultate
 • IZDELAVA PROJEKCIJ ZA POSLOVNO ODLOČITEV

  - priprava poslovnega načrta

   

  Pojasnila:

  Učitelj dijakom predstavi preprosti primer za izdelavo modela,  tako da dijak spozna pravila uporabe preglednic pri izdelavi poslovnih projekcij. Dijaki za presojo lastnih poslovnih zamisli samostojno pripravijo ali uporabijo že pripravljene modele za presojo poslovnih odločitev  kot sestavino poslovnega načrta za lastno poslovno zamisel. Poslovni načrt pripravijo in predstavijo pri predmetu podjetništvo. Po izdelavi poslovnih projekcij dijaki: 

 • znajo sestaviti ali uporabiti model za izračun nabavne cene

 • znajo analizirati vpliv stroškov nabave na nabavno ceno

 • znajo presojati različne prodajne pogoje dobaviteljev
 • INFORMACIJE ZA

  ODLOČANJE PRI NAKUPNI DEJAVNOSTI ALI

  - elementi kalkulacije cene

  - stroški nabave

  - nabavna cena

   

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • znajo sestaviti ali uporabiti preprosti  model za predračun stroškov investicij (nakup, najem ali prenova opreme ali objekta)

 • v model znajo vključiti stroške financiranja (obresti za posojila)

 • znajo presojati različne predračune po izbranih kriterijih

   

 • INFORMACIJE ZA ODLOČANJE PRi INVESTICIJSKI DEJAVNOSTI

   

  ALI

   

  - predračun nakupa ali obnove osnovnega  sredstva

  - načini financiranja nakupa

   

 • znajo sestaviti ali uporabiti preprosti model za izračun stroškov dela za redno zaposlene

 • znajo sestaviti izračun stroškov za občasna pogodbena dela

 • znajo presojati stroške dela za redno zaposlene delavce in za pogodbena dela
 • INFORMACIJE ZA ODLOČANJE PRI KADROVSKI DEJAVNOSTI

   

  ALI

  - neto in bruto plača delavca

  - stroški dela za redno zaposlene

  - stroški za avtorske honorarje

  - stroški za dela po pogodbah

 • znajo pripraviti ali uporabiti model za izračun stroškov na enoto izdelka ali storitve

 • znajo razvrščati stroške na stalne in spremenljive stroške

 • s pomočjo modela znajo ugotoviti točko preloma (prag dobička)

 • analizirajo pričakovani poslovni izid pri različnih pogojih

 • znajo grafično ponazoriti in presojati poslovne projekcije
 • INFORMACIJE ZA ODLOČANJE PRI PROIZVODNI DEJAVNOSTI

   

  ALI

  - stroški izdelave proizvodov in storitev

  - stalni stroški

  - spremenljivi stroški

  - prispevek za kritje

  - prag dobička

 • znajo sestaviti ali uporabiti model za izračun maloprodajne cene trgovskega blaga ali storitev

 • znajo sestaviti in oblikovati cenik blaga ali storitev

 • primerjajo in presojajo predračunske cene s tržnimi cenami blaga in storitev

   

 • INFORMACIJE ZA ODLOČANJE PRI PRODAJNI DEJAVNOSTI

   

   

  ALI

  - kalkulacija maloprodajne cene

    trgovskega blaga

  - razlika v ceni, prosta, marža, rabat

  - davek na dodano vrednost

  - cenik blaga in storitev

 • znajo samostojno pripraviti model za presojo lastnih poslovnih zamisli
 • INFORMACIJE ZA PRESOJO POSLOVNIH ZAMISLI

   

  - presoja poslovnih odločitev

  -   poslovni načrt

   

  Sklop B – OBLIKOVANJE FINANČNIH PROJEKCIJ (35 ur)

  Dijaki in dijakinje s pomočjo programskih orodij za delo s preglednicami ali s specializiranimi programskimi rešitvami:

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • znajo izdelati preprosti model denarnih tokov

 • znajo vključiti grafični prikaz v model denarnih tokov

 • znajo pojasniti povezanost sestavin izkaza denarnih tokov in pojasniti povezanost poslovnih odločitev s projekcijo denarnih tokov
 • PRIPRAVA PREROSTEGA MODELOV ZA PRESOJANJE FINANČNIH PROJEKCIJ

 • modeli za presojanje odločitev

 • izkaz denarnih tokov

 • grafični prikaz gibanja denarnih sredstev
 • znajo uporabiti modele za presojanje finančnih projekcij

