SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

GOJENJE IN VARSTVO GOZDOV

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo poznavanje:

 • polifunkcionalnega delovanja gozda;

 • zakonitosti gojenja gozdov in njihovih medsebojnih vplivov;

 • gozda kot eko sistema;

 • načinov gospodarjenja z gozdom;

 • gozdnega semenarstva in drevesničarstva;

 • osnov varstva gozdov.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

   

  Kandidat zna

   

  GOZD IN GOZDARSTVO

 • opiše polifunkcionalno delovanje gozda in pomen gozdov za človešto

 • predstavi organiziranost gozdarske stroke pri nas in opiše prostorsko razčlenitev naših gozdov

 • pozna temeljne podatke o naših gozdovih - rastiščnih in sestojnih

 • opiše naravne tipe gozda v Sloveniji

 • primerja pragozd z gospodarskim gozdom

 • gozdarske karte

 • zemljevid Slovenije

 • GOZDOSLOVJE

   

   

 • gozdni sestoj

 • opiše vrste in oblike gozdnih sestojev

 • predstavi razvojne stopnje gozda in njihove značilnosti

 •  

 • rast in priraščanje gozdnega drevja

 • izmeri debelino in višino drevesa ter v dvovhodnih deblovnicah odčita kubaturo drevesa

 • opiše praktični pomen poznavanja ritma rasti drevesa v vegetacijski in v življenjski dobi

 • definira pojme lesne zaloge, prirastka lesne zaloge in etata

 • premerka

 • P trak

 • višinomer

 • dvovhodne deblovnice (Gozdarski priročnik)

 • ekologija gozda

 • opiše vpliv klimatskih dejavnikov okolja na uspevanje gozda

 • opiše vpliv talnih in reliefnih dejavnikov okolja na uspevanje gozda

 • pojasni vpliv dejavnikov žive narave na uspevanje gozda

 • prepozna najpogostejše zeliščne vrste naših gozdov

 • opiše antropogene vplive na gozd

 • povzame ekološke zahteve gospodarsko pomembnejših domačih drevesnih vrst

 • herbarij gozdnih zeliščnih vrst

 • gospodarjenje z gozdom

 • oriše zgodovinski pregled gospodarjenja z gozdovi

 • opiše temeljne značilnosti sodobnih oblik gozdnogojitvenih sistemov in tehnik gojenja gozdov

 •  

  NEGA GOZDA

 • pojasni pomen gozdnogojitvenega načrtovanja in nujnost poznavanja gozdnogojitvenih ciljev

 • našteje sredstva in ukrepe nege ter razloži njihovo zaporednost in pravočasnost

 •  

   

 • razlikuje posredno in neposredno nego mladovij

 • nazorno prikaže ukrepe zaščite mladovij pred rastlinojedo divjadjo

 • nazorno prikaže ukrepe zaščite mladovij pred konkurenčnim zeliščnim in grmovnim slojem ter pred ovijalkami

 • nazorno prikaže ukrep čiščenja v mladju in gošči

 • nazorno prikaže ukrep rahljanja v mladju in gošči

 • nazorno prikaže ukrep uravnavanja zmesi drevesnih vrst in zna opraviti vse ukrepe dodatne pomoči v mladju in gošči

 • pojasni razliko med pozitivno in negativno izbiro

 • opiše kakovostne znake dreves v vseh razvojnih stopnjah gozda

 • zbirka gojitvenega orodja in pripomočkov ter osebnih zaščitnih sredstev

 •  

 • opiše izvedbo prvega in drugega redčenje odkazanega drevja v letvenjaku in drogovnjaku

 • zna obžagati iglavce in listavce

 • opiše zakonitosti nege debeljaka

 • izbere negovalnemu ukrepu primerno gojitveno orodje ali pripomočke ter osebna zaščitna sredstva ter prikaže pravilno tehniko dela

