SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

DENDROLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

47

23

70

2.

23

17

35

3.

   

 

skupaj

70

35

105

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dendrologija posreduje temeljna strokovna teoretična in praktična znanja iz poznavanja dreves in grmov, ekoloških in gojitvenih lastnosti vrst ter lastnosti in uporabnosti lesa.

Pri predmetu dijaki:

 • razlikujejo najpomembnejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo pri nas;

 • po obliki razlikujejo osnovne rastlinske organe olesenelih rastlin;

 • naberejo in izdelajo herbarij in zbirko poganjkov ter poznajo morfološke značilnosti najpomembnejših domačih olesenelih vrst;

 • poznajo ekološke in gojitvene lastnosti in uporabnost najpomembnejših domačih drevesnih in grmovnih vrst in pri nas v gojenju gozdov uveljavljene tuje drevesne vrste;

 • poznajo lastnosti in uporabnost najpomembnejših domačih lesov;

 • poznajo vlogo drevesa v naravnem in v urbaniziranem okolju;

 • razvijajo ekološko zavest in osebno poklicno odgovornost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  DENDROLOGIJA

 • pozna definicijo in pomen te gozdarske in naravoslovne vede

 • Spozna povezanost človeka z drevesom.

   

  Drevo

 • razlikuje življenjske oblike rastlin: drevo, grm, polgrm, zeliko

 • Razvija strokovnost pri razlikovanju življenjskih oblik rastlin.

   

  Organi olesenelih rastlin

 • razlikuje po obliki:

 • koreninske sisteme

 • steblo in deblo

 • skorjo

 • veje in poganjke

 • popke, liste in iglice

 • cvetove in plodove

 • krošnje

 • opazuje in nariše debla, skorje, krošne, liste in iglice

 • Razvija zanesljivost prepoznavanja organov olesenelih rastlin.

  Pri risanju in opazovanju uri natančnost in razvija estetska menila.

  1. vaja (3 ure): rastlinski organ.

  Razmnoževanje lesnatih rastlin

 • razlikuje oblike opraševanj a in opraševalce

 • pozna pomen:

 • semen

 • raznašalcev semen

 • kalitve semen

 • razvoja klic

 • Razvija strokovnost.

   

  Sistematika

   

   

   

  Najpomembnejših domačih lesnatih rastlin in nekaterih tujih lesnatih rastlin

 • po sistematiki družin pozna slovenska imena najpomembnejših pri nas rastočih lesnatih vrst, ki so potrebna za sporazumevanje v stroki

 • zna uporabljati slikovne ključe za lažje določanje in razlikovanje vrst

 • razlikuje najpomembnejše domače vrste po: listih, poganjkih, popkih, skorji, obliki debla in krošnje in po uporabnosti delov rastlin

 • nabere in izdela herbarij vrst

 • Razvija:

 • sposobnost strokovnega komuniciranja,

 • natančnost razlikovanja posameznih vrst.

 • natančnost, ustvarjalnost in inovativnost pri izdelavi herbarija.

 • 2. vaja (13 ur): prepoznavanje vrst, nabiranje in izdelava herbarija.

  Les

 • okvirno spozna zgradbo lesa:

 • makroskopsko

 • mikroskopsko in

 • kemično

 • zna narisati prereze nekaterih lesov in razlikuje osnovne anatomske elemente lesa

 • Razvija skrbnost in strokovnost pri delu z naravnim materialom lesom.

  3. vaja (4 ure): mikroskopiranje lesa.

  Lastnosti lesa

 • spozna:

 • estetske

 • fizikalne

 • mehanske in

 • fizikalno kemične lastnosti lesa

 •    

  Napake lesa

 • okvirno spozna napake lesa

 • Razvija skrbnost pri ocenjevanju kvalitete lesa.

   

  Spoznavanje in uporaba lesa

 • makroskopsko prepozna les pomembnejših domačih drevesnih vrst

 • pozna uporabnost najpomembnejših domačih lesov v industriji in v obrti

 • Razume povezanost gozdarske z lesarsko stroko.

