ŠPANŠČINA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

GIMNAZIJA

420 UR

Učni načrt za španščino je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.


 

VSEBINA

1 OPREDELITEV PREDMETA

PREDMETNI KATALOG ZNANJ

2.1 Cilji predmeta

2.1.1 Splošni cilji

2.1.2 Operativni cilji in vsebine

2.1.2.1 Operativni cilji po spretnostih

2.1.2.2 Vsebine

2.2 Standardi znanj

3 SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

4 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

5 VIRI


1 OPREDELITEV PREDMETA

V svetu, v katerem so meje vedno bolj zabrisane, je tuji jezik - španščina - pomembno komunikacijsko sredstvo. Tako španščina odpira vpogled v romanske dežele, hkrati pa predstavi poleg Evrope (Španija) tudi drugi špansko govoreči svet (predvsem Latinsko Ameriko). Je jezik bogate kulture in zgodovinske tradicije, ki je v veliko pogledih dal svoj pečat razvoju človeštva. Je eden izmed uradnih jezikov številnih svetovnih organizacij (OZN, UNESCO, EU). Statistični podatki kažejo, da je tudi eden izmed najbolj razširjenih svetovnih jezikov, saj ga govori približno 350 milijonov ljudi.

Kljub temu da ima španščina v gimnazijskem programu že več deset let trajajočo tradicijo, se vedno znova srečuje s težavami, kot so npr. nepoznavanje pomembnosti španščine za slovenski prostor, strah,  da bi španščina "ogrozila" druge tuje jezike ipd. V novem šolskem sistemu je španščini treba dati tisto mesto, ki ji pripada. Predlagani osnutek učnega načrta temelji na dosedanjem položaju tega jezika v okviru obstoječega šolskega sistema (španščina je maturitetni predmet) ter na dinamiki razvoja predmeta v novem sistemu, ki naj omogoča tudi nadaljevanje učenja španskega jezika po vertikali (iz OŠ v SŠ). Motivirani učenci bi tako lahko nadaljevali z učenjem in ga končali tudi s študijem na FF - visokošolski študij pedagoške in nepedagoške smeri. Táko načrtovanje (umestitev) španščine v slovenski prostor bi bilo večplastno,  zagotavljalo bi razvoj stroke, razširitev številnih možnosti uporabe znanja v visokošolskem nefilološkem študiju, hkrati pa tudi skrb za možnosti zaposlovanja univerzitetnih diplomantov bodisi pedagoške bodisi nepedagoške smeri.

Poleg izobraževalne ima učenje španščine v tem obdobju tudi pomembno vzgojno vlogo: omogoča spoznavanje načina življenja, navad, kulture špansko govorečih narodov; dijaku omogoča razširitev življenjskega obzorja; omogoča mu sporazumevanje z govorci ciljnega jezika, ga uči strpnosti do drugih (tudi različnih) ter razumevanja in sprejemanja drugačnosti.

V gimnaziji je španščina navadno drugi ali tretji tuji jezik; poučujejo jo po različnih modulih, za katere se šole odločajo glede na interes dijakov ter razpoložljive ure in kadrovske zmožnosti.

Z uvedbo devetletne osnovne šole, ko bo španščina postala tudi izbirni predmet v zadnjem triletju, bo treba dodati nadaljevalni modul.


2 PREDMETNI KATALOG ZNANJ

 

2.1 Cilji predmeta

2.1.1 Splošni cilji

Učni načrt želi dati španščini pravo mesto v slovenskem šolskem sistemu in omogočiti  učinkovitejše poučevanje tega jezika, tako da bo postal del celostnega dijakovega razvoja.

Zato je pri pouku španščine treba:

A. Usposobiti dijaka za učinkovito rabo španskega jezika kot sredstva za sporazumevanje.

Splošni cilji:

B. Pri pouku jezika posredovati avtentično podobo špansko govorečega sveta, s tem spremeniti  napačne ustaljene predstave ter tako povezovati slovensko in špansko kulturo.

Splošni cilji:


C. Doseči, da bodo dijaki sposobni sami preverjati svoj proces učenja in da ga bodo        sposobni sami nadaljevati, ko bodo končali srednješolsko izobraževanje (če se bodo     neposredno po tem vključili v delovni proces ali pa če bodo nadaljevali študij).

Splošni cilji:

 

D. Sodelovati pri razvijanju različnih pristopov in vrednot glede na mednarodno skupnost (kulturni in jezikovni pluralizem, sprejemanje in pozitivno vrednotenje   različnosti in drugačnosti, obojestransko spoznavanje in spoštovanje).

Splošni cilji:

Za dosego teh splošnih ciljev je potrebna vzgoja, ki vse omenjene elemente zajema koherentno in integrirajoče.

 

E. Omogočati razumevanje medsebojne povezanosti vsebin predmeta z zdravjem.


2.1.2 Operativni cilji in vsebine

 

2.1.2.1 OPERATIVNI CILJI PO SPRETNOSTIH

Operativni cilji, ki sledijo, se pravzaprav nanašajo na prvega od splošnih ciljev, to je na razvijanje komunikacijske sposobnosti, ki bo dijaku omogočila izražanje v španščini. Poleg tega je opredeljen tudi sklop strategij učenja in sporočanja, ki dijaku omogočajo razvoj samostojnosti.

Tako se bo dijak naučil uporabljati jezik v komunikacijskih položajih, naučil se bo razmišljati o jeziku in o svojem učenju in bo sprejel tudi družbeno-kulturne vidike španske in španskoameriške družbe.

(Postavljeni cilji določajo, kaj so dijaki/dijakinje ob koncu izobraževanja sposobni narediti  in česa ne.)

 • Slušno razumevanje - Poglavitni cilj te spretnosti je doseči, da bodo dijaki vedno bolje razumeli tisto, kar slišijo v resničnih govornih položajih. Pri tem bodo uporabljali ne samo jezikovna znanja, ampak tudi tiste strategije in tehnike učenja ter komunikacije, ki bodo omogočile hitro in jasno razumevanje informacije. Dijak naj bi znal razbrati zahtevane informacije, ne pa vedno tudi celostno sporočilo, saj so pri tej spretnosti upoštevane resnične življenjske situacije, v katerih poslušamo selektivno.

 • Ustno sporočanje - Razvoj te spretnosti predvideva, da se bo dijak lahko koherentno in dobro strukturirano izražal v španščini in pri tem uporabljal tako jezikovna kot tudi nejezikovna sredstva. Dijakovo ustno izražanje naj upošteva komunikacijski položaj (okoliščine, sogovornika in sporočilni namen) in vsebino (resnično pravilnost in razumljivost izjav). Njegovo ustno sporočilo naj ustreza dani situaciji, vsebini in govornemu položaju ali namenu, izjave naj bodo sprejemljive in čim bolj samostojne, kažejo pa naj tudi dijakovo lastno mnenje; besedišče naj bo bogato in smiselno uporabljeno, izrečeno s pravilno intonacijo in izgovorom ter naglasom; jezikovno naj bodo sporočila razumljiva in brez napak, ki bi ovirale razumevanje.

 • Bralno razumevanje - To je proces interakcije med besedilom in bralcem. Če želimo brati v jeziku, ki se ga učimo, potrebujemo bralne sposobnosti, na podlagi katerih prepoznavamo diskurzivne in jezikovne značilnosti jezika, v našem primeru španščine. Dijak naj iz besedila prepozna glavno temo, besedilo naj zna povzeti (ustno in pisno), označiti osnovne elemente besedila (npr. kraj in čas ter glavne osebe) in  izraziti svoje mnenje.

