BIOLOGIJA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

KLASIČNA GIMNAZIJA

140 UR

Učni načrt za biologijo za klasično gimnazijo je bil sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. 5. 1998.

 


VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

A Opredelitev predmeta biologija

B Namen pouka biologije

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 CILJI PREDMETA

1.1 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

1.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA

A. Obvezni del programa

B. Izbirni del programa

C. Maturitetni del programa

2 STANDARDI ZNANJ

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

1   Splošni cilji ter struktura preverjanja in ocenjevanja znanja

2   Načini preverjanja in ocenjevanja znanja

3   Struktura preverjanja in ocenjevanja znanja

 


I.  OPREDELITEV PREDMETA

A Opredelitev predmeta

Biologija je splošno izobraževalni predmet. Z biološkimi vsebinami se učenci srečajo že  v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole pri predmetu spoznavanje narave in družbe, v 4. in 5. razredu pa pri predmetu spoznavanje narave. V 6., 7. in 8. razredu je biologija samostojen predmet. Učni načrt za biologijo v klasičnih gimnazijah je usklajen z vsebinami in cilji predmeta v osnovni šoli. Predvideno je, da učenci določene pojme, predstave, dejstva, podatke itd. usvojijo na nivoju osnovne šole, v srednjih šolah pa jih utrdijo, dopolnijo, nadgradijo in poglobijo.

Učni načrt za biologijo v klasičnih gimnazijah je zasnovan tako, da je poglabljanje, nadgrajevanje in dopolnjevanje učnih ciljev nadgradnja veljavnega učnega načrta osnovne šole.

Z uvajanjem prenovljene osnovne šole bodo učenci prihajali v prve letnike klasičnih gimnazij z drugačnim znanjem, zato bo potrebno učne načrte na novo prilagajati.

 

B   Namen pouka biologije

Pri pouku biologije so v enaki meri vključeni kognitivni, afektivni in konativni cilji.

Dijaki pri pouku biologije pridobijo temeljno znanje, ki omogoča razumevanje narave in življenja. Poleg tega je temeljno biološko znanje v oporo splošnemu izobraževanju.

Razumevanje narave in odgovoren odnos do živih bitij sta osnova za ustreznejše načrtovanje človeških posegov v naravo in vrednotenje njihovih posledic.

Cilji pouka biologije so naravnani na pridobitev temeljnega biološkega znanja  in razumevanja, ki naj bi ga usvojil vsak slovenski izobraženec ne glede na nadaljnjo študijsko pot. Hkrati pa so smotri pouka biologije naravnani v pridobitev primerne osnove za dijake, ki se bodo študijsko in poklicno usmerili v naravoslovje.

Pri pouku biologije dijak pridobi tudi uporabna znanja, ki so pomembna za njegovo intelektualno rast in za celotno družbeno skupnost.

Pri pouku biologije se teoretične osnove prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in laboratorijskega ter terenskega dela. To daje dijakom možnost, da znanje aktivno pridobivajo, vzpostavljajo neposreden stik z živimi bitji oz. z naravo in prihajajo do določenih spoznanj z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem.

Dijaki s pridobivanjem informacij iz različnih virov odkrivajo bistvo obravnavane vsebine, primerjajo ter kritično presojajo informacije ter se naučijo analizirati, povezovati in posploševati. To je podlaga za poglobljeno razumevanje učnih vsebin in razumevanje soodvisnosti naravoslovnih in družboslovnih znanj. Tako doseženo znanje ni le "površinsko", saj je poglobljeno in uporabno ob številnih novih konkretnih primerih.

 


II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 CILJI PREDMETA

 

1.1 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

S poukom biologije želimo pri dijakih:

-       doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti s področja biologije;

-       razviti razumevanje medsebojne povezanosti med živimi bitji;

-       razviti sposobnosti  za preučevanje življenjskih procesov in pojavov;

-       doseči, da z lastnim iskanjem in preučevanjem pridobijo določena pomembna biološka spoznanja in si oblikujejo odnos do narave v skladu z najnovejšimi strokovnimi spoznanji;

-       doseči razumevanje soodvisnosti znanj s področja biologije in drugih naravoslovnih,

družboslovnih in tehniških znanj;

-       razviti sposobnosti za prepoznavanje ekoloških problemov v okviru stroke, za katero se usposabljajo;

-       razviti sposobnosti za opazovanje in spretnosti za učinkovito in varno raziskovanje;

-       razviti  sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj;

-       razviti odgovoren odnos do okolja in spodbuditi interes  za njegovo aktivno varovanje;

-       vzbuditi spoznanje, da je človek sestavni del narave, vendar se od drugih živih bitij tako razlikuje, da mora sprejeti odgovornost za njeno celovito ohranitev.


PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN ČASOVNI OBSEG

Biologijo v obsegu 140 ur in več poučujemo v programu klasičnih gimnazij.

Učni načrt ni opredeljen po letnikih, temveč po modulih.

Učni načrt je sestavljen tako, da omogoča dijakom z izbranim dodatnima 70-urnim modulom doseči cilje in usvojiti biološke vsebine iz biologije za splošne gimnazije v obsegu 210 ur.

Z izborom maturitetnega modula v obsegu 105 ur lahko dijaki iz predmeta biologija opravljajo tudi maturo.

 

A. Obvezni del programa

Obsega 2 modula v časovnem obsegu 35 ur in 1 modul v časovnem obsegu 70 ur, kar je skupno 140 ur pouka.

 

Predlagana modularna struktura

 

MODUL

 TEMATSKI SKLOPI

OBSEG SKLOPOV

LABORAT. DELA

TERENSKA DELA

VAJE

 

Biologija kot znanost in veda   

5 ur               

2

-

 

I. modul

35 ur

Celica 

15 ur

2

-

5

 

Osnovni življenjski   procesi              

15 ur

5

-

 

II. modul

 35 ur

Ekologija in varovanje okolja   

35 ur

1

4

7

 

 

Biologija človeka                                 

60 ur

2

-

24

III. modul

 70 ur

Humana genetika             

5 ur

 

-

2

 

Evolucija človeka             

                   

5 ur

 

-

2

 

 SKUPNO ŠTEVILO: 

140 ur

12

4

40

           

Laboratorijska in terenska dela

Laboratorijska in terenska dela izvajajo dijaki v okviru posameznih tematskih sklopov in obsegajo do 20 % pouka.

Laboratorijska in terenska dela so zasnovana tako, da so vključene vse faze raziskovalnega eksperimenta. Dijaki  o njih oblikujejo kratka pisna poročila.

Predlagana laboratorijska in terenska dela lahko učitelj nadomesti z drugimi ustreznimi, če z njimi dosega enake  cilje.

Pri laboratorijskih in terenskih delih se dijaki delijo v skupine.


Vaje

Vaje so namenjene ponazoritvi, konkretnim predstavam, urjenju veščin itd. Učitelj jih vključuje v posamezne vsebine in obsegajo skupaj z laboratorijskimi deli  približno 30% pouka.

 

B. Izbirni del programa

 

Posamezne tematske sklope učitelj dopolni z izbranimi vsebinami, primernimi za program, v katerem se dijak izobražuje.

Biološko laboratorijsko in terensko delo obsega 35 ur in je namenjeno utrjevanju učne snovi.

 

 

C. Dodatni del programa

 

Namenjen je doseganju ciljev in osvojitvi bioloških vsebin za splošne gimnazije v obsegu 210 ur. Dodatni modul obsega 70 ur.

 

MODUL

 TEMATSKI SKLOPI

OBSEG SKLOPOV

LABORAT. DELA

TERENSKA DELA

VAJE

 

Presnavljanje

           

   10 ur 

1

-

 

I. modul

70 ur

Organizacijski tipi živih bitij

                                            

  55 ur

2

-

21

 

Evolucija              

 

  5 ur

1

-

2

 

SKUPNO ŠTEVILO: 

70 ur

4

-

23

 

D. Maturitetni del programa

Dijak, ki izbere biologijo kot maturitetni predmet, mora v sklopu pouka realizirati še 105-urni modul za maturo.

Modul je po vsebini in obsegu enak kot v gimnazijskem maturitetnem programu.


1.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN VSEBINE

A. Obvezni del programa

Predmetni katalog za obvezni del programa je pripravljen po modulih. Vanj so vključeni cilji, dejavnosti, vsebine (tematski sklopi, poglavja) in  pojmi.

 

Didaktična priporočila in medpredmetne povezave so na začetku vsakega modula.

Osnovno vodilo pri pouku biologije naj bo učenje iz življenja za življenje. Pri tem je pomembna predvsem kvaliteta znanja, ki se kaže v razvijanju dijakovih spoznavnih procesov in v njegovem osebnem razvoju dijaka.

 

Učni načrt  je  ciljno naravnan. V katalogu znanj so navedeni operativni cilji posameznih poglavij. Ker cilji sovpadajo z vsebino in je ta s cilji  tudi opredeljena, vsebine v katalogu niso posebej navedene. Navedeni so le tematski sklopi in poglavja. Učitelji naj pri svojem delu od dijakov  ne zahtevajo več, kot je opredeljeno s cilji v katalogu znanj. V katalogu znanj so posebej navedeni tudi pojmi, ki jih mora dijak poznati, razumeti, znati uporabljati ali drugače usvojiti.

 

Pri pouku se prepletajo teoretična znanja s konkretnimi dejavnostmi v naravi in laboratoriju. Pri tem uporabljamo ustrezne biološke metode (opazovanje, zbiranje podatkov, merjenje, razvrščanje podatkov, eksperimentiranje, analiziranje podatkov, interpretiranje rezultatov in predstavitev izsledkov), laboratorijske tehnike (mikroskopiranje, uporaba indikatorjev, priprava preparatov...) in tehnike terenskega dela (popisovanje, merjenje, razvrščanje ...).  Poskrbimo za varno delo dijakov. Dijake usmerjamo k odgovornemu odnosu do živih bitij.

Cilji

Cilji so opredeljeni za vsako poglavje oz. učno snov.

Cilji, ki so zapisani v poševnem tisku, se nanašajo na laboratorijska in terenska dela ter na vaje, torej imajo izhodišča v  praktičnem delu.

Cilji opredeljujejo standard znanj.

 

Dejavnosti

Dejavnosti se nanašajo na laboratorijska in terenska dela ter  vaje. Z naslovi laboratorijskih in terenskih del so hkrati opredeljeni cilji, ki jih želimo pri tem delu doseči. Predvidene dejavnosti lahko učitelj po lastni presoji zamenja z drugimi ustreznimi vajami, laboratorijskimi in terenskimi deli, z drugačno vsebino, pomembno pa je, da doseže enake cilje.

Laboratorijska dela

Ta dela so zasnovana tako, da so vanje vključene vse faze raziskovalnega eksperimenta. Posamezno delo načrtujemo v sklopih po približno dve šolski uri. Dijaki o njih  izdelajo kratka pisna poročila. V celotnem obveznem programu je 12 laboratorijskih del, ki obsegajo 24 ur pouka.

Laboratorijska dela so izhodišče za uresničevanje ciljev pri pouku biologije in so zato obvezni del programa. Cilji, ki jih želimo doseči pri laboratorijskih delih, so oblikovani v poševnem tisku in številčno ustrezajo obsegu ur laboratorijskih del. Učitelj lahko predlagana dela zamenja z alternativnimi, vendar s podobnimi cilji. Bistveno je, da ob koncu 140-urnega programa uresniči cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. Laboratorijska dela lahko učitelj poljubno premika in jih vključuje v učni načrt na mestih, kjer se  po njegovi presoji najbolje vključujejo v njegov koncept pouka. Ne more pa jih izvajati povsem ločeno od pouka (na primer v kurzu), ker se s tem izgubi njihova povezanost z učno snovjo.