   

  GOZD — razširjenost

 • pozna razširjenost gozdov na Zemlji in v Evropi

 • okvirno pozna vodoravno in navpično členjenost gozdov v Sloveniji

 • Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost poklica gozdarja.

   

  Ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 • spozna vpliv klimatskih in reliefnih dejavnikov, mikorize in zeliščnega sloja

 • pozna vpliv živalskega sveta in človeka na drevo in na gozd spozna ekološke odnose v ekosistemu

 • Spozna mnogovrstnost odnosov med okoljem in lesnatimi rastlinami.

   

  Sezonski in življenjski ciklus drevesa

 • zna razločiti življenjski in letni krog razvoja drevesa

 • spozna razlike med naravnim življenjskim ciklusom drevesa in ciklusom drevesa v gospodarskem gozdu

 • Razvija sposobnost analiziranja in povezovanja.

   

  Gojitveno pomembne domače lesnate rastline in nekatere tuje lesnate rastline

 • pozna glavne morfološke, ekološke in gojitvene lastnosti najpomembnejših domačih lesnatih vrst, ki so pomembne za gospodarjenje z gozdovi

 • nabere poganjke s popki in izdela zbirko

 • Razume pomembnost posameznih vrst za gojenje gozdov.

  Razvija natančnost razlikovanja posameznih vrst.

  Razvija natančnost, ustvarjalnost in inovativnost.

  5. vaja (7 ur): prepoznavanje drevesnih in grmovnih vrst po morfo1oških, eko1oških in gojitvenih lastnostih glede na gojitveno vlogo v slovenskem prostoru.

  6. vaja (5 ur): nabiranje poganjkov s popki in izdelava zbirke.

  Drevo izven gozda pozna in razloži vlogo drevesa

 • pozna in razloži vlogo drevesa v:

 • nasadih, kmetijstvu

 • hortikulturi in urbanem okolju

 • simboliki in ljudskem izročilu

 • Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost ter toleranco v odnosu do drugi uporabnikov prostora.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  Obvezna je izdelava herbarija vrst in zbirke poganjkov s popki ter prepoznavanje vrst.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • drevo

 • Biologija z ekologijo

 • rastlinski sistem — semenke

 • sistematika najpomembnejših domačih lesnatih rastlin

 •  

 • kriteriji za razvrščanje živih bitij v sisteme

 • les - mikroskopska zgradba lesa

 •  

 • določanje rastlinskih vrst

 • mikroskopiranje lesa

 •  

 • mikroskop, mikroskopiranje

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 •  

 • svetlobne in temotne reakcije fotosinteze

 • glive

 • mahovi

 • praprotnice

 • ekosistem

 • živi in neživi dejavniki

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 • Biologija z ekologijo

 • življenjska združba

 • kroženje in pretok energije naravi

 • energetska piramida

 • odnosi med organizmi

 • živi svet prsti

 • sezonski in življenjski ciklus drevesa

 •  

 • primarna in sekundama produkcija v gozdu

 • les

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozd in gozdna proizvodnja

 • spoznavanje in uporaba lesa

 •  

 • pomen gozdov za človeštvo

 • gozd - razširjenost

 •  

 • rastiščne razmere, ohranjenost in pestrost naših gozdov

 • gozdni sestoj

 • gospodarjenje z gozdom danes in v preteklosti

 • sezonski in življenjski ciklus drevesa

 •  

 • rast in priraščanje gozdnega drevja

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 •  

 • ekologija gozda

 • gozd razširjenost

 •  

 • gospodarjenje z gozdom danes in v preteklosti

 • razmnoževanje olesenelih rastlin

 •  

 • naravno pomlajevanje in umetna obnova

 • pridobivanje semen gozdnega drevja

 • semenska leta in kaljivost semen

 • biotski škodljivi vplivi

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 •  

 • antropogeni škod1jivi vplivi

 • sistematika najpomembnejših domačih lesnatih rastlin

 • Praktični pouk

 • drevesne in grmovne vrste

 • razmnoževanje lesnatih rastlin

 •  

 • priprava tal, sadnja in zaščita sadik