 • ponazori vzdrževanje gojitvenega orodja in pripomočkov

 •  

  OBNOVA GOZDA

 • pojasni načelo trajnosti v gozdni proizvodnji ter pojme proizvodne in pomladitvene dobe

 •  

   

 • pojasni prednosti naravne obnove

 • opiše pogoje, v katerih je umetna obnova gozda sprejemljiva

 •  

   

 • opiše pripravo sestoja in tal za naravno in umetno obnovo gozda

 • predstavi načine in tehnike dela pri sajenju sadik (sajenje v jamice, sajenje v usek, sajenje s križno rovnico ali motiko, sajenje s sadilnim klinom, sajenje na kupček in sajenje sadik z grudo) in setve semen gozdnega drevja (prosta setev, setev na krpice)

 • izračuna število potrebnih sadik

 • izbere tehniki dela primerna orodja in pripomočke in opiše njihovo vzdrževanje

 • zbirka orodja in pripomočkov za sajenje sadik gozdnega drevja

 • GOZDNO SEMENARSTVO IN DREVESNIČARSTVO

 • pozna pomen genskega bogastva avtohtonih vrst  in pomen prenosa genskega zapisa na nove generacije

 •  

   

 • opiše osnovne tehnike dela in pripomočke pri nabiranju gozdnega semenja

 • razloži tehnologijo dodelave in hranjenja semenja

 • prepozna semena pomembnejših domačih drevesnih vrst

 • opravi preizkus kaljivosti semena gozdnega drevja

 • zbirka semen gozdnega drevja

 • pripomočki za preizkus kaljivosti

 •  

 • predstavi orodja in stroje, ki se uporabljajo v drevesnicah

 • presodi kakovost sadik

 • opiše rokovanje s sadikami od drevesnice do gozda

 •  

  OSNOVE VARSTVA GOZDOV

 • našteje škodljive vplive abiotskih dejavnikov na gozdna tla in na sestoj

 • opiše temeljne praktične preventivne in kurativne ukrepe varstva gozdov proti škodljivemu delovanju ekstremnih temperatur

 • opiše temeljne praktične preventivne in kurativne ukrepe varstva gozdov proti škodljivim učinkom delovanja vode v vseh pojavnih oblikah

 • opiše temeljne praktične preventivne in kurativne ukrepe varstva gozdov proti škodljivim učinkom vetra

 • opiše pogoje dela v poškodovanih gozdovih in pozna svoje pravice

 • našteje vzroke in opiše posledice gozdnih požarov

 • opiše tehnike gašenja različnih tipov gozdnih požarov

 • zbirka žuželk

 • zbirka poškodovanih delov drevesa

 • slike obolelih dreves ali njihovih delov

 • zbirka pripomočkov in orodji, ki se uporabljajo pri varstvo gozdov

 •  

 • razlikuje najpogostejša gozdna zelišča in glive

 • pojasni škodljive vplive rastlinskih organizmov na uspevanje gozda

 • prepozna najpomembnejše bolezni domačih drevesnih vrst (povzročitelje, znake bolezni) in opiše načine ravnanja z okuženim drevjem

 • zna preventivno in kurativno zaščititi sestoje pred škodljivimi rastlinskimi in živalskimi organizmi

 • prepozna najpomembnejše vrste žuželk, ki povzročajo občutnejše motnje v razvoju naših gozdov

 • ponazori postavitev lovnega drevesa in pasti

 • pozna tipične predstavnike mikro, mezo in makro faune

 • razlikuje najpogostejše vrste avtohtone divjadi

 • opiše poškodbe, ki jih v gozdu povzročajo glodalci in rastlinojeda divjad

 • pojasni odnos med populacijami prostoživečih divjih živali in okoljem

 • pozna ukrepe za usklajevanje porušenega naravnega ravnovesja med rastlinojedo divjadjo in gozdnim rastjem

 •  

   

 • opiše negativne vplive gospodarjenja z gozdom in na gozdni ekosistem (vzroki, vrste poškodb in njihove posledice)

 •  


  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.