SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEHATRONIK OPERATER

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK oziroma STORTEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo poklicne in splošne kompetence, ki so jih kandidati usvojili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže obvladovanje naslednjih poklicnih in splošnih  kompetenc:

3. Izpeljava izpita

Izdelek oziroma storitev in zagovor vsebuje elemente:

Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve morajo načrtovati ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Ob izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov:

 
Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil.

4. Poklicne kompetence

Izdelek oziroma storitev

Elementi

Poklicne kompetence

Izdelava in avtomatizacija enostavnega modela

 • Izdelava enostavnega modela
 • Izdelava zapornice
 • Izdelava senzorja za štetje vozil
 • Programiranje enostavnega krmilnika
 • Testiranje in analiza delovanja enostavnega modela
 • znajo uporabljati različne kovinske in nekovinske materiale
 • uporabljajo temeljna znanja s področja krmilne tehnike (različni programski jeziki, grafično, vrstično programiranje),
 • uporabljajo temeljna znanja s področja strojništva in elektrotehnike,
 • načrtujejo in izbirajo potrebna sredstva (orodje, človeške vire, pogonska sredstva, …)
 • upoštevajo načela varnega dela,
 • uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, tako da so sposobni samostojno uporabljati uporabniške programe s področja stroke (urejevalnik teksta, preglednice, simulatorje vezij, CAD programe, namenske programe in razvojne sisteme, emulatorje, …),
 • povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami

Vzdrževanje proizvodne linije

 • Opis proizvodne linije
 • Funkcija delovnih enot in strojev
 • Analiza smeri gibanja materiala in izdelkov
 • Namen proizvodnje izdelkov na proizvodni liniji
 • Čiščenje proizvodne linije
 • Mazanje proizvodne linije
 • Preverjanje funkcionalnosti sklopov proizvodne linije
 • Zamenjava dotrajanih elementov proizvodne linije
 • ločujejo in izvajajo različne postopke ročne in strojne obdelave z odvzemanjem, preoblikovanjem in spajanjem materiala (mehanska, toplotna obdelava, CNC naprave in možnosti oblikovanja - rezkanje, struženje…),
 • poznajo pomen in cilje metode TPM (Total Productive Maintenance - celovita skrb za delovno okolje, znanje, obvladovanje informacij …),
 • uporabljajo temeljna znanja s področja krmilne tehnike (osnovne logične funkcije in simbole…),
 • poznajo organizacijo in odnose v proizvodnem procesu,
 • odgovorno ravnajo pri varovanju okolja, zagotavljajo lastno varnost in varnost delovnega mesta
 • upoštevajo principe in temeljna načela varnega dela,
 • povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami,
 • sistematično iščejo, lokalizirajo in odpravljajo enostavne napake na strojih in napravah
 • berejo tehnično in tehnološko dokumentacijo s posebnim poudarkom na razumevanju vezalnih električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih shem.

Priprava stroja za zagon

 • Načrt izvedbe zagona
 • Potrebna sredstva in viri energije
 • Priklop stroja na vire energije in materiala
 • Preverjanje pred prvim zagonom
 • Zagon stroja
 • znajo uporabljati različne kovinske in nekovinske materiale
 • ločujejo in uporabljajo različne postopke ročne in strojne obdelave z odvzemanjem, preoblikovanjem in spajanjem materiala
 • uporabljajo temeljna znanja s področja krmilne tehnike,
 • upoštevajo temeljna znanja s področja strojništva in elektrotehnike,
 • načrtujejo potrebna sredstva
 • upoštevajo principe in temeljna načela varnega dela,
 • uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, tako da so sposobni samostojno uporabljati uporabniške programe s področja stroke
 • povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami,
 • upravljajo stroj in zaganjajo proizvodno linijo,
 • berejo tehnično in tehnološko dokumentacijo s posebnim poudarkom na razumevanju vezalnih električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih shem.

