SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

GOJENJE IN VARSTVO GOZDOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

95

10

105

2.

140

 

140

3.

102

 

102

skupaj

337

10

347

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • poznajo vlogo in pomen gozda in gozdarstva, zakonitosti rasti in priraščanja gozdnega drevja ter ekološke dejavnike okolja in njihov vpliv na uspevanje gozda;

 • pridobijo naravovarstven odnos do gozda in okolja v celoti;

 • poznajo in pri delu upoštevajo večnamenskost in polifunkcionalnost gozda in gozdnega prostora;

 • poznajo najpogostejša gozdna zelišča;

 • znajo pripraviti sestoj in tla za potrebe naravne in umetne obnove gozda;

 • znajo sadiki in rastišču primerno posaditi gozdno drevje in znajo opraviti različne vrste setve semen gozdnega drevja;

 • samostojno negujejo mladovja in se zavedajo pomena gozdnogojitvenih ciljev;

 • izvajajo redčenja odkazanega drevja v letvenjakih in drogovnjakih;

 • znajo za delo pripraviti in vzdrževati gojitvena orodja in pripomočke ter jih pri delu pravilno in varno uporabljati;

 • znajo izmeriti osnovne numerične znake drevesa in ugotoviti njegovo kubaturo;

 • poznajo osnove gozdnega semenarstva in drevesničarstva ter obvladajo osnovne tehnike dela, ki se pri tem uporabljajo;

 • izvajajo temeljne preventivne in kurativne ukrepe pred abiotskimi in biotskimi povzročitelji poškodb ali bolezni gozdnega drevja;

 • prepoznajo potencialne nevarnosti, ki ogrožajo ekološko stabilnost gozdnih ekosistemov in znajo pravilno ukrepati;

 • razlikujejo najpogostejše avtohtone vrste prosto živečih živali.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  GOZD IN GOZDARSTVO

  Dijak

  Dijak

   

 • gozd in gozdna proizvodnja

 • pomen gozdov za človeštvo

 • funkcije gozda

 • organiziranost gozdarstva v Sloveniji

 • lastništvo gozdov pri nas

 • rastiščne razmere, ohranjenost in pestrost naših gozdov

 • definira osnovne pojme o gozdu in gozdarstvu

 • razume pomen gozdov za človeštvo

 • umesti gojenje in varstvo gozdov v gozdarsko vedo

 • pozna posebnosti biološke gozdne proizvodnje

 • pozna funkcije gozda in razume polifunkcionalno delovanje gozda

 • pozna ustanove in institucije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z gozdom in gozdarsko stroko

 • si predstavlja prostorsko razčlenitev naših gozdov

 • se zna orientirati v gozdnem prostoru

 • pozna lastniško strukturo slovenskih gozdov

 • pojasni pravice in dolžnosti lastnikov gozdov

 • ponazori pestrost rastiščnih in sestojnih razmer v slovenskih gozdovih

 • razume pomen naravne rodovitnosti gozdnih rastišč

 • pozna temeljne podatke o naših gozdovih

 • razlikuje naravne tipe gozda v Sloveniji

 • primerja pragozd z gospodarskim gozdom

 • Osvoji občutek pripadnosti gozdarski stroki.

  Uvidi možnosti za razvoj svoje poklicne kariere.

  Razvije ekološko zavest.

  Osvoji osebno in poklicno odgovornost za ohranjanje naravnega ravnovesja in obstoja gozdov.

  Vaja: (3 ure): orientacija v gozdu s pomočjo gozdarske karte, kompasa in gozdarskih oznak.

  Ekskurzije: tipi gozdov v Sloveniji, pragozdni ostanki

  GOZDOSLOVJE

   

   

   

 • gozdni sestoj

 • razlikuje vrste in oblike gozdnih sestojev

 • pozna razvojne stopnje gozda in njihove značilnosti

 • Razvija natančnost pri opazovanju in razvrščanju gozdnih sestojev in razvojnih stopenj gozda.

  Razvijajo doslednost pri uporabljanju strokovne terminologijo.

  Vaja: (4 ure): določanje vrste in oblike sestoja ter razvojne stopnje gozda.

 • rast in priraščanje gozdnega drevja

 • pozna numerične znake drevesa in sestoja

 • izmeri debelino in višino drevesa

 • v dvovhodnih deblovnicah odčita kubaturo drevesa

 • opiše ritem rasti drevesa v vegetacijski in v življenjski dobi

 • pozna praktični pomen prirastoslovnih osnov nege

 • našteje prirastke gozdnega drevja

 • definira pojme lesne zaloge, prirastka lesne zaloge in etata

 • Razvija natančnost in zanesljivost pri merjenju in odčitovanju.

  Osvaja strokovno terminologijo.

  Uvidi nujnost upoštevanja prirastoslovnih osnov nege

  Vaja: (3 ure): merjenje debeline in višine dreves ter uporaba dvovhodnih deblovnic.

