GLASBA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

GIMNAZIJA

70 ur

Učni načrt je določil SSRSSI na 28. seji 13.5.1999.

 

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

III. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

VI. IZVEDBENI STANDARDI IN NORMATIVI

 

 

 I. OPREDELITEV PREDMETA

Glasba je del človekove stvarnosti, je pravica in potreba vsakogar, zato ji je v gimnazijskem programu dodeljen ustrezen delež. Dijakom odpira svoj svet vrednot, jim omogoča nadaljnji celostni glasbeni razvoj pri njenem izvajanju, ustvarjanju, poslušanju in poznavanju ter jih usmerja v njeno estetsko senzibilnost, kritično presojanje in vrednotenje. 

Predmet vsebuje selektivno, vendar celovito izbrane glasbene vsebine, ustrezajoče splošni in glasbeni inteligenci gimnazijskih srednješolcev, njihovemu človeškemu zorenju, samozavedanju in kritičnemu odnosu do življenja in sveta. Gimnazijci predstavljajo s svojim intelektualnim potencialom populacijo, ki bo v prihodnosti pomembno sooblikovala slovensko kulturno in širše družbeno življenje.

Glasba v gimnaziji naj dijakom omogoči, da se bodo izoblikovali v pretanjene glasbene poslušalce, ljubitelje in izvajalce. Za nekatere med njimi bo postala sestavni del življenja, saj z mnogimi svojimi razsežnostmi posega v širšo kulturo in se med vsemi najbolj povezuje z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Glasba je danes pomemben dejavnik dobrega počutja, mentalnega zdravja in človekove uspešnosti na vseh področjih.

Gimnazija naj postane prostor, od koder bodo glasbene vrednote kot del celovite kulture zapolnjevale slovenski intelektualni in emocionalni svet.

Gimnazija prevzema soodgovornost za slovensko glasbeno identiteto in za njeno vpetost v srednjeevropsko glasbeno tradicijo.

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1.     CILJI PREDMETA

 

1. 1. SPLOŠNI CILJI


 

1. 2. OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN VSEBINE

1.  Dijaki poslušajo in spoznajo izbor skladb iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice, njihove ustvarjalce in poustvarjalce

   

CILJI IN DEJAVNOSTI

VSEBINE

UMETNIŠKE SPODBUDE

 

Povezave

1.1. Razvijajo sposobnosti         pozornega in zbranega poslušanja glasbe.

 

Zvočni pojavi

Dojemanje zvokov in glasbe

 

Glasba kot doživljanje in glasba kot zvočna kulisa

 • Lebič: Glasba za gimnazije

 • Lebič - Loparnik: Osnove glasbene umetnosti (zvočni primeri)


 • Lasten izbor

 • Različni zvoki

 • akustika

  fiziologija


  psihologija

  1.2. Izražajo doživetja glasbenih vsebin.

   

  Glasba in besedno sporočanje

  Glasba in likovni izraz

  Glasba in gibno-plesni izraz

 • Besede skladateljev in književnikov o glasbi

 • Glasbeni motivi v likovni umetnosti


 • Glasba in ples
 • književnost


  likovnost

  ples

  1.3. Prepoznavajo izvajalska sredstva in sestave.

   

  Pevski glasovi

  Glasbila
  Vokalne in instrumentalne zasedbe

 • Zvočni posnetki vokalne glasbe

 • Zvočni posnetki inštrumentov in instrumentalnih zasedb

 •  

   

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  1.4. Razlikujejo izrazne elemente.