 • znajo pripraviti različne finančne projekcije za poslovne zamisli

 • znajo uporabiti grafične prikaze finančnih projekcij

 • znajo pojasniti povezanost sestavin izkazov v modelu finančnih projekcij in vpliv poslovnih odločitev na rezultate
 • UPORABA MODELOV ZA PRESOJANJE FINANČNIH PROJEKCIJ

 • bilanca stanja

 • izkaz uspeha

 • izkaz denarnih tokov

 • izkaz finančnih tokov

 • kazalci uspešnosti
 • znajo izbrati in uporabiti ustrezni model za pripravo finančnih projekcij za presojo lastnih poslovnih zamisli

 • znajo dopolniti ali prilagoditi model za pripravo finančnih projekcij za lastne poslovne zamisli

 • znajo natisniti finančne izkaze in pojasniti dobljene rezultate
 • IZDELAVA FINANČNIH PROJEKCIJ ZA POSLOVNO ZAMISEL

 • priprava poslovnega načrta

 • presoja poslovnih zamisli
 •  

  Pojasnila:

  Dijaki s pomočjo preglednic ali drugih specializiranih orodij izdelajo preprosti model finančnih projekcij, tako da pri tem spoznajo pravila uporabe programskega orodja. Izdelajo preprosti model za prikaz bilance stanja, izkaza uspeha ali za projekcijo denarnih tokov. Spoznajo že izdelane modele ali orodja tako, da rešujejo preproste poslovne primere. Uporabijo model ali orodje za presojo in izdelavo finančnih projekcij za poslovni načrt za lastno poslovno zamisel. Poslovni načrt pripravijo in predstavijo pri predmetu podjetništvo. Po izdelavi finančnih projekcij dijaki: 

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • ugotavljajo potrebna sredstva za delovanje podjetja

 • razvrščajo sredstva in njihove vire na lastniške in dolžniške

 • znajo s pomočjo modela izdelati projekcijo bilance stanja

 • znajo analizirati strukturo bilance stanja in razloge za spremembe
 • INFORMACIJE O STANJU IN GIBANJU SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV

   

  - stalna in gibljiva sredstva

  - viri sredstev

  - bilanca stanja

  - bilančno ravnotežje

 • znajo pojasniti izvor prihodkov in odhodkov  

 • znajo s pomočjo modela sestaviti projekcijo izkaza uspeha

 • znajo analizirati strukturo prihodkov  in odhodkov

 • znajo analizirati razloge za dobiček ali izgubo v projekciji izkaza uspeha za lastno poslovno zamisel

 • znajo pojasniti kazalce uspešnosti poslovanja
 • INFORAMCIJE O POSLOVNO-IZIDNIH TOKOVIH

  - prihodki in odhodki

  - poslovni izid

  - izkaz uspeha

  - kazalci uspešnosti poslovanja

   

 • znajo sestaviti projekcijo gibanja denarnih tokov

 • znajo načrtovati potrebna finančna sredstva in sestaviti načrt odplačevanja posojil

       ali (po izbiri učitelja)

 • znajo pojasniti projekcijo finančnih tokov in

 • pojasniti povezanost projekcije finančnih tokov s projekcijo izkaza uspeha
 • INFORAMACIJE O DENARNIH TOKOVIH

   

  ali

   

  PROJEKCIJE FINANČNIH TOKOV

   

   

   

  - predračun gibanja denarnih sredstev

  - denarni tokovi - prejemki in izdatki

  - posojila in odplačevanja posojil

  - anuiteta (razdolžnine in obresti)

  - izkaz finančnih tokov

  - sestavine finančnih tokov


  Sklop C – ZBIRANJE POSLOVNIH INFORMACIJ  (35 ur)                                                     

  CILJI VSEBINE POJMI

            STORITVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ

  Dijak:

 • zna vzpostaviti  dostop do omrežja in 

 • zna vzpostaviti povezavo z oddaljenim računalnikom
 • Prijava na omrežje

  Prijava na oddaljen računalnik

 • uporabniško ime, geslo

 • PPP-dostop, terminalski dostop

 • Telnet, terminal oddaljenega računalnika, javni dostop, šifra, anonymous geslo
 • zna najti poslovne informacije za izbrano poslovno področje po knjižnicah in bazah podatkov oddaljenih računalnikov
 • Orientacija po knjižnicah in bazah

 • knjižnice, podatkovne baze, orientacija, INFOLINK, COBIS ipd.
 • najdene podatke zna uporabiti pri vrednotenju poslovnih zamisli oblikovanih pri predmetu PODJETNIŠTVO
 • Prenos in uporaba najdenih podatkov

 • prenos podatkov, tabela, graf ...
  • spozna prednosti elektronske pošte

 • zna pošiljati in sprejemati sporočila (med šolami, sošolci)

