SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

PRIDOBIVANJE GOZDNIH PROIZVODOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

97

8

105

2.

137

3

140

3.

133

3

136

skupaj

367

14

381

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • poznajo gozdne proizvode, delovna sredstva, pripomočke, orodja in stroje za delo v gozdu,

 • poznajo zakonske osnove s področja gozdarstva in delovne zakonodaje,

 • poznajo načine in namen vzdrževanja orodja in delovnih pripomočkov pri pridobivanju gozdnolesnih sortimentov in se informativno seznanijo s postopki in s pogoji pri pridobivanju drugih gozdnih proizvodov,

 • pridobijo potrebna znanja in tehnike dela pri podiranju drevja ter znajo uporabljati posamezna orodja, pripomočke in stroje pri podiranju drevja,

 • poznajo gozdnolesne sortimente, njihovo pridobivanje in jih znajo krojiti,

 • poznajo tehniko dela v nevarnih razmerah,

 • se seznanijo z različnimi tehnikami in tehnologijami dela pri vseh vrstah ročnega in animalnega spravila in pridobijo potrebna znanja za traktorsko spravilo gozdnolesnih sortimentov,

 • poznajo in znajo uporabljati pripomočke, postopke in standarde pri merjenju in prevzemu gozdnolesnih sortimentov,

 • poznajo gozdnogojitveno in varstveno orodje, njihovo namembnost in uporabnost,

 • seznanijo se s kakovostjo dela, z ergonomijo dela, s predpisi o varstvu pri delu, varstvu okolja in premoženja,

 • seznanijo se z delom v gozdnem drevesničarstvu ter poznajo stroje in priključke, ki se uporabljajo v ta namen,

 • se seznanijo z enostavnejšimi gradbenimi in vzdrževalnimi deli pri vzdrževanju gozdnih prometnic in poznajo dela pri saniranju in varovanju zemljišč.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posbnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Delo v gozdu

 • pozna različna gozdarska dela in jih razlikuje po namenih in ciljih

 • razlikuje gozdnolesne sortimente in razlikuje druge gozdne dobrine

 • razlikuje gozdna delovišča po namenu in obsegu del

 • pozna zahteve in pogoje dela pri opravljanju del v gozdarstvu

 • Razvija poklicno sposobnosti razlikovanja in poznavanja različnih gozdarskih del in delovišč.

  Razvija pozitiven odnos do zakonskih in delavnih predpisov.

  Razvija čut in osebno odgovornost do zdravja in do pogojev dela v gozdu.

   

  Strojni elementi, sklopi in materiali za gozdarska orodja in stroje

 • razlikuje najpomembnejše vrste motorjev z notranjim izgorevanjem

 • pozna temeljne razlike med materiali, kovinami in zlitinami, ki se uporabljajo pri izdelavi gozdarskih orodij in strojev

 • pozna in razlikuje različne strojne sklope in zveze ter njihovo uporabnost za gozdarska orodja in stroje

 • Razvija čut za tehniko, za uporabnost in funkcionalno rabo posameznih materialov in strojev.

   

  Ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

 • razlikuje različna ročna orodja in pripomočke, ki se uporabljajo pri delih v gozdarstvu

 • opiše tehnike varnega dela z vsemi ročnimi orodji in pozna pogoje varnega dela z njimi

 • opiše namen in načine vzdrževanja ročnih orodij

 • obvlada načine in namene praktične uporabe pri posameznih delih

 • Spozna pomen varnega dela z ročnimi orodji in pripomočki ter pomen vzdrževanja le-tega za varno delo.

  Razvija občutek za izbiro pravilne tehnike dela s posameznimi ročnimi orodji glede na stopnjo nevarnosti.

  Predstavitev posameznih strojev na motorni pogon.

  Predstavitev ročnega orodja in pripomočkov.

