PSIHOLOGIJA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

GIMNAZIJA

280 ur

Učni načrt je določil SSRSSI na 14. seji 26.3.1998.

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA                                                                                                    

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ                                               

1. Cilji predmeta

1.1 Splošni cilji predmeta                                               

1.2 Operativni cilji predmeta                                              

2. Standardi znanj                                                                          

III. SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE           

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA                  

V. LITERATURA IN VIRI                                                                       

VI. KATALOG ZNANJ                                                                                                                        

 

I. OPREDELITEV IN OPIS PREDMETA

Psihologija je splošnoizobraževalni predmet, ki zajema temeljna, poglobljena in razširjena znanstvena spoznanja o človekovi duševnosti, osebnosti, obnašanju in družbenem delovanju. Predmet vključuje seznanjanje z osnovnimi metodami psihološkega proučevanja in raziskovanja in uvaja uporabo teh metod. Vključuje tudi povezovanje in primerjanje psiholoških spoznanj z ustreznimi spoznanji na drugih znanstvenih področjih.

Predmet posreduje tista spoznanja, ki so temelj za nadgradnjo študija psihologije v visokošolskih programih, ki vključujejo psihologijo.

Temeljni namen predmeta je posredovanje celostnega psihološkega pogleda na človeka in na njegovo življenje v družbi kot sestavino splošne izobrazbe posameznika v sodobnem svetu. Posebej omogoča predmet uporabo psiholoških spoznanj v življenju posameznika in njegovih odnosih z drugimi.

Predmet se v gimnazijskem programu izvaja v 2. ali 3. letniku v obsegu 70 ur. V okviru priprave na maturo se predmet izvaja v 4. letniku v obsegu 210 ur, od tega je 70 ur namenjenih dijakovi individualni pripravi maturitetne seminarske naloge.

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1. CILJI PREDMETA

1.1 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

 

1.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA

 

CILJI

VSEBINE

POJMI

POVEZAVE

 

PREDMET IN METODE PSIHOLOGIJE

15 ur

Opredeli pojem psihologija in pojem duševnost; razčleni duševne pojave (procese, lastnosti in stanja).

Opredelitev psihologije

psihologija; duševnost, duševni pojavi (procesi, lastnosti, stanja)

filozofija, sociologija, pedagogika, biologija

Razmeji psihologijo od drugih znanosti.

 

naravoslovne, družboslovne in humanistične znanosti

 

Opredeli in razlikuje pojme: doživljanje, obnašanje, osebnost; razlikuje zavestne in nezavedne duševne pojave.

Predmet in cilji psihologije

doživljanje, obnašanje, osebnost; zavestna in nezavedna duševnost

motivacija (nezavedni motivi); osebnost (teorije osebnosti).

Navede in pojasni glavne cilje proučevanja duševnosti.

 

opisovanje, razlaga, napoved, spreminjanje

 

 

Razlikuje med pridobivanjem in uporabo psiholoških spoznanj.

Psihološke panoge

psihološke panoge (discipline)

metode psihologije, učenje, osebnostna

Opredeli in razlikuje glavne psihološke panoge.

 

teoretske in uporabne panoge

zrelost in motnje

sociologija,

Opredeli poklic psihologa in ga razlikuje od podobnih poklicev (psihiater, pedagog).

Oceni pomen poznavanja psihologije za razumevanje sebe in drugih.

 

 

biologija

 

Razlikuje med znanstvenim in neznanstvenim pojmovanjem duševnosti.

 

Razvoj

psihologije

 

filozofija

 

 

Opiše začetke znanstvene psihologije. Razčleni in primerja glavne smeri v psihologiji.

 

psihoanaliza, behaviorizem, kognitivna psihologija, humanistična psihologija

 

Opiše začetke znanstvene psihologije v Sloveniji.

 

Psihologija v Sloveniji

 

 

Opredeli in s konkretnimi primeri ponazori opazovanje in spraševanje, ekstraspekcijo in introspekcijo.

Metode psihologije

opazovanje, spraševanje; introspekcija, ekstraspekcija

osebnost (sposobnosti, osebnostne lastnosti);

posameznik in družba (stališča,

Opiše psihološki test in ga razlikuje od drugih testov. Oceni pomanjkljivosti vsakdanjega opazovanja in časopisnih testov.

Kritično presodi uporabo psiholoških testov (npr. omejitve in etični vidiki testiranja).

Opiše intervju, anketo, vprašalnik in sociometrično tehniko ter oceni njihovo uporabnost; razlikuje zbiranje in obdelavo podatkov.

 

test

intervju, anketa, vprašalnik;

sociometrična tehnika

 

 

 

prepričanja, panoge psihologije;.

drugi družbeni predmeti (npr. sociološke vsebine); matematika

Opiše metodo eksperimenta in navede konkreten primer. Presodi prednosti in pomanjkljivosti eksperimenta.

 

eksperiment

 

 

Opredeli in na primerih pojasni razlagalne metod.

 

definicija, klasifikacija, interpretacija

 

Opredeli pojma populacija in vzorec (na konkretnem primeru); razloži reprezentativnost vzorca;  pojasni normalno distribucijo; prikaže podatke; rangira podatke, izračuna odstotke, aritmetično sredino in modus; razlikuje in primerja srednje vrednosti in pojasni razpršenost. Pojasni pojem korelacije in ga ilustrira na zgledu

Zbiranje in statistična obdelava podatkov

 

populacija, vzorec; histogram, poligon; normalna distribucija; odstotki, proporci, aritmetična sredina, mediana, modus, razpršenost, korelacija

matematika (matematične osnove statistike - pojem povprečja)

 

 

TEMELJI DUŠEVNEGA DELOVANJA

5 ur

 

Opredeli in razloži pojem dednosti; oceni vpliv dednosti na posamezne lastnosti (raziskave dvojčkov).

Organska podlaga duševnosti in dednosti

dednost

Osebnost (razvoj osebnosti, osebnostne poteze), sposobnosti

Opiše sestavo in pojasni delovanje živčnega sistema.

 

živčni sistem: centralno živčevje (možgani), periferno in avtonomno živčevje

Biologija (somatologija in genetika)

Opiše sestavo in pojasni delovanje nevrona (živčni prenos), funkcijo možganske skorje, hemisferno specializacijo.

 

nevroni, živčni prenos; možganska skorja, hemisferna specializacija; vzburjenost možganske skorje

 

Pojasni pojem okolja; opiše vplive okolja in presodi pomen okolja za razvoj posameznika.

Okolje

naravno in socialno

osebnost (razvoj osebnosti); učenje;

posameznik v družbenem okolju

biologija z ekologijo, sociologija

 

Pojasni pojem samodejavnosti.

Presodi pomen samodejavnosti (odločitev) v življenju posameznika.

Razloži in s primerom ponazori interakcijo med temeljnimi dejavniki.

Samodejavnost

samodejavnost; odločanje

interakcija med dednostjo, okoljem in samodejavnostjo

osebnost (razvoj); zavestna motivacija (volja),

učenje

filozofija

Presodi relativno odvisnost psihičnih lastnosti od temeljnih dejavnikov.

 

 

 

Opiše in na zgledu pojasni proces odločanja.

 

faze odločanja (zamisel, namera, odločitev, izvedba)

 

 

ČUSTVA

 11 ur

 

 

 

 

 

 

Opredeli pojem čustvo, razlikuje doživljanje in izražanje čustev, razčleni in na primerih pojasni funkcije čustvovanja; presodi  pomen čustev za človekovo življenje.

Čustva in njihov pomen

Čustvo - emocija, doživljanje in izražanje, funkcije (vrednostna, prilagoditvena, usmerjevalna, obrambna ...)

možganski centri, spoznavanje, temperament

biologija (vegetativno živčevje)

Opredeli značilnosti čustev in jih ponazori z zgledi; opiše in razlikuje osnovna čustva; razlikuje čustva po različnih kriterijih (sestavljenost, jakost, trajanje).

Značilnosti in vrste čustev

 

vrednostna, jakostna, aktivnostna komponenta; strah, jeza, veselje, žalost, ljubezen; enostavna in kompleksna čustva; bipolarnost; afekti, razpoloženja

spoznavanje (zaznava, učenje, motivacija, socialno vedenje);

posameznik in družbeno okolje (stališča, vrednote, predsodki); struktura osebnosti; temperament; tipologije

Prepoznava izražanje osnovnih čustev.

Presodi pomen izražanja čustev v medosebnem sporazumevanju.

Izražanje in zaznavanje čustev, fiziološke spremembe pri čustvovanju

obrazni izrazi, telesna drža in kretnje; glasovne spremembe

temperament; posameznik v družbenem okolju; učinki množičnih medijev; motnje

osebnosti in psihosomatska obolenja;

Navede in razloži fiziološke spremembe pri čustvovanju.