 • Pisno sporočanje - Končni cilj pisne komunikacije je naučiti dijaka oblikovati sporočilo, ki bo ustrezalo vsem zahtevam: vsebinskim (misli naj bodo izražene jasno, jedrnato in nedvoumno; tema naj bo obravnavana z različnih pogledov in naj bo utemeljena), oblikovnim (sestavek naj ima pravilno zunanjo in notranjo razdelitev vsebine in naj bo koherenten) in jezikovnim  (sestavek naj bo skoraj brez pravopisnih in oblikoslovno-skladenjskih napak, če pa so, naj te ne bodo pomembne za razumevanje, besedišče naj bo bogato in naj kaže na poznavanje teme).

   

  2.1.2.2 VSEBINE

  Vsebine so predstavljene po skupinah, in sicer v naslednjih blokih:

  A. Jezik: - funkcije
                   - slovnica

  B. Teme: - splošne
                    - družba in kultura

  C. Književnost

   

  A. Jezik

  Funkcije

  Dijak in učitelj naj pri uporabi funkcij upoštevata, da v jeziku obstajajo t. i. ustaljene besedne zveze, ki jih je treba upoštevati (npr. pozdravi, nazdravljanje ipd.), kot tudi svobodnejši izrazi, ki so odvisni od drugih, tudi nejezikovnih dejavnikov (npr. izražanje čustev, strahu ipd.).

  Dijak naj pozna oz. ustrezno uporablja različne jezikovne realizacije naslednjih komunikacijskih funkcij:

  1. Spoznavno-predstavitvene (dijak naj zna poimenovati, opisovati, definirati, posredovati sporočila, poizvedovati, povpraševati po informacijah; dajati podatke o sebi in drugih, poročati in pripovedovati).

  2. Predstavitveno-izrazne (dijak naj zna izražati svoje lastne pobude in ugotavljati miselna stališča drugih, izražati strinjanje in nestrinjanje, zanikati, povabiti in sprejeti povabilo ali ponudbo, obljubiti; povedati, da je nekaj mogoče/nemogoče; vprašati, ali je nekaj mogoče/nemogoče; izražati prepričanje in spraševati o prepričanju drugih; izraziti pripravljenost za neko dejanje in vprašati sogovorca, ali zmore nekaj storiti).

  3. Izrazno-čustvene (dijak naj zna upovedovati svoja čustva in razpoloženja, prepoznati čustva in razpoloženja svojega sogovorca; izraziti veselje, neugodje, odpor, presenečenje, upanje, hvaležnost, zadovoljstvo/nezadovoljstvo; spraševati sobesednika po njegovih čustvih in razpoloženju; izraziti razočaranje, bojazen ali  skrb; napovedati namen in vprašati sogovorca po njegovem namenu; izraziti željo in vprašati po željah sogovorca; izraziti občudovanje; upovedovati svoja moralna stališča in prepričanja ter prepoznavati moralna prepričanja svojega sogovorca; se opravičiti, sprejeti opravičilo; odobravati, obžalovati, izraziti prizadetost/neprizadetost).

  4. Vplivanjske (dijak naj zna vplivati na voljo in hotenje sogovorca: predlagati, prositi, zahtevati, da se nekaj stori, prositi in opozarjati; vplivati na ravnanje; dajati navodila, usmerjati in sklepati o ravnanju).

  5. Vzorce za vzpostavljanje stikov z ljudmi (dijak naj zna vzpostaviti in ohraniti stik s sogovorcem pri pozdravljanju, srečevanju, spoznavanju ljudi; se predstaviti in predstaviti druge; se posloviti; nagovoriti in uvesti sporočilo; nazdraviti in voščiti).

   

  Slovnica

  Dijak in učitelj naj pri učenju slovnice upoštevata, da so za izražanje, torej komunikacijo, potrebne določene slovnične prvine, na podlagi katerih bodo govorili o posameznih temah. Slovnica naj torej ne bo izluščena iz konteksta, ampak naj bo njegov del, naj ga uokvirja.

  V nadaljevanju je podan seznam jezikovnih struktur, kakor ga za dijake predvideva Predmetni izpitni katalog. Ta osnovni seznam pa seveda lahko tudi prilagodimo, če nam to dopuščajo razmere.

  Oblikoslovje in skladnja pregibnih in nepregibnih besednih vrst

   

  PREGIBNE BESEDNE VRSTE

 •  

  NEPREGIBNE BESEDNE VRSTE

  Skladnja stavka

  Besedotvorje

  Besedišče

  Jasno je, da dijak svoje jezikovne sposobnosti poveča predvsem z učenjem besedišča, zato naj bo poglavitni cilj pripraviti ga, da bo cenil bogatenje besedišča kot sredstvo za izboljšanje ustnega in pisnega izražanja, da bo dosegel ustreznejšo, bogatejšo in izrazitejšo izraznost.

  Na tem področju naj torej dijak pozna osnovno besedišče, zajeto v različnih tematskih področjih in položajih, v katerih potekajo izbrane jezikovne funkcije. Pričakujemo, da bo dijakovo pasivno poznavanje besednega fonda španskega jezika veliko boljše od aktivnega, to pa se bo najbolj pokazalo pri razumevanju jezika in manj pri pisnem izražanju. Posebna pozornost naj bo namenjena tudi natančnosti opisov, na abstraktni stopnji pa mora biti dijak sposoben podati ideje z ustreznimi izrazi, brez dodatnega parafraziranja. Z uporabo najpogostejših modizmov, stalnih besednih zvez, pregovorov in rekov ter s poznavanjem pomenskih odtenkov določenih glagolov naj dijak izkaže večje bogastvo znanja. Pri tem naj dijak tudi pokaže, da pozna načine, ki jih ima jezik na razpolago za tvorjenje besed oz. besednih zvez, ter da pozna stilistično plat jezika.

  Pravopis

  Dijak naj pozna špansko abecedo in njene posebnosti; pravila za rabo velike začetnice; naglas, naglasno znamenje in ločevalno znamenje (pravila za naglasno mesto in za pisanje naglasnega znamenja); rabo ločil; zlogovanje in deljenje ter najpogostejše okrajšave in kratice.

  Glasoslovje s pravorečjem

  Dijak naj pozna glasove španskega jezika; izgovor samoglasnikov in soglasnikov (razlike med slovenščino in španščino); razmerje med fonemi in črkami pri soglasnikih; izgovor v pogovornem in zbornem jeziku; zlog; intonacijo (v trdilnih, vzkličnih, velelnih in vprašalnih stavkih ter njeno pomensko vlogo).

   

  B. Teme

  Splošne

  Učenje tujega jezika naj poteka po tematskih sklopih, saj to omogoča dijaku seznanitev s specifičnim besediščem (pozneje naj bi ga bil sposoben aktivirati tudi v drugih položajih). Z razumevanjem sporočila ima hkrati tudi možnost izražanja stališč in svojega odnosa do sporočenega. Ustaljeni tematski sklopi, ki so v učnem načrtu predvideni za učitelja, so dovolj široki, da tako učitelj kot dijak najdeta možnosti za vključitev zanimivih besedil, ki jih lahko prispevata oba. Ti tematski sklopi naj pripomorejo k dejavnemu sodelovanju dijakov, h kreativnosti učiteljev ter razširjanju besedišča in jezikovnih struktur.