 

Vaje

Vaje so namenjene ponazoritvam, konkretnim predstavitvam, urjenju veščin itd. V povprečju obsegajo  20 minut šolske ure, kar je približno 20 ur pouka. Tudi za vaje velja, da dijaki pridobivajo znanje in izkušnje med delom, zato so cilji v predmetnem katalogu načrtovani iz vaj v kurzivi. Cilji, ki jih želimo doseči pri dejavnostih, so po obsegu usklajeni z obsegom dejavnosti.

 

Terenska dela

Učitelj mora v 140-urnem programu izpeljati vsaj eno terensko delo, ki obsega skupaj 4 ure pouka. Predlagana terenska dela so v sklopu ekologije. Učitelj lahko izvaja terenska dela tudi v okviru drugih sklopov. Terenska dela lahko učitelj  nadomesti z alternativnimi deli mora pa uresničiti zastavljene cilje.

 

Vsebine

Vsebine so navedene le v obliki tematskih sklopov, poglavij in podpoglavij. Natančneje so opredeljene s cilji na eni in s pojmi na drugi strani.

 

Pojmi

S pojmi in cilji so opredeljene vsebine predmeta.

V katalog so vključeni tudi pojmi in cilji, ki so jih dijaki že usvojili v osnovni šoli ali pri drugih predmetih, vendar so ključnega pomena za razumevanje, nadgrajevanje, dopolnjevanje in poglabljanje znanja.

 

Pojasnila uporabljenih znakov v katalogu:

 •  

 • cilji, ki  so uresničljivi pri "teoretičnem pouku"

 •  

 • cilji, uresničljivi pri dejavnostih

  Þ  pri ciljih

  pomeni utrjevanje že usvojenega znanja (ne razširjanje znanja!)

  Þ  pri pojmih

   

  je opomnik za učitelja; učitelj naj pri delu vključuje tiste organizme, ki so mu dosegljivi in so dijakom blizu (nikakor ne pomeni, da morajo dijaki vse te organizme poznati!)

  à       

  pri ciljih pomeni povezovanje z drugimi predmeti

  -       

  pojmi

   


  A. Obvezni del programa

  1. modul (obseg 35 ur)

   

  TEMATSKI SKLOPI: UVOD V BIOLOGIJO, Celica, Osnovni življenjski procesi

   

   

  Didaktična priporočila

   

      Uvod v biologijo

 • Učiteljevo izhodišče naj bo dejstvo, da so dijaki v osnovni šoli že osvojili znanje, ki ga opredeljujejo operativni cilji.

 • Znanje naj na nivoju klasičnih gimnazij poglobijo in vzpostavijo nove miselne zveze.

 • Vodimo jih tako, da bodo sami prišli do spoznanj in zaključkov na osnovi osnovnošolskega znanja in na osnovi izkušenj iz vsakdanjega življenja.

       Celica

 • Celico obravnavamo kot samostojen sistem  in kot sestavni del večceličnega organizma. Dijaki  naj usvojijo osnove o zgradbi in delovanju celice.

 • Ne obremenjujemo jih z množico strokovnih izrazov.

      Osnovni življenjski procesi

 • V sklopu Osnovni življenjski procesi dijaki primerjajo vrenje, fotosintezo in dihanje ter poznajo zveze med njimi.

 • Dijakov ne obremenjujemo s podrobnostmi.

 • Dijaki naj čim več spoznanj pridobijo  iz  izkušenj pri dejavnostih.  Iz spoznavnega naj sklepajo o procesih in pojavih ter njih pomenu.

 • Če je v pojmovni mapi zapisan svetlobni sklop reakcij, potem to pomeni, da ne pozna drugih podrobnosti o teh procesih.  Pri vseh procesih ostajamo na nivoju osnovne formule.

 • Bistven poudarek pri procesih je njihov pomen in ne njihov potek.

 • Drugi bistven poudarek naj bo na povezanosti življenjskih procesov.

   

   

      Medpredmetne povezave

 • Učna snov poglavij Delovanje celice in Osnovni življenjski procesi  se dopolnjuje z znanjem kemije. 

 • Pri poglavju o fotosintezi je pomembna tudi povezava s fiziko.

   


 • CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • opredeli mesto biologije v znanosti in njen pomen v vsakdanjem  življenju

 • poveže biološka spoznanja s spoznanji drugih naravoslovnih, družboslovnih  ter tehniških ved in znanosti

 •  

  UVOD V BIOLOGIJO

  Biologija kot  znanost in veda

  – veda

  – znanost

  – stroka

   

  glede na izbrano laboratorijsko delo:

 • opredeli raziskovalni problem in postavi hipotezo

 • zna poiskati informacije v zvezi z načrtovanjem biološke raziskave in jih  uporabiti

 • načrtuje raziskave, zbira podatke in izbere potrebne pripomočke

 • interpretira rezultate raziskave in formulira zaključke

 • opredeli razliko med dejstvom in podatkom

 • pozna razliko med hipotezo, teorijo, naukom in zakonom

 •  

  Laboratorijsko delo

  Raziskovanje neznane snovi

   

   

   

   

   

   

  Načrtovanje biološke

  raziskave

   

   

   

  – dejstvo, podatek, hipoteza, teorija, nauk, 

     zakon

  – znanstveni problem

  – laboratorijsko delo

  – terensko del

  – etično ravnanje z organizmi

 • pozna vsaj dve hipotezi o razmerah na Zemlji pred nastankom živih bitij

 • opiše eno od hipotez o nastanku živih bitij

 •  

  Kemo- in bioevolucija

  – kemoevolucija

  – organske spojine

  – anorganske spojine

 • glede na izbrano raziskavo prepozna posamezne značilnosti živih bitij  (celično organizacijo, individualnost, presnavljanje, odzivnost na dražljaje, spremenljivost,  prilagodljivost,  regulacijske mehanizme, razmnoževanje, rast, staranje, umrljivost itd.)

 • je seznanjen z  etičnimi načeli pri delu z organizmi in pri poseganju v naravo

 • razume soodvisnosti živih bitij

 •  

  Značilnosti      

  živega

   

   

   

   

  – celična organizacija, individualnost, 

     presnavljanje, dražljaj, spremenljivost,  

     prilagodljivost  

  – regulacijski mehanizmi, razmnoževanje, 

     rast, staranje, umrljivost

  – celovitost narave

  – raznolikost narave

 • pozna  sestavo in  uporabo svetlobnega mikroskopa

 • zna pripraviti mokre mikroskopske preparate

 • zna mikroskopirati ter natančno opazovati in skicirati opazovane objekte

 • Laboratorijsko delo

  Mikroskop in mikroskopiranje

  Mikroskopiranje

  – svetlobni mikroskop 

  – mokri mikroskopski preparat

   


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

  Dijak:

 • definira pojem celice

 • pozna osnovno zgradbo celice

 • razlikuje med zgradbo prokariotske in evkariotske celice

 • razlikuje med zgradbo rastlinske in živalske celice

 • pozna pomen specializacije in diferenciacije celic

 •  

  Laboratorijsko delo

  Mikroskopiranje bakterijskih rastlinskih in živalskih celic

   

  CELICA

   

  Celica – osnovna življenjska enota

   

   

  – celica

  – prokariotska celica

  – evkatiotska celica

   

 • razlikuje med plazmolizo in deplazmolizo pri rastlinski celici

 • razume pomen celične membrane

 • usvoji pojem selektivne prepustnosti celične membrane

 • razlikuje med pasivnim in aktivnim transportom

 • Laboratorijsko delo

  Lastnosti celične membrane: difuzija in plazmoliza v rastlinski celici

   

  Celična membrana

   

  – celična membrana

  – pasivni in aktivni transport

  – plazmoliza in deplazmoliza

   

 • pozna osnovno zgradbo in vlogo celične stene

 • razloži pomen celične stene za rastline

 • Vaja

  Rastlinske celice

  (fotografije z elektonskim mikroskopom )

  Celična stena

  – celična stena

   

 • pozna  osnovno sestavo citoplazme

 • Vaja

  Mikroskopiranje celic  čebule

  Citoplazma

   

  – citoplazma

 • na sliki ali shemi celice prepozna celične strukture in organele

 • pozna vlogo  vakuol,  plastidov, mitohondrijev in  ribosomov

 • razloži pomen jedra za celico

 • opredeli vlogo kromosomov  

 • pojasni pojma haploidnost in diploidnost

   

 • Vaja

  Opazovanje celičnih struktur

  (fotografije z elektonskim mikroskopom )

  Celični organeli

   

   

  Celično jedro

  – vakuola, plastid, mitohondrij

  – ribosom

  – celično jedro

  – haploidnost

  – diploidnost


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • na modelu ali shemi nukleotidne verige razloži način povezovanja nukleotidov

 • ob shemi DNK razloži njeno zgradbo

 • opredeli vlogo in pomen DNK

 • razloži  podvojevanje DNK in pozna njegov pomen

 • pojasni pomen mutacij za bitja

 • pozna mutagene dejavnike

 • definira pojme gen, kromosom, genom

 • opredeli  vlogo različnih tipov RNK v evkariotski celici

 • Vaja

  Preučevanje modela ali sheme nukleotidne verige

  Nukleinske   kisline

  – nukleinska kislina

  – nukleotid

  – nukleotidna veriga

  – polinukleotid

  – DNK (DNA)

  – gen,  kromosom, genom

  – mutacija (genska, kromosomska,  

     genomska)

  – RNK

 • opredeli pojem mitoza

 • na osnovi opazovanja posameznih faz celične delitve, razlikuje stopnje celične delitve

 • pojasni temeljno razliko med mejozo in mitozo

 • zna opredeliti,  kje v organizmu poteka mejoza

 • Vaja

  O  Opazovanje celične delitve

  (m ( mikroskopski preparat ali TV film)

  Celični cikel

   

  – celična delitev

  – mitoza

  – mejoza

 • opredeli  pomen molekul ATP pri energijskih dogajanjih v celici,

 • pojasni  proces prenosa energije v celici

   

 •  

  OSNOVNI ŽIVLJENJSKI PROCESI

  Energijsko bogate molekule

  – ATP

   

 • prepozna razlike in podobnosti v delovanju anorganskega in organskega katalizatorja – encima

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na delovanje encimov

 • zna razložiti pomen encimov v celicah

 • Laboratorijsko delo

  D  delovanje enostavnih katalizatorjev in encimov

   

  Encimi

  – encim

  – katalizator

 • pozna vrenje kot proces biokemijskih in energijskih pretvorb

 • ve, da so v procesu vrenja  udeleženi encimi

 • ve, da se pri energijskih dogajanjih sprošča  toplota, ki  ni neposredno uporabna za biokemijske procese

 • razlikuje med alkoholnim, ocetno- in mlečno kislinskim vrenjem

 • Laboratorijsko delo

  Preučevanje alkoholnega vrenja

   

  Vrenje

   

  – vrenje

  – alkoholno, mlečnokislinsko in   

     ocetnokislinsko vrenje

  – anaerobnost

  – biotehnologija


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • pojasni pomen vezave ogljikovega dioksida  in vode med fotosintezo za  rastlino