  Zvok - tišina

  Melodija, ritem, sozvočja

 • Lebič - Loparnik: Osnove glasbene umetnosti (zvočni primeri)

 • Lasten izbor
 •  

  1.5. Prepoznavajo glasbene oblike.

  Enostavčne in večstavčne glasbene oblike

 • Zvočni pregled pomembnejših glasbenih oblik

 • slovenščina
  tuji jeziki

  1.6. Razširjajo znanje o razvoju svetovne in slovenske glasbene umetnosti.

   

  Stilna obdobja

   

   

 • Izbor tujih in slovenskih skladb po obdobjih

 • zgodovina
  književnost
  zgodovina
  likovne umetnosti

  1.7. Vrednotijo glasbo XX. stoletja in se uzaveščajo za pluralizem stilov, zvrsti in žanrov.

  Podoba sodobne glasbe

  Od  jazza do popa

  Zabavna in plesna glasba

 • Izbor skladb iz sodobne tuje in domače glasbene literature

 • sociologija

  estetika

  ples

   

  2. Dijaki pojejo domače in tuje skladbe

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  2.1. Razvijajo interes za pevsko kulturo in jo vrednotijo.

  Pomen petja za človekovo psihično in fizično počutje

  Petje in harmonija sožitja

  Od enoglasja do večglasja - harmonski posluh

 • Enoglasne, dvoglasne in večglasne pesmi

 • Pesmi ob spremljavi glasbil

 • Teme iz instrumentalne literature
 •  

  besedne vsebine in povezave z drugimi področji

  2.2. Razvijajo pozitiven odnos do slovenske pevske tradicije.

   

  Pomen petja in pesmi za  slovensko identiteto

  Ljudske pesmi slovenskih pokrajin

 • Izbor slovenskih ljudskih in umetnih pesmi

 • Izbor slovenskih ljudskih po pokrajinah

 • geografija

  2.3. Spoznavajo osnove zdravega in estetskega petja.

  Območja pevskega diha in oblikovanja glasu

 • Ob izboru pesmi

 • fiziologija

   

  3. Dijaki izvajajo instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  3.1. Igrajo instrumentalne skladbe.

  Nove zvočne barve

 • Izbor primerov iz instrumentalnih zbirk

 •  

  3.2. Spremljajo petje z inštrumenti.

  Orffova glasbila

   

   

  3.3. Obvladajo tehniko igranja inštrumentov.

  Elektronska glasbila

   

   

   

  4. Dijaki izvajano glasbo poustvarjajo

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  4.1. Interpretirajo vokalna in instrumentalna dela po zapisu in osebnem doživetju.

  Interpretacijske oznake: tempo, dinamika, agogika, izraznost

 • Povezava s programom petja in instrumentalne igre

 •  

  4.2. Vrednotijo in ocenjujejoosebne izvedbe in izvedbe drugih.

   

   

   

  slovenščina

   

  5.  Dijaki ustvarjajo glasbene vsebine

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  5.1. Raziskujejo, izbirajo in kombinirajo zvoke.

  Zvočni eksperiment

 • Vinko Globokar: Individuum collectivum

 • akustika

  5.2. Razvijajo melodične in ritmične ideje.

  Ritmično in melodično oblikovanje

  Oblikovni deli in celote

   

   

  5.3. Improvizirajo.

   

   

   

  5.4. Ustvarjajo melodije na dano besedilo.

   

   

  književnost

  5.5. Oblikujejo spremljave in priredbe.

   

   

   

  5.6. Ustvarjajo pesemske in druge enostavne oblike.

   

   

   

   

  6.   Dijaki po interesih ustvarjalno izražajo glasbena doživetja in predstave v drugih izraznih medijih

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  6.1. Ubesedijo doživetja in   predstave glasbenih vsebin.

  Doživljajsko ubesedovanje

  Kritični opis

 • Misli o glasbi

 • slovenščina

  6.2. Izražajo potek glasbe ali jo celostno predstavijo na likovni način.

  Likovni simboli ob glasbi

  Celostni likovni izraz glasbene vsebine

 • Zvočni primeri iz glasbene umetnosti v povezavi z likovno umetnostjo

 • likovnost

  6.3. Izražajo glasbo z gibanjem ali s plesom..

  Izrazno gibanje

  Ples

 • Zvočni primeri iz glasbene umetnosti v povezavi s plesno umetnostjo
 • ritmika

  ples

   

  7.   Dijaki poglabljajo vedenja o glasbeni umetnosti in kulturi

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  7.1. Spremljajo glasbene dogodke.