Pojasni nevrološke osnove čustvovanja; opiše načine merjenja fizioloških odzivov pri čustvenem vzburjenju; Presodi pomen sprostitvenih tehnik.

Opiše medkulturne razlike v izražanju čustev in jih ponazori z zgledi.

 

fiziološke spremembe

čustveni centri v možganih; detektor laži; sprostitvene tehnike (avtogeni trening, biološka povratna zveza ...)

 

 

 

spoznavni procesi; možganski centri.

sociologija, biologija, obvezne izbirne vsebine

Razčleni in opiše značilnosti čustvene zrelosti.

Razvoj, zrelost in motnje čustvovanja

čustvena zrelost: ustreznost, kontrola, kompleksnost

učenje, mišljenje (prikrajšanost, spretnosti obvladovanja

Opiše razvoj čustev. Oceni vlogo učenja in zorenja v čustvenem razvoju

Navede pogostejše čustvene in psihosomatske motnje

Razloži dejavnike in življenjske situacije, ki vplivajo na čustvene motnje

 

razvoj čustev: učenje čustev (pogojevanje, posnemanje), zorenje

zgodnja čustvena deprivacija; čustvene in psihosomatske motnje

 

 

stresa); motnje osebnosti (nevroze, psihoze, osebnostne motnje); temperament

 

MOTIVACIJA

14 ur

 

 

 

 

Opredeli pojem potrebe, motiva in cilja. Razlikuje med fiziološkimi in psihosocialnimi motivi ter navede konkretne primere. Razlikuje med zavestnimi motivi (voljo) in nezavednimi motivi.

Motivi in potrebe

potreba, motiv, cilj; vrste motivov (fiziološki, psihosocialni, zavesntni /volja/, nezavedni)

 

osebnostna dinamika, interesi, vrednote, stališča, teorije osebnosti, samodejavnost

biologija, podjetništvo

Razlikuje in na zgledu pojasni homeostatično in progresivno zadovoljevanje potreb.

 

zadovoljevanje motivov in potreb (nagonsko -socializirano, homeostatično, progresivno)

 

Razloži in aplicira hierarhijo motivov na zgledu iz vsakdanjega življenja.

Razvoj in hierarhija motivov

 

hierarhija motivov po Maslowu in razvoj motivacije

teorije osebnosti (Maslow)

Pojasni pojem valence motiva in navede primere. Razlikuje med motivacijo potiskanja in motivacijo privlačnosti

Odnos med čustvi in motivi

valenca motiva

čustvovanje in osebnostna dinamika

Razlikuje in na primerih pojasni zunanjo in notranjo motivacijo

Presodi pomen čustev in motivov za človekovo delovanje (učenje, delo,...)

Pojasni pojma nivo aspiracije in  storilnostna motivacija in presodi njun pomen za učenje in delo

 

Pomen čustev in motivov za učenje in delo

zunanja in notranja motivacija; interesi

 

nivo aspiracije, storilnostna motivacija

 

 

učenje in razvoj osebnosti

podjetništvo

 

ZAZNAVANJE

9 ur

 

 

 

 

Opredeli osnovne pojme;

razlikuje med občutki in zaznavami; razlikuje med občutki in čustvi.

Opiše in pojasni proces zaznavanja.

Občutki in zaznave

dražljaj, čutila, zaznavna središča občutki, zaznave, (vidne, tipne slušne ...)

biologija (čutila, zaznavna središča), fizika

socialno zaznavanje

Razloži in z zgledi ilustrira čutne prage.

 

čutni pragi (absolutni, diferencialni, terminalni); senzorna adaptacija

 

Pojasni zaznavanje barv, prostora in časa; pojasni psihološke funkcije barv.

 

 

 

Pojasni načela organizacije zaznav.

Presodi pomen  pozornosti v zaznavanju.

Presodi vplive psiholoških in socialnih dejavnikov na zaznavanje.

Opiše motnje zaznav.

Oceni pomen zaznavanja za človeka.

Organizacija zaznav in pozornost

lik-podlaga; bližina, podobnost, strnjenost, simetričnost …  dražljajev

pozornost

dejavniki pozornosti (zunanji, notranji, psihološki, socialni)

motnje zaznav (iluzije, halucinacije)

čustva, motivacija, socialno zaznavanje, učenje

 

UČENJE IN SPOMIN

26 ur

 

 

 

 

Opredeli pojem učenja. Presodi pomen učenja za osebnostni razvoj.

Pojem in oblike učenja

učenje

 

čustva, agresivnost, prosocialno, obnašanje,

Razloži in z zgledi ilustrira različne oblike učenja; primerja različne oblike učenja.

 

klasično pogojevanje, instrumentalno pogojevanje, poskusi in napake, posnemanje in modelno učenje, učenje z razumevanjem in vpogledom

 

mišljenje

 

biologija, podjetništvo

Ponazori proces učenja s krivuljami.

 

krivulje učenja

 

Opredeli pomnenje, pozabljanje in predstavljanje.

Pomnenje in pozabljanje

spomin, pomnenje, pozabljanje; predstavljanje

zaznavanje, mišljenje

Pojasni senzorni, delovni (kratkoročni) in dolgoročni spomin; z zgledi ilustrira spremembe v zapomnitvi.

 

senzorni, kratkoročni (delovni), dolgoročni spomin

računalništvo

Pojasni učni transfer in na primerih pojasni, kako se ga lahko izboljša.

 

učni transfer (negativni, pozitivni)

 

Opredeli navade, spretnosti, znanja in jih ilustrira z zgledi; oceni pomen navad, spretnosti, znanj za človeka.

Navade, spretnosti, znanja

Navade, spretnosti, znanja

mišljenje

športna vzgoja

Razloži psihomotorično in besedno učenje in ju ponazori z zgledi.

 

Psihomotorično, besedno učenje (mehanično, z razumevanjem)

 

Opiše različne metode in načine uspešnega učenja in oceni njihovo uporabnost.

Metode in načini uspešnega učenja

sistematizacija gradiva: tabele, miselni vzorci ...; vizualni pripomočki, uporaba, konkretizacija, osmišljanje, povezovanje, časovno načrtovanje ...;

 

Opredeli in razčleni dejavnike učenja.

Oceni pomen dejavnikov učenja za učno uspešnost. Ponazori vpliv teh dejavnikov na lastnem primeru.

Dejavniki uspešnega učenja

dejavniki učenja: fizikalni, fiziološki, socialni, psihološki (metode in tehnike, sposobnosti, motivacija, čustva, učni stili)

fizika, sociologija, biologija.

 

MIŠLJENJE

21 ur

 

Opredeli pojem mišljenja.

Razlikuje in pojasni različne oblike mišljenja in presodi njihov pomen za življenje.

Opredelitev mišljenja

mišljenje: konkretno, abstraktno; realistično in domišljijsko.

Induktivno, deduktivno;

konvergentno,  divergentno

filozofija (logika); računalništvo

Razlikuje značilnosti vsakodnevnega mišljenja in formalno logičnega.

Opredeli pojem pojma in simbol; opiše proces nastajanja pojmov in ga  razloži z zgledi.

Razlikuje in pojasni različne oblike mišljenja.

Pojasni soodvisnost med mišljenjem in drugimi psihičnimi procesi.

 

vsakodnevno in  logično veljavno mišljenje

pojem, simbol

posploševanje, razlikovanje

 

 

 

 

Opiše, primerja in razlikuje načine reševanja problemov in jih ilustrira s konkretnimi zgledi.

Razloži vlogo psiholoških dejavnikov;  uporabi različne strategije reševanja problemov.

Reševanje problemov

poskusi in napake, vpogled, postopna analiza

 

 

učenje

motivacija

čustva

matematika,

računalništvo

Opredeli in razlikuje pojme.

Ustvarjalnost

ustvarjalnost, ustvarjalno mišljenje

osebnost, sposobnosti

Razloži dejavnike ustvarjalnosti.

Opiše značilnosti ustvarjalnih oseb.

 

dejavniki ustvarjalnosti: ustvarjalno mišljenje, osebnostne lastnosti, družbeni vplivi

naravoslovni in

umetnostni predmeti,

sociologija, podjetništvo

Pojasni in z zgledi ilustrira faze ustvarjalnega procesa ter značilnosti ustvarjalnih  dosežkov.

 

 

 

faze ustvarjalnega procesa: preparacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija; značilnosti dosežkov: fluentnost, originalnost, fleksibilnost

 

 

Preizkusi nekatere tehnike  ustvarjalnega mišljenja

(nevihto možganov, ‘za in proti ...)

Oceni pomen ustvarjalnega mišljenja v družbi (odkritja in inovacije).

 

 

 

 

Opiše stopnje v razvoju mišljenja (Piaget) in jih ponazori s konkretnimi zgledi.

Razvoj mišljenja

stopnje v razvoju mišljenja

 

Opiše različna pojmovanja odnosa med mišljenjem in govorom (Vigotski, Watson).