  Splošni tematski sklopi

  Družba in kultura

  Poleg splošnih tematskih sklopov naj dijak, ki se bo učil španščino, spoznava tudi svet in kulturo ter civilizacijo njenih govorcev (ti tematski sklopi naj bodo obdelani v razumnem obsegu).

  Španščina ni pomembna le kot sodoben svetovni jezik, ampak tudi zaradi svoje bogate zgodovine in kulturne tradicije.

  Španija

  Latinska Amerika

   

  C. Književnost

  Predstavitev

  Pri književnem besedilu imamo vedno opraviti z dvema različnima stvarnostma: s tisto, ki jo doživljamo skupaj s pisateljem in njegovim družbenokulturnim okoljem, in tisto, ki nam jo pisatelj sporoča prek svojega literarnega besedila. Seveda sta obe stvarnosti tesno povezani, tako diahrono kot sinhrono. Na obeh ravneh je vseskozi navzoča sporočilna veriga: pošiljatelj ‑ sporočilo ‑ naslovnik.

  Pri pouku književnosti moramo zato dijaku posredovati različna znanja o književnosti: literarnozgodovinsko (pisatelj, njegov čas, družbeno in kulturno okolje, duhovna zgodovina obdobja), literarnoteoretično (morfologija književnosti ‑ o formalnih prvinah umetniškega besedila) in literarnorecepcijsko (sprejemanje in dojemanje umetniških vrednot in sporočila literarnega besedila). S posredovanjem vseh treh vrst znanj o književnosti bo dijak postopno razvijal sposobnost literarnega branja, od doživljanja in razumevanja književnega besedila do kritičnega interpretiranja in vrednotenja. Vsa omenjena znanja pa bodo pripomogla k dijakovim ustvarjalnim dejavnostim. Tako se bo lahko, če bo to želel, tudi sam preizkusil v poustvarjanju ali ustvarjanju literarnih besedil v španščini, po večini pisno ali ustno, lahko pa tudi z likovno, glasbeno, gibalno ali kakšno drugačno upodobitvijo svojih ustvarjalnih misli, ki mu jih je vzpodbudilo branje in obravnavanje književnega besedila. Dijakovo ustvarjalnost bomo najlaže vzpodbudili z ustvarjalnimi igrami in različnimi razvedrilnimi dejavnostmi, saj bodo te dijaka motivirale in prispevale k njegovi aktivni udeležbi pri estetskem obravnavanju književnega besedila.

  Na tem področju se pouk španskega jezika povezuje s poukom drugih tujih jezikov in književnosti, s poukom slovenskega jezika in književnosti, poukom zgodovine, filozofije, sociologije, z ustvarjalnim poukom pri likovni in glasbeni vzgoji, morda pa tudi še s katerim drugim predmetom.

  Pri obsegu in zahtevnosti posredovanih informacij moramo ves čas upoštevati jezikovno znanje dijakov (tega pridobivajo postopno), njihovo razvojno stopnjo in interese, kajti le ob stalnem prilagajanju in postopnem poglabljanju različnih književnih znanj bomo pri pouku književnosti dosegli želene estetske in vzgojne cilje. Dijaki književnih besedil ne bodo dojemali zgolj pasivno, temveč jih bodo znali estetsko opazovati in vrednotiti. Pri ustvarjanju svojih pisnih izdelkov pa bodo čustveno pozitivno in s precejšnjo mero samozavesti tudi sami aktivni. 

   

  2.1.2. Operativni cilji predmeta

  FUNKCIONALNI CILJI

  1. Dijaki razvijajo sposobnost literarnega branja književnih del v španščini (obveznih in  izbirnih).

  1.1 Dijaki berejo književna besedila v španščini

  1.2 Dijaki komentirajo, interpretirajo in vrednotijo (izražajo doživljanje, razumevanje,     analize in sodbe) književna besedila v španščini.       

  2. Dijaki se pri različnih ustvarjalnih dejavnostih preizkušajo v ustvarjalnem pisanju všpanščini, se pravi, skušajo ustvarjalno udejaniti svoje misli in občutja, ki so se jim porodila ob literarnem branju španskih in hispanoameriških književnih besedil.

   

  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI

  1. Dijaki samostojno uporabljajo podana literarnozgodovinska, literarnoteoretična in literarnorecepcijska znanja pri interpretaciji književnih besedil v španščini in tudi pri lastnih izdelkih.

  2. Dijaki s kritičnim vrednotenjem književnih besedil v španščini razvijajo sposobnost  kritičnega razmišljanja in vrednotenja; tako ne ostajajo zgolj pasivni sprejemniki informacij, temveč dejavni in kritični soudeleženci komunikacijske verige, s tem pa krepijo svojo samozavest.

  3. Dijaki se učijo boljšega jezikovnega izražanja, saj je književno besedilo primeren vzorec izbornega izraza.

  4. Dijaki si pridobivajo demokratične navade: sodelovanje, pravica do svobode govora in mišljenja, spoštovanje enako in drugače mislečih ipd.

  5.   Dijaki se učijo kreativnosti oz. skušajo s kreativnim estetskim izražanjem  oblikovati svoje misli in čustva.

  6. Ob pouku književnosti dijaki razvijajo individualni estetski čut, čut za svobodo, strpnost in spoštovanje domačih in tujih kulturnih dobrin.


  OPERATIVIZACIJA FUNKCIONALNIH CILJEV

  ad 1.1

 • Dijaki književno besedilo samostojno ali ob učiteljevi pomoči preberejo, bodisi naglas bodisi tiho s pravilnimi poudarki in odmori, zlasti če gre za poezijo.

 • V slovarju ali v kakšnem drugem priročniku dijaki poiščejo in izberejo pravilne pomene neznanih besed ali besednih zvez, pomembnih za razumevanje književnega besedila.

 • Dijaki prepoznavajo in določajo literarna dela v prozni in verzni obliki, temeljne literarne vrste (epika, lirika, dramatika) in zvrsti (roman, kratka zgodba, esej, sonet ...).
      

  ad 1.2

 • Po prvem celostnem branju književnega besedila (odlomka ali integralnega besedila) dijaki izrazijo svoje prvotno doživetje (občutja, mnenja).

 • Po vnovičnem branju se dijaki lotijo literarne razčlembe besedil: pojasnjujejo, povezujejo, določajo, opažajo, razvrščajo, povzemajo ipd. različne pojme, in sicer na podlagi literarnozgodovinskih, literarnoteoretičnih in literarnorecepcijskih prvin za kritično interpretacijo dela.

 • Na podlagi opravljene analize dijaki primerno vrednotijo družbene, zgodovinske, miselne, etične in estetske sestavine obravnavanega  književnega besedila.

  Primer interpretacije:

 • Avtor in njegova družbenokulturna vloga v njegovem času in pozneje v povezavi z besedilom;

 • osnovne tematske in oblikovno‑kompozicijske sestavine obravnavanega besedila: kratka vsebina, tema, motivi, osebe, čas, prostor, pripovedovalec, oblika, slog, kitica, verz, retorične figure ...;

 • odmev obravnavanega literarnega besedila nekoč in danes, uresničitev bralčevih pričakovanj, pomen besedila za razvoj knjiženovsti ipd.)

   

  ad 2

  Dijaki poiščejo sinonime (lahko tudi v slovarju) posameznih besed iz odlomka obravnavanega književnega besedila, jih zamenjajo z obstoječimi ter opazujejo in literarno ovrednotijo novo besedilo.