  Šolska in zunajšolska glasbena kultura

 • Koncertni in glasbenogledališki programi
 • glasbeno življenje v okolju

  7.2. Zavedajo se vpliva medijev in možnosti manipulacije.

  Glasba in tehnika - dobre in slabe strani

  Vrste zvočnih posnetkov

  Glasba na radiu in televiziji

 • Nove zvočne izdaje

   

 • Glasbeni programi v medijih

 • okoljska vzgoja - zvočna ekologija


  tehnologija

  7.3. Razumejo in uporabljajo koncertne liste, programe, napovedi in komentarje.

  Programi kulturnih prireditev in aktualni glasbeni dogodki

   

   

  7.4.    Poznajo in uporabljajo temeljne vire o glasbi.

  Priročna glasbena knjižnica

   

  knjižnična informacijska znanja

   

  8.   Dijaki povezujejo glasbo z drugimi predmeti in področji

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  8.1. Razumejo zgodovinsko in sociološko soodvisnost glasbene kulture.

   

 • Program poslušanja in izvajanja glasbe
 • zgodovina

  sociologija

  8.2. Poznajo glasbene značilnosti slovenskih pokrajin in drugih geografskih okolij.

  Vsebinske in oblikovne značilnosti

 • Program slovenskih in tujih pesmi ter skladb

 • geografija

  8.3. Razumejo glasbo kot akustični fenomen.

  Zvočne prvine in sredstva

   

  fizika (akustika)

  8.4. Odkrivajo povezave s poezijo, drugimi književnimi zvrstmi ter vsebine iz narave in zgodovine.

  Pesemska literatura

  Programska glasba

   

  književnost

  zgodovina

  geografija

  8.5. Spoznavajo povezavo glasbe z drugimi umetnostnimi zvrstmi.

   

  Glasba in gledališče - oblike
  Glasba in ples - oblike
  Glasba in film
  Glasba in video
  Glasba in likovna umetnost

 • Izbor zvočnih primerov iz oper,

  musicalov, operet, baleta,
  filmske in video glasbe
  Glasba v likovnih umetninah
 • književnost


  likovnost

   

  9.   Dijaki poznajo sodobno glasbeno tehnologijo

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  9.1. Spoznavajo elektronske inštrumente.

  Elektronski inštrumenti

  Elektronski studio

  Elektronska glasba

 • Primeri skladb

 • tehnologija

  9.2. Spoznavajo računalniške programe za glasbo.

  Glasbeni računalniški sistem in oblikovanje zvokov

 • Programska oprema, CD romi

   

 • računalništvo

  9.3. Snemajo svojo glasbo.

  AV sredstva

  Računalnik

   

   

  9.4. Oblikujejo zbirko zvočnih posnetkov.

   

 • Program umetniških del

 • knjižnična informacijska znanja

   

  10. Dijaki se z raziskovanjem navajajo na samostojno študijsko delo

  CILJI IN DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  UMETNIŠKE SPODBUDE

   

  Povezave

  10.1. Raziskujejo.

   

  Raziskovalne naloge

  Ocene

   

   

   

   


  2. STANDARDI ZNANJ

  Dijaki po izpeljanem programu:

 • poznajo repertoar skladb, ki predstavljajo izhodišče za aktivno poslušanje koncertnih sporedov in zvočnih posnetkov;

 • razlikujejo skladbe temeljnih slogov, zvrsti, žanrov, oblik in vsebin;

 • poznajo temeljne informacije o glasbenih ustvarjalcih in poustvarjalcih ter glasbenoizraznih elementih in sredstvih;

 • v skladu s svojimi individualnimi zmožnostmi in interesi obvladajo spored pesmi ali instrumentalnih vsebin;

 • v skladu s svojimi zmožnostmi in nagnjenji uresničijo predložene ustvarjalne naloge.