 • ve, da se v procesu fotosinteze tvori  glukoza ter nastaja kisik kot stranski produkt

 • ve, da se del svetlobne energije pretvori  v kemijsko energijo ogljikovih hidratov, del pa se je sprosti  kot toplota

 • ve, da se energija sprošča med tvorbo kemijskih vezi v molekulah

 •  

  Laboratorijsko delo

  B  Barvila v zelenih listih (kromatografijo)

   

   

   

   

  Fotosinteza

   

   

  – fotosinteza

  – kloroplast

  – fotosintetsko barvilo

  – klorofil

   

 • pojasni pomen fotosinteze za  živa bitja na Zemlji

 • pozna pomen ogljikovih hidratov kot enega osnovnih virov energije za živa bitja

 • na osnovi rezultatov kromatograma  sklepa, da so v zelenih rastlinah različna barvila

 • pojasni vlogo klorofila in kloroplastov pri fotosintezi

 • na mikroskopskem preparatu, sliki ali skici prepozna kloroplaste

 • Laboratorijsko delo

  P  Porabljanje ogljikovega dioksida in sproščanje kisika pri fotosintezi

   

  Film

  Fotosinteza

   

  – kromatogram

  – avtotrofen organizem

  – svetlobna energija

   

 • opredeli pojem celično dihanje

 • pojasni proces aerobne razgradnje ogljikovih hidratov, pri katerem se porablja kisik, sproščajo pa se ogljikov dioksid, voda in energija

 • pojasni podobnosti in razlike med gorenjem kot kemijskim in celičnim dihanjem kot encimskim procesom

 • pojasni pomen celičnega dihanja za živa bitja

 • primerja avtotrofne organizme s heterotrofnimi ter pojasni podobnosti in razlike pri oskrbi z energijo in njeni porabi

 • pojasni vlogo  mitohondrijev pri celičnem dihanju

 •  

   

  Celično dihanje

   

   

   

   

  Povezanost življenjskih procesov

   

  – celično dihanje

  – aerobnost

  – mitohondrij

  – heterotrofen organizem

   

 • definira pojme celica, tkivo, organ, organski sistem, organizem, mnogoceličen organizem

 • na osnovi opazovanja opiše zgradbo tkiv, organov in organskih sistemov mnogoceličnega organizma

 • pojasni pomen diferenciacije celic za mnogoceličen organizem

 • našteje  razlike med eno- in mnogoceličnimi organizmi

 •  

  Vaja

  O  Opazovanje strukture enoceličnega mnogoceličnega organizma

   

  Nivoji notranje organizacije

   

  – celica, tkivo, organ, organski 

     sistem, organizem

  – enoceličnost

  – mnogoceličnost

   


  2. modul (obseg 35 ur)

   

  TEMATSKI SKLOP: EKOLOGIJA, varovanje okolja

   

   

       Didaktična priporočila

 • Dijakom razložimo pojme ekologija,  varovanje okolja in varovanje narave.

 • Izhajamo predvsem iz domačega okolja.

 • Izpostavljamo interdisciplinarni vidik problematike.

 • Osnovne ekološke pojme pojasnimo na posameznih primerih. Na podlagi poznavanja zgradbe in delovanja ekoloških sistemov vzbujamo pri dijakih zavest o neizogibni medsebojni povezanosti med organizmi in neživo naravo.

 • Pri tem temeljiteje obdelamo le en ekosistem, ostale pa le informativno.

 • Pri obravnavi ekosistemov poudarimo pomen kroženja snovi ter pretoka energije in informacij.

   

    

      Izbrane ekološke vsebine

 • Z različnimi aktivnostmi vzpodbujamo dijake h kritičnemu presojanju ekoloških problemov v zvezi z njihovim bodočim poklicem ter vzbujamo pri njih zanimanje pripravljenosti za  reševanje problemov.

   

   

     

       Medpredmetne povezave:

 • geografija, kemija, fizika, družboslovje

   

 • CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

  Dijak:

 • ob primerjanju različnih bitij  prepoznava podobnosti in razlike, na podlagi katerih jih razvrsti v sisteme

 • ve, zakaj so sistemi živih bitij  hipotetični

 • definira pojem vrsta

 • pozna višje taksonomske enote

 • pozna dvočlensko ("dvojno") poimenovanje

 • s pomočjo določevalnega ključa določi nekaj organizmov

 • Vaja

  Opazovanje in primerjanje morfološkh lastnosti različnih bitij

  Vaja

  Uporaba preprostih določevalnih ključev

   

   

  Sistemi  živih bitij

   

   

  -      sistemi živih bitij

  -      sistematske kategorije: vrsta, rod, družina, red, razred, deblo, kraljestvo

  -      dvočlensko  ("dvojno") poimenovanje

  -      določevalni ključ

   

 • opredeli pojem narava

 • opredeli pojem ekologija in utemelji pomen ekološkega znanja za vsakdanje življenje

 • definira pojem ekosistem

 • na konkretnem primeru ekosistema opredeli življenjski prostor (biotop) in življenjsko združbo (biocenozo)

 • našteje nekaj neživih (abiotskih) in nekaj živih  (biotskih) dejavnikov ter pojasni njihov pomen v ekosistemu

 • razume okolje kot skupnost dejavnikov, ki vplivajo na življenje živega bitja

 • na primerih pojasni  pojma habitat in ekološka niša,

 • definira pojma biosfera in ekosfera

 •  

  Terensko delo

  Spoznavanje ekosistema

   

  Vaja:

  Dejavnosti v  naravnem okolju

   

  Osnovni ekološki pojmi

   

   

   

   

   

  – narava

  – ekosistem

  – življenjski prostor (biotop)

  – neživi (abiotski) dejavniki

  – živi (biotski) dejavniki

  – življenjska združba (biocenoza)

  – okolje

  – biosfera

  – ekosfera

  – habitat, ekološka niša

   

 • definira pojem populacija in ga pojasni na konkretnem primeru

 • opredeli glavne lastnosti populacije in jih pojasni na  konkretnih primerih

 • na primerih razloži medsebojno odvisnost dejavnikov okolja ter opredeli pojem ekološko ravnovesje

 • opredeli in razloži pojem nosilnost okolja

 • predvidi posledice spremembe izbranega dejavnika v izbranem okolju

 • uporabi znanje iz ekologije populacij na in utemelji podobnosti in razlike med človeško in živalskimi populacijami

 • na osnovi podatkov ugotovi gibanje rasti človeške populacije in predvidi posledice eksponentne rasti

 •  

  Vaja

  Opazovanje rastlinskih in živalskih populacij v  izbranem naravnem okolju

   

  Ekologija populacij

   

  – populacija

  – ekološko ravnovesje

  – nosilnost okolja

   


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • na primerih pojasni in razloži pojme proizvajalec, potrošnik in razgrajevalec

 • izdela shemo prehranjevalne verige in spleta ter opredeli oba pojma

 • pojasni kompleksnost prehranjevalnih odnosov v ekosistemu

 • opredeli vlogo in mesto človeka na izbranem primeru prehranjevalnega spleta

 • na primeru prehranjevalne verige ter prehranjevalnega spleta razloži kroženje snovi in pretok energije v ekosistemu

 • na primeru prehranjevalne verige in spleta razloži kroženje in akumulacijo toksičnih snovi v ekosistemu oz. biosferi

 • na primeru energijske piramide pojasni odnose in razmerja med členi prehranjevalne verige

 •  

  Vaja

  Opazovanje kroženja snovi v  izbranem naravnem okolju

   

  Kroženje snovi in pretok energije v naravi

   

  – proizvajalec (producent)

  – potrošnik (konzument)

  – razgrajevalec 

    (dekompozitor)

  – prehranjevalna veriga

  – prehranjevalni splet

  – energijska piramida

   

 • na primeru pojasni medvrstne (interspecifične) odnose in odnose znotraj vrste (intraspecifične odnose)

 • Vaja

     Opazovanje odnosov med organizmi

  Odnosi med organizmi

  – medvrstni odnosi

  – odnosi znotraj vrste

 • na primerih razloži  skupne značilnosti kopenskih ekosistemov in glavne razlike med njimi

 • uporabi znanje iz ekologije za razlago vplivov na biotsko raznovrstnost in številčnost živih bitij

 • zna sestaviti shemo prehranjevalnih spletov v ekosistemu

 • opredeli temeljne skupne značilnosti in glavne razlike med ekosistemi

 • razlikuje med metodami biološke in kemijske analize voda, zraka in tal

 • zna izbrati ustrezne biološke metode za ugotavljanje kakovosti voda, zraka in tal

 • pozna glavne skupine indikatorskih organizmov  in po njih določiti stopnjo onesnaženosti izbranega bivališča

 • sklepa na raznolikost ekosistemov v svetu in pri nas glede na geografsko lego in klimatske značilnosti

 • na primerih izpostavi posledice človeškega poseganja v prostor

 • opredeli pojma ekološko zaporedje in časovna struktura ekosistemov

 •  

  Terenska in laboratorijska dela:

   

    Živi svet prsti

   

    Biološka analiza vode

   

    Metoda transektov

   

    Izdelava lišajske karte

   

  Ekosistemi

   

   

   

  – ekosistem

  – kopenski, vodni; naravni,  

     antropogeni.ekosistem

  – indikatorski organizmi

  – biološka analiza 

     ekosistemov

  – metoda transekta

  – lišajska karta

   

  – ekološko zaporedje 

     (sukcesija)

  – časovna struktura 

     ekosistemov

   


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • razloži razloge in posledice demografske eksplozije

 • pozna  glavne vire onesnaževanja zraka in pojasni posledice

 • razloži  pomen  gozdov, opredeli razloge za njihovo izginjanje in pojasni  propadanje gozdov zaradi kislega dežja

 • pozna nekaj načinov gospodarjenja z gozdovi v  Sloveniji

 • pojasni posledice uničevanja prsti in zmanjševanje njene plodnosti

 • na osnovi znanja iz ekologije zna predlagati in ovrednotiti ukrepe za zmanjševanje negativnih posledic v okolju

 • na primerih siromašenja biotske raznovrstnosti razloži posledice za izbran ekosistem in za Zemljo

 • na primerih vnesenih organizmov (gospodarskih in ljubiteljskih) v ekosisteme predvidi možne ekološke  posledice

 • opredeli glavne vire onesnaževanja voda in na osnovi znanja iz ekologije, pojasni posledice konkretnega onesnaževanja in vplive na vodne ekosisteme

 • pozna nekaj načinov čiščenja odpadnih voda in pojasni postopek čiščenja odpadne vode v komunalni čistilni napravi

 • navede nekaj primerov posegov v okolje in posledice neupoštevanja biotskih zakonitosti

 • na osnovi znanja iz ekologije opredeli možne ukrepe za zmanjšanje negativnih ekoloških posledic

 •  

     Dejavnosti v  naravnem okolju

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

   

  – demografska eksplozija človeštva

  – onesnaževanje

  – degradacija

   

   

  – vnešeni organizmi

  – polutanti

  – samoočiščevalna sposobnost

  – kisel dež

  – topla greda

   

 • opredeli pojem naravna dediščina

 • razloži pomen varovanja naravne dediščine

 • pozna najbolj ogrožene ekosisteme in skupine organizmov  v Sloveniji in v svetu

 • zna predlagati rešitve problemov s pomočjo zakonodaje  na področju varstva narave

 • na osnovi znanja iz ekologije opredeli možne ukrepe za varovanje naravne dediščine oziroma za  ekološko ustrezno ravnanje

 • Vaja

     Iskanje rešitve ekoloških problemov s pomočjo zakonodaje  na področju varstva narave

  Varovanje naravne dediščine

  – naravna dediščina

  – zakonodaja

   

   

   


  3. modul (obseg 70 ur)

   

  TEMATSKI SKLOPI: Biologija človeka, Evolucija človeka in Humana genetika

   

      

  Didaktična priporočila

   

        Biologija človeka

 • Dijake seznanimo z osnovno zgradbo in delovanjem organskih sistemov ter njihovo usklajenostjo v organizmu. Pri obravnavi poudarjamo funkcionalni vidik. Pojasnjujemo pomen preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva ter higiene.