 • V določenem književnem odlomku ali v celotnem besedilu, če gre za krajše delo ali poezijo, dijaki poiščejo antonime (lahko tudi v slovarju), jih zamenjajo s prvotnimi in litararno analizirajo svoj novi izdelek.

 • Z besedami, s sliko, z računalniško grafiko ali kako drugače dijaki ustvarjalno izrazijo temo obravnavanega književnega besedila.

 • Dijaki smiselno dodajajo manjkajoče dele besedila, posamezne besede ali dopisujejo konec
  obravnavanega besedila in literarno analizirajo novo besedilo.

 • Dijaki izberejo med več krajšimi obravnavanimi književnimi besedili ali odlomki posamezne dele (stavke, misli, odstavke) in  smiselno ustvarijo novo celoto ter jo literarno ovrednotijo.

 • Iz posameznih pesmi dijaki izberejo nekaj rim, napišejo ustrezne nove rime, jih postavijo v originalno pesem in ovrednotijo novo pesem.

 • Dijaki pišejo domišljijski spis v povezavi s temo obravnavanega književnega besedila.

 • Dijaki napišejo prozni sestavek pesniškega književnega besedila ali pesniško obliko proznega književnega besedila, dramatizacijo ali celo filmski scenarij obravnavanega besedila; pri tem morajo zelo dobro poznati vsebinske in oblikovne zakonitosti posamezne zvrsti.

 • Dijaki ustno dramatizirajo (zaigrajo) svoje pisne izdelke.

 • Dijaki prevedejo obravnavano književno besedilo ali odlomek iz njega; če gre za poezijo, skušajo, če je le mogoče, v prevodu ohraniti pesniško obliko.

 • Literarno ustvarjalni dijaki lahko oblikujejo svoje misli in občutke v novem  literarnem besedilu (v pesmi, kratki zgodbi, stripu ...), ki ga ustvarijo sami.

 • Dijaki lahko še na veliko drugih različnih načinov, predvsem z različnimi ustvarjalnimi igrami, izrazijo misli in občutke, ki so se jim porodili ob branju, interpretiranju in vrednotenju književnih del.

   

  Literarne vsebine

  Dijaki morajo v okviru priprav na maturo prebrati nekaj obveznih integralnih besedil (naslovi se spreminjajo vsaki dve leti in so pravočasno objavljeni v Maturitetnem izpitnem katalogu za španščino). Da bi dosegli prej omenjene cilje pri pouku književnosti v španščini, naj učitelji pri svojem delu izbirajo tudi med nekaterimi predlogi, navedenimi v nadaljevanju, ali pa naj po svoji lastni presoji in glede na motiviranost dijakov obravnavajo primerna literarna dela iz španske in hispanoameriške književnosti.

   

  ŠPANSKA KNJIŽEVNOST

 •        Predlog besedila:
              odlomki iz romana Življenje Lazarčka s Tormesa

  Interpretacija:
  ‑ značilnosti pikaresknega romana;
  ‑ značilnosti obdobja;
  ‑ družbena kritika;
  ‑ značilnosti glavnega junaka.

 •        Predlog besedila:
              odlomki iz romana Veleumni plemič Don Kihot iz Manče Miguela de Cervantesa

  Interpretacija (primerjalno s poukom književnosti pri slovenščini):
  ‑ značilnosti viteškega romana;
  ‑ parodija viteškega romana;
  ‑ oris glavnih junakov;
  ‑ odnos idealizem / realizem;
              ‑ Cervantes in njegov čas,
              - prvi moderni roman.

 •        Predlog besedila:
              odlomki iz drame Seviljski burkež ali kamniti gost Tirsa de Moline

  Interpretacija:
  ‑ značilnosti junaka;
  ‑ interpretacija glavnega lika;
  ‑ moralni in etični nauk v delu;     
  ‑ odmev lika zapeljivca v poznejši španski književnosti in kulturi.

 •        Predlogi besedil:
  pesmi iz Lorcovih pesniških zbirk, npr. Ciganski romancero, Pesem cante jondo,
  Pesnik v New Yorku in pesmi še katerega drugega predstavnika "generacije 27",
  kot so npr. Jorge Guillén, Rafael Alberti, Pedro Salinas ...

  Interpretacija:
  ‑ odnos med F. G. Lorco in literarnim krogom "generacija 27";
  ‑ vloga omenjene skupine v španski književnosti pred državljansko vojno;
  ‑ pesniki, predstavniki skupine;
  ‑ značilnosti Lorcove poezije: vsebina, metaforika, simbolika;
  ‑ povezanost s kulturo Andaluzije;
  ‑ pesnikova popularnost zunaj domovine.

 •        Predlogi besedil:
              odlomki iz španske proze 20. stoletja

  Interpretacija:
  ‑ pomen posameznega dela in avtorja za razvoj španske povojne književnosti;
  ‑ predvsem pri delih iz prvega povojnega obdobja odnos književnost/družba (cenzura);
  ‑ pripovedne tehnike v španski povojni prozi;
  ‑ družbena kritika, izražena s pripovednimi tehnikami;
  ‑ tradicionalizem v povojni španski prozi;
  ‑ vpliv modernih literarnih usmeritev 20. stoletja na špansko sodobno prozo.

  HISPANOAMERIŠKA KNJIŽEVNOST

 •        Predlogi besedil:
              odlomki del najbolj znanih pesnikov, kot so npr. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, César            Vallejo, Octavio Paz

  Interpretacija:
  ‑ tematika;
  ‑ retorične figure;
  ‑ vpliv hispanoameriškega modernizma in avantgarde;
  ‑ recepcija pri bralcih in številne mednarodne nagrade.

 •        Predlogi besedil:
  legende, kratke zgodbe, odlomki romanov najbolj znanih pisateljev, predstavnikov "booma", kot tudi celotna dela ali odlomki iz del pripovednikov novejšega hispanoameriškega vala.

  Interpretacija:
  ‑ razlaga pojma "boom";
  ‑ predstavniki "booma";
  ‑ magični realizem: izhodišča, značilnosti in manifestacije v besedilih;
  ‑ fantastična proza in njene značilnosti (simboli);
  ‑ pripovedna struktura proznih del;
  ‑ obravnava časa in prostora v prozi;
  ‑ literarna obravnava zgodovinskih dejstev;
  ‑ predvsem pri novejših avtorjih odnos in prepletanje med neliterarnim izrazom in fikcijo
    (film / literatura, znanstveni / literarni diskurz, zgodovinski / literarni diskurz). 

   

  2.2 Standardi znanj

  Standard znanj za pouk jezika (španska in latinskoameriška različica standardne španščine) je določen z izpitnim katalogom oz. v poglavju 2.1.2.2 Vsebine.

  Standard znanj za pouk književnosti:

 • (Vsebine morajo biti izbrane tako, da si dijak ustvari sliko različnih oblik v prozi, poeziji in dramatiki.) 

  3 SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

   Splošna navodila

   ODGOVORNOST DIJAKA ZA PROCES UČENJA

  Dijaka moramo spodbujati, da si ob opazovanju jezikovnih zakonitosti sam oblikuje določena pravila in hipoteze ter da uporablja svoje strategije komunikacije in učenja, ki jih nato lahko primerja s sošolci. To mu bo omogočilo spoznati zakonitosti učnega procesa ter razviti sposobnosti za učenje in avtonomijo.