Mišljenje in govor

 

slovenski jezik in književnost

Razloži razvoj govora po behavioristični in nativistični razlagi (Skinner, Chomsky).

Opiše stopnje in faze v razvoju govora.

 

 

 

 

faze v razvoju govora

 

 

OSEBNOST

35 ur

 

 

 

 

Opredeli osebnost kot psihofizično celoto.

Pojmovanje osebnosti

osebnost

predmet in cilji psihologije (pojem osebnosti),

Razlikuje znanstveno pojmovanje osebnosti in laično.

Razlikuje znanstveno pojmovanje osebnosti od implicitnih predstav.

 

laična pojmovanja osebnosti

implicitna pojmovanja osebnosti

socialno zaznavanje

podjetništvo

Razlikuje in opiše področja osebnosti; opredeli pojme in jih ponazori z zgledi: konstitucija,  temperament, značaj, sposobnosti, osebnostne lastnosti, poteze, dimenzije;  opiše Hipokratovo in Jungovo tipologijo; oceni tipološko in dimenzionalno pojmovanje osebnostnih lastnosti z vidika prednosti in pomanjkljivosti.

Struktura osebnosti in medosebne razlike

konstitucija, sposobnosti, temperament, značaj; osebnostne lastnosti (tipi, dimenzije, poteze); Hipokratova in Jungova tipologija

 

organska podlaga osebnosti in dednost,

okolje, metode psihologije (normalna distribucija), čustvovanje (temperament), mišljenje (ustvarjalnost)

Opiše Kretschmerjevo tipologijo.

Opiše Eysenckovo dimenzionalno pojmovanje osebnosti.

Oceni tipološko in dimenzionalno pojmovanje osebnosti.

 

 

konstitucijski tipi

temeljne dimenzije

 

 

Opredeli in razlikuje pojma.

Opiše faktorje inteligentnosti po Thurstonovi teoriji.

 

sposobnosti, inteligentnost

faktorji po Thurstonovi teoriji inteligentnosti

 

Opiše dve teoriji inteligentnosti (Gardnerjeva in Cattell - Hornova).

Ovrednoti in razloži odvisnost inteligentnosti od dednosti in okolja.

 

tipi inteligentnosti po Gardnerju;

fluidna in kristalizirana inteligentnost

 

Razlikuje kategorije inteligentnosti.

Presodi medosebne in skupinske razlike v inteligentnosti.

 

kategorije inteligentnosti, kategorije podnormalne inteligentnosti.

 

Opredeli pojem inteligentnostnega testa.

Pojasni razliko med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo; presodi medosebne in skupinske razlike v osebnosti.

 

inteligentnostni test

 

Razloži osnovne pojme. Opiše in na primerih pojasni glavne vrste konfliktov.

Dinamika osebnosti

frustracija, konflikt, stres, kriza

čustvovanje

motivacija, motnje osebnosti, socialno,

Opiše glavne obrambne mehanizme in jih ponazori z zgledi.

 

Razlikuje med konstruktivnim in nekonstruktivnim odzivanjem na frustracije, konflikte in duševne obremenitve; jih opiše in ponazori z zgledi.

 

obrambni mehanizmi: potlačevanje, racionalizacija, projekcija, kompenzacija, zanikanje, identifikacija

premagovanje ovire, povečana aktivnost ...; agresivnost, umik, regres

 

zaznavanje, psihosomatske motnje, odvisnost, socialna patologija

podjetništvo

Razloži in razlikuje pojma frustracijska toleranca in osebnostna čvrstost. Razčleni sestavine osebnostne čvrstosti in presodi njen pomen pri premagovanju težav.

Pojasni in presodi pomen in vlogo motivacijske dinamike v osebnostnem delovanju in življenju.

 

frustracijska toleranca,

osebnostna čvrstost (zunanji in notranji nadzor nad dogodki, angažiranost, občutek izzvanosti)

 

Razloži pojem razvoja; pojasni stopenjski in neprekinjen potek osebnostnega razvoja.

Opiše glavne značiilnosti osebnostnih razvojnih obdobij (telesne, kognitivne, emocionalne in socialne).

Razvoj osebnosti

vseživljenjski razvoj; stopenjski in neprekinjen razvoj; razvojna obdobja: prenatalno obdobje, otroštvo, mladostništvo, odraslost

temelji duševnega delovanja, razvoj čustev, motivacija, učenje, razvoj mišljenja, osebnostna zrelost in motnje, vrednote in morala

Opiše pomembnejša kritična življenjska obdobja in jih ponazori z zgledi (adolescenca, srednja leta).

 

 

 

Razloži samopodobo in razčleni njene sestavine. Presodi pomen pozitivne samopodobe v človekovem življenju.

 

samopodoba: telesni jaz, duševni jaz, socialni jaz

 

 

.

Opiše stopnje po Eriksonovi teoriji osebnostnega razvoja; na zgledu pojasni pojem identitetne krize.

 

teorija psihosocialnega razvoja po Eriksonu (stopnje, krize, identiteta)

 

Razloži osebnostno zrelost in razlikuje njene sestavine. Presodi in s primerom ponazori obnašanje z vidika osebnostne zrelosti.

Osebnostna zrelost

osebnostna zrelost: telesna, čustvena, umska, socialna, moralna

panoge psihologije,

čustvovanje, motivi razvoj osebnosti,

teorije

Razloži pojma in jpojasni njuno kulturno in družbeno pogojenost.

Motnje v duševnem in osebnostnem delovanju

osebnostna normalnost, motenost

osebnosti, posameznik in družbeno okolje (medosebni

Opiše in razlikuje glavne oblike duševnih .

Razloži različne vrste odvisnosti in oceni njihove negativne posledice.

Razloži vlogo obremenilnih dejavnikov (frustracij, konfliktov, stresov, kriz) pri nastajanju duševnih in telesnih težav in motenj; razloži odvisnost med osebnostno zrelostjo in načini spoprijemanja z obremenitvami; razloži in razlikuje pojma psihološko svetovanje in psihoterapija

 

nevroze, psihoze, vedenjske, osebnostne in   psihosomatske motnje

odvisnosti (alkoholizem in druge zasvojenosti)

izvori duševnih in osebnostnih motenj; psihološko svetovanje; psihoterapija

odnosi, prosocialno in proindividualno vedenje)

Pojasni psihodinamično, zlasti psihoanalitično  pojmovanje strukture, razvoja in delovanja osebnosti; pojasni strukturno (dispozicijsko) pojmovanje osebnosti; razloži hierarhični model osebnostnih lastnosti; razloži osnovne značilnosti vedenjskega pojmovanja osebnosti; pojasni humanistično pojmovanje osebnosti; pojasni pojme osebnostna rast in samoaktualizacija. Pojasni kognitivno pojmovanje osebnosti.

Razlikuje in primerja osnovne značilnosti glavnih teorij osebnosti.

 

Teorije osebnosti

psihodinamične teorije, Freudov in Jungov koncept strukture (jaz, ono, nadjaz; sebstvo, arhetipi) razvoja (faze psihoseksualnega razvoja) in delovanja osebnosti;

strukturne (dispozicijske) teorije,  hierarhični model osebnostnih lastnosti; vedenjske teorije(Skinner). Humanistične teorije (Maslow, Rogers) samouresničevanje,  osebnostna rast;

kognitivne teorije

motivacija,

struktura osebnosti in medosebne razlike (temperament; poteze, tipi, dimenzije osebnosti)

učenje; mišljenje

filozofija

 

posameznik v družbenem okolju

34 ur

 

 

 

 

Opredeli osnovne pojme in jih ponazori z zgledi.

Oceni vpliv socializacije na človekov razvoj.

Življenje v družbi

socializacija (primarna, sekundarna), socialna vloga, socialna skupina

učenje, mišljenje, čustva, vrednote,

osebnost

sociologija

Opredeli in z zgledi ilustrira pojem socialna skupina in različne oblike teh skupin.

Skupine

družina, formalne skupine in neformalne skupine

osebnost, razvoj osebnosti, motnje osebnosti, motivacija,

Opredeli psihološke funkcije družine (varnost, sprejetost, navezanost, nadzor).

 

 

čustvovanje

sociolgija

Opredeli načine vzgajanja in oceni njihove posledice.

 

vzgojni slogi (avtoritativen s sprejemanjem, odklanjajo - brezbrižen, permisiven, avtoritaren)

 

Razloži in z zgledi ilustrira prednosti in učinkovitost posameznega tipa vodenja.

Pojasni in z zgledi ilustrira  konformizem in nekonformizem.

 

Vodenje (demokratsko, avtokratsko, liberalno)

Konformizem,

nekonformizem

 

Pojasni vloge, odnose in konflikte v družini, jih ilustrira s konkretnimi primeri in presodi njihov vpliv na razvoj posameznika.