   

  III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  V gimnazijah se glasba izvaja v prvem letniku v obsegu 70 ur (glej predmetnik). Izbirni predmet se izvaja v obsegu 210 ur v naslednjih letnikih in se zaključi z maturo.

  Izvedba učnega načrta mora upoštevati dijakov razvoj, dejavnosti temeljnih področij glasbene kulture in višje kognitivne ter afektivne cilje. Učitelj vodi učni proces tako, da zaokroža vertikalo splošne glasbene vzgoje, ki se za večino dijakov zaključuje v začetnih letnikih gimnazije, in pripravlja osnovo za glasbeno življenje zunaj šolskih institucij. Obenem odpira možnosti za vključitev v izbirni predmet, ki vodi do mature.

  Bogat in zahteven program zahteva od učitelja skrbno načrtovane in izpeljane ure, ki so po svoji strukturi kompozicije glasbenih dejavnosti z jasno zastavljenimi cilji. Pojem kompozicija je v glasbi mišljen kot ustvarjalnost. To pomeni, da učitelj logično umešča in kombinira dejavnosti v posamezni enoti in jih izpeljuje skladno z vsebinami. Spremenjena komunikacija v glasbenem jeziku in ustvarjalnost sta dejavnika, ki dijakom - poleg glasbenih izkušenj in znanj - prinašata potrebno duševno sprostitev.

  Učitelj oblikuje posamezne učne enote tako, da smiselno povezuje posamezne dejavnosti, ki jih nakazujejo uvodni operativni cilji v zaokrožene vsebinske celote. Učni načrt torej ne nakazuje zaporedja snovi, temveč izhodišča za kreativno povezovanje ciljev, dejavnosti in vsebin.

   

  POSLUŠANJE GLASBE

  Ta temeljna dejavnost razvija sposobnost doživljajsko-analitične zaznave in vrednotenja. V ospredju je doživljanje, ki povečuje zbranost in pozornost, torej daljši čas vztrajanja v glasbeni vsebini. Učitelj doživljanje in spoznavanje glasbe intenzivira z različnimi spodbudami in oblikami motivacij, tako da dijaki:

 • spremljajo skladbe ali njene dele po prirejeni partituri;

 • pevsko spoznavajo značilne teme, melodije in jih ob poslušanju prepoznavajo;

 • razumejo programsko vsebino skladbe;

 • s posameznimi besedami ali grafičnimi liki beležijo potek skladbe;

 • primerjajo zvočne predstave posameznih delov skladbe;

 • ustvarjalno ubesedujejo ali upodabljajo celostno glasbeno vsebino;

 • gibno-plesno izražajo glasbeno doživetje in zaznavo zvočnih značilnosti.

   

  Naštete možnosti so naravnane v ustvarjalnost, obenem so izhodišča za analizo doživetij in izrazno-oblikovnih parametrov v skladbi. Pri analizi se omejimo na temeljne podatke, ki poslušalcu pomagajo razumeti glasbeno delo in napovedi v zvezi z njim (glasbena oblika, izvajalska sredstva, zasedba). Pri tem gre za poglobitev znanih pojmov. Posebno pozornost na tej stopnji posvečamo vrednotenju glasbenega dela, njegovi izvedbi ter glasbeni zaznavi in doživljanju. Dijake spodbujamo in vodimo v kritično razpravo, primerjavo, ocenjevanje in pojmovanje umetniško vrednega. Ob tem odkrivajo bogato zakladnico glasbene literature.

   

  IZVAJANJE GLASBE

  Izvajanje glasbe vključuje petje in igranje na glasbila.

  Petje

  Petje je elementarni način človekovega individualnega in skupinskega glasbenega izražanja. V gimnazijskih razredih bo zaživelo, če učitelj predvidi ustrezno literaturo in način izvedbe, ki bosta spodbudila doživetje.