  Razvoj dijakove odgovornosti za proces učenja zahteva spremembo tradicionalnih vlog, ki so jih imeli učitelji in učenci v razredu. Ta sprememba pa mora biti izvedena postopno, na podlagi dialoga in s sodelovanjem obeh strani. Učitelj naj torej učencu pomaga, da bo sposoben:

 • razviti svoj pogled na proces učenja tujega jezika, to je:

              - razumevanje narave procesa učenja tujega jezika,
              - prepoznavanje osebnih potez učenja,
              - razmišljanje o zgradbi knjig in gradiv za učenje ter o njihovi samostojni uporabi;

 • razvijati proces učenja, to je:

              - povezovanje novih znanj s prejšnjimi,
              - samovrednotenje procesa učenja,
              - iskanje priložnosti za uporabo jezika v praksi,
              - pozitiven odnos do pojavljajočih se napak,
              - aktiven nastop in prevzemanje pobud,
              - selektivna in učinkovita raba razpoložljivih sredstev: slovnic, slovarjev, govorilnih ur pri učitelju
              - raba drugih sredstev iz zunanjega okvira: rojeni govorci, sredstva obveščanja, drugi stiki itd.

 • preverjati učinkovite elemente, in sicer:

              - vzpodbujati zaupanje v lastne sposobnosti in v pozitiven odnos,
              - iskati besedila (zvočna in zapisana) o temah, ki dijake osebno zanimajo ali o katerih že nekaj vedo;

 • razvijati sodelovanje pri učenju, in sicer:

              - skupaj izvajati komunikacijske naloge,
              - skupaj izvajati naloge, ki zahtevajo opazovanje pojavov in formulacijo hipotez,
              - obzirnosti do drugih v skupini, do njihovih idej in občutkov;

 • načrtovati učenje, to je:

              - določiti in usklajevati cilje,
              - prepoznavati cilje tistih (različnih) dejavnosti, ki potekajo v razredu,
              - osebno izbrati tiste vsebine, ki so potrebne za izvedbo dejavnosti,
              - samostojno načrtovati delo,
              - ugotavljati in prilagajati najbolj učinkovite tehnike in postopke;

 • samovrednotenja ciljev in tehnik, in sicer:

              - samovrednotenja zastavljenih ciljev,
              - samovrednotenja uporabljenih tehnik in strategij;

 • razumeti in usvojiti formalni sistem, in sicer:

              - opazovati pojave in formulirati hipoteze,
              - preveriti hipotezo,
              - razvijati deduktivno razmišljanje,
              - pridobiti induktivno in globalno razumevanje,
              - iz opazovanih primerov posplošiti pravilo,
              - primerjati značilnosti španščine z značilnostmi materinščine,
              - voditi zvezek osebnih opažanj,
              - delati povzetke, izvlečke, miselne vzorce,
              - izdelati si svojo slovnico jezika in jo nato preverjati, spreminjati in razširjati;

 • razviti tehnike učenja in pomnjenja besednega zaklada, in sicer:

              - ponuditi različne miselne asociacije - besedilne, v enem stavku, po semantičnih skupinah, v rimah itd.,
              - ponuditi zvočne ali vizualne asociacije,
              - ponuditi kinetične asociacije,
              - pomagati si z različnimi tehnikami: pogosto ponavljanje, razvrstitveni seznami itd.     

 • razviti tehnike za izgovorjavo in intonacijo, to je:

              - zavestno posnemati govor avtentičnih govorcev,
              - na pamet se naučiti zanimiva besedila (npr. pesmi, pregovore), ki so težavna za   
                izgovarjanje, jih večkrat na glas ponoviti in se tako naučiti ritma in intonacije.

   

  POMEMBNOST AKTIVNE VLOGE DIJAKA V RAZREDU

  To, da mora dijak aktivno sodelovati v razredu, ne pomeni, da ima učitelj le vlogo opazovalca: odgovoren je namreč za izvedbo pedagoškega načrta na podlagi aktivnosti, ki izpolnjujejo komunikacijski pristop k učenju. Aktivno sodelovanje dijakov pri pouku lahko dosežemo le s pravo motivacijo, ta pa je odvisna od dejavnosti in gradiv, ki jih uporabljamo pri pouku, zato morajo biti čim bolj raznovrstna.

  Kaj se dijak nauči, je odvisno predvsem od dijakovega sodelovanja pri pouku. Nekatere značilnosti dijaka, ki se uspešno uči, so:

  - pripravljen se je pogovarjati v tujem jeziku, kadar koli je to mogoče;
  - zanima se, kako jezik deluje;          
  - upa si delati napake;
  - pozornost usmerja na pomen;
  - popravlja svoje ustno in pisno izražanje in ga primerja s pravilno obliko.

  Pomembno je, da dijak lahko pove svoje mnenje o dejavnostih v razredu, o svojem napredku in poteku pouka nasploh. To omogoči učitelju, da svoje delo prilagodi potrebam in pričakovanjem skupine.

   

   PROCESI KOMUNIKACIJE V RAZREDU

  Pri pripravi in izvedbi katere koli dejavnosti v razredu moramo stremeti za tem, da bo dijak po opravljeni dejavnosti zmožen narediti nekaj, česar prej ni znal. Še bolj pa je pomembno, da bo naučeno tudi uporabno, gledano z vidika komunikacijskega pristopa.

  Glede na to, da želimo čim bolj razviti dijakovo sposobnost komunikacije v tujem jeziku, morajo biti procesi komunikacije v razredu kolikor mogoče podobni tistim iz resničnega življenja.

  Poglavitne značilnosti procesov komunikacije, ki jih je mogoče reproducirati v razredu in ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju dejavnosti s komunikacijskim pristopom, so:

  -       informacijska vrzel

  Koncept tako imenovane informacijske vrzeli je eden najpomembnejših na področju komunikacijskega pristopa k učenju. Katera koli vaja ali dejavnost, s katero dijaki sodelujejo pri procesu komunikacije, mora upoštevati ta koncept. Če poenostavimo: v resničnem življenju komunikacija nastane med dvema osebama, od katerih ena ve nekaj, česar druga/ druge ne ve/vedo. Cilj komunikacije je izpolniti to informacijsko praznino med dvema govorcema.

  V razredu mora torej vsaka dejavnost ustvariti razmere, ki omogočijo, da en dijak pove drugemu nekaj, česar ta ne ve.

     - svoboda izbire elementov ustnega sporočanja

  To je druga izmed značilnosti komunikacije in govorcem tujega jezika povzroča eno izmed največjih težav. Pri ustni komunikaciji sama po sebi nastaja stiska s časom, le-to pa tuj govorec le s težavo premaga. V razmeroma kratkem času se mora ne samo odločiti, kaj pravzaprav želi povedati, ampak mora za to uporabiti tudi pravilna jezikovna sredstva.

  V podobni situaciji se znajde tudi tisti, ki posluša. Zaradi svobodne izbire govorca, katere prvine sporočanja bo uporabil, se znajde v položaju, ki mu ne dopušča, da bi že vnaprej vedel, katere prvine bo uporabil govorec/sogovornik.

  Učitelj mora zato vedeti, da dejavnosti, pri katerih je njegov nadzor nad vsebino in načinom sporočanja prevelik, onemogočajo izpolnitev te značilnosti komunikacije.

  - sporočilni nameni, skriti v sporočilu

  V resničnem življenju oseba nagovori drugo osebo z določenim namenom (povabilo, zahvala, prošnja, predlog...), ki presega vsebino samega sporočila, zato odgovor vedno  vrednoti glede na ta namen. Z drugimi besedami - razumevanje tistega, kar nekdo pove drugi osebi, ni odvisno samo od tega, kar v resnici reče (čeprav je tudi to zelo pomembno), ampak tudi od tega, kaj želi s tistim, kar dobesedno izreče, povedati.