 • zna pripeti datoteko

 • zna prebrati pripeto datoteko

 • zna poslati elektronsko pošto več naslovnikom hkrati

 • zna navezovati "poslovne stike" z dijaki drugih sorodnih šol s pomočjo elektronske pošte

 •  

  Elektronska pošta

   

   

   

   

   

 • glava in vsebina sporočila,

 • naslovi, razvrščanje sporočil v elektronske mape, pripeta datoteka, CC, administrator elektronske pošte

   

   

 • spozna strukturo in namen elektronske konference

 • zna izbrati želeno elektronsko konferenco

 • zna prebirati prispevke v elektronski konferenci
 • Elektronske konference: Network News

   

   

 • konferenca, izbira konference, prispevek, newsgroup, subscribe,

 • unsubscribe
 • spozna  in razume pomen FTP-ja

 • zna listati po vsebini datotečnega sistema na oddaljenem računalniku

 • zna prenesti poslovne informacije drugim uporabnikom
 • Prenos datotek – storitev FTP – File Transfer Protocol

   

   

 • FTP, datotečni sistem,

 • ASCII in binarni prenos datotek

 • anonymous ftp
 •  

 • pozna koncept WWW

 • zna poiskati želeno domačo stran

 • zna uporabiti oz. shraniti sliko in besedilo na svoj računalnik
 •  

  Uporaba WWW

   

   

 • hipertekst, hipermedija, URL

 • količina informacij, navigacija, nabor znakov
  • zna izdelati preprosto spletno stran

 • zna pripraviti spletno stran za poslovno predstavitev skupinskega projekta v povezavi s predmetom podjetništvo
 •  

  Izdelava spletne strani

   

   

  povezave, kazalci, oblikovanje besedila, vključevanje slik, vključevanje tabel, ozadje, naslov, zvok

   

  • spozna način vključevanja spletne strani v svetovni splet

  Vpetanje spletne strani v Svetovni splet

  prenos datotek, ftp, ascii in binarni prenos datotek


   

  Sklop D – MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV POSLOVNIH INFORMACIJ  (35 ur)                                                       

  CILJI VSEBINE POJMI

  Dijaki:

   

 • razložijo pomen multimedijske predstavitve informacij

 • poznajo lastnosti dobre predstavitve
 •  

  multimedijske predstavitve informacij

   

   

 • sestavine, uvod, jedro, zaključek

 • vodilna, ključna stran

 • potek predstavitve

 • predstavitev
 • spoznajo orodja za izdelavo predstavitev

 • znajo se orientirati po uporabniškem vmesniku programa, ki ga uporabljajo za izdelavo predstavitev

 • znajo oblikovati besedilo posameznih ‘slik’ (slide)

 • znajo oblikovati tabelo in jo uporabiti na ‘sliki’

 • na ‘sliki’ znajo uporabiti že prej izdelano tabelo (preglednice)

 • v predstavitvi znajo uporabiti različne grafične elemente in formule

 • različne slike in drugo grafiko znajo poiskati v globalnem omrežju (Internet) in jih vključiti v predstavitev

 • znajo uporabiti že izdelan grafikon in ga vključiti v ‘sliko’

 • spoznajo in preizkusijo možnost uporabe gibljive slike v predstavitvi

 • znajo dodati opombe in pojasnila posameznim ‘slikam’

 • znajo dodati glavo in nogo k posameznim ‘slikam’
 • vsebinSKA priprava PredstavitvE

  POSLOVNIH INFORMACIJ

 • oblikovanje predstavitve, ‘slika’ – slide

 • besedilo, urejanje besedila

 • tabela, grafika, grafikon

 • opombe, glava, noga slike

 • shranjevanje grafičnih izdelkov

 • zgoščevanje

   


 •                                               

  CILJI VSEBINE POJMI
 • znajo izbrati in uporabiti ustrezno ozadje svoji predstavitvi

 • svojo predstavitev znajo barvno uskladiti ob upoštevanju psihologije barv

 • znajo uporabiti različne posebne efekte za prikazovanje posameznih ‘slik’

 • znajo uporabiti različne posebne efekte za prikazovanje besedila na posameznih ‘slikah’

 • znajo določiti čas trajanja posamezne ‘slike’

 • znajo izbrati in uporabiti ustrezno zvočno ozadje za svojo predstavitev in pri tem upoštevajo tudi psihologijo zvoka
 • oblikovna PRIPRAVA predstavitve