  Pomembno je, da učitelj preprečuje nelagodnost, ki je značilna za to stopnjo mladostnikovega razvoja, ter spodbuja sproščenost in samozavest. V posameznih primerih je priporočljivo, da začnemo s pevsko skupino, ki jo drugi dijaki spremljajo z glasbili ali pozorno poslušajo ter vrednotijo. Zaposlitve jih socializirajo in pripeljejo do tega, da se v skupino vključijo tudi drugi.

  Pesemsko literaturo izbiramo premišljeno. V ospredju niso samo analitične komponente učne ure, temveč tudi mladostnikovi interesi in njegove pevske zmožnosti. Besedila naj imajo umetniško ali sporočilno vrednost. Glasbeni del pesmi preverimo glede na izvedbene sposobnosti dijakov. Tako kot z dijaki vrednotimo program poslušanja, ocenjujemo tudi izbrano pesemsko gradivo. Vrednotimo pa tudi vsakokratno izvedbo pesmi in zlasti kakovost poustvarjanja, se pravi, kako smo pesem doživeli in interpretirali.

  Pesmi izvajamo po kombinirani metodi imitacije in dela z notnim zapisom. Ob tem po potrebi obnovimo posamezne teoretične pojme in znanja v obsegu, ustreznem za splošno orientacijo v vokalni glasbi. Vključujemo potrebne vaje za upevanje, ki širijo glasovni obseg in prispevajo h kakovostnejši pevski izvedbi, posredno pa tudi k izboljšanju govora.

   

  Igranje na glasbila 

  Orffov instrumentarij ne zahteva posebnih predznanj in tehnično-izvajalskih spretnosti. Če so v razredu dijaki, ki igrajo tudi na druga glasbila (klasična, elektronska), jih vključimo v igro. Z inštrumenti spremljamo predvsem petje, izvajamo pa lahko tudi kakšno instrumentalno partituro.

  Za igranje na inštrumente uporabljamo tudi ostinatno in bordunsko tehniko, ki s ponavljanjem ritmičnega ali melodičnega vzorca ne obremenjuje spomina in orientacije na inštrumentu ali v zapisu, v skupnem muziciranju pa zaradi komplementarnosti in zvočne barvitosti učinkuje bogato.

   

  USTVARJALNOST

  Ustvarjalnost je nepogrešljiva dejavnost sleherne umetnosti, v šolski praksi pa nepogrešljiva metoda učenja. Nekaj njenih oblik je že navedenih v poglavju Poslušanje in izvajanje. Tako dijaki:

 • ustvarjalno izražajo svoja glasbena doživetja in zaznave v drugih medijih (z besedo, likovno ali gibno-plesno);

 • oblikujejo spremljave in druge glasbene vsebine;

 • poustvarjajo izbor vokalnih, instrumentalnih in vokalno-instrumetalnih skladb.

  Dijaki s svojo kreativnostjo poglabljajo in spoznavajo pomembnejše glasbenoteoretične ter oblikovne pojme in zakonitosti. Predvsem pa sproščajo svoje glasbene ideje ter se v skupnem oblikovanju in izvajanju socializirajo. S tega zornega kota vrednotijo svoje dosežke.

   

  Povzetek dosežkov

  Sleherna enota skozi povezavo (kompozicijo) glasbenih dejavnosti odkriva dijakom izbrano glasbeno literaturo, njene ustvarjalce in izrazno-oblikovne značilnosti.

  Izvedbene dejavnosti podpirajo razvoj glasbenih spretnosti - psihomotorike in glasbenih sposobnosti, zlasti višjega reda, kamor sodita posluh za sozvočja in sposobnost estetskega oblikovanja. Višji kognitivni cilji z razvitostjo posluha (ritmični, melodični, harmonski) prispevajo k specifičnemu glasbenemu mišljenju - glasbeni inteligenci.