  Gozdnolesni proizvodi - napake lesa

 • razlikuje napake lesa in pozna njihov kvarni vpliv

 • pozna gozdnolesne sortimente, njihovo uporabo in osnovno predelavo

 • zna meriti in krojiti drevnino iglavcev in listavcev

 • pozna najpomembnejše druge gozdne dobrine in njihove metode pridobivanja

 • Razvija gospodaren odnos do gozdnolesnih sortimentov.

  Razvija natančnost in strokovnost pri merjenju.

  Vaja (8 ur): prepoznavanje in ugotavljanje kvarnega vpliva napak ter krojenje iglavcev in listavcev.

  Podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • opiše teoretične osnove varnega dela z motorno žago pri podiranju

 • uporablja osnove varnega dela pri kleščenju in obdelavi gozdnolesnih sortimentov

 • opiše elemente posamezne operacije

 • zna pravilno izbiri motorne žage glede na vrsto delovišča

 • pozna pogoje za vzpostavitev gozdnega reda na sečišču

 • pozna osnove računanja

 • normativov in norm

 • spozna bonifikacije

 • navede različne načine tehnike dela v nevarnih razmerah in zna v njih predvideti ukrepe

 • Zaveda se nevarnosti pri podiranju v gozdu.

  Razvija čut odgovornosti za delo z motorno žago.

  Razvija čut za odgovorno delo pri različnih delovnih pogojih.

  Razvija odnos do svojega zdravja in varnosti pri delu.

  Razvija čut odgovornosti do sodelavcev, do varovanja okolja in premoženja.

  Ogled gozdnega delovišča.

  2. Vaja. (3 ure): izračun normativa in norme.

  Dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem

 • opiše sestavne dele in delovanje dvotaktnega motorja

 • našteje in opiše sestavne dele žage, njihovo namembnost in načine delovanja

 • Razvija čut za spremljanje tehničnega razvoja.

   

  Motorna verižna žaga in njeni priključki

 • razlikuje različne tipe žag

 • zna vzdrževati motorne in ostale žagalne dele

 • pozna pravila in načine brušenja verig

 • pozna različne priključke na motorni žagi, njihovo uporabnost in namembnost

 • Spozna pomen dobrega vzdrževanja na delo.

  Spozna pomen varnega in ergonomskega dela.

  Pridobiva strokovnem odnos do tehnoloških novosti.

  Predstavitev modela motorne žage.

  Podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • pozna teoretične osnove in pogoje dela pri podiranju drevja v gozdnem sestoju ali izven njega

 • pozna teoretične osnove podiranja drevja v normalnih pogojih

 • pozna pogoje za vzpostavitev gozdnega reda na sečišču

 • prepozna posebne pogoje dela pozna varne načine podiranja drevja v takih pogojih

 • pozna tehnologijo in tehnike dela pri ročni izdelavi gozdnolesnih sortimentov

 • razume namen in kriterije klasifikacije gozdnolesnih sortimentov

 • Razvija čut za gospodarno vrednotenje in izrabo lesne mase.

  Razvija čut za varovanje svojega zdravja, za varovanje zdravja sodelavcev.

  Razvija čut za varovanje okolja in premoženja.

  Spozna pomen znanja o varnem delu z motorno žago za posameznika in skupino pri delu v gozdu.

   

  Motorna kosa in tehnika dela z motorno koso

 • opiše sestavne dele motorne kose, pozna njihovo vzdrževanje

 • zna izbrati ustrezne priključke za posamezno delo

 • našteje opiše pogoje varnega dela z motorno koso

 • Spozna nujnost pravilne izbire delovnega stroja za varnost v proizvodnem procesu.

   

  Transport v gozdarstvu

 • pozna značilnosti gozdnih prometnic

 • pozna osnove transporta v gozdarstvu, delitve in načine transporta

 • opiše osnove dela pri ročnem spravilu in animalnem spravilu

 • opiše mehanizirano spravilo

 •    

  Štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem

 • opiše delovanje štiritaktnih motorjev

 • pozna osnove vzdrževanja

 • pozna sestavne dele, sisteme in prenose pri traktorju ter priključkih

 • definira vzroke okvar

 • pozna goriva in uporabo maziv

 • opiše vzdrževalna dela na traktorju pri dnevnih, tedenskih in letnih pregledih

 • Razvija strokoven in odgovoren odnos do pogojev dela in organizacije dela na gozdnem delovišču.

