SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE EKONOMIKE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

72

30

102

skupaj

72

30

102

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • ločijo značilnosti gozdarstva v primerjavi z drugimi vrstami proizvodnje,

 • opredelijo temeljne dejavnike v razvoju gozdarstva,

 • se seznanijo z bistvenimi tržnimi zakonitostmi na osnovi ponudbe in povpraševanja,

 • poznajo pomen trženja gozdnih proizvodov,

 • poznajo faze gospodarskega procesa,

 • ugotavljajo uspešnost gospodarjenja z gozdom,

 • razvijajo ustvarjalno mišljenje,

 • razvijajo pozitivni odnos do okolja,

 • utrjujejo veščine skupinskega dela in organiziranja,

 • pridobijo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije,

 • se naučijo uporabljati programsko opremo za pisanje in urejanje besedil ter programa za obdelavo tabeličnih podatkov in podatkovnih baz,

 • se navajajo na samostojno delo s pomočjo računalnika.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  gozdarstvo in njegove znaČilnosti

  Dijak

  Dijak

   

 • gozdarstvo kot panoga

 • značilnosti gozdarske proizvodnje

 • vloga gozdarstva v gospodarstvu Slovenije

 • opredeli različne gospodarske panoge s poudarkom na gozdarstvo

 • opredeli in razloži značilnosti gozdarske proizvodnje

 • Povezuje gozdarstvo kot panogo z gospodarstvom.

   

  osnovni pojmi gospodarjenja

   

   

   

 • gospodarjenje ali gospodarski proces

 • prvine proizvodnega procesa

 • določi ekonomski problem

 • definira pojem potrebe in dobrine

 • našteje vrste potreb

 • pojasni pojem proizvodnje z opisom dejavnosti

 • opredeli prvine proizvodnega procesa

 • spozna informatiko in informacijske sisteme kot jedro poslovnega sistema

 • spizna uporabnost računalnika v informacijski tehnologiji

 • Osvoji strokovno izrazoslovje in ga zna uporabljati.

  Povezuje temeljni ekonomski problem z gozdarsko panogo.

  Vaje (2 uri): uvod:podatki in informacije, informatika, informacijski sistemi, raèunalniška strojna in programska oprema.

  gospodarska organiziranost v gozdarstvu

   

   

   

 • vrste podjetji

 • vloga podjetnika

 • specifike gospodarske proizvodnje (čas, prostor, proizvodna doba, vlaganja)

 • vrednostni papriji

 • pojasni pojem podjetja in opiše sorodne pojme

 • opredeli specifičnost gozdarske proizvodnje glede na čas, prostor, proizvodno dobo, ekonomsko zrelost, vlogo gozda

 • spozna vrednostne papirje in druge oblike denarja

 • pozna pomen inflacije in deflacije

 • zna v računalnik vnesti, oblikovati, shraniti in stiskati krajši tekst

 • Razvija poklicno identiteto.

  Vaje (10 ur) - programski paket za pisanje in urejanje besedil

 • vnos besedila,

 • oblikovanje besedila,

 • shranjevanje in tiskanje datotek (teksti: prošnje, delovna poročila, ponudbe evidence, tipska pisma).

 • proizvodni dejavniki v gozdarstvu

   

   

   

 • delo

 • gozd - specifično sredstvo

 • premoženje in kapital

 • vrste sredstev: stalna in gibljiva sredstva

 • določi pomen dela in delitev dela

 • pozna pomen gozda kot specifičnega sredstva

 • razvršča premoženja podjetja

 • opredeli in loči stalna in gibljiva sredstva v gozdrastvu

 • Razlikuje deliteve dela glede na družbeno in tehnično delitev dela.

   

  stroški

   

   

   

 • splošno o stroških

 • vrste stroškov, (stalni in spremenljivi)

 • obračun

 • amortizacija

 • pojasni pojem stroškov

 • našteje posamezne vrste stroškov (stalne in spremenljive)

 • na podlagi danih prodatkov izračuna posamezne stroške, prag rentabilnosti

 • izračuna amortizacijo

 • s pomočjo računalnika izračuna in nazorno prikaže stroške gozdne proizvodnje

 • Navaja se na delo v skupini.

  Razvija sposobnost komuniciranja v skupini.