 

 

 

Razloži in na primerih pojasni prosocialno, proindividualno in antisocialno obnašanje; oceni posledice posamezne vrste obnašanja za medosebne odnose.

Medosebni odnosi

prosocialno vedenje (sodelovanje, empatija, altruizem),

proindividualno vedenje (asertivnost, egoizem, tekmovanje) in antisocialno vedenje (agresivnost, delinkventnost)

čustva, motivacija, učenje

sociologija, filozofija, biologija

 

 

Pojasni razvoj navedenih oblik obnašanja (npr. biološke, frustracijske in vedenjske razlage agresivnost ...).

 

 

 

Opredeli pojem sporazumevanja, razlikuje med besednim in nebesednim sporazumevanjem, oceni pomen sporazumevanja v medosebni komunikaciji.

Sporazumevanje

besedno in nebesedno sporazumevanje

 

 

 

izražanje čustev, govor, medosebni odnosi, dinamika motivov

podjetništvo

Razlikuje med enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Opredeli funkcijo sporazumevanja in preprosto razloži komunikacijski proces med ljudmi.

 

 

enosmerna in dvosmerna komunikacija, funkcija sporazumevanja, proces sporazumevanja (sporočevalec, sporočilo, naslovnik)

 

Opredeli in z zgledi ilustrira socialne veščine in ovrednoti njihov pomen v medosebnih odnosih (reševanje konfliktov).

 

socialne veščine

 

 

Opredeli in razlikuje med sorodnimi pojmi: stališče, predsodek, stereotip.

Stališča prepričanja, predsodki

stališče, predsodki in stereotipi (spolni, rasni, nacionalni, verski)

čustva, spoznavni procesi, osebnost, socialno zaznavanje,

Razlikuje med pojmoma mnenje in prepričanje.

 

mnenje, prepričanje

življenje v skupini, pozornost

Razloži in z zgledi ilustrira komponente stališč.

Opiše vrste predsodkov in navede konkretne primere predsodkov.

 

kognitivna, emotivna, konativna

 

sociologija, zgodovina

Razloži vzroke predsodkov (ekonomski, politični; zgodnja socializacija, frustracije).

Opiše in s primerom ilustrira vpliv predsodkov na obnašanje (ogovarjanje, izogibanje, diskriminacija, genocid).

 

 

 

Razloži in ovrednoti vpliv stališč in predsodkov (do manjšin, do etničnih in rasnih skupin, spolov, starostnih skupin, oseb z motnjami in drugimi posebnostmi ...) v povezavi z osebnostnimi lastnostmi in človekovim obnašanjem.

 

 

 

Razloži in na zgledu pojasni funkcije stališč.

 

 

funkcije stališč (vrednostno-ekspresivna, prilagoditvena, kognitivna, obrambna)

 

Razloži in na primerih pojasni vpliv družine in drugih skupin, izkušenj in medijev na oblikovanje in spreminjanje stališč.

 

 

 

Razloži vpliv množičnih medijev, opredeli pojem propagande; razloži in na primerih analizira mehanizme vplivanja množičnih medijev.

 

propaganda, množični mediji

 

Opredeli pojem vrednot; razlikuje med pojmi: vrednote, družbene norme, morala

Vrednote in morala

 

vrednote, družbene norme, morala

stališča in predsodki

motivacija, mišljenje

Oceni pomen vrednot, družbenih norm in morale  za posameznika in družbo.

 

 

sociologja

Opiše in z zgledi ilustrira glavne kategorije vrednot.

Razloži vlogo družbenih dejavnikov pri oblikovanju in hierarhiji vrednot.

 

vrednotna hierarhija vrednotne kategorije (hedonske, potenčne, moralne, izpolnitvene)

 

 

Opiše in z zgledi ponazori osnovne faze v razvoju moralnega presojanja (Kohlberg).

 

moralno presojanje

 

Opredeli pojem socialne zaznave.

Razloži in z zgledi ponazori napake in pristranosti v socialnem zaznavanju.

 

Socialno zaznavanje

 

socialne zaznave 

prvi vtis, halo učinek, napaka simpatije, zaznavna obramba

 

zaznavanje, pozornost,

mišljenje,

pojmovanje osebnosti (implicitne teorije osebnosti)

Pojasni atribucijsko teorijo, razloži pripisovanje in razlikuje vrste pripisov ter jih ilustrira s konkretnimi primeri.

Oceni pomen in učinke socialnega konstruiranja realnosti v družbi.

 

 

pripisovanje (atribucija); vrste pripisov (notranji, zunanji; stabilni, nestabilni); socialna konstrukcija realnosti

stališča, prepričanja in predsodki

Legenda:

 • Normalni tisk - vsebine se obvezno obravnava v okviru 70-urnega programa psihologije

 • Poševni tisk - vsebine se obravnava v okviru fonda 280 ur psihologije (četrti letnik -  maturitetni program).

 • Senčena polja - predlogi za izbirne vsebine v okviru fonda 280 ur psihologije. Poznavanje teh vsebin se ne preverja na maturi.

   

  2. STANDARDI ZNANJ

  Za zadostno oceno mora učenec obvladati približno 55 % obravnavane snovi na ravni poznavanja in razumevanja osnovnih pojmov in principov (najnižji kategoriji Bloomove klasifikacije-razvrstitve kognitivnih ciljev).

   

  III. SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  VRSTNI RED OBRAVNAVE UČNIH VSEBIN
  Učitelj je v okviru učnega načrta avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi posamezne učne teme, in pri določanju zaporedja učne snovi. Predlagano zaporedje učnih vsebin in časovna razporeditev učnih ur po poglavjih predstavlja zgolj priporočilo, v okviru katerega učitelj načrtuje vse aktivnosti v razredu (obravnava snovi, ponavljanje in utrjevanje snovi, preverjanje znanja ...). Osnovno vodilo in pogoj je, da se program realizira ob upoštevanju strokovnih principov in smiselnosti izbranega zaporedja. V okviru učnega načrta je predvideno tudi določeno število ur (15 %) za obravnavo vsebin po poljubni strokovni izbiri učitelja in v skladu z interesi učencev.

  Posebej so v učnem načrtu označene izbirne vsebine ter z njimi povezani cilji.

  DOSEGANJE RAZLIČNIH CILJEV IN RAZLIČNIH NIVOJEV ZNANJA PRI POUKU
  Cilji predmeta Psihologija segajo na spoznavno, čustveno in socialno področje. Na posameznih področjih so lahko zgolj informativni, imajo pa lahko tudi formativno in socializacijsko funkcijo.

  Iz ciljev predmeta izhajajo oblike in metode, ki jih učitelj uporablja pri pouku. Kombinira lahko individualne in skupinske (sodelovalne) oblike dela. Pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog pa te oblike poveže tudi z mentorskim delom. Uporaba metode dela je odvisna od ravni učnega cilja, ki jo želimo doseči.

  INFORMATIVNI UČNI CILJI
  zajemajo pridobivanje temeljnih psiholoških znanj in seznanjanje z osnovnimi metodami spoznavanja v psihologiji. V predmetnem katalogu SO OPREDELJENI S POJMI: dijak prepozna, navede, našteje, imenuje, opredeli (definira), opiše, ilustrira s konkretnimi primeri, uporabi (aplicira), razloži, pojasni, razlikuje, primerja, poveže, ovrednoti (presodi, oceni).

  Pojmi: navesti, našteti, prepoznati, imenovati - npr.: opredeli pojem duševnosti, navede posamezne psihološke metode, naštje vrste sposobnosti, prepozna fiziološke spremembe v izražanju čustev, imenuje oblike učenja ... se po Bloomovi klasifikaciji nanašajo na najnižjo raven znanja, kjer mora dijak obnoviti ali zgolj prepoznati učne vsebine.

  Raven razumevanja učne snovi zajema odgovore na vprašanja zakaj in kako. Na tej ravni dijak samostojno oblikuje odgovor s svojimi besedami. Pojmi, ki se nanašajo na to raven, so:  razložiti, pojasniti - npr.: razloži vlogo družbenih dejavnikov pri hierarhiji vrednot, pojasni pojma socializacije in individualizacije.

  Naslednja, višja raven je uporaba (aplikacija) znanja v konkretnih razmerah - npr.: zna izračunati aritmetično sredino, z zgledi ilustrira obrambne mehanizme, sestavi ocenjevalno lestvico, v komunikaciji zna uporabiti "jaz" sporočilo.

  Analiza predpostavlja razčlenitev gradiva na sestavne dele in vključuje pojme: razlikovati, razčleniti, ločiti, ugotoviti razliko - npr.: razlikuje zavestno in nezavedno motivacijo, razčleni, kaj vključuje osebnostna zrelost, ugotovi značilnosti tipološkega pojmovanja osebnosti, loči občutke in zaznave.