 • Ta sklop so dijaki  obravnavali  že v 7. razredu osnovne šole (70 ur) poznajo osnovno terminologijo in dejstva. Osnovnošolsko znanje ponovijo, utrdijo in poglobijo.

 • Učitelj naj vodi dijake tako, da bodo spoznali  kavzalnost (vzroke in posledice) pri delovanju lastnega organizma.

 • Vaje in laboratorijska dela so namenjena pridobivanju znanja o sebi, zlasti pa zavedanju lastnega telesa in spoznanju, da lahko marsikaj spoznamo, če opazujemo lastne reakcije.

 • Velika pozornost naj bo posvečena zdravstveni vzgoji, s katero je modul v celoti usklajen. Prav to znanje je za vsakega izmed nas izredno pomembno. S tem pri predmetu zasledujemo cilj, da mora dati biologija bodočemu izobražencu tisto znanje in razumevanje, ki mu pomaga živeti s svojim telesom in z okoljem.

 • Dejavnosti, ki dajo konkretne predstave o organih, se lahko izvajajo na "mrtvih" organizmih  oziroma njihovih delih (volovsko srce, oko itd.).

       Evolucija človeka

 • Poglavje je v učnem načrtu novo in je namenjeno spoznavanju človekovega evolucijskega razvoja.

 • Sklop je tudi osnova za predmeta psihologija in sociologija. Z obema predmetoma je tudi medpredmetno usklajeno.

      Humana genetika

 • Poglavje nadgrajuje osnovnošolsko znanje (8. razred), je informativno in ne zahteva poglobljenega znanja. 

 • Dijakom bi moralo dati le osnovo za razumevanje dedovanja in ga seznaniti z dednimi boleznimi pri človeku. Na osnovi tega znanja  dijaki lažje oblikujejo ustrezen odnos do  "drugačnih" – ljudi z dednimi boleznimi.

 • Tudi to poglavje zasleduje cilj, da mora dijak dobiti uporabno znanje za življenje.

   

      

       Medpredmetne povezave

 • Modul je usklajen po šolski vertikali ter z zdravstveno vzgojo, psihologijo in sociologijo (živčni sistem  in evolucija človeka).

 • Modul tudi povezuje znanja iz zgodovine in fizike (vid, sluh, gibala itd.).


 • CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

  Dijak:

 • definira pojem tkivo

 • prepozna vrhnjice, veziva in opornine, mišičnine in živčnine

 • zna povezati zgradbo tkiv z njihovimi vlogami

 • definira pojma organ in organski sistem

 • našteje organske sisteme človeškega telesa

 •  Vaja

  Opazovanje tkiv (mikroskopski preparati ali histološki atlas)

  Vaja:

  Zgradba človeškega telesa 

  (model in anatomski atlas)

   

  Tkiva

  Organi

  Organski sistemi

  -      tkiva v človeškem telesu: vrhnjice (krovna in žlezna tkiva), veziva in opornine (kostnina in hrustančevina), mišičnine (gladko, skeletno in srčno mišično tkivo), živčnine (pravo živčno tkivo in oporno živčno tkivo)

  -      organi in organski sistemi

 • pojasni pomen in vloge kože

 • skicira in opiše zgradbo kože

 • pojasni zgradbo kože v  povezavi z njenimi vlogami

 • pojasni funkcije kožnih tvorb in kožnih žlez

 • razloži pomen nege in zaščite kože ter  vzroke in  posledice najpogostejših kožnih bolezni in poškodb

 •  

   

   

  Koža

   

   

   

  -      vloge kože: zaščitna vloga, stik z okoljem

  -      zgradba kože: povrhnjica, usnjica, kožne tvorbe, kožne žleze

  -      nega kože, kožne bolezni in poškodbe

 • pojasni  pomen in vloge okostja

 • pozna in poimenuje osnovne dele človeškega okostja

 • pojasni funkcionalne razlike med hrustancem in kostjo

 • pozna pojem kostenenje

 • prepozna različne tipe kostnih stikov

 • pozna zgradbo in delovanje sklepov

 • pozna najpogostejše bolezni in poškodbe kosti in sklepov

   

 •  

    Vaja

   Človeško okostje

  (model)

    Vaja

  Delovanje sklepov (opazovanje lastnega telesa)

   

  Okostje

   

   

   

   

   

   

  -      vloge okostja: opora, gibanje, varovanje, zaloga mineralov

  -      zgradba človeškega okostja: kosti glave, trupa in okončin

  -      tipi kosti: dolge, kratke, ploščate, nepravilno oblikovane

  -      kostni stiki: negibljivi in gibljivi

  -      poškodbe in bolezni kosti in sklepov

 • razloži vlogo skeletnih mišic in pojasni  pojem gibala

 • razloži zgradbo in delovanje gladkega in prečnoprogastega mišičnega vlakna in mišice

 • prepozna mikroskopski preparat mišičnega tkiva

 • pozna glavne skeletne mišične skupine in njihovo delovanje

 • navede najpogostejše poškodbe mišic in vzroke zanje

   

 • Vaja

  Zgradba skeletne mišice

  Vaja

  Glavne mišične skupine pri človeku

  (anatomski atlas)

   

  Mišičje

   

  Skeletne  mišice

   

   

   

  -      vloga skeletnih mišic, gibala

  -      zgradba in delovanje mišičnega vlakna in mišice

  -      glavne mišične skupine, antagonistično in sinergistično delovanje mišic

  -      bolezni in poškodbe mišic

   

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • razloži pomen in vlogo regulacijskih sistemov

 • definira pojem homeostaza in ga razloži na primerih

 •  

   

  Regulacijski sistemi

  -      hormonalni in živčni sistem

  -      homeostaza

 • definira pojem endokrina žleza

 • pozna pomen in delovanje hormonov

 • pozna endokrine žleze človeka in zna opisati njihov položaj v telesu

 • pozna hormone, njihove vloge in ve, katere žleze jih izločajo

 • pojasni sistem hormonalne regulacije in negativno povratno zvezo

 • pozna najpogostejše nepravilnosti  v delovanju hormonalnih žlez

 •  

   Vaja

  Endokrine žleze

  (anatomski atlas)

   

   

   

  Hormonalni

   sistem

  -      endokrina žleza

  -      hormon, hormonalna regulacija

  -      ščitnica, obščitnice, trebušna slinavka, nadledvični žlezi, priželjc, češarika

  -      spolne žleze, hipofiza

  -      hiposekrecija, hipersekrecija

 • pojasni pomen in delovanje živčne celice, živčnega tkiva in živčnega sistema

 • definira pojma dražljaj in vzburjenje

 •  razume delovanje živčevja

 • pojasni pomen sinapse in vlogo živčnih prenašalcev

 • razloži delovanje refleksnega loka

 • opredeli pomen somatskega in  vegetativnega živčevja

 • opredeli vloge in zgradbo centralnega živčnega sistema

 • se zaveda najvišjih oblik mišljenja

 • na primerih pojasni delovanje simpatika in parasimpatika

 • pozna najvažnejše poškodbe in bolezni živčevja

 • primerja delovanje hormonalnega in živčnega sistema

   

 •  

   Vaja

  Preverjanje refleksov: stopalni, kolenski, zenični

    

  Živčni

  sistem

  -      živčna celica, živčno tkivo, živčni sistem

  -      dražljaj in vzburjenje

  -       mirovni membranski potencial, akcijski potencial

  -      sinapsa, živčni prenašalci (adrenalin, acetilholin)

  -      refleksni lok

  -       somatsko in  vegetativno živčevje

  -      možgani: možgansko deblo, mali in veliki možgani – mišljenje; hrbtenjača

  -      simpatik, parasimpatik

  -      poškodbe in bolezni živčevja (učinek

       drog, alkohola)


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • razlikuje pomen in vlogo zunanjih in notranjih receptorjev

 • pozna pomen in vlogo  zunanjih čutil

 • razlikuje glavne vrste receptorjev

 • pozna strukturo, funkcijo in delovanje čutil

 • pozna vzroke za najpogostejše poškodbe in bolezni čutil ter načine za varovanje čutil

   

 •  

  Laboratorijsko delo

  Sekcija

   živalskega očesa

   

   

  Čutila

   

   

   

   

   

   

  -      zunanji in notranji receptorji

  -      vloga zunanjih čutil

  -      vrste receptorjev: foto-, mehano-, kemo-, termoreceptorji

  -      čutilo za vid, čutilo za okus, čutilo za voh, čutilo za sluh in ravnotežje, čutila v koži

 • pojasni pomen obtočil za organizem

 •  

  Obtočila

  -      pomen obtočil

 • razloži pomen krvožilja in našteje dele krvožilja

 • opiše sestavine krvi in njihove funkcije

 • pozna krvne skupine in krvodajalstvo

 • pojasni zgradbo in delovanje srca

 • razlikuje zgradbo in funkcijo krvnih žil

 • pojasni način, smer in hitrost pretakanja krvi po žilah

 • pojasni pojem krvni tlak

 • zna našteti najpogostejše bolezni krvi, srca in ožilja in razume pomen preventivnega varovanja srca in ožilja

 • Vaja

  Krvni razmaz (mikroskopski preparat)

  Vaja

  Srce sesalca

  (sekcija)

  Vaja

  Ugotavljanje utripa

   

  Krvožilje

  -      kri, srce, krvne žile

  -      kri: krvna plazma, krvna telesca (rdeča, bela, krvne ploščice); krvne skupine

  -      srce

  -      krvne žile: arterije, vene, kapilare

  -      veliki, pljučni krvni obtok

  -      bolezni srca in ožilja, krvni tlak

   

 • pozna pomen mezgovnega sistema

 • pozna sestavne dele mezgovnega sitema in njihove vloge

 •  

  Mezgovni sistem

   

  -      mezga

  -      mezgovni organi  (mezgovnice, vranica, priželjc, bezgavke)

 • pojasni  delovanje in pomen imunskega  sistema

 • razlikuje med osnovnimi imunskimi mehanizmi

 • definira pojma antigen in protitelo

 • pozna celice imunskega sistema in razume njihovo vlogo

 • primerja aktivno in pasivno imunost

 • razume reakcijo organizma na okužbo z virusom HIV

 • pojasni povezavo med mezgovnim in krvnim sistemom

 • pojasni povezavo med mezgovnim in imunskim sistemom

 •  

   

  Imunski sistem

   

   

  -      imunski sistem

  -      specifični in nespecifični obrambni mehanizmi

  -      antigen, protitelo, T in B limfociti

  -      aktivna in pasivna imunost

   

   


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

 • opredeli vloge dihal

 • pozna zgradbo dihal

 •  razlikuje med celičnim in pljučnim dihanjem

 •  pozna pomen hemoglobina za prenašanje kisika v

      organizmu

 •  razloži način prenašanja ogljikovega dioksida v organizmu

 • navede najpogostejše bolezni dihal in vzroke zanje

 • razume povezavo med dihali in krvnimi obtočili

   

