SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

210

210

2.

 

385

385

3.

 

408

408

skupaj

 

1003

1003

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • znajo strokovno opraviti gozdnogojitvena dela pri obnovi, pri negi in pri varstvu gozdov v vseh razvojnih stopnjah gozda z ustreznimi orodji in tehnikami dela;

 • pridobijo osnovna praktična znanja za opravljanje del pri vzdrževanju gozdnih cest in traktorskih vlak;

 • znajo opraviti vsa dela pri podiranju drevja in izdelavi gozdnolesnih sortimentov in poznajo tehnike varnega dela ter tehnologije, ki se pri teh delih opravljajo na gozdarskih deloviščih;

 • znajo opraviti osnovna dela pri traktorskem spravilu gozdnolesnih sortimentov, poznajo ustrezne tehnike in tehnologije, ki se uporabljajo pri spravilu na gozdarskih deloviščih;

 • usposobijo se za cestno vožnjo s traktorjem in s traktorskimi priključki (pridobijo F kategorijo vozniškega izpita);

 • naučijo se povezovati teoretična in praktična znanja pri vseh strokovno teoretičnih predmetih;

 • razvijajo strokovni odnos in zanimanje za spremljanje razvoja tehnik dela in tehnologij v stroki;

 • spoznajo pomen dobre organizacije dela in racionalnega dela v gozdni proizvodnji.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTAV GOZDARSTVU

 • pridobi osnovne informacije o osebni zaščiti in varovalnih ukrepih v delavnici in na gozdarskem delovišču

 • nauči se upoštevati določila zakona o varnosti in o zdravju pri delu

 • prepozna in oceni nevarnosti, ki ga ogrožajo v gozdu, in pozna načine, kako se zavarovati pred negativnimi vplivi

 • nauči se ergonomsko ustreznih in varnih tehnik dela

 • pozna namembnost in uporabo osebnih zaščitnih sredstev

 • Spozna pomembnosti pravilnih tehnik del z vsemi gozdarskimi orodji in pripomočki.

  Razvija pozitiven odnos do zakonskih in drugih predpisov iz varstva pri delu.

  Razvija čut za osebno odgovornost pri delu.

  Razvija čut za osebno in skupinsko varnosti pri delu v gozdu.

  Spozna nujnost uporabe primernih osebnih zaščitnih sredstev pri delu v gozdu.

  Spozna pomen upoštevanja novih znanj o varnosti pri delu.

  Ogled učnih objektov, orodij, pripomočkov, strojev in naprav.

  ROČNA ORODJA IN PRIPOMOČKI V GOZDARSTVU

 • razlikuje orodja in pripomočke, ki se uporabljajo pri različnih delih v gozdarstvu

 • zna uporabljati ročna orodja in pripomočke v gozdarstvu ter jih zna vzdrževati

 • pozna pripomočke za brušenje orodja

 • zna brusiti rezalna orodja

 • pozna uporabo posameznih brusilnih pripomočkov

 • pozna postopek pravilnega brušenja

 • zna nasaditi vsa ročna orodja

 • Razvija in oblikuje gospodaren odnos do orodja in lastnine.

  Oblikuje pozitiven odnos do pravilne rabe in vzdrževanja orodij kot predpogoj za uspešno in varno delo.

  Razvija občutek za natančnost in odgovornost.

  Razvija čut za izbiro pravilne tehnike dela s posameznimi orodji.

  Razvija občutek za predvidevanje.

 • spoznavanje ročnih gozdarskih orodij

 • brušenje ročnih gozdarskih orodij

 • nasajanje različnih ročnih orodij

 •  

 • spozna pravilne tehnike dela z ročnimi žagami in jih zna uporabljati

 • pozna pravilne tehnike dela s sekirami za sekanje, kleščenje in cepljenje

 • razlikuje in uporablja pravilne tehnike dela z lupilniki v dobi vegetacije in izven nje

 • zna uporabljati vsa orodja za premikanje in obračanje sortimentov

 • zna uporabljati žični nateg in drevesno spono

 • zna uporabljati sani za sproščanje in privlačevanje v letvenjakih

 • nauči se pravilnih tehnik dela z ročnimi orodji v mladju in gošči

 • obvlada pravilne tehnike dela z orodji in pripomočki za obžetev različnih sadik gozdnega drevja

 • zna vzpostaviti gozdni red in pri njem upoštevati načine pomlajevanja sestoja

 • Razvija občutek za natančnost.