  Na ravni sinteze dijak poveže informacije na nov način. Pojmi, ki zajemajo raven sinteze, so: povezati, sestaviti, organizirati, izpeljati, primerjati, napovedati - npr.:  primerja dve teoriji osebnosti, sestavi načrt učenja za različne učne vsebine, napove možno reagiranje posameznika v različnih situacijah na osnovi poznavanja osebnostnih lastnosti, poveže vplive posameznih temeljnih dejavnikov pri razlagi razvoja osebnosti. Zaželeno je tudi povezovanje s spoznanji drugih predmetov.

  Raven vrednotenja vključuje izražanje vrednostnih sodb in stališč ter presojanje glede na vnaprej določene ali lastne kriterije. Pojmi na tej ravni so: ovrednotiti, oceniti, presoditi - npr.: oceni pomen zaznavanja za človekovo prilagajanje okolju, ovrednoti vpliv predsodkov na obnašanje, presodi pomen propagande za oblikovanje stališč.

   

  Poleg formativnih ciljev želimo pri predmetu Psihologija doseči tudi FORMATIVNE CILJE, ki vključujejo predvsem boljše razumevanje sebe in drugih, oblikovanje odprtega in kritičnega odnosa do sebe in družbe, usposabljanje za uspešno sporazumevanje ter oblikovanje in razvijanje interesa za uporabo psiholoških spoznanj v vsakodnevnem življenju. Od tega, katere cilje želimo doseči, je odvisna izbira metod poučevanja.

   

  METODE POUČEVANJA
  Za nižje kognitivne ravni, ki zajemajo predvsem informativne cilje predmeta, so primerne metode razlage, dela s teksti in demonstracije - npr. videoposnetki. Kakor hitro pa želimo doseči višje ravni znanja, je poleg teh metod potrebno uporabiti tudi metode, ki vključujejo in spodbujajo aktivnost dijakov: diskusijske metode, progresivno podvajanje, kritično analizo, primerjanje tekstov. Nekatere učne vsebine lahko dijaki usvojijo tudi z uporabo projektne metode.

  Za doseganje formativnih in socializacijskih ciljev je primerno izkustveno učenje. Potrebna je namreč refleksija duševnih stanj, lastnosti in procesov. To je možno doseči s samoopazovanjem dijakov, s spodbujanjem priklica in analize lastnih izkušenj, z raznimi vprašalniki, ocenjevalnimi lestvicami - npr. ugotavljanje introvertnosti / ekstrovertnosti, spoznavanje lastnega učnega stila, storilnostne motivacije.

  Priporočamo tudi igre vlog, simulacijo, manjše eksperimente - npr. iz pomnjenja in različne vaje - npr. metoda reševanja konfliktov, oblikovanje različnih vrst sporočil v komunikaciji, sestavljanje miselnih vzorcev.

   

  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
  Nekatere teme učnega načrta za psihologijo so vključene tudi v učni načrt za sociologijo : socializacija, družina, vrednote ... Priporočamo, da se učitelj pri obravnavi navedenih vsebin osredotoči zgolj na psihološke vidike problematike, hkrati pa poskuša obravnavo teh tem v šolskem aktivu časovno uskladiti z učiteljem sociologije. Tako bi bilo bolj zagotovljeno interdisciplinarno poučevanje problematike. 

  Pri obravnavi različnih teoretskih konceptov lahko učitelj psihologije izhaja tudi iz raznovrstnih umetnostnih del: literarnih tekstov, poezije, slikarskih del ... , zato priporočamo, da se povezuje in usklajuje tudi z učitelji slovenščine  ter učitelji umetnosti.

  V pouk psihologije naj učitelj pri obravnavi nekaterih teoretskih konceptov vključuje tudi druge vsebine (npr. okoljske motive, vrednote, stališča ... ).

   

  IV. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  Pri predmetu Psihologija učitelj preverja znanje ustno, pisno in s samostojnimi izdelki (referati). Preverjanje in ocenjevanje zajema vse ravni znanja.

  Pri pisnem preverjanju učitelj uporabi različne tipe nalog: izbirni tip, naloge povezovanja in dopolnjevanja ter naloge kratkih odgovorov. Ti tipi nalog so primerni predvsem za preverjanje in ocenjevanje nižjih ravni znanja. Za ugotavljanje znanja na ravni analize, sinteze in vrednotenja priporočamo uporabo nalog esejskega in interpretacijskega tipa. S samostojnimi izdelki dijakov naj učitelj preverja tudi sestavo, ločevanje pomembnih in nepomembnih dejstev, povezovanje in organiziranje izkušenj in informacij v smiselno celoto ter kritično presojo.

  Za pripravo na maturo naj učitelj čim prej začne preverjati znanje s tipi nalog, ki jih predvideva maturitetni izpitni katalog. Pri tem naj skuša vključevati predvsem višje ravni znanja. Dijake naj navaja na samoocenjevanje in meta-učenje (razmišljanje o lastnih učnih strategijah in njihovem izboljšanju).

   

  FORMATIVNIH CILJEV, ki zajemajo spoznavanje sebe in drugih, razvijanje spretnosti v medsebojnih odnosih in oblikovanje interesa za uporabo psiholoških spoznanj, ne moremo ocenjevati, jih pa opazujemo in nanje dijake opozarjamo. 

   

  V. VIRI IN LITERATURA

  Temeljna literatura za dijake:

  1.    Musek, J., Pečjak, V. (1996): Psihologija. Ljubljana: Educy.

  2.    Musek, J. (1997): Psihologija - Človek in družbeno okolje. Ljubljana: Educy.

   

  Dodatna literatura za dijake:

  1.    Hayes, N., Orrell, S. (1998): Psihologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

  2.    Horvat, L., Magajna, L. (1987): Razvojna psihologija - Srednje izobraževanje - pedagoška usmeritev. Ljubljana: DZS.

  3.    Milčinski, L., Tomori, M., Hočevar, F. (1983): Droge v svetu in pri nas. Ljubljana: Delavska enotnost.

  4.    Musek, J. (1993): Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

  5.    Musek, J. (1995): Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy.

  6.    Musek - Lešnik, K. (1997): Raziskovalna in maturitetna raziskovalna naloga. Ljubljana: Educy.

  7.    Nastran - Ule, M. (1994): Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

  8.    Rot, N. (1973): Obča psihologija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

   

  Priporočljiva literatura za učitelja:

  1.    Atkinson, R. L., et al. (1996): Hilgard’s Introduction to Psychology. Twelfth edition. Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers.

  2.    Hayes, N. (1994): Foundations of Psychology. An introductory text. London: Routledge.

  3.    Hayes, N., Orrell, S. (1998): Psihologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

  4.    Krech, D., Crutchfield, R.S., Ballachey, E.L. (1972): Pojedinac u društvu. Udžbenik socialne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

  5.    Labinowicz, E. (1989): Izvirni Piaget. Mišljenje - učenje -  poučevanje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

  6.    Lamovec, T. (1984): Emocije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

  7.    Lamovec, T. Musek, J., Pečjak, V. ur. (1975): Teorije osebnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.

  8.    Marentič - Požarnik, B. (1976): Dejavniki uspešnega učenja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

  9.    Marentič - Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. (1995): Izziv raznolikosti. Stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa.

  10.  Mc Bain, W.N., Johnson, R.C. (1978): Mala psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

  11.  Milivojevič, Z. (1993): Psihoterapija i razumevanje emocija, Novi Sad: Prometej.

  12.  Musek, J. (1988): Teorije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

  13.  Musek, J. (1993): Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

  14.  Musek, J. (1993): Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.

  15.  Musek, J. (1993): Osebnost pod drobnogledom. Maribor: Založba obzorja.

  16.  Musek, J. (1995): Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy.

  17.  Nastran - Ule, M. (1992): Socialna psihologija. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

  18.  Pečjak, V. (1989): Poti do idej. Tehnike ustvarjalnega mišljenja v podjetjih, šolah in drugje. Ljubljana: Samozaložba.

  19.  Pogačnik, V. (1995): Pojmovanje inteligentnosti. Radovljica: Didakta.

  20.  Rupnik Vec, T. (1997): Aktivno v svet psihologije. Priročnik za učitelje psihologije v srednjih šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

  21.  Zarevski, P. (1994): Psihologija pamčenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  22.  Zimbardo, F.G,  Gerig, R. (1996): Psychology and Life.14th edition. New York: Harpercollins College.

  23.  Zupančič, M., Justin, J. (1991): Otrok, pravila, vrednote. Otrokov moralni in socialni razvoj. Radovljica: Didakta.

   

  Viri (*):

  1.    Atkinson, R. L., et al. (1996): Hilgard’s Introduction to Psychology. Twelfth edition. Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers.

  2.    Gimnazija - gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta. (1964). Ljubljana, DZS, Zavod za napredek šolstva SR Slovenije.