 • Vaja

  Zgradba pljuč sesalca (sekcija)

   

  Laboratorijsko delo

  Določanje količine CO2   v izdihanem zraku

   

   

  Dihala

   

   

   

  -      dihalna pot (nosna votlina, ustna votlina, žrelo, grlo, sapnik, sapnice)

  -      pljuča:  zgradba (pljučni mehurčki) in delovanje

  -      pljučno dihanje

  -      prenos kisika in ogljikovega dioksida

  -      bolezni dihal (vpliv kajenja, onesnaženega zraka)

   

 • razume pomen prebavil in pozna njihovo zgradbo

 • pozna lego, zgradbo in vloge posameznih delov prebavne cevi

 • imenuje prebavne žleze in opredeli njihove funkcije

 • razlikuje med mehansko in kemijsko prebavo

 • pozna vloge prebavnih encimov

 • navede najpogostejše bolezni prebavil, vzroke zanje ter načine varovanja pred boleznimi

   

   

 •  

  Vaja

  Sledenje grižljaju hrane (opazovanje lastnega telesa)

   

  Prebavila

   

   

   

   

  -      mehanska in kemična prebava, prebavni encimi

  -      prebavna cev in prebavni organi: usta (jezik, zobje), požiralnik, želodec (vratar), tanko črevo (dvanajstnik), debelo črevo (slepo črevo), danka - iztrebki

  -      prebavne žleze: slinavke, trebušna slinavka, jetra (jetrni krvni obtok, žolčnik)

  -      črevesna resica, resorpcija, absorpcija

  -      bolezni prebavil in preventivni ukrepi (ustrezna prehrana)

   

 • razume pomen izločanja za organizem

 • pozna dele izločal in njihovo zgradbo

 • opiše delovanje in  pozna vloge izločal

 • opiše zgradbo in delovanje ledvic

 • navede vzroke in najpogostejše bolezni izločal

 •  

  Vaja

  Sesalčja ledvica (sekcija)

   

   

  Izločala

   

   

   

   

   

  -      sečna pot: ledvica, sečevod, sečni mehur, sečnica

  -      ledvica (skorja, sredica, kotanja; sečna cevka)

  -      bolezni sečnih organov

   


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

   

 • pozna vloge, zgradbo in delovanje ženskih in moških spolnih organov

 • pozna pot semenčic od njihovega nastanka do izliva semena

 • pozna menstrualni cikel in razume vlogo spolnih hormonov

 • pozna vpliv hormonskih sprememb med menstrualnim ciklom na fizično in psihično stanje ženske

 • pozna pomen higiene spolnih organov

 • pozna vzroke in simptome spolnih bolezni ter načine varovanja pred okužbo z njimi

 •  

   

  Spolovila

   

  -      moški spolni organi: modo, izvodila, pomožne spolne žleze, zunanje spolovilo

  -      ženski spolni organi: jajčnik, jajcevod, maternica, nožnica, zunanje spolovilo

  -      menstrualni cikel

  -      spolne bolezni

  -      higiena spolnih organov

   

 • pozna primarne in sekundarne spolne znake

 • razume vpliv hormonskih sprememb v obdobju pubertete

 • pojasni pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do oploditve

 • razloži razvoj osebka  od spojka do poroda

 • se zaveda odgovornosti in možnosti pri načrtovanju družine

 •  

  Vaja

  Spolne celice (mikroskopski preparat)

   

   

  Razmnoževanje    

  človeka

   

  -      primarni spolni znaki, sekundarni spolni znaki

  -      puberteta

  -      spolna združitev, osemenitev, oploditev

  -      zarodek, plod

  -      zanositev, nosečnost , porod

  -       načrtovanje družine

 • zna uvrstiti človeka v kraljestvo živali

 • našteje značilnosti primatov

 • razloži stopnje v biotskem razvoju človeka

 • razloži pojem učlovečenje

  à      seznani se z najvažnejšimi materialnimi kulturami človečnjakov in človeka v svetu in pri nas

 •  

  Vaja

  Paleolitska najdišča hominidov v Sloveniji

   

  Evolucija človeka

   

  Materialne kulture človečnjakov v geološki preteklosti

   

  -      primat

  -      učlovečenje

  -      antropogeneza

  -      človečnjak

   

  -      materialna kultura


  CILJI

  DEJAVNOSTI

  VSEBINE

  POJMI

  Dijak:

 • pozna potek mejoze in razume njen pomen

 • poveže mejozo z gametogenezo

 • razume pojem alel

 • razume pojma fenotip in genotip

 • pozna osnovne principe dedovanja

 • pozna dedovanje spola pri človeku

 • razloži dedovanje krvnih skupin

 • razlikuje med normalnim in spremenjenim kariogramom človeka

 • zna analizirati rodovnik in predvideti genske kombinacije

 • pozna dedne bolezni človeka

 • razume pomen genetskega svetovanja pri načrtovanju družine

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vaja

  Analiza kariograma

   

  Vaja

  Analiza rodovnikov

   

  HUMANA GENETIKA

   

  Dedovanje pri človeku

   

  -      mejoza, haploidnost, diploidnost

  -      gametogeneza: spermatogeneza, oogeneza

  -      alel; fenotip, genotip; recesivne in dominantne lastnosti

  -      spolno vezano dedovanje in dedovanje na avtosomnih kromosomih

  -      dedovanje spola

  -      dedovanje krvnih skupin (ABO, Rh)

  -      dedovanje hemofilije in barvne slepote

  -      Downov sindrom

   

   

   


  PRAKTIČNO DELO

  Sestavni del pouka biologije je praktično delo, pri katerem ima dijak možnost opazovanja, eksperimentiranja ter oblikovanja lastnih ugotovitev in posplošitev. Praktično delo sestavljajo vaje ter laboratorijsko in terensko delo. Dijaki pri praktičnem delu načrtujejo, opazujejo, merijo ter zapisujejo podatke. Te uporabijo za posredovanje rezultatov, ki jih interpretirajo.

   

  Vsebine tematskih sklopov Uvod v biologijo, Celica, Osnovni življenjski procesi, Ekologija in Biologija človeka uporabimo kot izhodišče za eksperimentalno in raziskovalno delo dijaka.

   

  STRUKTURA PRAKTIČNEGA DELA:

    

  etape:

   

   

  CILJI:

   

  Samostojno načrtovanje eksperimentov

   

  Pri dijakih želimo doseči, da znajo:

 • posredovano in lastno idejo preoblikovati oz. prirediti skladno z načrtovanimi raziskavami

 • presoditi, kdaj je potrebno narediti eksperiment

 • napovedati potek eksperimenta in predvideti rezultate

 • določiti za raziskavo pomembne raziskovalne pogoje

 • določiti učinek posameznega raziskovalnega pogoja, kjer je potrebno

 • izbrati primeren način zbiranja podatkov

 • izbrati ustrezne aparature, opremo in tehnike

 • upoštevati varnostni vidik

   

 •  

  Zbiranje podatkov

   

 • ustrezno uporabljati aparature in opremo

 • natančno opazovati in zbirati podatke, glede na zastavljene cilje

 • opraviti ustrezno število opazovanj in meritev za zagotovitev verodostojnih sklepov

 • ponoviti opazovanja in meritve, kadar je to potrebno

 • dokumentirati podatke v skladu z raziskavo

   

 •  

  Analiza podatkov in oblikovanje sklepov

   

 • interpretirati kvalitativne in kvantitativne podatke

 • izpostaviti bistveno

 • uporabiti rezultate za oblikovanje sklepov

 • ugotavljati, ali so rezultati skladni s predvidevanji

   

 •  

  Razlaga in vrednotenje

  zbranih podatkov

   

 • premisliti, ali zbrani podatki zadostujejo za oblikovanje konkretnih sklepov

 • oblikovati sklepe in jih razložiti ter

 • ovrednotiti svoje sklepe

   


 • Cilji predlaganih laboratorijskih in terenskih del

  1. Mikroskop in mikroskopiranje

  Dijak:  

  - se seznani s sestavo in z uporabo svetlobnega mikroskopa,

  - se nauči mikroskopirati,

  - zna pripraviti mokre mikroskopske preparate ter

  - se nauči natančno opazovati in skicirati opazovane objekte.

   

  2.  Živalska in rastlinska celica

       Dijak:

  - pod svetlobnim mikroskopom opazuje velikost, obliko in notranjo zgradbo različnih celic,

  - pripravi mokre preparate rastlinskih in živalskih celic,

  - s pomočjo svetlobnega mikroskopa primerja preparate  rastlinskih in živalskih celic.

   

  3.  Lastnosti celične membrane

       Dijak:

  - s pomočjo svetlobnega mikroskopa opazuje rastlinske celice v hipotoničnem in  hipertoničnem okolju  (plazmoliza in deplazmoliza).  

   

  4.  Določanje razširjenosti mikroorganizmov

  Dijak:  

   - spozna uporabo enostavne mikrobiološke tehnike,

   - na gojišču mikrobne kolonije določi številčnost mikroorganizmov.

   

  5.  Delovanje enostavnih katalizatorjev

  Dijak:  

  - na osnovi poskusa z anorganskim in organskim katalizatorjem – encimom – spozna razlike in  podobnosti v njihovem delovanju,

   - ugotavlja vpliv dejavnikov (pH, temperature, velikosti delcev)  na delovanje encimov.

   

  6.  Delitev rastlinske celice

  Dijak:  

   - s pomočjo svetlobnega mikroskopa opazuje  in  skicira posamezne faze jedrne delitve.

   

  7.  Porabljanje ogljikovega dioksida in sproščanje kisika med fotosintezo

  Dijak:  

   - s poskusom dokaže sproščanje kisika pri fotosintezi in njegovo porabo pri dihanju,

   - s poskusom ugotovi, da se ogljikov dioksid pri fotosintezi porablja in pri dihanju

     sprošča,

   - pri poskusu  spozna uporabnost indikatorjev.

   

  8.      Kromatografsko dokazovanje rastlinskih barvil

  Dijak:  

   - izvede papirno kromatografijo rastlinskega izvlečka,

   - ugotavlja prisotnost različnih barvil v zelenih listih.

   

  9.  Preučevanje alkoholnega vrenja

  Dijak:  

  - opazuje poskus z glivami kvasovkami v anaerobnih razmerah,

  - zazna spremembe in utemeljuje, da nastajata pri alkoholnem vrenju ogljikov dioksid in

    etanol.

   

  10. Kriteriji za razvrščanje živih bitij v sisteme

  Dijak:  

  - uporablja enostavne ključe za določanje živih bitij,

  - spoznava  najpogostejše glive, rastline in živali obravnavanih ekosistemov,

  - primerja organizme in ugotavljajo njihovo podobnost in različnost.

   

  11. Terensko delo 

  Dijak uporablja različne metode dela na terenu:

  - nabira, določa in prepoznava organizme iz konkretnega habitata,

  - opazuje  habitate  organizmov,

  - primerja različne načine povezanosti organizmov v habitatih,

  - primerja različne ekosisteme med seboj ter

  - spoznava pomen naravne dediščine.

   

  12. Živi svet prsti

  Dijak:  

  - izkoplje talni profil in določi horizonte prsti,

  - spozna nekatere metode nabiranja, določanja in prepoznavanja makroskopskih organizmov v prsti.