  POSLOVNIH INFORMACIJ

 • ozadje, barvna usklajenost

 • psihologija barv

 • psihologija zvoka

 • dinamika odvijanja

 • pripravijo program in uredijo vabilo na predstavitev poslovne zamisli

 • pripravijo in uredijo gradivo za udeležence predstavitve

 • izvedejo predstavitev lastne poslovne zamisli
 • Organizacija in izvedba predstavitvE lastne poslovne zamisli

 • program in vabila

 • gradiva

 • potek izvedbe


 • III.  SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  Dijaki pri pouku poslovne informatike najprej rešujejo praktične primere po navodilih učitelja, tako da utrjujejo pridobljena znanja iz računalništva in informatike in jih postopno dopolnjujejo z novimi spoznanji o možnostih uporabe programske opreme v povezavi s strokovnimi vsebinami. Učitelj pred vsako novo vajo kratko teoretično razloži strokovno vsebino, predstavi vajo in poda navodila za rešitev vaje. Med reševanjem vaje dijaki  samostojno spoznavajo različne možnosti rešitve in spoznajo tehnike priprave informacij za lastne poslovne zamisli. Pri delu uporabljajo vso razpoložljivo literaturo in programsko pomoč.

  Ko dijaki usvojijo temeljna znanja, rešujejo s pomočjo pripravljenih modelov in navodil učitelja lastne projektne naloge, ki so jih oblikovali  v projektni skupini pri predmetu podjetništvo ali pri drugih predmetih.

  Pri vsebinah sklopa A dijaki uporabljajo predvsem programska orodja za delo s preglednicami in se usposabljajo za pripravo predračunskih in obračunskih  poslovnih kalkulacij. Na podlagi izkušenj tega sklopa dijaki pripravijo predračunske kalkulacije za vrednotenje poslovnih zamisli in poslovnih načrtov za projektno skupino v katero so vključeni.

  Pri vsebinah sklopa B dijaki uporabljajo programska orodja za delo s preglednicami ali specializirana programska orodja. Za oblikovanje informacij uporabljajo različne vire informacij, na podlagi katerih oblikujejo želene poslovne izkaze. Sklop B je zahtevnejši od sklopa A, zato ga priporočamo dijakom, ki so motivirani za spoznavanje poslovno-informacijskih sistemov. Na podlagi izkušenj tega sklopa dijaki oblikujejo finančne izkaze za poslovno zamisel projektne skupine pri predmetu podjetništvo.

  Pri vsebinah sklopa C dijaki uporabljajo lokalna in globalna omrežja za zbiranje poslovnih informacij. Dijaki so pri delu samostojni, učitelj jih samo usmerja, tako da lahko dijak v največji možni meri razvija kreativne sposobnosti in spoznava široke možnosti uporabe sodobne tehnologije za zbiranje in posredovanje informacij v globalnih omrežjih. Sklop C je vsebinsko zahtevnejši in ga priporočamo dijakom, ki so motivirani za komuniciranje na daljavo, obvladujejo računalniško tehnologijo, obvladajo tuje jezike.

  Sklopa A in C izvaja šola v prvem polletju, sklopa B in D pa v drugem polletju. Dijaki, vključeni v sklopa A in C, zbrane informacije posredujejo članom projektne skupine, vključene v sklopa B in D, da jih uporabijo pri pripravi finančnih projekcij in pri oblikovanju predstavitev poslovnih zamisli.

  Pri vsebinah sklopa D dijaki uporabljajo programska orodja za grafično oblikovanje in druga večpredstavitvena (multimedijska) orodja za oblikovanje celostne predstavitve poslovnih zamisli. Dijake učitelj spodbuja k samostojnosti pri delu, jih usmerja, tako da lahko dijak v največji možni meri razvija kreativne sposobnosti in spoznava široke možnosti uporabe sodobne tehnologije za večpredstavitveno posredovanje informacij. Sklop D je vsebinsko zahtevnejši in ga priporočamo dijakom, ki radi delajo z najsodobnejšo programsko opremo in imajo razvite sposobnosti grafičnega in zvočnega oblikovanja poslovnih informacij. Dijaki, vključeni v sklop D, lahko pripravijo tudi multimedijsko predstavitev raziskovalnih nalog.

   

  IV.  OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje dijakov preverjamo z ocenjevanjem praktičnih izdelkov v obliki poročila ali predstavitve izdelka. Dijak za posamezni vsebinski sklop samostojno reši najmanj eno praktično nalogo po navodilih učitelja (poslovno kalkulacijo, predstavitev ali Internet povezave) in pripravi samostojni izdelek v obliki poročila, grafične predstavitve ali pisnega izdelka za  seminarsko, raziskovalno ali projektno nalogo. Dijak obvezno pripravi pisno poročilo ali predstavitev izdelka za posamezni vsebinski sklop.