  3.    Gimnazijski program. (1992). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

  4.    Hayes, N. (1994): Foundations of Psychology. An introductory text. London: Routledge.

  5.    International Baccalaureate. Psychology. (1996). Geneva: International Baccalaureate Organisation.

  6.    Lehrplan der allgemeinbildenden hohern Schulen. Vollstandige Ausgabe 3 (1989). Wien: OBV, Jugend und Volk.

  7.    National core curriculum (1996): Human studies, str. 113-115. Ministry of Culture and Education. Hungary.

  8.    Predmetni izpitni katalog za maturo - Psihologija 1998 (1996). Ljubljana: Državni izpitni center.

  9.    Syllabus for 1997 Examinations in psychology (1182) (1995). Oxford: Southern Examining Group.

  10.  Zimbardo, F.G,  Gerig, R. (1996): Psychology and Life.14th edition. New York: Harpercollins College.

  * Navedeni so samo tisti viri, ki jih je komisija pri svojem delu upoštevala v večji meri. Poleg tega so člani komisije pregledali še številne druge vire, pa jih zaradi obsežnosti seznama ne navajamo.


  VI. KATALOG ZNANJ

   

  VSEBINE

  POJMI

  CILJI

   

  PREDMET IN METODE PSIHOLOGIJE

   

  Opredelitev psihologije

  psihologija; duševnost, duševni pojavi (procesi, lastnosti, stanja)

  Opredeli pojem psihologija in pojem duševnost; razčleni duševne pojave (procese, lastnosti in stanja).

   

  naravoslovne, družboslovne in humanistične znanosti

  Razmeji psihologijo od drugih znanosti.

  Predmet in cilji psihologije

  doživljanje, obnašanje, osebnost; zavestna in nezavedna duševnost

  Opredeli in razlikuje pojme: doživljanje, obnašanje, osebnost; razlikuje zavestne in nezavedne duševne pojave.

   

  opisovanje, razlaga, napoved, spreminjanje

  Navede in pojasni glavne cilje proučevanja duševnosti.

  Psihološke panoge

  psihološke panoge (discipline)

  Razlikuje med pridobivanjem in uporabo psiholoških spoznanj.

   

  teoretske in uporabne panoge

  Opredeli in razlikuje glavne psihološke panoge

   

   

  Opredeli poklic psihologa in ga razlikuje od podobnih poklicev (psihiater, pedagog).

  Oceni pomen poznavanja psihologije za razumevanje sebe in drugih.

  Razvoj psihologije

   

  Razlikuje med znanstvenim in neznanstvenim pojmovanjem duševnosti

   

  psihoanaliza, behaviorizem, kognitivna psihologija, humanistična psihologija

  Opiše začetke znanstvene psihologije. Razčleni in primerja glavne smeri v psihologiji.

   

   

  Opiše začetke znanstvene psihologije v Sloveniji

  Metode psihologije

  opazovanje, spraševanje; introspekcija, ekstraspekcija

  Opredeli in s konkretnimi primeri ponazori opazovanje in spraševanje, ekstraspekcijo in introspekcijo.

   

  test

  intervju, anketa, vprašalnik;

  sociometrična tehnika

   

   

  Opiše psihološki test in ga razlikuje od drugih testov. Oceni pomanjkljivosti vsakdanjega opazovanja in časopisnih testov.

  Kritično presodi uporabo psiholoških testov (npr. omejitve in etični vidiki testiranja).

  Opiše intervju, anketo, vprašalnik in sociometrično tehniko ter oceni njihovo uporabnost; razlikuje zbiranje in obdelavo podatkov.

   

  eksperiment

  definicija, klasifikacija, interpretacija

  Opiše metodo eksperimenta in navede konkreten primer. Presodi prednosti in pomanjkljivosti eksperimenta.

  Opredeli in na primerih pojasni razlagalne metode.

  Zbiranje in statistična obdelava podatkov

   

   

  populacija, vzorec; histogram, poligon; normalna distribucija; odstotki, proporci, aritmetična sredina, mediana, modus, razpršenost, korelacija

   

   

  TEMELJI DUŠEVNEGA DELOVANJA

   

  Organska podlaga duševnosti in dednosti

  dednost

  Opredeli in razloži pojem dednosti; oceni vpliv dednosti na posamezne lastnosti (raziskave dvojčkov).

   

  živčni sistem: centralno živčevje (možgani), periferno in avtonomno živčevje

  Opiše sestavo in delovanje živčnega sistema

   

  nevroni, živčni prenos; možganska skorja, hemisferna specializacija; vzburjenost možganske skorje

  Opiše sestavo in pojasni delovanje nevrona (živčni prenos), funkcijo možganske skorje, hemisferno specializacijo.

  Okolje

  naravno in socialno

  Pojasni pojem okolja; opiše vplive okolja in presodi pomen okolja za razvoj posameznika.

  Samodejavnost

  samodejavnost; odločanje

  interakcija med dednostjo, okoljem in samodejavnostjo

  Pojasni pojem samodejavnosti.

  Presodi pomen samodejavnosti (odločitev) v življenju posameznika.

  Razloži in z zgledom ponazori interakcijo med temeljnimi dejavniki.

   

   

  Presodi relativno odvisnost psihičnih lastnosti od temeljnih dejavnikov.

   

  faze odločanja (zamisel, namera, odločitev, izvedba)

   

  Opiše in na zgledu pojasni proces odločanja.

   

   

  ČUSTVA

  Čustva in njihov pomen

  Čustvo - emocija, doživljanje in izražanje, funkcije (vrednostna, prilagoditvena, usmerjevalna, obrambna ...)

  Opredeli pojem čustvo, razlikuje doživljanje in izražanje čustev, razčleni in na primerih pojasni funkcije čustvovanja; presodi  pomen čustev za človekovo .

  Značilnosti in vrste čustev

   

   

   

  vrednostna, jakostna, aktivnostna komponenta; strah, jeza, veselje, žalost, ljubezen; enostavna in kompleksna čustva; bipolarnost; afekti, razpoloženja

  Opredeli značilnosti čustev in jih ponazori z zgledi; opiše in razlikuje osnovna čustva; razlikuje čustva po različnih kriterijih (sestavljenost, jakost, trajanje).

  Izražanje in zaznavanje čustev, fiziološke spremembe pri čustvovanju

   

  obrazni izrazi, telesna drža in kretnje; glasovne spremembe

  Prepoznava izražanje osnovnih čustev.

  Presodi pomen izražanja čustev v medosebnem sporazumevanju.

   

  fiziološke spremembe

   

  čustveni centri v možganih; detektor laži; sprostitvene tehnike (avtogeni trening, biološka povratna zveza ...)

   

   

  Navede in razloži fiziološke spremembe pri čustvovanju.

  Pojasni nevrološke osnove čustvovanja; opiše načine merjenja fizioloških odzivov pri čustvenem vzburjenju; Presodi pomen sprostitvenih tehnik.

  Opiše medkulturne razlike v izražanju čustev in jih ponazori z zgled.

  Razvoj, zrelost in motnje čustvovanja

  čustvena zrelost: ustreznost, kontrola, kompleksnost

  Razčleni in opiše značilnosti čustvene zrelosti.

   

  razvoj čustev: učenje čustev (pogojevanje, posnemanje), zorenje

  zgodnja čustvena deprivacija; čustvene in psihosomatske motnje

  Opiše razvoj čustev. Oceni vlogo učenja in zorenja v čustvenem razvoju.

  Navede pogostejše čustvene in psihosomatske motnje.

  Razloži dejavnike in življenjske situacije, ki vplivajo na čustvene motnje.

   

  MOTIVACIJA

   

  Motivi in potrebe

  potreba, motiv, cilj; vrste motivov (fiziološki, psiho-socialni, zavestni /volja/, nezavedni)

  Opredeli pojem potrebe, motiva in cilja. Razlikuje med fiziološkimi in psihosocialnimi motivi ter navede konkretne primere. Razlikuje med zavestnimi motivi (voljo) in nezavednimi motivi)

   

  zadovoljevanje motivov in potreb (nagonsko - socializirano, homeostatično, progresivno)

  Razlikuje in na zgledu pojasni homeostatično in progresivno zadovoljevanje potreb.

  Razvoj in hierarhija motivov

   

   

  hierarhija motivov po Maslowu in razvoj motivacije

  Razloži in aplicira hierarhijo motivov na zgledu iz vsakdanjega življenja.

  Odnos med čustvi in motivi

  valenca motiva

  Pojasni pojem valence motiva in navede primere. Razlikuje med motivacijo privlačnosti in potiskanja.

  Pomen čustev in motivov za učenje in delo

  zunanja in notranja motivacija; interesi

  nivo aspiracije, storilnostna motivacija

   

  Razlikuje in na primerih pojasni zunanjo in notranjo motivacij.

  Presodi pomen čustev in motivov za človekovo delovanje (učenje, delo ...).

  Pojasni pojma nivo aspiracije in  storilnostna motivacija in presodi njun pomen za učenje in delo.