 • ekologija gozda

 • pozna klimatske, talne in reliefne dejavnike okolja

 • razloži vpliv dejavnikov žive narave na uspevanje gozda

 • pozna najpogostejše zeliščne vrste naših gozdov

 • razume vpliv rastiščnih dejavikov na uspevanje gozda in obratno

 • opiše antropogene vplive na gozd

 • povzame ekološke zahteve pomembnejših domačih drevesnih vrst

 • Pridobi odgovoren odnos do vseh posegov v naravo.

  Uvidi prepletenost in soodvisnost vseh naravoslovnih sfer okolja.

   

  GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

   

   

   

 • gospodarjenje z gozdom danes in v preteklosti

 • spozna zgodovinski pregled gospodarjenja z gozdovi

 • opiše sodobne oblike gozdnogojitvenih sistemov in tehnik gojenja gozdov

 • spozna smisel gozdnogospodarskega načrtovanja

 •    

  NEGA GOZDA

   

   

    

 • pojem in namen nege gozda

 • pomen gozdnogojitvenih ciljev

 • sredstva in ukrepi nege

 • pozna pomen in namen nege gozda

 • razume pomen gozdnogojitvenega načrtovanja in nujnost poznavanja gozdnogojitvenih ciljev

 • našteje sredstva in ukrepe nege ter razloži njihovo zaporednost in pravočasnost

 •    

 • nega v različnih razvojnih stopnjah gozda

 • pozna razliko med posredno in neposredno nego mladovij

 • zna samostojno opraviti ukrepe zaščite mladovij

 • v mladju in gošči zna čistiti, rahljati, uravnavati zmes drevesnih vrst in opraviti vse ukrepe dodatne pomoči

 • pozna razliko med pozitivno in negativno izbiro

 • prepozna kakovostne znake dreves v vseh razvojnih stopnjah gozda

 • zna izvesti prvo in drugo redčenje odkazanega drevja v letvenjaku in drogovnjaku

 • zna obžagati iglavce in listavce

 • pozna zakonitosti nege debeljaka in prebiralnega gozda

 • izbere in pravilno uporabi primerno gojitveno orodje ali pripomočke ter osebna zaščitna sredstva

 • vzdržuje gojitvena orodja in pripomočke

 • Razvija zanesljivost in skrbnost pri gojitvenih opravilih.

  Zave se nujnosti uporabe osebnih zaščitnih sredstev pri negi v različnih razvojnih stopnjah gozda.

  Razvija zavest o nujnosti upoštevanja zakona o zdravju in varstvu pri delu.

   

  OBNOVA GOZDA

   

   

   

 • trajnost v gozdni proizvodnji

 • pojasni načelo trajnosti v gozdni proizvodnji ter pojme proizvodne in pomladitvene dobe

 • Sprejme moralno etično načelo trajnosti v gozdni proizvodnji.

   

 • načini obnove gozda, njihove prednosti in slabosti

 • pozna prednosti naravne obnove

 • pozna pogoje, v katerih je umetna obnova gozda sprejemljiva

 •    

 • naravno pomlajevanje in umetna obnova

 • pripravi sestoj in tla za naravno in umetno obnovo gozda

 • obvlada načine in tehnike dela pri sadnji sadik in setvi semen gozdnega drevja

 • izračuna število potrebnih sadik

 • uporabi tehniki dela primerna in vzdrževana orodja in pripomočke

 • Se zave nujnosti upoštevanja pravil varnega dela pri pripravi sestoja za pomlajevanje, pri sadnji sadik in pri vzdrževanju orodja in pripomočkov.

   

  GOZDNO SEMENARSTVO IN DREVESNIČARSTVO

   

   

   

 • osnovni pojmi genetike

 • pozna organiziranost gozdne semenarske službe in drevesničarstva pri nas

 • pozna pomen genskega bogastva avtohtonih vrst  in pomen prenosa genskega zapisa na nove generacije

 •  

  Ekskurzija: gozdarska semenarna in drevesnica.

 • pridobivanje semen gozdnega drevja

 • semenska leta in kaljivost semen

 • pozna osnovne tehnike dela in pripomočke pri nabiranju gozdnega semena

 • pozna tehnologijo dodelave in hranjenja semena

 • prepozna semena pomembnejših domačih drevesnih vrst

 • preizkusi kaljivost semena gozdnega drevja

 • Se zave varnega načina nabiranja semen gozdnega drevja.

   

 • gozdne drevesnice

 • pridobivanje sadik gozdnega drevja

 • rokovanje s sadikami od drevesnice do gozda

 • predstavi sodobne tehnologije proizvodnje sadik

 • pozna orodja in stroje, ki se uporabljajo v drevesnicah

 • zna presoditi kakovost sadik

 • zna rokovati s sadikami

 •    

  OSNOVE VARSTVA GOZDOV

 • razume naloge in pomen varstva gozdov

 • pozna strokovno izrazoslovje s področja varstva gozdov

 • Osvoji strokovno izrazoslovje s področja varstva gozdov.

  Oblikuje naravovarstveno zavest.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost.