   

  Specialnodidaktična priporočila     

  POTEK POUKA V RAZREDU SPLOŠNE USMERITVE ZA RAZLIČNE SPRETNOSTI IN ZNANJA

  Učiteljeva dolžnost je načrtovati takšne dejavnosti, da bo z njimi pritegnil pozornost in okrepil dijakovo motivacijo za sodelovanje pri predlaganih nalogah. Ozračje v razredu mora biti (v zmernih mejah) sproščeno in prijetno, dijaku pa mora dajati občutek spoštovanja do vseh udeležencev pouka: dijak-dijak in učitelj-dijak. Dijaku je treba pomagati, da bo čim bolj začutil svojo vlogo glavnega akterja v procesu učenja, to pa seveda ne pomeni, da bi morali zaradi tega upoštevati vse njegove želje.

  Aktivnosti morajo ustrezati stopnji dijakove jezikovne kompetence, zahtevnost nalog mora biti progresivna, saj je le na ta način možna uporaba predlaganih strategij.

  Pri slušnem razumevanju je pomembno, da dijak prepozna zvočnost fonetičnega sistema ciljnega jezika (glasove, ritem, naglas in intonacijo), kajti tudi od tega je odvisno razumevanje ustnih sporočil. Ustna sporočila, ki jih dijaki poslušajo, so iz resničnega življenja in so lahko prirejena ali ne.

  Vaje ustnega sporočanja morajo pospeševati interakcijo med avtorjem in naslovnikom. Paziti je treba na ustreznost konteksta, koherentnost sporočila, na specifične značilnosti ustnega sporočanja in tudi na dijakovo stopnjo jezikovne kompetence. Ker dijaka pri ustnem sporočanju  omejuje čas, ki ga ima na voljo za izvedbo naloge, naj si učitelj prizadeva, da ga ne sili v hitro govorjenje, da mu ne skače v besedo, da ga ne prekinja in da ne govori namesto njega.

  Ker je razumevanje ustnega sporočila v veliki meri odvisno od izgovora glasov in melodične krivulje ciljnega jezika, je treba dijaku pomembnost korektno izgovorjene besede in povedi  predstaviti kot nujnost, ne pa kot kaprico.

  Pri bralnem razumevanju naj dijaki spoznavajo različne stile branja, ki so odvisni od izbranega besedila in cilja branja (intenzivno branje - iskanje specifične informacije, ekstenzivno branje - iskanje globalne informacije). Izbrana besedila naj bodo avtentična, vsebujejo naj tipične značilnosti pisnega sporočanja, biti morajo ustrezno grajena (koherentna), dijake naj motivirajo, zapisana pa naj bodo v standardnem jeziku.

  Pri pisnem sporočanju naj se dijak najprej navadi na nove črke, na pravila postavljanja ločil in naglasa (diakritični akcent je v španščini nosilec pomena!) ter na zlogovanje.

  Za pisno sporočanje (s komunikacijskim ciljem) mora dijak že nekoliko obvladati skladnjo in jezikovna sredstva, ki omogočajo koherenco besedila. Svoje misli naj podaja čim bolj urejeno. V dijaku moramo vzbuditi željo po tem, da nam nekaj sporoči in da išče svoj lasten slog. Glede na to dijaka lahko motiviramo s pisno, slušno ali vidno iztočnico.

  Če povzamemo: učitelj naj torej uči na podlagi komunikacijskega pristopa in metod, ki omogočajo uporabo jezika in eksperimentiranje z njim. Tak pouk naj bo organiziran s sodobnimi učnimi sredstvi, kot so npr. audio- in videposnetki in pripomočki, slikovno in drugo gradivo ipd.

  Poučevanje slovničnih struktur naj ne bo učiteljevo poglavitno opravilo, ampak naj bo podpora komunikaciji. Njihove oblike in pomen lahko dijaki razberejo sami, učitelj pa naj jih usmerja, preverja osnovne strukture in jih utrjuje z vajami. Vaje naj bodo čim bolj kompleksne in postavljene v kontekst, saj so slovnične strukture le etapni cilj, sredstvo za komunikacijo.

  Poučevanje besedišča naj izhaja iz konteksta. Dijaki lahko na prvi stopnji veliko stvari povzamejo oz. ugotovijo sami iz konteksta s sklepanjem, analogijo itd., na višji stopnji pa jih uvajamo v delo s slovarji in v iskanje alternativnih možnosti za razlago novih pojmov. Za utrjevanje lahko uporabljamo avtentične aktivnosti, kot so npr. igre, križanke, jezikovne izpeljanke ipd., pa tudi zgoščenke.  POUK KNJIŽEVNOSTI

  V poglavju Operativizacija funkcionalnih ciljev je že opisan proces pristopa k posameznemu književnemu besedilu in obravnava sama (točki 1.1 in 1.2), podan je tudi primer.

  Ker gre za pouk književnosti v tujem jeziku, je izjemno pomembna postopnost uvajanja literarnega branja. Dijaki namreč sprva nimajo zadostnega jezikovnega znanja, da bi zmogli kakršno koli razumevanje tujega literarnega besedila in še manj interpretativno, vrednostno ali ustvarjalno dejavnost. Zato mora učitelj sam, glede na jezikovno raven in motivacijo dijakov, izbrati primeren čas za uvajanje prvih preprostih književnih besedil. Sam mora izdelati tudi seznam literarnih tem in besedil, ki jih bo obravnaval, predvsem glede na jezikovno znanje in interese dijakov. Učni načrt namreč samo predlaga določene vsebine in interpretacije, ki so ob teh vsebinah priporočljive in zanimive. Vemo pa, da bi bilo nesmiselno in nemogoče zajeti vse, saj se bodo te tudi glede na učbenik oz. skozi čas spreminjale. Učni načrt pa predpisuje način, kako seznanjati dijake z literarnim besedilom, saj se pouk književnosti v španskem jeziku ne sme spremeniti v nefunkcionalno učenje na pamet. Poglavitni cilji pouka književnosti,  kot je zasnovan v tem učnem načrtu, so namreč oblikovanje estetskega čuta pri učencih, primerno vrednotenje književnih del, ki bo dijakom omogočilo razlikovati literarna od neliterarnih besedil, in resnično uživanje v branju.

  Besedila naj bodo v začetku kratka (poezija, kratki, smiselno zaključeni prozni odlomki, kratke zgodbe). Vsebinsko prirejena besedila niso priporočljiva, saj takšne prireditve lahko zmaličijo estetsko podobo literarnega dela. Nasprotno pa jezikovno prirejena besedila lahko uporabimo, kadar gre za starejša literarna dela, napisana v starem jeziku, saj takšna prireditev sodobnemu bralcu, še posebej tujemu, olajša razumevanje besedila.

  Obravnava književnega besedila mora vedno potekati od preprostejših dejavnosti h kompleksnejšim. Na ta način je v poglavju Operativizacija funkcionalnih ciljev tudi opisana. Učitelj ves čas deluje kot motivator, usmerjevalec in moderator idej. Seveda je razumljivo, da bo deloval bolj frontalno oz. "ex catedra" pri podajanju literarnozgodovinskih, literarnoteoretičnih in literarnorecepcijskih znanj. Manj pa bo njegovo delovanje formalno pri dijakovih analizah in vrednotenjih literarnega dela, ki bo sledilo takšnemu posredovanju znanj; še bolj neposredna bo učiteljeva vloga pri ustvarjalnih dejavnostih.

