SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19.5. 2000

1. IME PREDMETA

PRIDOBIVANJE GOZDNIH PROIZVODOV

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje dela na gozdnem delovišču;

 • prepoznavanje gozdnolesnih proizvodov na osnovi standardov;

 • poznavanje postopkov dela z ročnim in motornim orodjem;

 • poznavanje transportnih sredstev in transporta v gozdarstvu;

 • poznavanje gozdarskega gradbeništva in kartografije;

 • poznavanje osnov primarne predelave lesa;

 • poznavanje zakonskih predpisov s področja varstva pri delu.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

   

  Kandidat

   

  delo v gozdu

 • definira različna gozdarska dela in jih razlikuje po namenih in ciljih

 • navede in razlikuje glavne in druge gozdne dobrine ter opiše njihovo uporabnost

 • pojasni nujnosti uporabe osebnih zaščitnih sredstev pri gozdarskih delih s stališča zakonskih predpisov o varstvu pri delu

 • opredeli različna gozdarska delovišča

 • pojasni posebnosti pogojev in zahtev poklicnega dela v gozdarstvu

 • Zakon o zdravju in varstvu pri delu.

  strojni elementi, sklopi in materiali za gozdarska orodja in stroje

 • razlikuje in spozna vrste motorjev z notranjim izgorevanjem

 • pojasni razliko med materiali, kovinami in zlitinami, ki se uporabljajo za gozdarska orodja in stroje

 • razlikuje strojne zveze in spoje ter njihovo uporabnost

 •  

  ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

 • našteje in opiše ročna orodja, ki so v rabi v gozdarstvu in pojasni njihovo namembnost ter utemelji pogoje njihove rabe

 • pojasni razloge in predstavi postopke vzdrževanja posameznih orodij

 • pojasni pogoje varnega dela z ročnimi orodji

 • Zakon o zdravju in varstvu pri delu.

  Zbirka gozdarskih ročnih orodij.

  Zbirka orodij in pripomočkov za vzdrževanje.

  GOZDNOLESNI PROIZVODI

 • našteje najpogostejše napake lesa ter njihov kvarni vpliv na kakovost gozdnolesnih sortimentov

 • opiše standarde za gozdnolesne sortimente ter uporabo posameznega sortimenta

 • opiše načine in pravila pri merjenju in krojenju gozdnolesnih sortimentov iglavcev in listavcev

 • našteje in opiše najpomembnejše druge gozdne dobrine in načine njihovega pridobivanja

 • Slovenski standard za gozdnolesne sortimente.

  DVOTAKTNI MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM

 • našteje in opiše sestavne dele dvotaktnega motorja

 • Model ali skica dvotaktnega motorja.

  MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

 • predstavi sestavne dele motorne žage, njihovo delovanje in vzdrževanje

 • našteje pravila in kote brušenja verige

 • prepozna in razlikuje tipe motornih žag, predstavi njihove tehnične in ergonomske lastnosti ter primernost rabe

 • predstavi osnovna vzdrževalna dela na žagi in pomen vzdrževanja

 • opiše priključke na motorni žagi in njihovo uporabnost

 • pojasni negativne vplive motorne žage

 • predstavi in pojasni tehniko varnega dela pri vzdrževanju vseh delov motorne žage

 • Model ali skica motorne žage, pripomočki za vzdrževanje žage.

  MOTORNA KOSA IN TEHNIKA DELA Z NJO

 • našteje sestavne dele in opiše delovanje

 • posameznih delov motorne čistilke ter opiše priključke na motorni čistilki

 • predstavi vzdrževalna dela na motorni čistilki

 • predstavi in razloži postopke in tehnike dela z motorno čistilko ter našteje pogoje varnega dela z motorno čistilko

 • Model motorne kose in njenih priključkov ter skice varnega dela s čistilko.

  PODIRANJE DREVJA Z MOTORNO ŽAGO IN IZDELAVAGOZDNOLESNIH SORTIMENTOV

 • opiše vrste in načine prežagovanja z motorno žago

 • opiše tehnike in načine podiranja dreves, tehnike kleščenja ter pojasni in predstavi osnovne tehnike varnega dela pri različnih delih z motorno žago

 • našteje pogoje za varno delo na delovišču

 • predstavi pomen ergonomije dela in zna pojasniti sestavo norme za sečnjo

 • razlikuje običajne in posebne pogoje dela in predstavi tehniko dela v nevarnih razmerah

 • pojasni pomen gozdnega reda

 • Skice, modeli in video kasete o načinih podiranja gozdnega drevja.

  Normativi za izračun norme za sečnjo.

  Odredba o določitvi normativov za delo v gozdu.

  TRANSPORT V GOZDARSTVU

 • razlikuje in predstavi različne prometnice in transportna sredstva v gozdarstvu

 • predstavi osnove prevoza in spravila ter razčleni faze spravila

 • predstavi različne oblike spravila

 •  

  ŠTIRITAKTNI MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM

 • predstavi in opiše sestavne dele in delovanje štiritaktnih motorjev ter načine vzdrževanja

 • opiše sestavne dele in delovanje sistemov, prenosov na traktorju in na traktorskih priključkih, okvare teh delov in vzroke zanje razlikuje goriva in maziva, ki se uporabljajo za mazanje sistemov, pogonov, zvez in priključkov

 • predstavi vzdrževanje zgoraj naštetih delov in sistemov (dnevno, tedensko, mesečno in letno)

 • Shema ali model traktorja z opremo za delo v gozdu.

  Normativi za izračun norme za traktorsko spravilo.

  Odredba o določitvi normativov za delo v gozdu.

  TRAKTORJI IN TRAKTORSKO SPRAVILO V GOZDU

 • predstavi in razlikuje različne tipe in vrste traktorjev glede na njihovo uporabnost v gozdarstvu, njihovo dodatno opremo, opremo za spravilo ter pogoje varstva pri delu, ergonomske pogoje in načine upravljanja traktorja v gozdu

 • predstavi delitve vitlov, vrvi, njihove lastnosti in uporabnosti v gozdarstvu

 • predstavi pogoje varnega in učinkovitega dela pri vseh operacijah traktorskega spravila

 • opiše različne tehnike dela glede na delovišče in predstavi postopke za varovanje okolja pri spravilu

 • predstavi pomen ergonomije dela pri spravilu ter negativne vplive na traktorista in pojasni sestavo normativa za traktorsko spravilo

 •  

  ŽIČNO SPRAVILO

 • predstavi sestavne dele žičnih naprav, namene uporabe in pogoje varnega dela pri delovanju, pri montaži in pri demontaži

 • pojasni prednosti in slabosti žičnega spravila

 •  

  PREVOZI V GOZDARSTVU

 • predstavi različne izvedbe kamionov, njihovih nadgradenj in kamionskih prikolic

 • pojasni sestavne dele in osnovne tehnike s hidravličnimi nakladalniki in njegovo vzdrževanje ter pogoje varnega dela pri delovanju

 •  

  MEHANIZIRANA IN AVTOMATIZIRANA GOZDNA PROIZVODNJA, PROCESORJI

 • predstavi primere mehanizirane in

 • avtomatizirane ter procesne tehnologije v sodobni gozdni proizvodnji ter pogoje uporab teh strojev v Sloveniji

 •  

  MEHANIZIRANA DODELAVA SORTIMENTOV IGLAVCEV

 • predstavi stroje, njihovo razporeditev ter namen uporabe na centraliziranih mehaniziranih skladiščih

 •  

  STROJI IN PRIKLJUČKI, KI SE UPORABLJAJO PRI GOJITVENIH DELIH IN V GOZDNIH DREVESNICAH

 • predstavi stroje, priključke, tehniko dela in pogoje varnega dela, ki se uporablja za gojitvena in varstvena dela ter za delo v gozdnih drevesnicah

 •  

  OSNOVE PRIMARNE PREDELAVE LESA IN DROBNE LESNE OBRTI

 • predstavi osnovne pogoje skladiščenja hlodovine in rezanega lesa

 • navede stroje, opremo in proizvodne procese primarne predelave lesa

 • našteje pogostejše oblike male lesne obrti

 •  

  GOZDARSKO GRADBENIŠTVO

 • navede gradiva ter njihovo uporabnost v gozdarskem gradbeništvu

 • pojasni sestavne dele ceste, načine gradnje cest ter stroje, s katerimi gradimo

 • pojasni osnovna ročna in strojna vzdrževalna dela na gozdnih vlakah, cestah in brežinah

 •  

  GOZDARSKA KARTOGRAFIJA

 • pojasni osnovne razlike v merilih med gozdarskimi kartami, pojasni topografske znake ter se s pomočjo karte  in drugih  pripomočkov orientira

 • Gozdarske karte v različnih merilih, linearno merilo, kotomer, busola, merski trak.


  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.