  Razvija osebno odgovornost do svojega dela in posledic dela v naravi.

  Razvija odgovornost za osebno in skupinsko varno delo.

  Spozna posledice nepravilnega dela na kakovost dela in izdelka ali zdravje.

 • žaganje z enoročnimi žagami

 • sekanje

 • kleščenje

 • presekovanje

 • lupljenje

 • obračanje, premikanje in sproščanje sortimentov

 • priprava tovora za spravilo

 • obvejevanje rastočega drevja iglavcev in listavcev

 • rezanje z enoročnimi in dvoročnimi vrtnarskimi škarjami

 • obžetev sadik

 • zlaganje vej

 • beljenje panjev

 • sekanje, kleščenje, presekovanje, tehnika klinjenja s sekiro

  (10 ur – 2 dijaka v skupini)

 • DREVESNE IN GRMOVNE VRSTE

 • zna razlikovati drevesne in grmovne vrste po deblu in skorji, po vejah in poganjkih, po pokih in listih (iglicah), po krošnji in habitusu, po lesu ter po njihovih ekofizioloških in gojitvenih lastnostih

 • Razvija natančnost.

  Pozna posledice vpliva vseh biotskih dejavnikov na psihofizično stanje gozdnega delavca.

  Vsi objekti, kjer se izvaja praktični pouk.

  PRIPRAVA TAL , SADNJA IN ZAŠČITA SADIK

 • razlikuje med naravno in umetno pomladitvijo

 • pozna načine priprave tal in sestoja

 • obvlada puljenje mladic gozdnega drevja in pripravo semenk v drevesnici

 • zna pravilno ravnati s sadikami

 •  zna uporabiti različne postopke sadnje sadik

 • obvlada dela in pozna pomen pravočasne zaščite sadik pred drugo vegetacijo in divjadjo

 • Razvija gospodaren odnos do del in ukrepov pri pomlajevanju sestoja.

  Razvija odgovoren odnos do sadnje in zaščite sadik gozdnega drevja.

  Razvija občutek za pravilne in strokovne odločitve.

  Zlaganje vej in sečnih ostankov pri pripravi sestoja tal za obnovo sestoja.

  Odstranjevanje predrastkov grmovnih in drevesnih vrst pri pripravi sestoja in tal za naravno in umetno obnovo.

  MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

 • razlikuje vrste in tipe ter uporabnost motornih verižnih žag

 • pozna sestavne dele in njihovo namembnost

 • določi uporabo ustreznih goriv in maziv

 • pozna delovanje dvotaktnega motorja in prenosov

 • obvlada vsa vzdrževalna opravila

 • zna poiskati in odpraviti manjše okvare

 • spozna ergonomske lastnosti in prednosti sodobnih motornih žag

 • Spozna pomen spremljanja tehnološkega razvoja.

  Razvija sposobnosti za vrednotenje tržne ponudbe.

  Razvija občutek za primerno ergonomsko izbiro stroja.

  Razvija strokovnost in odgovornost.

  Pozna pomen varovanja pri delu.

 • čiščenje žagalnih in ostalih delov

 • mazanje ležajev

 • brušenje verige

 • popravilo verige

 • popravilo zaganjalne naprave

 • čiščenje in regulacija uplinjača

 • vzdrževanje vžigalnega sistema

 • menjava dotrajanih delov (filtri, amortizerji, čep za gorivo in mazivo, lovilec verige, ..)

 • TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO

 • uporablja različne tehnike dela z motornimi žagami

 • obvlada prežagovanja, podžagovanja in kleščenja z motorno žago

 • ovrednoti dejanske pogoje dela na delovišču

 • zna drevo v normalnih pogojih dela pravilno in varno podreti

 • zna upoštevati standarde krojenja in pogoje klasiranja sortimentov

 • obvlada tehniko redčenja v letvenjaku in drogovnjaku

 • zna izdelati vrvne linije

 • spozna tehniko dela v snegolomih, žledolomih, vetrolomih

 • upošteva posebnosti pri tehniki podiranja

 • obvlada tehnike dela z motorno žago pri vseh delih v različnih razvojnih fazah gozda

 • Oblikuje pozitiven odnos do vrednotenje lesne mase drevja

  Razvija natančnost in zanesljivost pri delu

  Razvija osebno odgovornost za varnost pri delu na delovišču

  Razvija ekološko zavest in kritičen odnos do uporabe sodobne tehnike v gozdnem okolju

  Razvija pozitiven odnos do tehnik in tehnologij dela

  Spozna pomembnost znanj o varnosti pri delu

  Spozna pomembnost obvladovanja ergonomske – varne tehnike dela

  Razvija čut za preprečevanje predvidljivih delovnih nezgod

  Vaje na poligonu:

 • prežagovanje, podžagovanje, izdelava zaseka, kleščenje vej

 • posek, krojenje, in izdelava gozdnolesnih sortimentov; (207 ur – 2 dijaka v skupini)

 • tehnika dela z motorno žago v letvenjakih in drogovnjakih; (72 ur - 2 dijaka v skupini)

 • izdelava vrvnih linij; (28 ur – 2 dijaka v skupini )

 • sproščanje obviselih dreves; (18 ur – 2 dijaka v skupini)

 • posebnosti pri podiranju; (36 ur - 2 dijaka v skupini)

 • delo v nevarnih razmerah; (47ur – 2 dijaka v skupini)

 • priprava tal z motorno žago; (15 ur - 2 dijaka v skupini)

 • nega mladja in gošče s pomočjo motorne žage; (91 ur – 2 dijak v skupini)

 • MOTORNA KOSA

 • spozna vrste in tipe ter uporabnost motornih kos

 • pozna sestavne dele in njihovo namembnost

 • pozna delovanje dvotaktnega motorja in prenosov

 • zna uporabiti postopke vzdrževalnih opravil

 • zna popraviti manjše okvare

 • zna uporabljati različna rezilna orodja glede na namembnost

 • uporablja pravilne in varne tehnike dela z motorno koso

 • zna izbrati ustrezne delovne postopke pri različnih delih

 • Razvija sposobnosti za vrednotenje tržne ponudbe

  Razvija sposobnost ocenjevanja tehnoloških novosti

  Zaveda se pomembnosti znanj o varnosti pri delu

  Spozna pomembnost obvladovanja ergonomske – varne tehnike dela

  Razvija občutek za pravilno in strokovno izbiro rezalnih orodij,

  Vaje v gozdu na primerno izbranem objektu za naslednja opravila:

 • priprava tal z motorno koso

 • priprava sestoja za naravno nasemenitev

 • odstranjevanje plevelov

 • čiščenje vlak

 • čiščenje ob gozdni prometnici

 • žaga za obvejevanje

 • obžagovanje vej ob gozdnih prometnicah

 • ravnanje ostrih robov

 • obžagovanje izbrancev v letvenjaku

 • TRAKTOR IN TRAKTORSKO SPRAVILO

 • pozna različne vrste in tipe traktorjev ter njihove lastnosti

 • spozna in razlikuje posamezne sklope in zveze za prenos pogona pri delovnih strojih

 •  pozna namen in delovanje delovnih strojev

 • spozna vrste in načine vgradnje dodatne opreme ter uporabe orodja in pripomočkov