  Nove izkušnje se porajajo skozi vrednotenje  in uzaveščanje glasbe kot človekove kulturne potrebe v vseh obdobjih in okoljih. Kritično presojamo  položaj glasbene umetnosti v dobi postindustrijske družbe in proces estetizacije, ki se širi v produkcijo potrošniških dobrin in popularno kulturo.

  Ob dejavnostih razširjamo spoznanja o povezavi glasbe z drugimi umetnostnimi zvrstmi in znanostjo, katere dosežki omogočajo sodobno glasbeno tehnologijo.

   

  MEDPREDMETNE POVEZAVE

  Dejavnosti in vsebine glasbene umetnosti so povezane z naslednjimi področji:

 • vokalna glasba z materinščino in tujimi jeziki,

 • programska glasba s književnimi, likovnimi in družbenimi vsebinami,

 • stilna obdobja s splošnim zgodovinskim razvojem in umetnostno zgodovino,

 • glasbene vsebine z geografskimi okolji,

 • glasbeni izrazni elementi in sredstva z akustiko in biologijo,

 • elektronska glasba s fiziko in računalništvom,

 • zvočna kvaliteta z ekologijo,

 • glasbena umetnost s sociologijo in filozofijo,

 • glasbena percepcija, recepcija in ustvarjalnost s psihologijo,

 • glasbena umetnost z likovno umetnostjo in likovnim snovanjem,

 • glasba z gibno-plesnim izražanjem,

 • glasba z dramsko in filmsko umetnostjo,

 • glasbena literatura s knjižničnimi in informacijskimi znanji.

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

  Oblike ocenjevanja znanja dijakov morajo biti v skladu s pravilnikom o ocenjevanju.

  Učitelj preverja znanje dijakov s preverjanjem posameznika v skupini. Preverjanje je kompleksno in sprotno, saj gre za učiteljevo opazovanje učenčevih dosežkov, ki se kažejo v njegovem odzivanju na dejavnosti aktivnega poslušanja, na interes za posamezne dejavnosti, za aktivno sodelovanje, sposobnost komuniciranja in kreativnost. Obenem se preverja elementarno razumevanje in uporaba glasbenega besednjaka. Preverjanje znanja ima velik pomen, preden učitelj znanje tudi oceni. Zato mora učitelj poznati taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev in metodologijo preverjanja znanja. Učitelj našteto preoblikuje v določeno šolsko oceno.

  Oblike preverjanja in ocenjevanja, primerne za predmet glasba, so naslednje: nastop, seminarska naloga, izdelek, ustno preverjanje, testi poslušanja glasbe. Ocenjevanje je pomembno še posebej za tiste dijake, ki se bodo odločili za izbirni predmet glasbena umetnost. Ocenjevanje ne pomeni selektivnost, ampak usmerjanje. Za kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanja mora učitelj upoštevati strokovna in didaktična znanja, različne načine, individualne posebnosti dijakov, doslednost, objektivnost, strpnost, načrtnost in javnost ocenjevanja.

  Ker je preverjanje in ocenjevanje zelo zahtevno delo, zahteva od učitelja veliko znanja ne le iz stroke, ampak tudi iz didaktike in psihologije. Ker vsebina in način preverjanja vpliva na to, kaj, koliko in kako se bodo učenci učili, moramo biti ob tem delu še posebej skrbni. Znanje ne sme biti vrednoteno le na ravni reprodukcije, ampak tudi razumevanja in uporabe. Učitelj s preverjanjem in ocenjevanjem pridobiva povratno informacijo o vrednotah in stališčih učencev (odnos do glasbe, spoštovanje različnosti) ter vpliva nanje.

  Temeljni del ocene je sprejemanje in poznavanje glasbenih del.

   

  V. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

  (kadrovski pogoji)

  Predmet posreduje profesor glasbe; lahko pa tudi muzikolog z dokazili o opravljenih pedagoških predmetih (s poudarkom na specialni didaktiki) in z znanji iz zborovstva.