  Vaje (12 ur) - programski jezik za obdelavo taberičnih podatkov in izdelavo grafov:

 • vnos podatkov,

 • obdelava podatkov s pomočjo preprostih formul in funkcij,

 • oblikovanje tabel in grafov,

 • shranjevanje datotek in prikaz rezultatov,

 • računaje norm in normativov za dela v gozdu, izračun kubature gozdnolesnih sortimetov, izračun prodaje cen, ugotavljanje uspešnosti poslovanja.

 • kalkulacije v gozdarstvu

   

   

   

 • vrste kalkulacij

 • izračun kalkulacij

 • sestava lastne cene

 • opredeli pojem in vrste kalkulacij

 • izdela kalkulacijo v gozdarstvu (sečnje, spravila, ...)

 • izračuna lastno ceno izdelka

 • izdela kalkulacijo sečnje in spravila ter izračuna lastno ceno izdelka z računalnikom

 •    

  ugotavljanje poslovnega izida

   

   

   

 • prihodek

 • poslovni izid

 • kapital, dobiček

 • sanacija in stečaj

 • pojasni pojme: prihodek, odhodek, dobiček, izguba

 • pozna pomen poslovnega izida, sanacije, stečaja

 • Spozna pomen poslovnega izida za posamezni proizvodni obrat.

   

  uspešnost gospodarjenja

   

   

   

 • merila za ugotavljanje uspešnosti poslovanja (gospodarnost, storilnost, donosnost)

 • zna pojasniti temeljno načelo gospodarnosti podjetja

 • opiše pojem produktivnosti dela

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na produktivnost dela

 • izračuna produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost

 • spozna kazalce uspešnosti gospodarjenja

 • nazorno pokaže uspešnost poslovanja z računalnikom

 •  

  vaje (6 ur): samostojna vaja z uporabo programskih paketov za vnos in oblikovanje besedil in za obdelavo tabelaričnih podatkov samostojno izdela strokovn obarvan izdelek.

  trŽno gospodarsko usmerjanje v gozdarstvu, trg gozdnih proizvodov

   

   

   

 • trg

 • konkurenca

 • ponudba in povpraševanje

 • mesto prodaje

 • cene (prodajna cena, marža, rabat, kreditni in pračilni progoji), politika cen gozdnih proizvodov

 • naložbe v gozdarstvu

 • pojasni pojem in vrste trgov

 • razloži delovanje tržnega mehanizma

 • našteje dejavnike povpraševanja in njihov vpliv na odločitve kupcev

 • opredeli pojem ponudbe

 • našteje dejavnike ponudbe

 • zna določiti cene gozdnih proizvodov

 • razloži pomen rent

 • loči absolutno in diferencialno rento

 • Navaja se na delo v skupini.

  Razvija samostojnost pri delu.

  Spozna gospodarski pomen gozda.

   

  zakododaja

   

   

   

 • Zakon o gozdovih

 • pozna osnovno vsebino zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje gozdarstva

 • Spozna pomen spoznavanja zakonodaje.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah, nastopi),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prodajna cena gozdnih proizvodov

 • Dendrologija

 • napake lesa

 • uporabnost lesa

 • uporabnost plodov in drugih delov lesnatih rastlin

 • ekonomika gozdarstva

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozd in gozdarstvo pri nas

 • značilnosti gozdne proizvodnje

 •  

 • funkcije gozda

 • posebnosti gozdne proizvodnje

 •  

 • rast in priraščanje gozdnega drevja

 • kalkulacije v gozdarstvu

 •  

 • nega v različnih razvojnih stopnjah gozda

 • obnova gozda

 • gozdarstvo - gospo-darska panoga

 • proizvodni dejavniki v gozdarstvu

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • gozdarsko delo

 • trg gozdnih proizvodov

 •  

 • gozdni proizvodi

 • kalkulacije v gozdarstvu

 •  

 • norniranje sečnje in spravila

 • organizacija dela v gozdrastvu

 • kalkulacije v gozdarstvu

 • Praktični pouk

 • sečnja, krojenje gozdnolesnih sortimentov

 • spravilo gozdnolesnih sortimentov

 • ekonomika gozdarstva

 • Biologija z ekologijo

 • osnovni pojmi iz ekologije

 • uspešnost gospodarjenja

 • značilnosti gozdne proizvodnje

 •  

 • varovanje naravne dediščine

 • onesnaževanje okolja