  Ustvarjalne dejavnosti je prav tako treba začeti uvajati postopno. Literarno besedilo, ki ga namerava učitelj uporabiti kot izhodišče pri ustvarjalnih igrah, mora prej obravnavati po že opisanih fazah, saj gre za pouk književnosti in ne jezika. Tako bo tudi potešil radovednost dijakov, saj morajo biti ti seznanjeni s celotnim kontekstom besedila, katerega namen bo inspiracija njihovi ustvarjalnosti. Seveda bo učitelj glede na izhodiščno besedilo, glede na jezikovno znanje dijakov in njihovo motiviranost za takšne aktivnosti najprej izbral preprostejše ustvarjalne aktivnosti. Pri ustvarjalnih dejavnostih so torej učiteljeve možnosti zelo velike; v tem učnem načrtu so omenjene samo nekatere (poglavje Operativizacija funkcionalnih ciljev, točka 2), ki jih lahko učitelj pri svojem delu uporabi. Nekaterih navedenih, glede na prej omenjene okoliščine, seveda ne bo nikoli niti preizkusil ali pa si bo izmislil povsem druge.

  Dijaki pri pouku književnosti lahko sodelujejo individualno ali  skupinsko, lahko tudi v parih, saj je včasih skupinsko delo zanje veliko bolj vzpodbudno in svobodno. Svoje vtise, opažanja, analize in sodbe v pogovoru s sošolci po večini izražajo bolj spontano kot v pogovoru z učiteljem. Kljub temu mora seveda ta takšno delo preverjati in usmerjati k zastavljenim ciljem.

  Pri obravnavi različnih literarnih besedil se mora učitelj vedno zavedati načela postopnosti, saj se bo dijakova sposobnost interpretiranja, vrednotenja, kritičnosti in uporabe primernih strokovnih izrazov le počasi stopnjevala.

   

  DOMAČE DELO

 • Poglavitno didaktično priporočilo glede domačih nalog je, da naj ne bodo preveč obremenjujoče in prezahtevne. Dijaka skušamo z njimi motivirati, da bo uspešnejši pri pouku in da bo hitreje napredoval.

 • Drugo priporočilo je, da naj bo domače delo čim bolj raznoliko. Vključuje naj najprej vaje za utrditev in za povezavo do tedaj znane snovi. Prav tako dijaka lahko motiviramo, da oblikuje domiselne spise in razmišljanja, v katerih poleg jezikovnega znanja izraža tudi svoja stališča. Za spoznavanje kulture in civilizacije lahko pripravi referate, poročila ali krajše seminarske naloge.

 • Najpomembneje pa je, da stopnjo domačega dela prilagodimo motiviranosti dijakov.

   

  Medpredmetne povezave

  Že sama narava predmeta, torej poučevanje španščine, jezika, ki je živ in je del našega celotnega življenja, narekuje medpredmetne povezave tudi v okviru šolskega sistema. Te naj bodo opredeljene v splošnih smernicah kurikuluma, tu pa je tudi nekaj konkretnih predlogov:

 • Pouk španščine naj se navezuje na materinščino, npr. s primerjavo jezikovnega sistema španščine in slovenščine. Kadar se pri vajah pojavijo slovnični problemi, jih je treba razložiti na podlagi (s primerjavo) materinščine: če gre za sistem pregibanja glagola, izhajamo iz sistema slovenskega glagola, ki je dijakom domač; če gre za uporabo zaimkov ob glagolu, si  lahko pomagamo tudi z normo slovenskega jezika, ki jo dijaki poznajo. Enako se lahko navezujemo na materinščino pri govornih položajih, pri funkcionalnosti jezika.

 • Pouk španščine naj se navezuje na pouk literature (že v poglavju o literaturi je razloženo, kako naj ta pouk poteka). Za uresničitev tega cilja je treba poznati splošno literarno teorijo in svetovne literarne tokove, vse to pa dijaki praviloma spoznajo pri splošnem pouku književnosti. Prav tako so možne konkretne primerjave posameznih nacionalnih literatur v določenih časovnih obdobjih ipd. Vse to bo dijakom pomagalo, da si bodo ustvarili bolj celostno sliko in da bodo znali posamezna dela med seboj primerjati ter vrednotiti.

 • Pouk španskega jezika naj se navezuje na pouk zgodovine, geografije in umetnosti, saj bo dijak na ta način pridobil podlago za razumevanje besedil in za izražanje svojih misli tudi v tujem jeziku.

 • Pouk španščine naj se navezuje na pouk filozofije in sociologije, saj bo dijak na ta način pridobil tudi ustrezna znanja o družbi in načinu razmišljanja v posameznih obdobjih, to pa mu bo olajšalo razumevanje literarnih besedil v španščini, prav tako pa tudi posameznih besedil pri bralnem razumevanju, in mu pomagalo, da se bo laže pogovarjal o sodobnih življenjskih temah.

  Takih medpredmetnih povezav je verjetno še več, želimo pa opozoriti, da so temeljna znanja vseh omenjenih predmetov potrebna tudi za dobro znanje tujega jezika oz. da lahko vse te povezave lahko zelo olajšajo učenje. Prav tako je treba opozoriti, da moramo dijaka navajati k širokemu razmišljanju in mu pomagati iskati in najti medpredmetne povezave. Zato predlagamo, realizacijo medpredmetnih povezav ne samo z neposrednim učenjem, ampak tudi npr. z izdelavo interdisciplinarnih raziskovalnih ali seminarskih nalog, ki povezujejo španščino z drugimi področji, ob vrnitvi s strokovnih ekskurzij z izdelavo popotniških dnevnikov v španščini, ki vsebujejo znanja zgodovine, geografije in umetnosti, z izdelavo plakatov, saj je na ta način  poleg jezikovne komponente izražena tudi umetniška komponenta, z izdelavo filmov in organizacijo predavanj o strokovnih ekskurzijah, s povezavo s španskimi dijaki prek elektronske pošte, z iskanjem podatkov prek interneta, encarte idr. 

   

  4 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje je sestavni del učnega procesa. Vsako ocenjevanje je tudi preverjanje, vsako preverjanje pa ni ocenjevanje. Preverjanje in ocenjevanje je notranje in zunanje (matura).

  Preverjanje je stalni del jezikovnega pouka. S preverjanjem dobijo dijaki povratno informacijo o tem, kaj so se naučili oziroma kje je njihovo znanje še pomanjkljivo. Za učitelja pa je preverjanje informacija o tem, kako uspešen je pri svojem delu, ali uporablja uspešne metode dela, primerna učna gradiva, ali sledi učnemu načrtu in podobno. Dobri načini preverjanja in ocenjevanja so namreč lahko motivacija, ne pa povod za stiske in strese dijakov. Ocena naj ne bo samo "numeracija" ali "rangiranje", ampak naj upošteva tudi individualni razvoj dijakov, zato naj kaže zlasti dijakov (ne)napredek. Da bo ocena lahko tudi motivacijska, moramo omogočiti čim širši spekter načinov preverjanja in ocenjevanja, tako da se bo dijak izkazal predvsem na tistem področju, ki mu najbolj ustreza, in bo imel za to tudi več možnosti.

  Če torej povzamemo, imata preverjanje in ocenjevanje svojo vlogo tako v kurikulumu kot tudi v procesu poučevanja in učenja.

  Preverjanje in ocenjevanje ločimo po obsegu (diagnostično, formativno, sumativno...) in po načinu izvajanja (kvalitativno in kvantitativno). Vse to upoštevamo pri načrtovanju dela.