   

  VI. IZVEDBENI STANDARDI IN NORMATIVI

  Pouk mora potekati v primerno velikem, zračnem in zvočno izoliranem prostoru. Učilnica mora biti opremljena:

 • z AV sredstvi (CD, snemalne naprave, TV, video),

 • z računalnikom in primerno programsko opremo,

 • z LCD projektorjem,

 • z grafoskopom,

 • s klavirjem (pianino, klavinova, klaviature),

 • z Orffovimi inštrumenti,

 • s kitaro, elektično kitaro, tolkali,

 • s praktikabli,

 • z glasbeno literaturo (knjižna in zvočna),

 • s platnom in možnostjo zatemnitve.

   

  Literatura za dijake

  Lebič, L.: Glasba za gimnazije (zvočna gradiva na CD ploščah). Ljubljana: DZS. 1998.

  Lebič, L. / Loparnik, B.: Osnove glasbene umetnosti (priročnik in zvočna gradiva na avdio kasetah). Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991.

   

  Literatura za izvajalce

  Pahlen, K.: Poslušam in razumem glasbo. Ljubljana: Univerzum. 1979.

  Vrbančič, I.: Svet glasbe. Ljubljana: DZS. 1989.

  Rijavec, A.: Slovenska glasbena dela. Ljubljana: DZS. 1979.

  Kuret, P.: Besede skladateljev. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1985.

  Križnar, F. /  Pinter: Sodobni slovenski skladatelji. Ljubljana: Prešernova družba Vrba. 1997.

  Kovačevič, K.: Glasba, Glasbeniki . Ljubljana: Cankarjeva založba. 1977, 1988.

  Ewen, D.: Enciklopedija glasbenih umetnin 1, 2. Ljubljana: DZS. 1973.

  Samec, S.: Operne zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1996.

  Ukmar, V.: Glasba v preteklosti. Ljubljana: DZS. 1972.

  Amalietti, P.: Zgodbe o jazzu. Ljubljana: DZS. 1986.

  Mojstri klasične glasbe in njihova dela. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994.

  Glasba v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 1995, 1996, 1997, 1998.

  Oblak, B.: Pesmi sveta. Ljubljana: DZS. 1995.

  Terseglav, et al: Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: SAZU.

  Kumer, Z.: Pesem slovenske dežele.  Maribor: Založba Obzorja. 1975.

  Gobec, M.: Ljudske in ponarodele s klavirjem. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 1998.

  Kalan, P.: Skladbe za Orffov instrumentarij. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 1997.

  Roselnstengel, A.: Ritmi modrosti. Ljubljana: Glasbena mladina ljubljanska. 1992.

  Ramovš, M.: Plesno izročilo na Slovenskem 1, 2. Ljubljana: Kres. 1992, 1995.

  Orff, C.: Schulwerk. Mainz: Schott. 1985.

  Žvar, D.: Kako naj pojejo otroci. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2001.

  Verovnik, I.: Uporaba računalnika pri uporabi zvočnih pojavov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2001.

  Ajtnik, M.: Izzivi poslušanja glasbe. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2001.

   

  Viri

  The Education (National Curriculum) Attainment Target and Programmes of Study in Music (England). Department Education and Sciente. 1992.

  The Development of Education 1994 - 1996. National Report of Finland. National Board of Education. 1996.

  Finnish musical Education. Finnish features. University of Helsinki. Published by the Ministry for Foreign Affairs. Department for Culture. 1995.

  Curriculum Guidelines for Compulsory Education in Norway. The Ministry of Education and Research. 1990.

  Live Music for All. Young People Included. Ministry of Culture. Ministry of Church. Education and research in Norway. ISME Report. 1996.

  National Core Curriculum. Ministry of Culture and Education. 1996.

  Lehrplan-Service. Musikerziehung, Chor / Chorgesang, Spielmusik, Instrumentalmusik. Wien: Österreichischer Bundesverlag. 1989.

  Curriculum and Assessment in Scotland National. Expressive Arts: Music. The Scottish Office Education Department. 1992.