   

 • abiotski škodljivi vplivi

 • pozna škodljive vplive abiotskih dejavnikov na gozdna tla in na sestoj

 • obvlada temeljne praktične preventivne in kurativne ukrepe varstva gozdov proti delovanju škodljivih abiotskih dejavnikov

 • pozna pogoje dela v poškodovanih gozdovih

 • pozna razsežnosti problema gozdnih požarov pri nas

 • našteje vzroke in posledice gozdnih požarov

 • se seznani s tehniko gašenja različnih tipov gozdnih požarov in se seznani z orodji, s pripomočki in s stroji, ki jih uporabljamo pri gašenju

 • Uvidi družbeni in gospodarski problem ujm in požarov v naravnem okolju.

  Se zaveda svojih pravic pri delu v poškodovanih gozdovih.

  Uvidi nujnost uporabe osebnih zaščitnih sredstev pri gašenju požarov in nujnost spoštovanja zakona o zdravju in varstvu pri delu.

  Ekskurzija: ogled gasilskega doma in obisk poklicne gasilske enote.

  Ogled pogorišča in njegove sanacije.

 • biotski škodljivi vplivi

 • pozna škodljive vplive rastlinskih organizmov na uspevanje gozda

 • pozna najpomembnejše bolezni domačih drevesnih vrst (povzročitelje, znake bolezni, načine ravnanja z okuženim drevjem)

 • zna preventivno in kurativno zaščititi sestoje pred škodljivimi rastlinskimi in živalskimi organizmi

 • pozna najpomembnejše vrste žuželk, ki povzročajo občutnejše motnje v razvoju naših gozdov

 • zna postaviti lovna drevesa in pasti

 • pozna tipične predstavnike mikro, mezo in makro faune

 • razlikuje najpogostejše vrste avtohrtone divjad

 • opiše poškodbe, ki jih v gozdu povzročajo glodalci in rastlinojeda divjad

 • pojasni odnos med populacijami prostoživečih divjih živali in okoljem

 • pozna ukrepe za usklajevanje porušenega naravnega ravnovesja med rastlinojedo divjadjo in gozdnim rastjem

 • Razvija strokovno primeren odnos do naravne pestrosti in biotske funkcije gozda.

  Razvija ekološko zavest

  Uvidi nujnost ukrepov varstva gozdov.

  Razume nujnost uporabe osebnih zaščitnih sredstev pri delih s področja varstva gozdov.

   

 • antropogeni škodljivi vplivi

 • spozna negativne vpliv gospodarjenja z gozdom na gozdni ekosistem

 • našteje vzroke poškodb

 • opiše vrste poškodb in njihove posledice

 • zna delo opraviti tako, da so negativni vplivi na gozd čim manjši

 • Uvidi negativne posledice človekove dejavnosti v gozdu in možnosti zmanjšanja škodljivih posledic.

  Razvija osebno odgovornost.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • rastiščne razmere, ohranjenost in pestrost naših gozdov

 • Dendrologija

 • gozd - razširjenost

 • terensko in kabinetno prepoznavanje vrst

 • ekologija gozda

 •  

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 • gojitveno pomembne domače lesnate rastline

 • gozd in gozdna proizvodnja

 •  

 • les

 • pomen gozdov za človeštvo

 •  

 • gozd - razširjenost

 • rast in priraščanje gozdnega drevja

 •  

 • sezonski in življenjski ciklus drevesa

 • naravno pomlajevanje in umetna obnova

 • pridobivanje semen gozdnega drevja

 • semenska leta in kaljivost semen

 •  

 • razmnoževanje olesenelih rastlin

 • ekologija gozda

 • Biologija in ekologija

 • ekosistem

 • živi in neživi dejavniki

 • življenjska združba

 • populacija

 • lastnosti populacije

 • nosilnost okolja

 • kroženje in pretok energije v naravi

 • primarna in sekundarna produkcija gozda

 • energijske piramide

 • odnosi med organizmi

 • živi svet v prsti

 • biotski škodljivi vplivi

 •  

 • odnosi med organizmi

 • gozd in gozdna proizvodnja

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • proizvodne funkcije gozda

 • funkcije gozda

 •  

 • proizvodne funkcije gozda

 • nega v različnih razvojnih stopnjah gozda

 •  

 • gozdarsko ročno orodje

 • gozdni proizvodi

 • motorna verižna žaga

 • temeljni praktični ukrepi varstva gozdov

 •  

 • izdelava gozdnolesnih sortimentov;

 • gozdni red

 • delo v poškodovanih gozdovih

 •  

 • delo v nevarnih razmerah

 • numerični znaki drevesa in sestoja

 • Praktični pouk

 • sečnja in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • nega v različnih razvojnih stopnjah gozda

 •  

 • negovalna dela v različnih razvojnih stopnjah gozda

 • izbira in vzdrževanje gojitvenega orodja in pripomočkov

 •  

 • vzdrževanje gojitvenega orodja in pripomočkov

 • naravna in umetna obnova

 •  

 • priprava tal za obnovo

 • sadnja sadik gozdnega drevja

 • setev semena gozdnega drevja

 • delo v poškodovanih gozdovih

 •  

 • delo v nevarnih razmerah