B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GOZDAR / SPI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

105

3

102

312

Tuji jezik

2

70

2

70

2

68

208

Matematika

2

70

2

70

2

68

208

Umetnost

1

35

 

 

   

35

Naravoslovje

2

70

 

 

   

70

Družboslovje

4

140

2

70

   

210

Športna vzgoja

2

70

2

70

3

102

242

Skupaj A

16

560

11

385

10

340

1285

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Biologija z ekologijo

2

70

1

35

 

 

105

Gojenje in varstvo gozdov

3

105

4

140

3

102

347

Pridobivanje gozdnih proizvodov

3

105

4

140

4

136

381

Dendrologija

2

70

1

35

   

105

Osnove ekonomike

 

 

 

 

3

102

102

Skupaj B

10

350

10

350

10

340

1040

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

210

11

385

12

408

1003

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

64

256

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1088

3328

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1152

3584

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

34

104

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

2

8

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

36

112

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

24

do 17

 

 

laborant     9 24

Biologija z ekologijo

učitelj

12

do 17

 

 

laborant       12

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

10

do 17

   

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

8

do 17

   

Dendrologija

učitelj

23

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

10

do 2**

   
  200 do 17

 

 

2.

Biologija z ekologijo

učitelj

6

do 17

 

 

laborant       6

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

3

do 17

   

Dendrologija

učitelj

12

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

200

do 2**

   

16

1***

   

169

do 14

   

3.

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

3

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

326

do 2**

   

82

do 13

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** Sečnja gozdov (praviloma 2 dijaka v skupini)

*** Vožnja motornega vozila

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali gozdarstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike ali kemije ali biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine ali geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Biologija z ekologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali gozdarstva

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Dendrologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Osnove ekonomike

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva ali ekonomije ali organizacije dela

Praktični pouk

učitelj

višješolska izobrazba iz gozdarstva po srednji strokovni ali poklicni izobrazbi iz gozdarstva