 

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje

Načrtovanje (zasnova)

10

Poznavanje in razumevanje izdelka oziroma storitve

Smisel za organizacijo

Strokovnost

Metodološka izvedba

  2
izvedba

Izbor ustrezne tehnologije

60

Urejenost delovnega prostora

Kreativnost

Realizacija izvedene naloge

Natančnost

Varčnost

Samostojnost

Izvirnost reševanja težav

Varna uporaba delovnega mesta – varstvo pri delu, varovanje narave

3
dokumentacija

Izkoriščenost izbrane tehnologije

10

Metodološka izvedba

Preglednost

4
zagovor

Utemeljitev uporabnosti

20

Predstavitev (samostojnost, kreativnost, nastop)

Uporaba sodobnih tehnologij

Pravilna uporaba virov in podatkov

Strokovni zagovor

SKUPAJ 100

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
Izdelava in avtomatizacija enostavnega modela garažne hiše

b) Elementi:

c) Opis:

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

f) Ocenjevanje:

merila ocenjevanja

Zmožnosti, kompetence, pričakovani možni rezultati…

Možno število točk

Doseženo število točk

Načrtovanje

Načrtovanje (zasnova)

Pristop k izvajanju projekta, načrtovanje izvedbe…

2

 

Poznavanje in razumevanje izdelka oziroma storitve

Razloži problem in nakaže pristop k rešitvi (kaj mu je storiti in kako)

2

 

Smisel za organizacijo

Organizira potek in postopek realizacije menjave delov v računalniškem sistemu

2

 

Strokovnost

Navede postopke, elemente in material, ki ga bo uporabil

2

 

Metodološka izvedba

Pripravi osnutek in okvirni načrt izvedbe

2

 

Izvedba

Izbor ustrezne tehnologije

Utemelji izbiro in (u)porabo materiala

4

 

Urejenost delovnega prostora

Izvedba je realizirana skladno z načeli dobre prakse

5

 

Kreativnost

Glede na zastavljen načrt, je uporabil sodobne materiale, optimalno programiral…

10

 

Realizacija izvedene naloge

Realizacija izkazuje zadostitev zastavljenim zahtevam

10

 

Natančnost

Dosledno je upošteval metodologijo izdelave in realizacije izdelka

5

 

Varčnost

Za realizacijo je uporabil optimalen krmilnik in optimalen potreben material (optimalni parametri glede na ceno)

5

 

Samostojnost

Izdelek tako v fizičnem kot v programskem smislu izvede brez pomoči mentorja

7

 

Izvirnost reševanja težav

Pri programiranju izbranega krmilnika, je izkazal nove rešitve (omogoči denimo registracijo pristopa, beleženje časa, razpoložljiva prosta mesta, statistiko… - oziroma tisto, kar denimo ni bilo zahtevano)

7

 

Varna uporaba delovnega mesta – varstvo pri delu, varovanje narave

Navedene so nevarnosti s stališča varstva pri delu, ekologije in ukrepe za varno delo ter varovanje zdravja in okolja

7

 

Dokumentacija

Izkoriščenost izbrane tehnologije

Pokazal je poznavanje trenutno razpoložljivih krmilnikov in materialov ter s tem vplival na ceno izdelka ter na morebitne druge potrebne zahteve (luči, motor za zapornico, žice…)

3

 

Metodološka izvedba

V smiselni obliki poda načrt, kosovnico, tehnološke postopke za izdelavo, navedel je vse potrebne korake in ves material …

4

 

Preglednost

Izkazuje pregledno dokumentacijo v skladu z načeli o dobri dokumentaciji, predloženo dokumentacijo je mogoče takoj in brez dodatnih pojasnil uporabiti v proizvodnem procesu za izdelavo enakega izdelka (recimo realen primer garažne hiše)

3

 

Zagovor

Utemeljitev uporabnosti

Utemelji smiselnost, uporabnost izdelka, pridobitve, dobre lastnosti

2

 

Predstavitev (samostojnost, kreativnost, nastop)

Izkaže suverenost in lastni prispevek pri dani nalogi, uporabi možnosti, ki jih ponuja sodobna IKT tehnologija in s tem izkaže tudi znanja za uporabo IKT, pri predstavitvi se mu ne zatika, jezik teče gladko, uporablja pravilne sklone in predloge, ne momlja, pri poslušalcih vzbudi zanimanje…

6

 

Uporaba sodobnih tehnologij

Navede, katere kako je pripravil izdelek oziroma storitev in katere tehnološke postopke oziroma tehnologije je uporabil

2

 

Pravilna uporaba virov in podatkov

Navede vire podatkov ter kako je te podatke uporabil pri svojem izdelku oziroma storitvi

1

 

Strokovni zagovor

9

 

Skupaj

100

 

Pretvorba točk v oceno