A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOZDAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: gozdar/gozdarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • dopolnijo znanje iz splošno izobraževalnih predmetov in ga povežejo s strokovnim znanjem,
 • si razvijajo sposobnosti za povezovanje strokovnega teoretičnega znanja s praktičnim znanjem,
 • si pridobijo in urijo poklicne spretnosti,
 • se usposobijo za odgovorno in samostojno reševanje poklicnih nalog pri gojenju in varstvu gozdov, pri pridobivanju gozdnih lesnih sortimentov ter pri enostavnih gradbenih in vzdrževalnih delih v gozdarstvu,
 • se usposobijo za dosledno izvajanje predpisov iz varstva pri delu, varovanja, varovanja lastnine in okolja,
 • si razvijajo čut za gospodarnost dela in za delo v skupini.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Biologija z ekologijo

  ustno

  Gojenje in varstvo gozdov

  ustno

  Pridobivanje gozdnih proizvodov

  ustno

  Dendrologija

  ustno in izdelek

  Osnove ekonomike

  ustno, vaje

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in storitev ter zagovor

  Vsebina zaključnega izpita

  Teoretični del

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz gojenja in varstva gozdov ali pridobivanje gozdnih proizvodov (po izbiri dijaka).

  Praktični del

 • storitev in zagovor.