   

  ZAZNAVANJE

   

  Občutki in zaznave

  dražljaj, čutila, zaznavna središča, občutki, zaznave, (vidne, tipne slušne ...)

  Opredeli osnovne pojme;

  razlikuje med občutki in zaznavami; razlikuje med občutki in čustvi.

  Opiše in pojasni proces zaznavanja.

   

  čutni pragi (absolutni, diferencialni, terminalni); senzorna adaptacija

  Razloži in z zgledi ilustrira čutne prage

   

   

  Pojasni zaznavanje barv, prostora in časa; pojasni psihološke funkcije barv.

  Organizacija zaznav in pozornost

  lik - podlaga; bližina, podobnost, strnjenost, simetričnost ... dražljajev

  pozornost; dejavniki pozornosti (zunanji, notranji, psihološki, socialni)

  motnje zaznav (iluzije, halucinacije)

   

   

  Pojasni načela organizacije zaznav.

  Presodi pomen  pozornosti v zaznavanju

  Presodi vplive psiholoških in socialnih dejavnikov na zaznavanje.

  Opiše motnje zaznav.

  Oceni pomen zaznavanja za človeka.

   

  UČENJE

   

  Pojem in oblike učenja

  učenje

  Opredeli pojem učenja. Presodi pomen učenja za osebnostni razvoj.

   

  klasično pogojevanje, instrumentalno pogojevanje, poskusi in napake, posnemanje in modelno učenje, učenje z razumevanjem in vpogledom

  Razloži in z zgledi ilustrira različne oblike učenja; primerja različne oblike učenja.

   

   

  krivulje učenja

  Ponazori proces učenja s krivuljami.

  Pomnenje in pozabljanje

  spomin, pomnenje, pozabljanje; predstavljanje

  Opredeli pomnenje, pozabljanje in predstavljanje.

   

  senzorni, kratkoročni (delovni), dolgoročni spomin

  Pojasni senzorni, delovni (kratkoročni) in dolgoročni spomin; z zgledi ilustrira spremembe v zapomnitvi.

   

  učni transfer (negativni, pozitivni)

  Pojasni učni transfer in na primerih pojasni, kako se ga lahko izboljša.

  Navade, spretnosti, znanja

  navade, spretnosti, znanja

   

   

   

  Opredeli navade, spretnosti, znanja in jih ilustrira z zgledi; oceni pomen navad, spretnosti, znanj za človeka.

   

  psihomotorično, besedno učenje (mehanično, z razumevanjem)

  Razloži psihomotorično in besedno učenje in ju ponazori z zgledi.

  Metode in načini uspešnega učenja

  Sistematizacija gradiva: tabele, miselni vzorci ...; vizualni pripomočki, uporaba, konkretizacija, osmišljanje, povezovanje, časovno načrtovanje .

  Opiše različne metode in načine uspešnega učenja in oceni njihovo uporabnost.

  Dejavniki uspešnega učenja

  dejavniki učenja: fizikalni, fiziološki, socialni, psihološki (metode in tehnike, sposobnosti, motivacija, čustva, učni stili)

   

  Opredeli in razčleni dejavnike učenja.

  Oceni pomen dejavnikov učenja za učno uspešnost. Ponazori vpliv teh dejavnikov na lastnem primeru.

   

  MIŠLJENJE

   

  Opredelitev mišljenja

  mišljenje: konkretno, abstraktno; realistično in domišljijsko. Induktivno, deduktivno;

  konvergentno,  divergentno

  Opredeli pojem mišljenja.

  Razlikuje in pojasni različne oblike mišljenja in presodi njihov pomen v življenju.

   

  vsakodnevno in logično

  veljavno mišljenje

  pojem, simbol;

  posploševanje, razlikovanje

  Razlikuje značilnosti vsakodnevnega mišljenja od formalno logičnega.

  Opredeli pojem pojma in simbol; opiše proces nastajanja pojmov in ga  razloži z zgledi.

  Razlikuje in pojasni različne oblike mišljenja.

  Pojasni soodvisnost med mišljenjem in drugimi psihičnimi procesi.

  Reševanje problemov

  Poskusi in napake, vpogled, postopna analiza

  Opiše, primerja in razlikuje načine reševanja problemov in jih ilustrira s konkretnimi primeri.

  Razloži vlogo psiholoških dejavnikov;  uporabi različne strategije reševanja problemov.

  Ustvarjalnost

  ustvarjalnost, ustvarjalno mišljenje

  dejavniki ustvarjalnosti: ustvarjalno mišljenje, osebnostne lastnosti, družbeni vplivi

  Opredeli in razlikuje pojme.

  Razloži dejavnike ustvarjalnosti.

  Opiše značilnosti ustvarjalnih oseb.

   

  faze ustvarjalnega procesa: preparacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija; značilnosti dosežkov: fluentnost, originalnost, fleksibilnost

  Pojasni in z zgledi ilustrira faze ustvarjalnega procesa in značilnosti ustvarjalnih  dosežkov.

   

   

  preizkusi nekatere tehnike  ustvarjalnega mišljenja (nevihto možganov, ‘Za in proti ...)

  oceni pomen ustvarjalnega mišljenja v družbi (odkritja in inovacije)

   

  Razvoj mišljenja

  stopnje v razvoju mišljenja

  Opiše stopnje v razvoju mišljenja (Piaget) in jih ponazori s konkretnimi.

  Mišljenje in govor

   

  Opiše različna pojmovanja odnosa med mišljenjem in govorom (Vigotski, Watson).

   

   

   

  faze v razvoju govora

   

  Razloži razvoj govora po behavioristični in nativistični razlagi (Skinner, Chomsky).

  Opiše stopnje in faze v razvoju govora.

   

  OSEBNOST

  Pojmovanje osebnosti

  osebnost

  Opredeli osebnost kot psihofizično celoto.

   

  laična pojmovanja osebnosti

  implicitna pojmovanja osebnosti

  Razlikuje znanstveno in laično pojmovanje osebnosti

  Razlikuje znanstveno pojmovanje osebnosti in implicitne predstave.

  Struktura osebnosti in medosebne razlike

  konstitucija, sposobnosti, temperament, značaj; osebnostne lastnosti (tipi, dimenzije, poteze); Hipokratova in Jungova tipologija

  Razlikuje in opiše področja osebnosti; opredeli pojme in jih ponazori z zgledi: konstitucija,  temperament, značaj, sposobnosti, osebnostne lastnosti, poteze, dimenzije;  opiše Hipokratovo in Jungovo tipologijo. Oceni tipološko in dimenzionalno pojmovanje osebnostnih lastnosti z vidika prednosti in pomanjkljivosti.

   

  konstitucijski tipi

  temeljne dimenzije

  Opiše Kretschmerjevo tipologijo.

  Opiše Eysenckovo dimenzionalno pojmovanje osebnosti

  Oceni tipološko in dimenzionalno pojmovanje osebnosti.

   

  sposobnosti, inteligentnost

  faktorji po Thurstonovi teoriji inteligentnosti

  Opredeli in razlikuje pojma sposobnost in inteligentnost.

  Opiše faktorje inteligentnosti po Thurstonovi teoriji.

   

  tipi inteligentnosti po Gardnerju;

  fluidna in kristalizirana inteligentnost

  Opiše dve teoriji inteligentnosti (Gardnerjeva in Cattell - Hornova).

  Ovrednoti in razloži odvisnost inteligentnosti od dednosti in okolja.

   

  kategorije inteligentnosti, kategorije podnormalne inteligentnosti

  Razlikuje kategorije inteligentnosti.

  Presodi medosebne in skupinske razlike v inteligentnosti.

   

  inteligentnostni test

  Opredeli pojem inteligentnostnega testa.

  Pojasni razliko med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo; presodi medosebne in skupinske razlike v osebnosti.

  Dinamika osebnosti

  frustracija, konflikt, stres, kriza

  Razloži osnovne pojme; opiše in na primerih pojasni glavne vrste konfliktov.

   

  obrambni mehanizmi: potlačevanje, racionalizacija, projekcija, kompenzacija, zanikanje, identifikacija.

  premagovanje ovire, povečana aktivnost ...; agresivnost, umik, regres

  Opiše glavne obrambne mehanizme in jih ponazori z zgledi.

  Razlikuje med konstruktivnim in nekonstruktivnim odzivanjem na frustracije, konflikte in duševne obremenitve; jih opiše in ponazori z zgledi.

   

  frustracijska toleranca,

  osebnostna čvrstost (notranji in zunanji nadzor, angažiranost, izzvanost)

   

  Razloži in razlikuje pojma frustracijska toleranca in osebnostna čvrstost; razčleni sestavine osebne čvrstosti in presodi njen pomen pri premagovanju težav.

  Pojasni in presodi pomen in vlogo motivacijske dinamike v osebnostnem delovanju in življenju.

