SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro postopkov dela pri opravljanju nalog,

 • stopnjo spretnosti, natančnosti, doslednosti,

 • samostojno opravljanje nalog,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti posamezne storitve, zato je možno za zaključni izpit uporabiti izvedbo druge primerljive storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni dovoljenih predpripravah po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek oziroma storitev in naj bo sestavljen iz: zagovora opisa postopka dela ter varnostnih meril pri izvedbi.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljena v procesu praktičnega izobraževanja s:

 • tremi (3) individualnimi izpitnimi deli (sečnja in izdelava gozdnolesnih sortimentov, spravilo s traktorjem),

 • dokumentacijo,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat izvede dovoljene predpriprave po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora.

  4.1. SEZNAM IZDELKOV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati.

  IZDELEK ALI STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Uporaba pravil varstva pri delu

 • pozna področja varstva pri delu, pomen preventive in odpravljanje posledic poškodb pri delu

 • zakonski in podzakonski predpisi o zdravju in varstvu pri delu

 • drevesne in grmovne vrste

 • prepozna domače in pri nas uveljavljene tuje drevesne in pogostejše grmovne vrste po deblu in skorji, po vejah in poganjkih, po popkih in listih (iglicah), po krošnji in habitusu

 • razlikuje gojitveno pomembnejše domače vrste po ekofizioloških in po gojitvenih lastnostih

 • herbarij

 • zbirke

 • določevalni ključi

 • objekti v naravi

 • Les

 • prepozna les domačih drevesnih vrst po zunanjem izgledu, po lastnostih in po uporabnosti

 • zbirka lesov

 • Napake lesa

 • izmeri in izračuna velikost napak lesa

 • merski trak

 • premerka

 • žepni kalkulator

 • Ročna orodja in pripomočki v gozdarstvu

 • izbere delu primerno orodje, pripomočke in osebna zaščitna sredstva

 • pravilno nabrusi ročna orodja

 • zna nasaditi ročna orodja

 • obvlada sekanje, kleščenje in presekovanje s sekiro

 • prikaže pravilne tehnike dela z ročnimi žagami in ročnimi lupilniki,

 • zna uporabljati orodja za premikanje in obračanje sortimentov

 • zna uporabljati žični nateg in drevesno spono

 • zna uporabiti sani za sproščanje

 • obvlada delo z gojitvenimi orodji

 • zna izdelati gozdni red

 • zbirka ročnega orodja in pripomočkov za njegovo vzdrževanje

 • osebna zaščitna sredstva

 • ustrezno izbrano delovišče

 • Obnova gozda

 • zna pripraviti sestoj in tla za umetno ali naravno obnovo

 • obvlada različne tehnike dela pri sajenju in setvi gozdnega drevja

 • pozna različne oblike zaščite sadike pred rastlinojedo divjadjo

 • pozna različne oblike zaščite sadike pred konkurenčnimi zeliščnimi in grmovnimi vrstami

 • zbirka ročnega orodja za pripravo sestoja za obnovo in orodja ter pripomočki za sajenje sadik gozdnega drevja

 • pripomočki za zaščito sadik pred rastlinojedo divjadjo

 • pripomočki za zaščito sadik pred konkurenčnimi zeliščnimi in grmovnimi vrstami

 • osebna zaščitna sredstva

 • ustrezno izbrano delovišče

 • Verižna motorna žaga

 • razlikuje različne tipe žag, njihove tehnične in ergonomske posebnosti

 • pozna delovanje dvotaktnega bencinskega motorja

 • pozna pripravo goriva in maziva za motorno žago

 • zna vzdrževati motorno žago in opraviti osnovna popravila

 •  zna temeljito nabrusiti verigo motorne žage

 • zna popraviti verige

 • zna popraviti sklopko, letev, zaganjalno napravo

 • obvlada regulacijo vplinjača

 • obvlada pravilno tehniko in načine dela z motorno žago pri prežagovanju, pri podžagovanju, pri izdelavi zaseka in pri kleščenju

 • obvlada pravilno in varno podiranje drevesa v določeno smer

 • obvlada varno sproščanje obviselega drevesa

 • zna krojiti in izdelati gozdnolesne sortimente

 • obvlada tehniko dela z motorno žago v letvenjakih in drogovnjakih

 • zna izbrati pravilen postopek podiranja drevesa v posebnih pogojih

 • pozna nevarnosti pri tehniki dela v nevarnih razmerah

 • zna pripraviti tla za obnovo gozda z motorno žago

 • zna opravljati vsa potrebna dela z motorno žago pri negi mladja in gošče

 • prikaže tehnike dela pri čiščenju z motorno koso

 • predstavi in utemelji varstvene, zdravstvene in ergonomske razloge, ki utemeljujejo in omejujejo uporabo posameznih ročnih motornih orodij

