SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEHATRONIK OPERATER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

PROIZVODNI PROCESI

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: PROIZVODNI PROCESI

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

KOMPETENCE

PP1

Spremljanje in razumevanje proizvodnih procesov in materialnih tokov.

OSNOVNI

NIVO

 

 

PP2

Pregled splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje).

OSNOVNI

NIVO

 

 

PP 3

Poznavanje principov delovanja proizvodnih celic in linij (zgradba predelovalne linije, osnovni stroji linije in njih principi delovanja ...).

 

RUTINSKI NIVO

 

PP 4

Razumevanje procesa preoblikovanja (mehanskega, toplotnega ...).

 

RUTINSKI NIVO

 

PP5

Spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del.

 

 

NAPREDNI NIVO

PP6

Vključevanje metode TPM (celovito preventivno vzdrževanje) v svoje delo in delovno okolje.

 

 

NAPREDNI NIVO

PP7

Pripraviti stroj v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravilo poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli.

 

 

NAPREDNI NIVO

Operativni cilji

PP1 - Spremljanje in razumevanje proizvodnih procesov in materialnih tokov.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati namen in cilje podjetja in proizvodnih procesov
 • uporabiti ali povezati pojme: proizvodni procesi, proizvodna linija, stroj, vhodni material, izdelek, odpadni material, delovne faze, vzdrževalec, operater, serviser, vodja enote, strokovni pristop, nabava, kontrola, skladišče, prodaja, direkcija ...
 • opisati obliko proizvodnega procesa, glavne izdelke, značilnosti tehnologije, standard ekološke in delovne varnosti
 • natančno opazovati in opisati potek materiala
 • opisati bistvo standarda kakovosti izdelka ali polizdelka ter opisati razliko med slabim in dobrim izdelkom s pomočjo merila ali predpisa za ugotavljanje razlik
 • prebrati, razložiti in upoštevati opozorila, prepovedi, informacije in navodila za varno delo, pravila ravnanja za delo ob navedenih primerih
 • urejati svoj delovni prostor po navodilih natančno in vestno ter rokovati z orodjem in stroji strokovno v mejah pooblastil
 • razložiti vlogo vzdrževanja, čiščenja, mazanja in predpisanih rednih pregledov, kontrol in nadzora nad delovanjem strojev, orodja in viri energije
 • razložiti pomen in cilje metode TPM-a (Total Productive Maintenance) - celovita skrb za delovno okolje, znanje, objekte, obvladovanje informacij …
Dijak je zmožen:
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • prepoznati postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja ter uporabiti protokol
 • predstaviti zgodovinski razvoj svoje stroke in njeno vključenost v širši družbeni kontekst
 • razumeti vpliv dela na razvoj človeka
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabiti informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, posredovanje in obdelavo virov ter podatkov)
 • ločevati snovi in vrste tekočin ter njihove lastnosti
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge predpise

 

PP2 - Pregled splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje).

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prepoznati in opisati osnovne delovne funkcije stroja
 • po navodilih opraviti dnevni preventivni pregled stroja
 • na podlagi opazovanja ugotoviti stanje napeljav, mehanskih delov,
 • razlikovati med osnovnimi pogonskimi viri
 • ugotoviti prisotnost energijskih virov (pnevmatični in hidravlični fluid, električna energija) na stroju
 • opisati osnovne delovne elemente stroja (cilindre, zasučne enote, motorje ...)
 • izvesti enostavna vzdrževalna dela na stroju in okolici (pripraviti stroj, uporabiti ustrezna čistilna sredstva, površinsko očistiti stroj, namazati drsne površine)
 • pripraviti delovna sredstva za uporabo ali shrambo

 

Dijak je zmožen:

 • pisno in ustno komunicirati in sodelovati v razgovoru
 • pojasniti gibanja in vrste trenja
 • upoštevati časovne normative na osnovi delovnega naloga
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in v tujem jeziku
 • uporabljati sistem označevanja in iskanja rezervnih delov
 • izbrati potrebne rezervne in nadomestne dele
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo
 • oceniti in aktivno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov
 • določiti postopke enostavnih popravil na osnovi delovnih navodil
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve

PP3 - Poznavanje principov delovanja proizvodnih celic in linij (zgradba predelovalne linije, osnovni stroji linije in njih principi delovanja...).