  Razvoj osebnosti

  vseživljenjski razvoj; stopenjski in neprekinjen razvoj; razvojna obdobja: prenatalno obdobje, otroštvo, mladostništvo, odraslost

  Razloži pojem razvoja; pojasni stopenjski in neprekinjen potek osebnostnega razvoja.

  Opiše glavne značilnosti osebnostnih razvojnih obdobij (telesne, kognitivne, emocionalne in socialne).

   

   

  Opiše pomembnejša kritična življenjska obdobja in jih ponazori z zgledi (adolescenca, srednja leta).

   

  samopodoba: telesni jaz, duševni jaz, socialni jaz

  Razloži samopodobo in razčleni njene sestavine. Presodi pomen pozitivne samopodobe v človekovem življenju.

   

  teorija psihosocialnega razvoja po Eriksonu (stopnje, krize, identiteta)

  Opiše stopnje po Eriksonovi teoriji osebnostnega razvoja; na zgledu pojasni pojem identitetna kriza.

  Osebnostna zrelost

  osebnostna zrelost: telesna, čustvena, umska, socialna, moralna

  Razloži osebnostno zrelost in razlikuje njene sestavine. Presodi in z zgledom ponazori obnašanje z vidika osebnostne zrelosti.

  Motnje v duševnem in osebnostnem delovanju

  osebnostna normalnost, motenost

  Razloži pojma in pojasni njuno kulturno in družbeno pogojenost.

   

  nevroze, psihoze, vedenjske, osebnostne in   psihosomatske motnje

  odvisnosti (alkoholizem in druge zasvojenosti)

  izvori duševnih in osebnostnih motenj; psihološko svetovanje; psihoterapija

  Opiše in razlikuje glavne oblike duševnih motenj.

  Razloži različne vrste odvisnosti in oceni njihove negativne posledice.

  Razloži vlogo obremenilnih dejavnikov (frustracij, konfliktov, stresov, kriz) pri nastajanju duševnih in telesnih težav in motenj; razloži odvisnost med osebnostno zrelostjo in načini spoprijemanja z obremenitvami; razloži in razlikuje pojma psihološko svetovanje in psihoterapija.

   

  psihodinamične teorije, Freudov in Jungov koncept strukture (jaz, ono, nadjaz; sebstvo, arhetipi) razvoja (faze psihoseksualnega razvoja) in delovanja osebnosti;

  strukturne (dispozicijske) teorije,  hierarhični model osebnostnih lastnosti

  vedenjske teorije(Skinner)

  Humanistične teorije

  (Maslow, Rogers) samouresničevanje, osebnostna rast

  kognitivne teorije

  Pojasni psihodinamično, zlasti psihoanalitično  pojmovanje strukture, razvoja in delovanja osebnosti; pojasni strukturno (dispozicijsko) pojmovanje osebnosti; razloži hierarhični model osebnostnih lastnosti; razloži osnovne značilnosti vedenjskega pojmovanja osebnosti; pojasni humanistično pojmovanje osebnosti; pojasni pojme osebnostna rast in samoaktualizacija. Pojasni kognitivno pojmovanje osebnosti.

  Razlikuje in primerja osnovne značilnosti glavnih teorij osebnosti.

   

  POSAMEZNIK V DRUŽBENEM OKOLJU

   

  Življenje v družbi

  socializacija (primarna, sekundarna), socialna vloga, socialna skupina

  Opredeli osnovne pojme in jih ponazori z zgledi.

  Oceni vpliv socializacije na človekov razvoj.

  Skupine

  družina, formalne skupine in neformalne skupine

  Opredeli in z zgledi ilustrira pojem socialna skupina in različne oblike teh skupin.

   

   

  Opredeli psihološke funkcije družine (varnost, sprejetost, navezanost, nadzor).

   

  vzgojni slogi (avtoritativen s sprejemanjem, odklanjajoč - brezbrižen, permisiven avtoritaren)

  Opredeli načine vzgajanja in oceni njihove .

   

  vodenje (demokratsko, avtokratsko, liberalno)

  konformizem, nekonformizem

  Razloži in z zgledi ilustrira prednosti in učinkovitost posameznega tipa vodenja.

  Pojasni in z zgledi ilustrira  konformizem in nekonformizem.

   

   

  Pojasni vloge, odnose in konflikte v družini, jih ilustrira s konkretnimi primeri in presodi njihov vpliv na razvoj posameznika.

  Medosebni odnosi

  prosocialno vedenje (sodelovanje, empatija, altruizem),

  proindividualno vedenje (asertivnost, egoizem, tekmovanje) in antisocialno vedenje (agresivnost, delinkventnost)

  Razloži in na primerih pojasni prosocialno, prindividualno in antisocialno obnašanje; oceni posledice posamezne vrste obnašanja za medosebne odnose.

   

   

  Pojasni razvoj navedenih oblik obnašanja (npr. biološke, frustracijske in vedenjske razlage agresivnosti ...).

  Sporazumevanje

  besedno in nebesedno sporazumevanje

   

  Opredeli pojem sporazumevanja, razlikuje med besednim in nebesednim sporazumevanjem, oceni pomen sporazumevanja v medosebni komunikaciji.

   

  enosmerna in dvosmerna komunikacija, funkcija sporazumevanja, proces sporazumevanja (sporočevalec, sporočilo, naslovnik)

  Razlikuje med enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Opredeli funkcijo sporazumevanja in preprosto razloži komunikacijski proces med ljudmi.

   

  socialne veščine

  Opredeli in z zgledi ilustrira socialni veščine in ovrednoti njihov pomen v medosebnih odnosih (reševanje konfliktov).

  Stališča prepričanja, predsodki

  stališče, predsodki in stereotipi (spolni, rasni, nacionalni, verski)

  Opredeli in razlikuje med sorodnimi pojmi: stališče, predsodek, stereotip.

   

  mnenje, prepričanje

  Razlikuje med pojmoma mnenje in prepričanje.

   

  kognitivna, emotivna, konativna

   

  Razloži in z zgledi ilustrira komponente stališč.

  Opiše vrste predsodkov in navede konkretne primere predsodkov.

   

   

  Razloži vzroke predsodkov (ekonomski, politični; zgodnja socializacija, frustracije).

  Opiše in z zgledom ilustrira vpliv predsodkov na obnašanje (ogovarjanje, izogibanje, diskriminacija, genocid).

   

   

  Razloži in ovrednoti vpliv stališč in predsodkov (do manjšin, do etničnih in rasnih skupin, spolov, starostnih skupin, oseb z motnjami in drugimi posebnostmi ...) v povezavi z osebnostnimi lastnostmi in človekovim obnašanjem.

   

  funkcije stališč (vrednostno-ekspresivna, prilagoditvena, kognitivna, obrambna)

  Razloži in na zgledu pojasni funkcije stališč.

   

   

  Razloži in na primerih pojasni vpliv družine in drugih skupin, izkušenj in medijev na oblikovanje in spreminjanje stališč

   

  propaganda, množični mediji

  Razloži vpliv množičnih medijev, opredeli pojem propagande; razloži in na primerih analizira mehanizme vplivanja množičnih medijev.

  Vrednote in morala

   

  vrednote, družbene norme, morala

  Opredeli pojem vrednot; razlikuje med pojmi vrednote, družbene norme, morala.

   

   

  Oceni pomen vrednot, družbenih norm in morale  za posameznika in družbo.

   

  vrednotna hierarhija, vrednotne kategorije (hedonske, potenčne, moralne, izpolnitvene)

  Opiše in z zgledi ilustrira glavne kategorije vrednot.

  Razloži vlogo družbenih dejavnikov pri oblikovanju in hierarhiji vrednot.

   

  moralno presojanje

  Opiše in z zgledi ponazori osnovne faze v razvoju moralnega presojanja (Kohlberg).

   

  Socialno zaznavanje

   

  socialne zaznave

  prvi vtis, halo učinek, napaka simpatije, zaznavna obramba

  Opredeli pojem socialne zaznave.

  Razloži in z zgledi ponazori napake in pristranosti v socialnem zaznavanju.

   

  pripisovanje (atribucija); vrste pripisov (notranji, zunanji; stabilni, nestabilni); socialna konstrukcija realnosti

   

  Pojasni atribucijsko teorijo, razloži pripisovanje in razlikuje vrste pripisov ter jih ilustrira s konkretnimi primeri.

  Oceni pomen in učinke socialnega konstruiranja realnosti v družbi.

  Legenda:

 • Normalni tisk - vsebine se obvezno obravnava v okviru 70-urnega programa psihologije.

 • Poševni tisk - vsebine se obravnava v okviru fonda 280 ur psihologije (četrti letnik - maturitetni program).

  Senčena polja - predlogi za izbirne vsebine v okviru fonda 280 ur psihologije. Poznavanje teh vsebin se ne preverja na maturi.