SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEHATRONIK OPERATER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

MEHATRONIKA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: MEHATRONIKA

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

KOMPETENCE

MHT1

Uporaba osnovnih energetskih virov.

OSNOVNI

NIVO

 

 

MHT 2

Spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja, odprava manjših okvar.

OSNOVNI

NIVO

 

 

MHT 3

Ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju.

 

RUTINSKI NIVO

 

MHT 4

Kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa. Rokovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi.

 

RUTINSKI NIVO

 

MHT 5

Upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih in mehanskih veličin in parametrov.

 

 

NAPREDNI NIVO

MHT 6

Izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji.

 

 

NAPREDNI NIVO

Operativni cilji

MHT1 - Uporaba osnovnih energetskih virov.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • našteti osnovne vrste energentov
 • razumeti pojem energije in prenosa energije
 • razlikovati med osnovnimi pogonskimi stroji
 • ločiti med pojmi: energija, delo, sila, napetost, tok, pritisk, pretok
 • spremljati količino porabljene energije
 • izmeriti parametre, ki vplivajo na energijo in jih kvantitativno ovrednotiti
 • opisati princip delovanja: elektromotorja, parne turbine, motorja z notranjim izgorevanjem ...
 • opraviti enostavne izračune električnega tokokroga
 • izračunati pritisk, silo ...

Dijak je zmožen:

 • prepoznati fizikalni vidik energijskih pretvorb
 • prepoznati vrste energij in njihove lastnosti
 • pojasniti snovne in energijske spremembe
 • razložiti emisije škodljivih snovi
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju

MHT2 - Spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja, odprava manjših okvar.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • odčitavati in evidentirati merilne parametre na vgrajenih merilnih instrumentih stroja (nivojev hladilnih tekočin, nivojev mazalnih sredstev …)
 • izmeriti osnovne električne veličine (napetost, tok, upornost)
 • poskrbeti za lastno varnost pri izvajanju meritev
 • uporabljati preproste predvidene merilne pripomočke (preizkuševalec faze, univerzalni merilni instrument ...)
 • opredeliti osnovne krmilne elemente stroja (ventili, stikala, tipala, PLK)
 • kontrolirati stanje mehanskih, krmilnih in delovnih elementov stroja in v primeru odstopanj od predvidenih rezultatov postopati v skladu z navodili,
 • obvestiti predpostavljenega o odstopanjih merjenih veličin

Dijak je zmožen:

 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov
 • načrtovati in pripraviti potek dela, kontrolirati in oceniti rezultate dela
 • določiti postopke popravila na osnovi delovnih navodil
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • prepoznati fizikalni vidik energijskih pretvorb
 • prepoznati vrste energij in njihove lastnosti
 • pojasniti snovne in energijske spremembe
 • razložiti emisije škodljivih snovi
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju

MHT3 – Ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opredeliti osnovne strojne elemente in njihovo funkcijo
 • ugotoviti obremenitve strojnih delov
 • uporabiti osnovne zakonitosti mehanike za izbiro strojnih delov
 • zaznati najbolj obremenjene dele stroja
 • uporabiti standarde za izbiro nadomestnega dela

Dijak je zmožen:

 • prepoznati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • uporabljati strokovno terminologijo
 • reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • komuniciranti in reševati strokovne probleme
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev
 • prepoznati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • prepoznati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami

MHT4 - Kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa. Rokovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prepoznavati vse vrste vhodnih in izhodnih krmilnih elementov in razložiti njihovo osnovno delovno funkcijo
 • brati enostavne električne, pnevmatske in hidravlične sheme
 • kontrolirati stanje oziroma delovanje vhodno-izhodnih krmilnih elementov in jih po potrebi nadomestiti z novimi
 • spremljati, evidentirati in spreminjati merilne parametre ter na osnovi teh sklepati o delovanju procesa
 • pripravljati rezervne dele za zamenjavo
 • odpraviti manjše okvare (zamenjati kabel, cev, žarnico ...)

Dijak je zmožen:

 • proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila
 • vrednotiti rezultate meritev ter ugotoviti stanje izmerjenim elementom, sklopom in sistemom
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov
 • uporabljati informacijsko tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • načrtovati in pripraviti potek dela, kontrolirati in oceniti rezultate dela
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • opredeliti pojme korozija in protikorozijska zašita delov
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju

MHT5 - Upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih in mehanskih veličin in parametrov.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • sklepati o vplivu parametrov stroja na merjene veličine obdelovanca
 • nastaviti procesne, električne in mehanske veličine
 • razložiti delovanje funkcijskih enot delovnega stroja in njegovih energetskih virov in pretvornikov
 • nastavljati parametre delovnega procesa za zagotavljanje kakovosti
 • kritično uporabljati in nadzirati vgrajene sklope za tehnične varnostne in ekološke ukrepe
 • razložiti osnovne principe vodenja in nadzora delovanja stroja
 • poiskati mesta in način zajemanja procesnih in krmilnih veličin
 • uporabiti računalnik in uporabniške programe za vodenje procesa

 

Dijak je zmožen:

 • oceniti in aktivno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve, kontrolirati in ocenjevati rezultate lastnega dela
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za zagotavljanje kakovosti,
 • predstaviti rezultate dela in druge informacije s pomočjo informacijske tehnologije
 • uporabljati predpise o homologaciji
 • komunicirati in reševati strokovne probleme
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti)
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...

MHT6 - Izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razložiti principe delovanja pnevmatičnih, hidravličnih, električnih krmilnih elementov
 • uporabljati principe krmiljenja
 • ožičiti enostavno vezje v skladu z dokumentacijo
 • pojasniti pravilnost oziroma nepravilnost delovanja izvršilnih enot, pogonov, aktuatorjev in senzorjev
 • razložiti funkcije enot za merjenje in posredovanje informacij
 • razumeti osnovne logične in krmilne relacije med enotami stroja
 • upravljati in nadzorovati stroj s pomočjo sinoptičnih prikazov krmilnikov

 

Dijak je zmožen:

 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov
 • določiti postopke popravila na osnovi delovnih navodil
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju
 • izdelati preproste finančne projekcije
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve
 • razvijati sposobnost dela v skupini
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti)
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...