  Preverjanje naj temelji na položajih iz resničnega življenja, dijaka naj vzpodbudi, da smiselno uporabi svoje znanje, da spozna, kaj se je naučil in zakaj. Preverjanje naj ne bo samo sklop nekih vaj, ki zahtevajo avtomatično ponavljanje določenih struktur ali na pamet naučenih besed, ampak naj dijaku omogočijo, da lahko tisto, kar se je naučil, praktično uporabi pri reševanju določene naloge. Če se učenec prepozna v določeni vlogi in ugotovi, zakaj potrebuje določeno znanje in kdaj ga bo lahko uporabil, se takšne snovi tudi laže nauči, snov pa ga tudi motivira za nadaljnje delo.

  Zahtevnost preverjanja naj bo v skladu z ravnijo pouka. V skladu z obstoječim pravilnikom naj bi v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj enkrat pisno preverjali za oceno (torej ocenjevali), in če je mogoče, tudi ustno. Ocene, vpisane v uradni dokument, dajo ob koncu šolskega leta končno oceno znanja, ta pa je pogoj za napredovanje v višji razred. končno preverjanje znanja po štirih letih izobraževanja pripravlja Republiška maturitetna komisija v skladu z maturitetnim katalogom.

   

  Vrste ocenjevanja

  Ocenjevanje po obdobjih je v našem šolskem sistemu nujno in je pogoj za uspešno napredovanje. V vsakem ocenjevalnem obdobju naj si dijak pridobi najmanj eno in največ dve oceni (pisno in ustno).

  Pisno ocenjevanje - Predlagamo, da dijaki pišejo napovedane, celo šolsko uro trajajoče pisne naloge (dve), lahko pa še krajše naloge, če so te motivacijskega značaja. Naloge naj bodo sestavljene čim bolj raznoliko, da se lahko dijak izrazi na več načinov, in naj vsebujejo izključno predelano in utrjeno snov. Ena naloga naj bo kreativnega značaja, tako da poleg usvojenega znanja dijak pokaže tudi, kako prožen je pri uporabi svojega znanja. Tipi nalog ne smejo biti "presenečenje", ampak dobro utrjeni in znani. Naloge naj vsebujejo slikovno gradivo (slike, grafe, sheme ipd.), ki dijaka tudi na drugačen način seznanjajo z nalogo. Naloge naj bodo sodobne in praktične, vanje pa lahko vključujemo križanke, recepte, zemljevide, pisma ipd. Povezane naj bodo z resničnimi življenjskimi situacijami in ne zgolj s strukturami, izluščenimi iz konteksta.

  Merila ocenjevanja naj bodo prilagojena specifiki pisne naloge, vendar morajo biti dijakom vnaprej znana ter jasna in utemeljena.

  Ustno ocenjevanje - Tuji jezik, ki se ga dijaki učijo, bo verjetno najprej rabljen kot osnovna komunikacija in šele pozneje kot strokovni jezik. Zato je prav tako pomembno ustno ocenjevanje. Predlagamo možnost sprotnega ocenjevanja, saj to tako dijakom kot učiteljem omogoča utrjevanje in preverjanje sprotne snovi ter hitrejše napredovanje. S tem tudi onemogočamo kampanjsko učenje, ki se pojavlja, če dijaka vprašamo enkrat ali dvakrat na leto. V višjih letnikih pa poleg sprotnega ocenjevanja predlagamo tudi t. i. generalno ocenjevanje, ki naj zajema točno znano snov in naj bo čim bolj celostno (preverja naj tako situacijske probleme in teme kot uporabo slovnice). Dijaku lahko omogočimo ustni zagovor seminarske naloge ali domačega branja, saj je pri takem delu lahko zelo kreativen. Poleg predstavitve v španščini mu omogočimo tudi predstavitev lastnih rezultatov raziskovanj, to pa mu bo koristilo tudi pozneje v življenju.  Zaželeno je, da ima dijak možnost skupinskega preverjanja, saj vemo, da je v življenju zelo malo monologov in veliko dialogov. Tako naj bi bili dijaki postavljeni v določeno situacijo oz. pred določen problem, vendar naj ta naj izhaja iz predelanih tematskih sklopov. S tem imajo možnost soposlušanja in samoocenjevanja.

  Pri merilih ocenjevanja je treba upoštevati posebnosti nalog, zato je treba posamezno oceno procentualno ovrednotiti glede na zahtevana znanja in spretnosti.

   

  Vrste preverjanja

  Pri preverjanju pazimo, da bomo različne spretnosti preverjali na najrazličnejše načine.

  Pisno preverjanje naj bo predvsem motivacijski element pri pouku in povratna informacija dijaku in učitelju. To so npr. diagnostični testi, projektne domače naloge, dnevniki, poročila ...

  Ustno preverjanje naj bi bilo pri pouku tujega jezika nekaj naravnega, saj naj bi vsak dijak dobil možnost, da ponovi predelano snov. Ti načini naj bodo čim bolj kreativni, resnični in aktualni, npr. postavitev v situacijo, razprave, predstavitve mnenj oz. rezultatov, pritožbe ...

   

  Književnost

  Notranje preverjanje:

 • Notranje ocenjevanje je sestavljeno iz analitičnega (točkovnega) in celostnega (opisnega) ocenjevanja:

   

  5 VIRI

  ALONSO, E.,  ¿ Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo? EDELSA, Madrid, 1994.

  BENTON, M., FOX, G., Teaching Literature - Nine to fourteen. Oxford University Press, 1985.

  FERNÁNDEZ, S., El enfoque por tareas / proyectos. Ministerio della Pubblica Istruzione. Roma.

  Gimnazijski program. Zavod RS za šolstvo in šport, Ljubljana 1992.

  HERNÁNDEZ, G., CABRALES, J.M., Lengua Castellana y Literatura. SGEL, Madrid, 1997.

  HOLEC, H., Autonomie et apprentissage des langues étrangères. Conseil de L’Europe, Strasbourg, 1980.

  Izhodišča kurikularne prenove. Nacionalni kurikularni svet, Ljubljana, maj 1996.

  Kurikularna prenova gimnazijskega izobraževanja. Področna kurikularna komisija za gimnazije. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, november 1996.

  MUNBY, J., Communicative Syllabus Design. Camridge University Press, Cambridge, 1989.

  OSTOJIĆ, B., Kreativnost u nastavi stranih jezika. Svjetlost - OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 1983.

  PERIS, M., El perfil del profesor de español como lengua extranjera: necesidades y tendencias. Colección Expolingua, Madrid, 1993.

  Plan curricular del Instituto Cervantes: La enseñanza del español como lengua extranjera. 1994.

  Predmetni izpitni katalog za maturo. Španski jezik. DIC, 1996.

  ROMERA CASTILLO, J., Didáctica de la lengua y la literatura. Editorial Playor, 1983.

  SÁNCHEZ PÉREZ, A., El método comunicativo y su aplicación a la clase de idioma. SGEL, Madrid, 1987.

  SLAGTER, P., Un nivel umbral. Council of Europe, 1979.

  WENDEN, A.,  Learner Strategies for Learner Autonomy. Pretnice-Hall International, 1991.

  WILKINS, D., Notional Syllabuses. Oxford University Press, Oxford, 1976.

  ZANÓN, J., Los enfoques por tareas para las enseñanzas de las lenguas extranjeras, Cable 5, 1990,  str. 19-27.