   

  13. Ugotavljanje biotske raznovrstnosti (biodiverzitete) po metodi transekta 

   Dijak:  

  - popiše živa bitja, jih določa, prepoznava  in poimenuje,

  - ugotavlja številčnost posameznih organizmov in

  - primerja različna popisna mesta med seboj glede na biotsko raznovrstnost.

   

  14. Bioindikatorski organizmi v vodnih habitatih

  Dijak:  

  - popiše organizme ter jih določa in poimenuje,

  - ugotavlja prisotnost izbranih indikatorskih organizmov in sklepa na stopnjo onesnaženosti vodnega habitata.

   

  16. Lišaji kot bioindikatorski organizmi

  Dijak:  

  - popisuje lišaje na izbranem območju,

  - izdela lišajsko karto izbranega območja ter

  - na osnovi lišajske karte ugotavlja stopnjo onesnaženosti zraka.


  B. Izbirni del programa

   

  Izbirni del programa je namenjen utrjevanju učne snovi in poteka predvsem v obliki terenskih del, laboratorijskih del in vaj.

  Naslov programa: BIOLOŠKO LABORATORIJSKO IN TERENSKO DELO

  Obseg programa: 35 ur

   

  Program obsega 15 ur skupnega programa in 20 ur izbirnega, pri čemer so ponujeni trije moduli.

   

  Skupni del programa

   

  Cilji

  Dejavnosti

  Vsebine

  Pojmi

  Dijak:

 • se nauči mikroskopirati in uporabljati imerzijski objektiv

 • se nauči uporabljati

        okularno merilo

 • spozna tehnike priprave različnih svežih mikroskopskih preparatov

 • zna pripraviti mokre mikroskopske preparate

 • se nauči natančno opazovati in skicirati opazovane objekte

 • se seznani s pripravo trajnih in poltrajnih preparatov

 •  

  Vaje

   

  Imerzijski objektiv

   

  Umerjanje okularnega merila

   

  Priprava in barvanje svežih mikroskopskih preparatov: rezina, replika, mečkanec, kosmanec in razmaz

   

   

  Mikroskop in priprava mikroskopskih preparatov

   

   

  -      imerzijski objektiv

  -      okularno merilo

  -      rezina, replika

        mečkanec, kosmanec,

        razmaz

  -      mokri preparat, poltrajni

        preparat, trajni preparat

   

 • pozna pripravo enostavnih gojišč

 • zna prenašati in nacepljati mikroorganizme na gojišča

 • pozna vrste sterilizacije

 • spozna preprosto tehniko barvanja in pripravo preparatov

 • prepozna nekatere mikroorganizme

 •  

  Vaji

   

  Priprava enostavnih gojišč

   

  Gojenje mikroorganizmov

   

   

  Mikrobiološke tehnike

   

  -      gojišča: navadni agar, hranljivi agar, pepton

  -      mikrobiološka zanka

  -      sterilizacija

   

   

 • spozna postopek priprave na terensko delo (organizacijska, izvedbena in vsebinska priprava)

 • zna izbrati in uporabiti ustrezne pripomočke in instrumente za izbrano terensko delo

 • zna uporabiti (na  izbranem primeru) različne metode dela: nabiranje, določanje,  prepoznavanje in opazovanje organizmov

   

 •  

  Vaji

   

  Floristični ali fitocenološki popisi rastlin, gliv in lišajev

   

  Metode lova kopenskih in vodnih organizmov

   

   

  Terensko delo

   

   

  -      floristični popis, fitocenološki popis

  -      metode lova

       organizmov


  Izbirni del programa

   

  A modul: laboratorijsko delo

  Cilji

  Dejavnosti

  Vsebine

  Pojmi

  Dijak:

 • zna uporabljati mikrotom in pripraviti tkivne rezine

 • spozna postopke barvanja

        mikropreparatov

 • zna pripravi poltrajni preparat tkivne rezine v glicerin- želatini

 • zna  pripraviti trajni preparat:

       TOTO  preparat vinske mušice ali

       trajni preparat tkivne rezine

 • zna interpretirati  rezultate

 • uporabi usvojene tehnike in

       metode dela pri reševanju

       konkretnega primera

 • izvede kratko "raziskavo", izdela

       pisno poročilo in nalogo ustno

       predstavi

 •  

  Vaji

   

  Priprava poltrajnega preparata

   

  Priprava trajnega preparata

   

   

   

  Uporaba usvojenih tehnik dela pri obdelavi konkretnega problema

   

  Mikroskop in priprava mikroskopskih preparatov

   

  -      poltrajni preparat (tkivna rezina)

  -      trajni preparat (TOTO preparat)

  -      sterologija

   

  B modul: terensko delo

  Cilji

  Dejavnosti

  Vsebine

  Pojmi

  Dijak:

 • preuči abiotske dejavnike v izbranem okolju

 • nabira, določa in prepoznava organizme v izbranih okoljih  (travnik, gozd, polje, voda, jame),

 • zna uporabljati osnovne statistične metode za obdelavo podatkov

 • ugotavlja prisotnost indikatorskih organizmov in sklepa na stopnjo onesnaženosti okolja

 • zna interpretirati  rezultate, uporabi usvojene tehnike

       in metode dela pri reševanju

       konkretnega primera

 • izvede kratko "raziskavo", izdela

        pisno poročilo in nalogo ustno

       predstavi

 •  

  Vaje

  Proučevanje abiotskih dejavnikov okolja

   

  Metoda transekta

   

  Biološka analiza vode

   

  Ugotavljanje stopnje onesnaženosti zraka

   

  Uporaba usvojenih tehnik dela pri obdelavi konkretnega problema

   

  Metode terenskega dela

   

  -      abiotski dejavniki: T, pH, vlaga, tekstura tal, osvetljenost, kemijska zgradba tal

  -      biotski indeks

  -      saprobna stopnja

  -      lišajska karta, metoda

        transekta

   

  C modul: gojenje organizmov

  Cilji

  Dejavnosti

  Vsebine

  Pojmi

  Dijak:

 • pripravi gojišča za različne organizme

 • izdela vivarije

 • zna vzdrževati gojišča/vivarij

 • uspešno goji rastline in živali

 • zna interpretirati  rezultate

 •  uporabi usvojene tehnike

       in metode dela pri reševanju

       konkretnega primera

 • izvede kratko "raziskavo", izdela

        pisno poročilo in nalogo ustno

        predstavi

 • Vaje

  Monokulture živali

   

  Akvarij, akvaterarij in terarij

   

  Gojenje rastlin

   

  Uporaba usvojenih tehnik dela pri obdelavi konkretnega problema

   

  Gojitvene tehnike

   

  -      monokulture

  -      akvarij, terarij

  -      akvaterarij.

  -      posodovke, hidroponika, vrtne rastline


  2 standardi znanj

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • Dijak:

 • opredeli mesto biologije v znanosti in njen pomen za vsakdanjem  življenju

 • poveže biološka spoznanja s spoznanji drugih naravoslovnih, družboslovnih  ter tehniških ved in znanosti

 • UVOD V BIOLOGIJO

   

  Biologija kot  znanost in veda

   

  – veda

  – znanost

  – stroka

   

  glede na izbrano laboratorijsko delo:

 • opredeli raziskovalni problem in postavi hipotezo

 • zna poiskati informacije v zvezi z načrtovanjem biološke raziskave in jih  uporabiti

 • načrtuje raziskave, zbira podatke in izbere potrebne pripomočke

 • interpretira rezultate raziskave in formulira zaključke

 • opredeli razliko med dejstvom in podatkom

 • pozna razliko med hipotezam, teorijo, naukom in zakonom

 • Načrtovanje biološke

  raziskave

   

   

   

  – dejstvo, podatek, hipoteza,     

     teorija, nauk, zakon

  – znanstveni problem

  – laboratorijsko delo

  – terensko delo

 • pozna vsaj dve hipotezi o razmerah na Zemlji pred nastankom živih bitij

 • opredeli se za eno od hipotez o nastanku živih bitij in jo opiše

 • Kemo- in bioevolucija

  – kemoevolucija

  – organske spojine

  – anorganske spojine

   

 • glede na izbrano raziskavo prepozna posamezne značilnosti živih bitij  (celična organizacija, individualnost, presnavljanje, odzivnost na dražljaje, spremenljivost,  prilagodljivost,  regulacijski mehanizmi, razmnoževanje, rast, staranje, umrljivost)

 • je seznanjen z  etičnimi načeli pri delu z organizmi in pri poseganju v naravo

 • razume soodvisnosti živih bitij

 • Značilnosti živega

   

   

   

   

   

  – celična organizacija,    

     individualnost,

     presnavljanje, dražljaj,

     spremenljivost, 

     prilagodljivost 

  – regulacijski mehanizem,

     razmnoževanje, rast,   

     staranje, umrljivost

  – celovitost narave

  – raznolikost narave

 • pozna  sestavo in  uporabo svetlobnega mikroskopa

 • zna pripraviti mokre mikroskopske preparate

 • zna mikroskopirati ter natančno opazovati in skicirati opazovane objekte

 • Mikroskopiranje

  – svetlobni mikroskop

  – mokri mikroskopski

     preparat

   

 • definira pojem celice

 • pozna osnovno zgradbo celice

 • razlikuje med zgradbo prokariotske in evkariotske celice

 • razlikuje med zgradbo rastlinske in živalske celice

 • pozna pomen specializacije in diferenciacije celic

 • CELICA

   

   

  Celica – osnovna življenjska enota

   

  – prokariotska celica

  – evkatiotska celica

  – zgradba celice

  – specializacija

  – diferenciacija celic

   


   

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • razlikuje med plazmolizo in deplazmolizo pri rastlinski celici

 • razume pomen celične membrane

 • razume selektivno prepustnost celične membrane

 • razlikuje med pasivnim in aktivnim transportom

 • Zgradba in vloga celične membrane

   

  – celična membrana

  – pasivni in aktivni transport

  – plazmoliza in   

     deplazmoliza

   

 • pozna zgradbo in  vlogo celične stene

 • Celična stena

  – celična stena

 • pozna  osnovno sestavo citoplazme

 • Citoplazma

  – citoplazma

 • na sliki ali shemi celice prepozna celične strukture in organele

 • pozna vlogo:  vakuol,  plastidov, mitohondrijev in  ribosomov

 • razloži pomen jedra za celico

 • opredeli vlogo kromosomov  

 • pojasni pojma haploidnost in diploidnost

 • Celični organeli

   

   

        celično jedro

  – vakuola, plastid, 

     mitohondrij

  – ribosom

  – celično jedro

  – haploidnost

  – diploidnost

 • na modelu ali shemi nukleotidne verige razloži način povezovanja nukleotidov

 • ob shemi DNK razloži njeno zgradbo

 • opredeli vlogo in pomen DNK

 • razloži  podvojevanje DNK in pozna njegov pomen

 • pojasni pomen mutacij za življenje

 • pozna mutagene dejavnike

 • definira pojme gen, kromosom, genom

 • opredeli  vlogo različnih tipov RNK v evkariotski celici

 •  

  Nukleinske   kisline

  – nukleinska kislina

  – nukleotid

  – nukleotidna veriga

  – polinukleotid

  – DNK (DNA)

  – gen,  kromosom, genom

  – mutacija (genska,

     kromosomska in     

     genomska mutacija)