  Razvija pozitiven odnos do rednega vzdrževanja strojev, ki vplivajo na varno in ergonomsko tehniko dela.

  Razvija občutek za predvidevanje pri vsaki delovni operaciji.

  Prikaz delovanja štiritaktnih motorjev, prenosov pogona in opreme s pomočjo modelov.

  Traktorji in traktorsko spravilo

 • razlikuje različne tipe in lastnosti traktorjev in traktorske opreme

 • pozna posebnosti upravljanja s traktorjem in priključki v gozdu

 • opiše varno delo s traktorjem

 • zna izbrati najprimernejšo tehniko dela pri spravilu

 • spozna namen normiranja

 • pozna pomen bonifikacij in norme

 • Pozna pomen varnega in učinkovitega dela pri traktorskem spravilu.

  Pozna negativne vplive spravila na okolje in spozna svoj vpliv na obseg poškodb na okolje.

  Pozna pomen ergonomskih pogojev dela.

  Razvija pozitiven odnos do varovanje okolja.

  3. VAJA (3 ure): Normiranje in izračun norme za traktorsko spravilo.

  Žično spravilo

 • spozna sestavne dele žičnih naprav

 • pozna možnosti uporabe v gozdarstvu

 • pozna pogoje varnega dela pri delovanju, montaži in demontaži žičnice

 • Pozna pomen uporabe pravih osebnih zaščitnih sredstev gozdarskih delih.

  Ogled delovanja, montaže in demontaže žičnih naprav.

  Prevozi v gozdarstvu

 • spozna različne izvedbe kamionov, njihovih nadgradenj ter kamionskih prikolic

 • pozna tehniko dela s hidravličnimi nakladalniki

 • pozna osnove vzdrževanja hidravličnih nakladalnikov

 • pozna postopke varnega dela s hidravličnimi nakladalniki

 • Razvija pozitiven odnos do osebne in skupinski varnosti pri delu v gozdu.

  Ogled različnih gozdarskih kamionov, njihove nadgradnje in načini delovanja hidravličnih nakladalnikov.

  Mehanizirana in avtomatizirana gozdna proizvodnja, procesorji

 • pozna pogoje, ki opredeljujejo uporabo sodobne mehanizirane, avtomatizirane ali procesne gozdne proizvodnje

 •  

  Ogled različnih avtomatiziranih proizvodenj na strokovni ekskurziji v tujini.

  Mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev

 • spozna stroje in naprave na centralnih mehaniziranih skladiščih

 • pozna namen, problematiko, racionalnost in učinkovitost

 •  

  Ogled centralnega mehaniziranega skladišča.

  Stroji in priključki, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih in v gozdnih drevesnicah

 • pozna tehniko dela z delovnimi stroji in priključki pri gozdnogojitvenih in varstvenih delih

 • pozna tehniko dela s stroji v gozdnih drevesnicah

 • Razvija pozitiven odnos do uporabe strojev za gojitvena dela ter za dela v drevesnicah.

  Razvija občutek za pravilno izbiro tehnike dela s posameznimi orodji glede na stopnjo nevarnosti

  Ogled opreme in tehnike dela pri opravljanju različnih gozdnogojitvenih, varstvenih in drevesničarskih del.

  Osnove primarne predelave lesa in drobne lesne obrti

 • pozna osnovne pogoje skladiščenja hlodovine in rezanega lesa

 • spozna stroje, opremo in proizvodne procese primarne predelave lesa

 • spozna oblike male lesne obrti

 • Razvija kritičen in odgovoren odnos do kakovosti lesa.

  Spozna ekonomske in ekološke učinke primarne predelave.

  Povezuje gozdarsko in lesarsko stroko.