 • zna pravilno in redno vzdrževati posamezne sisteme delovnega stroja

 • zna popraviti manjše okvare na delovnem stroju

 • zna oceniti različne pogoje in zahtevnost ter nevarnost pri spravilu lesa

 • Razvija čut za tehniko, za uporabnost in funkcionalnost strojev v gozdarstvu

  Razvija pozitiven odnos do delovnega stroja

   pozna pomen modernizacije

  Pridobi občutek za vožnjo s traktorjem na javnih prometnicah

  Pridobi občutek za vožnjo z delovnim strojem pri spravilu lesa

  Razvija sposobnost strokovnega odločanja

  Pouk v ustrezno opremljeni učilnici:

 • cestno prometni predpisi

 • varno delo s traktorjem in s traktorskimi priključki

 • opravljanje republiška izpita vožnje za pridobitev f kategorije

 • model traktorja

 • * modeli posameznih sistemov

 • orodja za vzdrževanje

 • dnevna vzdrževalna opravila

 • tedenska vzdrževalna opravila

 • mesečna vzdrževalna opravila

 • vodenje evidenčnega kartona

 • manjša popravila

 •  

 • pozna cestno prometne predpise

 • zna voziti traktor na javnih prometnicah

 • obvlada tehniko vožnje pri spravilu lesa z različnimi vrstami traktorjev

 • spozna različne tehnologije in tehnike dela pri spravilu

 • pozna pogoje varnega dela

 • obvlada tehnike dela pri spravilu lesa z adaptiranim gozdarskim traktorjem

 • obvlada tehnike dela pri spravilu lesa z specialnim gozdarskim traktorjem

 • zna izbrati primerno tehniko dela glede na delovne pogoje in delavna sredstva

 • spozna nujnost ekološkega pristopa pri spravilu lesa

 • Razvija občutek za zanesljivost in varnost pri delovnih postopkih

  Razvija ekološko zavest

  Spozna pomen tehnične brezhibnosti stroja za varno delo

  Spozna pomen rednega vzdrževanja stroja na varno in ergonomsko tehniko dela

  Razvija zavest za odgovorno in varno delo glede na psihofizično stanje

  Vaje v gozdu na primerno izbranem objektu za naslednja opravila:

 • tehnika dela v posebnih pogojih

 • (žledolomih, snegolomih, vetrolomih)

 • načini in vrste usmerjanja dreves pri podiranju

 • uporaba orodij in pripomočkov pri spravilu

 • traktorska vožnja na javnih prometnicah; (16 ur – 1 dijak v skupini)

 • spravilo lesa s adaptiranim gozdarskim traktorjem; (56 ur – 2 dijaka v skupini)

 • spravilo lesa s specialnim gozdarskim traktorjem; (40 ur – 2 dijaka v skupini)

 • DODELAVA SORTIMENTOV NA RAMPNEM PROSTORU, ODPREMA IN MERJENJE SORTIMENTOV

 • pozna osnovna dela in posebnosti pri dodelavi, izmeri, odpremi in nakladanju sortimentov na vozila

 • pozna nevarnosti in pogoje dela pri opravilih na rampnem prostoru

 • pozna sisteme delovanja hidravličnih nakladalnikov ter jih razlikuje po namembnosti in zmogljivosti

 • Oblikuje odgovoren odnos do dela in delovnih postopkov

  Razvija sistematičnost in urejenost pri delu

  Dodelava gozdnih lesnih sortimentov in dela pri izmeri, pri odpremi in pri nakladanju sortimentov na tovorna vozila.

  VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST IN TRAKTORSKIH VLAK

 • pozna namembnost in osnove sistema gozdnih prometnic

 • pozna elemente vest in vlak, pojasni njihov namen in pozna temeljne razloge za njihovo vzdrževanje

 • Razvija gospodaren in ekološki odnos do gozdnih prometnic in njihovega vzdrževanja

  Razvija celovit odnos, do varnega prevoza in transporta lesa po sistemih spravilnih in transportnih poti

 • vzdrževanje gozdnih cest z ročnim orodjem

 • vzdrževanje ceste znotraj svetlega profila z motorno žago, z motorno čistilko in z žago za obvejevanje

 • poravnava zgornjega ustroja ceste z rampno desko traktorja

 • vzdrževanje traktorski vlak z ročnim orodjem

 • vzdrževanje vlak z motorno žago, z motorno čistilko in z žago za obvejevanje


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Pri praktičnem pouku dijake navajamo na povezovanje teorije s prakso. Tako vsa teoretično pridobljena znanja dijak poskuša s pomočjo učitelja izvesti praktično. Za pravilno razumevanje, poznavanje in usvajanje ciljev praktičnega pouka se pouk izvaja večinoma na gozdnih objektih. Učitelj naj za nazornejše poučevanje uporablja dodatna didaktična sredstva. Dijaki se delijo v skupine po predpisanih normativih ali po normativih določenih v izobraževalnem programu gozdar.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu

 • gozdarsko ročno orodje

 • tehnika dela s sekiro in drugim orodjem ter pripomočki

 • izdelava gozdnega reda in priprava tal za obnovo gozda

 • motorna žaga: sestavni deli, delovanje, vzdrževanje

 • tehnike dela z motorno žago

 • sečnja , krojenje in izdelava gozdnolesnih sortimentov, sproščanje obviselega drevja, posebnosti pri podiranju, delov nevarnih razmerah

 • motorna kosa – sestavni deli , delovanje, tehnika dela in priključki

 • traktor: sestavni deli, delovanje, vzdrževanje, sistemi za varno delovanje, spravilo lesa s traktorji

 • vzdrževanje gozdnih cest in spravilnih poti

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • gozdarsko ročno orodje

 •  -gozdni proizvodi

 • motorna verižna žaga

 • tehnika dela z motorno žago

 • tehnika dela z motorno čistilko

 • traktor

 • tehnika in tehnologija pri traktorskem spravilu

 • poklicne bolezni, normiranje, ergonomija

 • osebna zaščitna sredstva

 • varovanje okolja in narave pri sečnji in spravilu

 • razvrščanje traktorjev

 • organizacija dela na delovišču

 • stroji in priključki za gojenje in varstvo gozdov

 • gozdno gradbeništvo

 • osnove kartografije

 • varno delo v gozdu in osebna zaščitna sredstva

 • ročna gojitvena orodja in pripomočki ter njihovo vzdrževanje

 • tehnika dela z orodji in s pripomočki

 • puljenje sadik gozdnega drevja

 • vzpostavitev gozdnega reda, priprava tal in sestoja za obnovo gozda

 • sadnja sadik gozdnega drevja, izkop in sortiranje sadik, setev semena

 • sečnja, krojenje, klasiranje in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • spravilo s traktorjem

 • nega mladja in gošče

 • redčenje v letvenjaku in poznejših razvojnih stopnjah

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • ekologija gozda

 • gospodarjenje z gozdovi

 • nega gozda

 • obnova gozda

 • osnove varstvo gozdov

 • gozdno semenarstvo in drevesničarstvo

 • osnove varstva gozdov

 • zaščita sadik pred divjadjo in pleveli

 • sadnja sadik gozdnega drevja, izkop in sortiranje sadik, setev semena

 • tehnika dela z gojitvenim orodjem in pripomočki

 • nega mladja in gošče

 • sečnja, krojenje, klasiranje in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • spravilo s traktorji

 • Dendrologija

 • spoznavanje in razlikovanje lesnatih rastlin

 • razmnoževanje lesnatih rastlin

 • zgradba lesa

 • lastnosti lesov

 • napake lesov

 • uporabnost lesa

 • vzdrževanje vseh orodij, strojev in pripomočkov

 • izvajanje vseh gojitvenih del

 • sečnja, krojenje, klasiranje in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • traktorsko spravilo

 • Osnove ekonomike

 • osnovni pojmi gospodarjenja

 • proizvodni dejavniki v gozdarstvu

 • stroški

 • kalkulacije v gozdarstvu

 • računanje norm in normativov za delo v gozdu,

 • izračun kubature, gozdnolesnih sortimentov