  – RNK

 • opredeli pojem mitoza

 • razlikuje stopnje celične delitve

 • pojasni temeljno razliko med mejozo in mitozo

 • zna opredeliti,  kje v organizmu poteka mejoza

 • Delitev

  – celična delitev

  – mitoza

  – mejoza

 • opredeli  pomen molekul ATP pri energijskih dogajanjih v celici

 • pojasni  proces prenosa energije v celici

 • OSNOVNI ŽIVLJENJSKI PROCESI

  – ATP

  – energijsko bogate  

     molekule

   

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na delovanje encimov

 • zna razložiti pomen encimov v celicah

 •  

  Encimi

  – encim

  – katalizator

   

 • pozna vrenje kot proces biokemijskih in energijskih pretvorb

 • ve, da so v procesu vrenja  udeleženi encimi

 • ve, da se pri energijskih dogajanjih sprošča  toplota

 • razlikuje med alkoholnim, ocetno- in mlečnokislinskim vrenjem

 • Vrenje

   

  – vrenje

  – alkoholno,

     mlečnokislinsko in    

     ocetnokislinsko vrenje

  – anaerobnost

  – biotehnologija

   

   


  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • pojasni pomen vezave ogljikovega dioksida  in vode med fotosintezo za  rastlino

 • ve, da v procesu fotosinteze tvorita  glukoza ter kisik kot stranska produkta

 • pozna dejstvo, da se del svetlobne energije pretvori  v kemijsko energijo ogljikovih hidratov, del pa se je sprosti  kot toplota

 • ve, da se energija sprošča med tvorbo kemijskih vezi v molekulah

 • Fotosinteza

   

  – fotosinteza

  – kloroplast

  – fotosintetsko barvilo 

  – klorofil

   

   

   

   

 • pojasni pomen fotosinteze za  živa bitja na Zemlji

 • pozna pomen ogljikovih hidratov kot enega osnovnih virov energije za živa bitja

 • na osnovi rezultatov kromatograma  sklepa, da so v zelenih rastlinah različna barvila

 • pojasni vlogo klorofila in kloroplastov pri fotosintezi

 • na mikroskopskem preparatu, sliki ali skici prepozna kloroplaste

 •  

  – kromatogram

  – avtotrofen organizem

  – svetlobna energija

 • opredeli pojem celično dihanje

 • pojasni proces aerobne razgradnje ogljikovih hidratov, pri katerem se porablja kisik, sproščajo pa se ogljikov dioksid, voda in energija

 • pojasni podobnosti in razlike med gorenjem kot kemijskim in celičnim dihanjem kot encimskim procesom

 • pojasni pomen celičnega dihanja za živa bitja

 • primerja avtotrofne organizme s heterotrofnimi

 • pojasni vlogo  mitohondrijev pri celičnem dihanju

 • Celično dihanje

   

   

   

   

  Povezanost življenjskih procesov

  – celično dihanje

  – aerobnost

   

   

   

  – mitohondrij

  – heterotrofen organizem

   

 • definira pojme celica, tkivo, organ, organski sistem, organizem, mnogoceličen organizem

 • na osnovo opazovanja opiše zgradbo tkiv, organov in organskih sistemov mnogoceličnega organizma

 • našteje  razlike med eno- in mnogoceličnimi organizmi

 • ORGANIZACIJSKI TIPI ŽIVIH BITIJ

   

   

  Nivoji notranje organizacije

  – celica, tkiva, organi,

     organski sistemi,   

     organizem

  – enoceličnost

  – mnogoceličnost

   

 • pozna strokovne kriterije za razvrščanje organizmov v sisteme

 • ob primerjanju zgradbe različnih živih bitij ugotovi morfološke podobnosti in razlike med njimi ter jih zna razvrstiti v sistem

 • definira pojem vrsta

 • pozna  višje taksonomske enote

 • s pomočjo določevalnega ključa določi organizme

 • Sistemi  živih bitij

   

   

  – vrsta

  – rod

  – družina

  – red

  – razred

  – deblo

  – kraljestvo


  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

  Dijak:

 • opredeli pojem narava

 • opredeli pojem ekologija in utemelji pomen ekološkega znanja za vsakdanje življenje

 • definira pojem ekosistem

 • na konkretnem primeru ekosistema opredeli življenjski prostor (biotop) in življenjsko združbo (biocenozo)

 • našteje nekaj neživih (abiotskih) in nekaj živih  (biotskih) dejavnikov ter pojasni njihov pomen v ekosistemu

 • na primerih pojasni  pojma habitat in ekološka niša

 • definira pojma biosfera in ekosfera

 •     

  EKOLOGIJA

   

   

  Osnovni pojmi

  iz ekologije

   

   

   

   

  – narava

  – ekosistem

  – življenjski prostor

     (biotop)

  – neživi (abiotski) 

     dejavniki

  – živi (biotski) dejavniki

  – življenjska združba 

     (biocenoza)

  – okolje, biosfera,  

     ekosfera, habitat

  – ekološka niša

   

 • definira pojem populacija in ga pojasni na konkretnem primeru

 • opredeli glavne lastnosti populacije in jih pojasni na  konkretnih primerih

 • na primerih razloži medsebojno odvisnost dejavnikov okolja ter opredeli pojem ekološko ravnovesje

 • opredeli in razloži pojem nosilnost okolja

 • predvidi posledice spremembe izbranega dejavnika v izbranem okolju

 • uporabi znanje iz ekologije populacij in utemelji podobnosti in razlike med človeško in živalskimi populacijami

 • na osnovi podatkov ugotovi gibanje rasti človeške populacije in predvidi posledice eksponentne rasti

 •  

  Ekologija populacij

  – populacija

  – ekološko ravnovesje

  – nosilnost okolja

   

 • na primerih pojasni in razloži pojme proizvajalec (producent), potrošnik (konzument) in razgrajevalec (dekompozitor)

 • izdela shemo prehranjevalne verige in prehranjevalnega spleta ter opredeli oba pojma

 • pojasni kompleksnost prehranjevalnih odnosov v ekosistemu

 • opredeli vlogo in mesto človeka na izbranem primeru prehranjevalnega spleta

 • na primeru prehranjevalne verige ter prehranjevalnega spleta razloži kroženje snovi in pretok energije v ekosistemu

 • na primeru prehranjevalne verige oziroma prehranjevalnega spleta razloži kroženje in akumulacijo toksičnih snovi v ekosistemu oz. biosferi

 • na primeru energijske piramide pojasni odnose in razmerja med členi prehranjevalne verige

 • Kroženje snovi in pretok energije v naravi

  – proizvajalec,

     potrošnik,

     razgrajevalec

  – prehranjevalna veriga

  – prehranjevalni splet

  – energijska piramida

   

 • na primeru pojasni medvrstne (interspecifične) odnose in odnose znotraj vrste (intraspecifične odnose)

 • Odnosi med organizmi

  – medvrstni odnosi

  – odnosi znotraj vrste


  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • na primerih razloži  skupne značilnosti kopenskih ekosistemov in glavne razlike med njimi

 • uporabi znanje iz ekologije za razlago vplivov na biotsko raznovrstnost in številčnosti živih bitij

 • zna sestaviti shemo prehranjevalnih spletov v ekosistemu

 • opredeli temeljne skupne značilnosti in glavne razlike med ekosistemi

 • sklepa na raznolikost ekosistemov v svetu in pri nas glede na geografsko lego in klimatske značilnosti

 • na primerih ekosistemov  izpostavi posledice človeškega poseganja v prostor

 • opredeli pojem ekološko zaporedje

 •  

  Ekosistemi

   

   

   

  – ekosistem

  – kopenski, vodni ter

     antropogeni.ekosistemi

  – indikatorski organizmi,

  – ekološko zaporedje

     (sukcesija)

  – časovna struktura

     ekosistemov

   

 • razloži razloge in posledice demografske eksplozije

 • pozna  glavne vire onesnaževanja zraka in pojasni posledice

 • razloži  pomen  gozdov, pojasni njihovo izginjanje in propadanje zaradi kislega dežja

 • pozna nekaj načinov gospodarjenja z gozdovi

 • pojasni posledice uničevanja prsti in zmanjševanje njene plodnosti

 • na primerih siromašenja biotske raznovrstnosti razloži  možne posledice

 • Glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

  – demografska eksplozija

     človeštva

  – onesnaževanje

  – degradacija

   

   

   

 • opredeli glavne vire onesnaževanja voda in pojasni posledice onesnaževanja

 • pozna nekaj načinov čiščenja odpadnih voda

 • navede nekaj primerov posegov v okolje in posledice neupoštevanja biotskih zakonitosti

 • na osnovi znanja iz ekologije opredeli možne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic za okolje

 •  

  – vnešeni organizmi

  – polutanti

  – samoočiščevalna

     sposobnost

  –kisli dež

  – topla greda

   

 • opredeli pojem naravna dediščina

 • razloži pomen varovanja naravne dediščine

 • pozna najbolj ogrožene ekosisteme ter organizme  v Sloveniji in v svetu

 • na osnovi znanja iz ekologije opredeli možne ukrepe za varovanje naravne dediščine oziroma za  ekološko ustrezno ravnanje

 • Varovanje naravne dediščine

  – naravna dediščina

  – zakonodaja

   

   

 • definira pojem tkivo

 • definira pojma organ in organski sistem

 • našteje organske sisteme človeškega telesa

 • BIOLOGIJA ČLOVEKA

   

  Tkiva, Organi,

  Organski sistemi

  -      tkiva v človeškem telesu

  -      organi in organski sistemi

 • pojasni pomen in vloge kože

 • opiše zgradbo kože

 • pozna kožne tvorbe in kožne žleze

 • razloži pomen nege in zaščite kože ter  vzroke in posledice najpogostejših kožnih bolezni in poškodb

 •  

       Koža

   

   

   

  -      vloge kože: zaščitna vloga, stik z okoljem

  -      zgradba kože, kožne tvorbe, kožne žleze,

       nega kože, kožne bolezni in poškodbe

   

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • pojasni  pomen in vloge okostja

 • pozna in poimenuje osnovne dele človeškega okostja

 • pozna razlike med hrustancem in kostjo

 • prepozna različne tipe kostnih stikov

 • pozna zgradbo in delovanje sklepov

 • pozna najpogostejše bolezni in poškodbe kosti in sklepov

 •  

  Okostje

   

   

   

   

  -      vloge okostja: opora, gibanje, varovanje, zaloga mineralov

  -      kosti glave, trupa in okončin,

  -      kostni stiki: negibljivi in gibljivi

  -      poškodbe in bolezni kosti in sklepov

 • pozna vlogo skeletnih mišic

 • ve, kako deluje mišično vlakno in mišica

 • pozna delovanje glavnih skeletnih mišic

 • navede najpogostejše poškodbe mišic in vzroke zanje

 •  

  Mišičje

   

  Skeletne  mišice

  -      skeletne mišice

  -      mišično vlakno,  mišica

  -      delovanje skeletnih mišic

  -      bolezni in poškodbe mišic

 • ve, kateri so regulacijski sistemi

 • pozna pojem homeostaza

 • Regulacijski sistemi

  -      hormonalni in živčni sistem

  -      homeostaza

 • definira pojem endokrina žleza

 • pozna pomen hormonov

 • pozna endokrine žleze človeka in zna opisati njihov položaj v telesu

 • poimenuje hormone in žleze, ki jih izločajo

 • ve za negativno povratno zvezo

 • pozna nekatere najpogostejše bolezni in nepravilnosti  v delovanju hormonalnih žlez

 •  

  Hormonalni

   sistem

  -      endokrina žleza

  -      hormon, hormonalna regulacija

  -      ščitnica, obščitnice, trebušna slinavka, nadledvični žlezi, priželjc, češarika, spolne žleze, hipofiza

 • pojasni pomen živčne celice, živčnega tkiva in živčnega sistema

 • loči  pojma dražljaj in vzburjenje

 • pozna delovanje živčevja

 • razloži delovanje refleksnega loka

 • pozna somatsko in  vegetativno živčevje

 • pozna zgradbo centralnega živčevja

 • pozna najvažnejše poškodbe in bolezni živčevja

 •   

  Živčni

   sistem

  -      živčna celica, tkivo

  -      dražljaj in vzburjenje

  -      refleksni lok

  -       somatsko in  vegetativno živčevje

  -      možgani (možgansko deblo, mali in veliki možgani), hrbtenjača

  -      poškodbe in bolezni živčevja

 • pozna pomen in vlogo  zunanjih čutil

 • razlikuje glavne vrste receptorjev

 • pozna osnovno strukturo, funkcijo in delovanje čutil

 • pozna vzroke za najpogostejše poškodbe in bolezni čutil ter načine za varovanje čutil

 •  

  Čutila

   

   

   

   

   

  -      vloga zunanjih čutil,

  -      vrste receptorjev: foto-, mehano-, kemo-, termoreceptorji

  -      čutilo za vid, čutilo za okus, čutilo za voh, čutilo za sluh in ravnotežje, čutila v koži

 • pojasni pomen obtočil za organizem

 • Obtočila

  -      pomen obtočil

 • pozna pomen in našteje sestavne dele krvožilja

 • opiše sestavine krvi in njihove funkcije

 • pozna krvne skupine in krvodajalstvo

 • pojasni zgradbo in delovanje srca

 • razlikuje zgradbo in funkcijo krvnih žil

 • zna opisati, kako teče kri po telesu

 • ve, kaj je krvni tlak

 • zna našteti najpogostejše bolezni krvi, srca in ožilja in razume pomen preventivnega varovanja

 •  

  Krvožilje

  -      kri, srce, krvne žile

  -      kri: krvna plazma, krvna telesca (rdeča, bela, krvne ploščice); krvne skupine

  -      krvne žile: arterije, vene, kapilare

  -      telesni, pljučni krvni obtok,

       bolezni srca in ožilja, krvni tlak

   

  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • pozna pomen mezgovnega sistema

 • pozna sestavne dele mezgovnega sitema

 • Mezgovni sistem

   

  -      mezga

  -      mezgovni organi  (mezgovnice, vranica, priželjc, bezgavke)

 • pojasni pomen imunskega  sistema

 • pozna pojma antigen in protitelo

 • primerja aktivno in pasivno imunost

 • razume reakcijo organizma na okužbo z virusom HIV

 •  

  Imunski sistem

   

  -      imunski sistem

  -      antigen, protitelo

  -      aktivna in pasivna imunost

   

 • opredeli vloge dihal

 • pozna zgradbo diha

 •   razlikuje med celičnim in pljučnim dihanjem

 • pozna pomen hemoglobina za prenašanje kisika in ogljikovega dioksida v organizmu

 • navede pogoste bolezni dihal in vzroke zanje

 •  

  Dihala

   

   

   

  -      dihalna pot (nosna votlina, ustna votlina, žrelo, grlo, sapnik, sapnice)

  -      pljuča:  zgradba in delovanje

  -      bolezni dihal (vpliv kajenja, onesnaženega zraka)

 • razume pomen prebavil in pozna njihovo zgradbo

 • pozna vlogo, zgradbo in lego posameznih odsekov prebavne cevi

 • pozna prebavne žleze in njihove funkcije

 • razlikuje med mehansko in kemijsko prebavo,

 • navede najpogostejše bolezni prebavil, vzroke zanje ter načine varovanja pred boleznimi

 •  

   Prebavila

   

   

   

   

  -      mehanska in kemična prebava

  -      prebavna cev in prebavni organi: usta (jezik, zobje) požiralnik, želodec, tanko črevo (dvanajstnik), debelo črevo (slepič), danka

  -      prebavne žleze: slinavke, trebušna slinavka, jetra

  -      bolezni prebavil

 • pozna dele izločal, njihovo zgradbo in vlogo

 • opiše zgradbo in delovanje ledvic

 • navede vzroke in najpogostejše bolezni izločal

 •  

  Izločala

   

   

   

  -      sečna pot: ledvica, sečevod, sečni mehur, sečnica

  -      ledvica (skorja, sredica, kotanja, sečna cevka)

  -      bolezni sečnih organov

 • pozna vloge in zgradbo ženskih in moških spolnih organov

 • pozna menstrualni cikel in hormonske spremembe med menstrualnim ciklom

 • pozna pomen higiene spolnih organov

 • pozna vzroke in simptome spolnih bolezni ter načine varovanja pred okužbo z njimi

 •  

  Spolovila

  -      moški spolni organi: modo, izvodila, pomožne spolne žleze, zunanje spolovilo

  -      ženski spolni organi: jajčnik, jajcevod, maternica, nožnica, zunanje spolovilo

  -      menstrualni cikel

  -      spolne bolezni

  -      higiena spolnih organov

 • pozna primarne in sekundarne spolne znake

 • pozna vpliv hormonskih sprememb v obdobju pubertete

 • pojasni pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do oploditve

 • pozna razvoj osebka od spojka do poroda

 • se zaveda odgovornosti in možnosti pri načrtovanju družine

 • Razmnoževanje človeka

   

   

  -      primarni spolni znaki, sekundarni spolni znaki

  -      puberteta

  -      spolna združitev, osemenitev, oploditev

  -      zarodek, plod

  -      zanositve, nosečnost, porod

  -      načrtovanje družine


  CILJI

  VSEBINE

  POJMI

 • zna uvrstiti človeka v kraljestvo živali

 • našteje nekaj značilnosti primatov

 • pozna stopnje v biotskem razvoju človeka

 • pozna pojem  učlovečenje

 • Evolucija človeka

   

  -      primat

  -      učlovečenje

  -      človečnjak

 • pozna mejozo in njen pomen

 • razume pojem alel

 • razume pojma fenotip in genotip

 • pozna osnovne princip dedovanja

 • pozna dedovanje spola pri človeku

 • razloži dedovanje krvnih skupin

 • pozna primere dednih bolezni človeka

 • pozna pomen genetskega svetovanja pri načrtovanju družine

 •  

  humana genetika

  -      mejoza

  -      alel; fenotip, genotip; recesivne in dominantne lastnosti

  -      spolno vezano dedovanje in dedovanje na avtosomnih kromosomih

  -      dedovanje spola

  -      dedovanje krvnih skupin

   

   

   

  III. SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  Specialnodidaktična priporočila in medpredmetne povezave so zaradi večje preglednosti vključene k posameznim tematskim sklopom v predmetnem katalogu znanj.

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

   

  1 SPLOŠNI CILJI TER STRUKTURA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Učni cilji so usmerjeni v celosten razvoj učenčeve osebnosti – od pridobivanja znanja in spretnosti do oblikovanja vrednostnega sistema o sebi in svetu.

   

  Splošni cilji preverjanja znanj

  Dijak mora:

  -       znati postavljati hipoteze in razpravljati o njih;

  -       znati pojasniti pojme, dejstva in zakonitosti s področij celica, osnovni življenjski procesi, organizacijski tipi živih bitij, ekologija in biologija človeka;

  -       znati preučevati izbrane življenjske procese in pojave;

  -       biti sposoben z iskanjem in preučevanjem oblikovati sodobna spoznanja o zgradbi in delovanju žive narave;

  -       biti sposoben povezovati znanja s področja biologije z drugimi naravoslovnimi ter družboslovnimi in tehniškimi znanji;

  -       biti sposoben prepoznavati ekološke probleme  v okviru svoje stroke;

  -       znati opazovati in učinkovito ter varno  raziskovati;

  -       znati posploševati in uporabljati pridobljena spoznanja;

  -       biti sposoben upoštevati pridobljeno biološko znanje za aktivno varovanje okolja ter

  -       razumeti medsebojne povezanosti med živimi bitji.

   

  2 NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Pri predmetu biologija preverjamo znanje na tri načine:

 • ustno preverjanje,

 • pisno preverjanje,

 • praktično delo (ocenjevanje dela in izdelkov).

   

  Priporočamo, da učitelji preverjajo znanje na vse tri načine in tako zagotovijo čim bolj kompleksno oceno. Dijaku omogočamo, da lahko na subjektivno najustreznejši način pokaže kar največ znanja v širšem smislu besede.

  Učitelj oceni delo in poročila po kriterijih, navedenih v poglavju Kriteriji za vrednotenje znanja.

   

  3 STRUKTURA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Preverjanje znanja iz biologije obsega tri ravni:

  A.  znanje in razumevanje,

  B.  zajemanje in obdelava podatkov ter reševanje problemov,

  C.  eksperimentalne veščine.

   

  A. ZNANJE IN RAZUMEVANJE

  Dijaki naj poznajo in razumejo:

 • naštete biološke pojave, zakonitosti, dejstva, definicije, pojme in teorije,

 • tehnike laboratorijskega in terenskega dela s pripomočki in aparaturami,

 • varnostne ukrepe pri delu v laboratoriju in na terenu,

 • vplive biološkega in tehnološkega poseganja v okolje ter njihove posledice za okolje in družbo ter

 • načine primernega ravnanja z živimi bitji oz. naravo.

  Vprašanja za preverjanje  ciljev, ki se nanašajo na znanje in razumevanje, se pogosto začenjajo z besedami: definiraj, zapiši, opiši, skiciraj, razloži, primerjaj, pojasni, opredeli, imenuj, naštej.

   

  B. ZAJEMANJE IN OBDELAVA PODATKOV TER REŠEVANJE PROBLEMOV

  Dijaki naj bodo sposobni z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, numerično):

 • poiskati, zbrati, urediti in predstaviti informacije iz različnih virov,

 • preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo,

 • smiselno uporabiti podatke,

 • smiselno razložiti pojave, zakonitosti in medsebojne odnose,

 • postavljati napovedi in hipoteze,

 • reševati probleme s povezovanjem znanja iz različnih bioloških poglavij ter ostalih predmetov,

 • uporabiti znanje v novih situacijah: zastaviti nove probleme, kritično analizirati, navesti razloge za in proti.

  Vprašanja in naloge, s katerimi preverjamo te spretnosti, se pogosto nanašajo na prenos znanja na primere. Pri odgovorih na vprašanja in reševanju problemov s področja preverjanja sposobnosti in veščin morajo dijaki znanje logično in deduktivno uporabiti v novi situaciji.

  Vprašanja in naloge za preverjanje teh ciljev se pogosto začenjajo z besedami: napovej, predlagaj, izpelji, določi, razloži, uporabi, poveži, primerjaj.

   

  C. EKSPERIMENTALNE VEŠČINE

  Dijaki  naj znajo:

 • načrtovati raziskave in/ali ovrednotiti metode ter predlagati možne izboljšave raziskav,

 • spremljati, opazovati, zapisovati ugotovitve in merjenja,

 • oblikovati poročilo o eksperimentalnem delu (razložiti in ovrednotiti eksperimentalna opazovanja in podatke) in jih interpretirati,

 • uporabljati tehnike laboratorijskega in terenskega dela ter pripomočke in aparature ter pri tem slediti navodilom, kjer je to potrebno.