SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

BILOGIJA Z EKOLOGIJO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

55

15

70

2.

29

6

35

3.

   

 

skupaj

84

21

105

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • spoznajo osnovne pojme in zakonitosti s področja življenskih procesov;

 • spoznajo značilnosti in predstavnike večjih taksonomskih enot rastlin in živali v gozdnem ekosistemu;

 • razvijejo sposobnosti za opazovanje, za preučevanje in reševanje problemov v okviru svoje stroke ter razvijejo odgovoren odnos do vseh živih bitij;

 • znajo uporabiti pridobljena znanja;

 • spoznajo soodvisnost med živimi organizmi in okoljem;

 • seznanijo se s problematiko onesnaževanja ter možnostmi za ustrezno zaščito okolja in varovanja narave ter ohranjanja biodiverzitete;

 • spoznajo, da je človek sestavni del narave in da je odgovoren za ohranitev njene celovitosti;

 • znajo uporabiti pridobljena znanja v novih situacijah;

 • spoznajo ekosisteme in procese v njih (ekosistemski pristop).


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UVOD V BIOLOGIJO

  Dijak

  Dijak

   

 • značilnosti živega

 • opredeli vlogo in pomen biologije v vsakdanjem življenju

 • našteje in opiše značilnosti živih bitij

 •  

  1.VAJA (2 uri): Raziskovanje neznane snovi.

 • mikroskop in mikroskopiranje

 • pozna zgradbo in princip delovanja mikroskopa

 • zna uporabljati mikroskop

 • Razvija smisel za natančnost pri delu.

  Mikroskopiranje.

  CELICA - OSNOVNA ŽIVLJENSKA ENOTA

   

   

   

 • celične strukture

 • nukleinske kisline

 • delitev celice

 • definira celico

 • opiše osnovno zgradbo celice

 • našteje in opiše celične strukture

 • ob modelu razloži zgradbo DNK

 • opredeli vlogo in pomen DNA

 • opiše potek mitoze in mejoze

 •  

  2. VAJA ( 1 ura): Mikroskopiranje rastlinske celice.

  3. VAJA (1ura): Lastnosti celične membrane.

  4.VAJA (2 uri): Delitev rastlinske celice.

  OSNOVNI ŽIVLJENSKI PROCESI

   

   

   

 • encimi

 • pozna pomen encimov

 •  

  5. VAJA (2uri): Delovanje enostavnih katalizatorjev.

 • vrenje

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na potek encimske reakcije

 • razume potek alkoholnega vrenja

 •  

  6. VAJA (1ura): Preučevanje alkoholnega vrenja.

 • fotosinteza

 • svetlobne in temotne reakcije fotosinteze

 • pojasni pomen fotosinteze

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na proces fotosinteze

 • zna opisati potek reakcij

 •  

  7.VAJA (2uri): Porabljanje ogljikovega dioksida in sproščanje kisika.

  8. VAJA (2 uri): Barvila v zelenih listih.

 • dihanje

 • povezanost življenjskih procesov

 • pojasni proces razgradnje ogljikovih hidratov

 • primerja avtotrofne s heterotrofnimi organizmi

 • Razvija sposobnost za delo v skupini.

   

  ORGANIZACIJSKI TIPI ŽIVIH BITIJ

   

   

   

 • nivoji notranje organizacije

 • prokarioti

 • glive

 • lišaji

 • definira pojme: celica, tkivo, organ, organizem

 • opiše prokariotsko celico pojasni pojma aerobnost in anaerobnost

 • opredeli ekološke tipe gliv

 • obrazloži pomen mikorize

 • razloži zgradbo lišajev in pojasni simbiozo

 •    

  RASTLINSKI SISTEM

   

   

   

 • alge

 • mahovi

 • praprotnice

 • semenke

 • golosemenke

 • kritosemenke

 • prepozna glavne značilnosti in značilne predstavnike alg, mahov ter praprotnic

 • opiše metagenezo praprotnic

 • opiše osnovne značilnosti golosemenk in kritosemenk ter dvojno oploditev

 •  

  9. VAJA(2uri): Prepoznavanje osnovnih predstavnikov praprotnic in semenovk.

  ŽIVALSKI SISTEM

   

   

   

 • praživali

 • nečlenarji

 • mnogočlenarji

 • strunarji

 • pozna nekaj predstavnikov večjih taksonomskih enot živali v gozdnem ekosistemu

 •  

   

  OSNOVNI POJMI IZ EKOLOGIJE

 • opredeli pojem ekologije

 •  

   

 • ekosistem

 • definira pojem ekosistem

 • pojasni pojme habitat in ekološka niša

 • Spozna pomen ohranjanja gozdnega ekosistema.

   

 • živi in neživi dejavniki okolja

 • našteje nekaj biotskih in abiotskih dejavnikov

 •    

 • populacija

 • lastnosti populacije

 • definira populacijo

 • našteje in opiše lastnosti populacije

 • opredeli in obrazloži pojem

 • nosilnosti okolja in trajnostni razvoj

 • Razvija sposobnost za delo v skupini.

  10.VAJA (2uri): Živi svet prst.

 • nosilnost okolja

 • pojasni pojme producent,

 • konzument, dekompozitor

 • Spozna pomen varovanja vodnih ekosistemov.

   

 • kroženje in pretok energije v naravi

 • obrazloži pomen prehranjevalne verige in prehranjevalnih spletov našteje primarne in sekundarne producente v gozdu

 •    

 • primarna in sekundarna produkcija v gozdu

 •    

  11. VAJA (2uri): Določanje rastlinskih vrst v gozdu.

 • energijske piramide

 • pojasni energijske piramide

 •    

 • odnosi med organizmi

 • našteje in opiše odnose med organizmi iste vrste in organizmi različnih vrst

 •    

 • ekosistemi-kopenski - vodni

 • našteje in opiše posamezne ekosisteme

 • obrazloži pomen ohranjanja biodiverzitete

 • pozna njihove značilnosti

 •    

 • onesnaževanje okolja

 • našteje glavne onesnaževalce

 • pozna škodljivi učinek najpomembnejših polutantov v vodi in zraku

 •  

  12. VAJA (2uri): Lišaji kot bioindikatorski organizmi.

 • varovanje naravne dediščine

 • opredeli pojem naravne dediščine

 • razloži pomen varovanja naravne dediščine

 • našteje najbolj ogrožene ekosisteme ter vrste v Sloveniji in svetu

 • predlaga ustrezne ukrepe za varovanje naravne dediščine

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • celica, celične strukture

 • Dendrologija

 • mikroskopska zgradba lesa

 • rastlinski sistem

 •  

 • sistematika najpomembnejših domačih lesnatih rastlin

 • ekosistemi

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozd, gozdni sestoji

 • onesnaževanje okolja

 •  

 • biotski in abiotski škodljivi vplivi v gozdu

 • varstvo gozdov

 • živi in neživi dejavniki okolja

 •  

 • ekologija gozda

 • nosilnost okolja

 •  

 • biotski škodljivi vplivi

 • fotosinteza

 •  

 • ekologija gozda

 • delitev celice

 •  

 • osnovni pojmi genetike