   

  Gozdno gradbeništvo

 • pozna gradiva in veziva, ki se uporabljajo pri gradnji gozdnih prometnic

 • loči vrste vozišč

 • pozna elemente vozišč in njihovo vzdrževanje

 • spozna načine sanacij ogroženih predelov gozdnih prometnic in brežin

 • upošteva pogoje varnega dela pri gradbenih delih z gradbeno mehanizacijo in pri miniranju

 • Razvija odnos do varovanja sebe, sodelavcev, premoženja ter narave pri delih na gradbiščih gozdnih prometnic.

  Spozna pomen varnega spravila in prevoza lesa po gozdarskih spravilnih poteh.

  Ogled strojev in pripomočkov ter načina dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak.

  Gozdarska kartografija

 • spozna gozdarske karte, njihovo namembnost in uporabnost

 • zna se orientirati v gozdnem in širšem prostoru

 • pozna gozdarske oznake v gozdu in na kartah

 • zna brati karte in stanje prenesti na teren in iz terena na karto

 • Razvija sposobnost orientacije na terenu.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • delo v gozdu

 • Osnove ekonomike

 • gozdarstvo in njegove značilnosti

 • gozdnolesni sortimenti

 •  

 • trg gozdnih proizvodov

 • cene gozdnih proizvodov

 • normiranje sečnje in pri spravila za gozdnolesne sortimente

 •  

 • kalkulacije v gozdarstvu

 • stroški

 • varovanje okolja in narave pri sečnji in spravilu

 • Biologija z ekologijo

 • onesnaževanje okolja

 • varovanje naravne dediščine

 • nosilnost okolja

 • postranski gozdni proizvodi

 •  

 • primarna in sekundarna produkcija gozda

 • napake lesa

 • Dendrologija

 • zgradba lesa

 • krojenje lesa

 •  

 • zgradba lesa

 • razlikovanje lesnatih rastlin

 • spoznavanje in uporaba lesa

 • neposredna uporaba in osnovna predelava lesa

 •  

 • zgradba lesa

 • lastnosti lesa

 • razlikovanje lesnatih rastlin

 • delo v gozdu

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozd in gozdarstvo

 • vrste in namen uporabe ročnih orodij in pripomočkov pri gojitvenih in pri varstvenih delih

 •  

 • nege mladovja

 • obnova gozda

 • podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 •  

 • redčenje odkazanega drevja

 • antropogeni škodljivi vplivi

 • tehnika dela z motorno koso

 •  

 • nega mladovij

 • obžagovanje iglavcev in listavcev

 • gozdni red

 •  

 • osnove varstva gozdov

 • stroji in priključki, ki se uporabljajo v gozdnih drevesnicah

 •  

 • gozdno drevesničarstvo in semenarstvo

 • traktorsko, žično spravilo, mehanizirana in avtomatizirana gozdna proizvodnja

 •  

 • antropogeni škodljivi vplivi

 • gozdarsko ročno orodje

 • Praktični pouk

 • vzdrževanje in tehnike dela z gozdarskimi ročnimi orodji

 • gozdni proizvodi ( napake, merjenje gozdno lesnih sortimentov, krojenje lesa)

 •  

 • sečnja , krojenje in izdelava gozdno lesnih sortimentov

 • motorna verižna žaga

 •  

 • vzdrževanje motorne žage,

 • tehnika dela z motorno žago in motorno koso

 •  

 • tehnika dela z motorno žago in motorno koso

 • traktor

 •  

 • vzdrževanje traktorja

 • tehnika dela pri traktorskem spravilu

 •  

 • cestno prometni predpisi, vožnja s traktorjem, varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, spravilo lesa s traktorji

 • poklicne bolezni, ergonomija, zaščitna sredstva, organizacija dela

 •  

 • sečnja, merjenje, krojenje, spravilo s traktorjem

 • gozdno gradbeništvo

 •  

 • vzdrževanje gozdnih cest in traktorskih vlak