 • različni tipi verižnih motornih žag in drugih ročnih strojnih orodij

 • model verižne motorne žage

 • orodje in pripomočki za vzdrževanje in osnovna popravila motorne žage

 • goriva in maziva

 • osebna zaščitna sredstva

 • ustrezno izbrano delovišče

 • Motorna kosa

 • razlikuje različne tipe motornih kos, njihove tehnične in ergonomske posebnosti

 • pozna delovanje dvotaktnega bencinskega motorja

 • pozna pripravo goriva in maziva za motorno koso

 • zna vzdrževati motorno koso in opraviti osnovna popravila

 • pozna možnost uporabe različnih rezalnih orodij

 • pozna varno in ergonomsko tehniko dela

 • zna uporabljati motorno koso v različnih delovnih pogojih

 • zna opravljati dela, ki so potrebna pri gojitvenih in varstvenih ukrepih

 •  zna pripraviti – nabrusiti različna rezilna orodja

 • pozna primerno uporabnost žage za obvejevanje

 • jo zna vzdrževati in opraviti manjša popravila

 • različni tipi motornih kos in žage za obvejevanje

 • model motorne kose

 • orodje in pripomočki za vzdrževanje in osnovna popravila motorne kose in žage za obvejevanje

 • komplet rezalnih orodij

 • goriva in maziva

 • osebna zaščitna sredstva

 • ustrezno izbrano delovišče

 • Traktor in traktorsko spravilo

 • razlikuje različne vrste in tipe traktorjev, njihove tehnične in ergonomske posebnosti

 • pozna delovanje diesel motorja

 • pozna pravilno izbiro goriva ter motornih, transmisijskih in hidravličnih olj

 • pozna vse sisteme, ki omogočajo funkcioniranje delovnega stroja

 • zna opraviti dnevno, tedensko in mesečno vzdrževanje traktorja

 • zna vzdrževati dodatno opremo ter vgrajene in priklopne priključke

 • spozna metode za ugotavljanje okvar delovnega stroja in dodatne opreme

 • uporabi teorteična znanja iz varnega dela pri praktičnem delu

 • vozi traktor in pozna posebnosti upravljanja traktorja na javnih prometnicah

 • spozna vozne lastnosti traktorja (adaptiranega in zgibnika) in jih upošteva pri tehniki vožnje (brez tovora)

 • zna pravilno razporejati vezalne verige in v zaporedju vezati tovor

 • zna opraviti vse delovne postopke spravila v različnih delovnih pogojih

 • zna odpenjati tovor in ga na rampnem prostoru poravnati

 • na osnovi izkustvenega znanja pozna posebnost spravila z adaptiranim in zgibnim traktorjem

 • pozna škodljive vplive strojnega spravila na ekosistem ter jih poskuša minimalizirati

 • pozna dodatna opravila, pri katerih je potrebna prilagojena tehnika dela

 • zna ločevati dejavnike, ki vplivajo na varno in ergonomsko delo pri strojnem spravilu lesa

 • primerno opremljena delavnica z ustreznim orodjem

 • traktor prilagojen za cestno vožnjo

 • gozdarski traktor

 • zgibni traktor

 • model traktorja

 • modeli posameznih sistemov (sklopov)

 • zbirka poškodovanih in rezervnih delov

 • dodatna oprema, ki se uporablja pri spravilu lesa

 • dodatno orodje in pripomočki

 • osebna zaščitna sredstva

 • ustrezno izbrano delovišče

 • Vzdrževanje gozdnih cest in traktorskih vlak

 • pozna funkcijo in pomena gozdnih cest pri gospodarjenju z gozdovi

 • pozna vrste spravilnih poti glede na njihovo obremenitev in dolžino

 • zna opraviti ročna vzdrževalna dela na gozdni cesti z ustreznim orodjem in pripomočki

 • spozna pomen vzdrževanja spravilnih poti zaradi uporabe delovnih strojev ( okvare in poškodbe, ki so posledica nevzdrževanih spravilnih poti)

 • ročno orodje za vzdrževanje ceste in vlak

 • motorna žaga

 • motorna čistilka

 • žaga za obžagovanje vej

 • material ( tampon z ustrezno granulacijo)

 • gozdna cesta

 • traktorske spravilne poti


 • 5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  30 %

   

  2. strokovnost (kakovost – storitve/izdelka)

  50 %

   

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  10 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 100 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • orodja, naprave, stroje in pripomočki skladno z izpitnim gradivom.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.