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati proizvodno linijo, funkcije, delovne enote in stroje, smer gibanja materiala in izdelkov ter namen proizvodnje izdelkov na proizvodni liniji
 • analizirati in pokazati parametre proizvodne linije, hitrost ali produktivnost, nevarnosti za zdravje, energijsko porabo in izkoristek, zanesljivost in vodljivost sistema
 • razumeti in znati našteti glavne ukrepe in aktivnosti za zagotavljanje zanesljivosti in razpoložljivosti enot proizvodne linije in linije kot celote
 • izvajati osnovne naloge s področja vzdrževanja stroja ali linije, nastaviti ali vzdrževati osnovne delovne pogoje, vrtljaje, pritiske, temperaturo, pretok, nivoje, koncentracije ...
 • našteti korake metode TPM
 • uporabljati strokovno terminologijo s pravim pomenom ter dokazati razumevanje z opisom funkcije, pomena v povezavi s sorodnimi enakimi in različnimi pojmi

Dijak je zmožen:

 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • prepoznati postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja
 • preverjati oziroma nastavljati parametre na strojih, napravah, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalcev
 • prepoznati tolerance in ujeme dolžinskih mer ter tolerance oblike in lege
 • prepoznati škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnih okoljih na njegovem poklicnem področju, doma in na cesti
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • ozavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami
 • pojasniti osnove kalkulacij
 • zagotavljati kvaliteto in iskati racionalne rešitve
 • delati v skupini in se posvetovati o reševanju problemov
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, zaščite živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije
 • uporabljati informacijske tehnologije za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov ter pri odkrivanju in evidentiranju napak

PP 4 - Razumevanje procesa preoblikovanja (mehanskega, toplotnega ...).

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • ločiti različne vrste materialov (termoplasti, jekla, kovine ...)
 • oceniti značilnosti posameznih materialov in predvideti njihovo uporabo
 • našteti načine preoblikovanja različnih materialov
 • poiskati kompatibilne materiale in predvideti možnosti njihove menjave
 • našteti metode za preoblikovanje materialov
 • uporabljati orodja za ročno, strojno obdelavo in spajanje
 • izmeriti glavne parametre materiala (specifično težo, upornost, elastičnost, specifično toploto ...)
 • predvideti možen način spajanja dveh različnih materialov
 • predvideti vplive zunanjih dejavnikov na mehanski element (temperatura, kisline, vremenski vplivi ...)
 • uporabljati kemična čistila in topila za čiščenje elementov stroja, po navodilu mešati barve in topila
 • predvideti škodljivost odpadkov in ostankov procesa

 

Dijak je zmožen:

 • razložiti pridobivanje kovin in nekovin
 • opredeliti pojme korozija in protikorozijska zašita delov
 • opisati lastnosti in uporabo najpomembnejših polimerov
 • razložiti vplive polimerov na okolje
 • pojasniti snovne in energijske spremembe
 • razložiti emisije škodljivih snovi
 • voditi dokumentacije, evidence in jih arhivirati
 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, zaščite živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije,
 • uporabljati informacijske tehnologije za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov ter pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • načrtovati in pripraviti potek dela, kontrolirati in oceniti rezultate dela
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve
 • delati v skupini in dosegati konsenz
 • razvijati organizacijske sposobnosti in iskati racionalne rešitve
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • uporabiti pravne podlage in zagotavljati zdravo in varno delo
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju
 • izdelati preproste finančne projekcije
 • uporabiti orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami

PP 5 - Spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • rokovati z enostavnimi transportnimi pripomočki za transport surovcev, izdelkov in odpadkov
 • periodično vlagati obdelovance v stroj
 • uporabljati pritrdilne in vpenjalne priprave
 • spremljati in nadzorovati delovanje stroja in pogonskih agregatov
 • pripraviti in izvesti meritve obdelovanca z enostavnimi merilnimi pripomočki (pomično merilo, mikrometer, šablona)
 • ovrednotiti izmerjene vrednosti in informirati predpostavljenega
 • samostojno ugotoviti, da je potrebna zamenjava enostavnega orodja in ga zamenjati
 • samostojno identificirati enostavno napako v delovnem procesu in jo odpraviti
 • zamenjati in dodati mazalna sredstva
 • skrbeti za požarno varnost
 • opravljati delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili varnosti in zdravja pri delu

Dijak je zmožen:

 • oceniti in aktivno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo
 • uporabljati informacijske tehnologije za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov ter pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve, kontrolirati in ocenjevati rezultate lastnega dela
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za zagotavljanje kakovosti,
 • predstaviti rezultate dela in druge informacije s pomočjo informacijske tehnologije
 • razvijati organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter iskati racionalne rešitve
 • delati v skupini in dosegati konsenz
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju
 • izdelati preproste finančne projekcije
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve
 • razvijati sposobnost dela v skupini
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti)
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...

PP 6 - Vključevanje metode TPM (celovito preventivno vzdrževanje) v svoje delo in delovno okolje.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati in razložiti proizvodni proces, proizvodno linijo in delovno enoto, stroj, medsebojne odnose in funkcije, povezanost ...
 • izvajati naloge s področja vzdrževanja in rednega servisiranja, možne razloge za odpovedi in diagnostiko glavnih napak in predpisana pravila za ukrepanje
 • posredovati informacije o stanju sistema – stroja, uporabiti ustrezne strokovne izraze, termine, opisati stanje sistema in logično povezati dejstva z možnimi rešitvami ali zaključki
 • aktivno sodelovati v procesu TPM

Dijak je zmožen:

 • uporabljati strokovno terminologijo
 • reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporabiti pravila timskega dela
 • prepoznati osnovne principe organizacije dela
 • prepoznati normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • komunicirati in reševati strokovne probleme
 • načrtovati in pripraviti potek dela, kontrolirati in oceniti rezultate dela
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, zaščite živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije
 • voditi dokumentacije, evidence in jih arhivirati
 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami
 • uporabiti pravne podlage in zagotavljati zdravo in varno delo
 • uporabljati informacijske tehnologije za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov ter pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • zagotavljati kvaliteto opravljenih storitev
 • delati v skupini in dosegati konsenz
 • razvijati organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter iskati racionalne rešitve
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev

 

PP 7 - Pripraviti stroj v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravilo poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • pripraviti stroj ali tehnološko linijo v stanje za zagon
 • izvesti natančne nastavitve orodij za obratovanje
 • odkriti in lokalizirati napake na stroju ter jih evidentirati
 • zamenjati okvarjeno mehansko, pnevmatično, hidravlično ali električno komponento z originalnim nadomestnim delom
 • popraviti enostavne poškodbe na strojih in izdelati enostavne nadomestne dele
 • predlagati in ocenjevati potrebo po zamenjavi delov

Dijak je zmožen:

 • pojasniti snovne in energijske spremembe
 • voditi dokumentacije, evidence in jih arhivirati
 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca
 • uporabiti pravne podlage in zagotavljati zdravo in varno delo
 • uporabljati informacijske tehnologije za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov ter pri odkrivanju in evidentiranju napak
 • načrtovati in pripraviti potek dela, kontrolirati in oceniti rezultate dela
 • razvijati organizacijske in komunikacijske sposobnosti, iskati racionalne rešitve in zagotavljanti kvaliteto opravljene storitve
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju
 • uporabljati strokovno terminologijo
 • reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • spoznavati pravila timskega dela in delati v skupini
 • prepoznati osnovne principe organizacije dela
 • prepoznati normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • komuniciranti in reševati probleme
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • prepoznati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami