SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEHATRONIK OPERATER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

KOMPETENCE

TK1

Poznavanje in razumevanje tehniških navodil, delavniških dnevnikov in delovnih nalogov.

OSNOVNI

NIVO

 

 

TK2

Sodelovanje v projektnem delu z odgovornim pristopom do delovnega mesta, organizacije in okolja (logistika, odnos do stranke, kupca).

OSNOVNI

NIVO

 

 

TK3

Uporabljanje in razumevanje tehniških risb in shem, upoštevanje pravil in predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

 

RUTINSKI NIVO

 

TK4

Razvijanje osebne organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu.

 

RUTINSKI NIVO

 

TK5

Izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

 

 

NAPREDNI NIVO

TK6

Uporaba standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

 

 

NAPREDNI NIVO

TK7

Uporaba računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje.

 

 

NAPREDNI NIVO


Operativni cilji

TK1 - Poznavanje in razumevanje tehniških navodil, delavniških dnevnikov in delovnih nalogov.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • brati in utemeljiti uporabo interne naročilnice, sprejemnice, izdajnice, delovnega navodila, tehnološkega navodila za delo, strukturne sestavnice, konstrukcijskega načrta, delovnega naloga
 • pojasniti pomen opozorilnih znakov in signalizacije na liniji
 • našteti osnovne mehanske in električne elemente
 • razložiti enostavne mehanske in električne blok sheme
 • opisati elemente računalniškega omrežja

Dijak je zmožen:

 • opisati socializacijo človeka in njegov pomen v družbi
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo virov in podatkov),
 • uporabljati svetovni splet in njegovo uporabo pri iskanju podatkov
 • opisati razne povezave računalniških sistemov

TK2 - Sodelovanje v projektnem delu z odgovornim pristopom do delovnega mesta, organizacije in okolja (logistika, odnos do stranke, kupca).

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati postopnost in našteti različne tipe projektnega dela (konstruktivnega, vrednotenja, problemskega in učenja)
 • razložiti pomen delovnega mesta in delovnega okolja
 • opisati odnose pri skupinskem delu
 • razložiti pomen organizacijske kulture

Dijak je zmožen:

 • razumeti socializacijo človeka in njegov pomen v družbi
 • delati v skupini
 • uporabljati vire podatkov (zbiranje, uporaba in posredovanje podatkov)
 • razložiti pojem projektnega dela pri svojem delu

TK3 - Uporabljanje in razumevanje tehniških risb in shem, upoštevanje pravil in predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razložiti osnovne elemente tehniške risbe in sheme
 • brati tehniške risbe in sheme ter prepoznavati standardne elemente
 • opisati električni krog z virom napetosti, stikalom in porabnikom
 • skicirati enostavne sheme (električne, blokovne, pnevmatične, hidravlične …)
 • opisati Izjavo o varnosti z oceno tveganja za konkretno delovno mesto
 • uporabiti urejevalnik besedil
 • oblikovati preprosto elektronsko preglednico

Dijak je zmožen:

 • razložiti pomen standardizacije
 • uporabo informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter njeno implementacijo v izobraževanju in učenju
 • uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije
 • pozna zakonodajo in organe varstva pri delu
 • pozna enostavna strokovna navodila v tujem jeziku

 


TK4 - Razvijanje osebne organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razložiti pomen in zagotavljanje urejenega delovnega mesta in delovnega okolja
 • opisati odnose pri skupinskem delu in razumevanju organizacijske kulture
 • uporabiti ustrezen odnos do kupcev, strank …
 • razložiti ekološke vplive delovnega procesa na okolje

Dijak je zmožen:

 • uporabljati vire in podatke (zbiranje, uporaba in posredovanje)
 • razložiti vpliv dela na razvoj človeka
 • razložiti zgodovinski razvoj svoje stroke in njeno vključenost v širši družbeni kontekst
 • komunicirati in posredovati informacije
 • razložiti pomen načrtovanja nalog
 • utemeljiti načrtovanje potrebnih sredstev
 • opisati pomen in stroške dela
 • razumeti socializacijo človeka in njegov pomen v družbi
 • izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge
 • delati v skupini in dosegati konsenz

TK5 - Izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • brati in upoštevati tehnična navodila – dokumentacijo
 • izpolnjevati delovno dokumentacijo (delovne naloge, liste prisotnosti, delavniške dnevnike, izdajnico …)
 • uporabljati informacijske in komunikacijske sisteme (elektronsko pošto, splet …)
 • risati enostavne tehniške risbe in sheme z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Dijak je zmožen:

 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter uporabo le-te v izobraževanju in učenju
 • uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije
 • uporabljati programsko opremo za oblikovanje tehniških risb in shem
 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poklicu
 • uporabljati vire in podatke (zbiranje, uporaba in posredovanje podatkov)
 • uporabljati enostavna strokovna navodila v tujem jeziku
 • komunicirati in posredovati strokovne informacije
 • razložiti pomen načrtovanja nalog
 • pojasniti načrtovanje potrebnih sredstev

TK6 - Uporaba standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • predstaviti določbe in temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • razložiti, kaj je Ocena tveganja in njen pomen
 • opisati vsebino Izjave o varnosti z oceno tveganja
 • našteti in razložiti splošne in posebne varnostne ukrepe
 • razložiti ukrepe celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja
 • poiskati ustrezni standard
 • uporabiti in izvajati navodila standarda
 • našteti predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • razložiti pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja na delovnem mestu

Dijak je zmožen:

 • razložiti socializacijo človeka in njegov pomen v družbi
 • utemeljiti pomen zdravega in varnega dela
 • utemeljiti pomen varovanja okolja na delovnem mestu
 • našteti vire električne energije in njihove lastnosti
 • pojasniti okoljske vplive materialov in postopke za ločeno zbiranje in transportiranje
 • komunicirati in posredovati strokovne informacije
 • opisati organizacijo proizvodnje in priprave dela
 • opisati vplive na okolje in utemeljiti pomen varstva okolja
 • opisati zakonodajo in organe varstva pri delu
 • ozavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja

TK7 - Uporaba računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razložiti elemente organizacijske kulture (pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju, v organiziranem proizvodnem procesu …)
 • razložiti pomen urejenega delovnega mesta in okolja
 • skrbeti za delovno mesto in delovno okolje
 • uporabljati programsko opremo in računalniške aplikacije na nivoju poklicne triletne šole strokovnih področij
 • vrednotiti stroške (dela, energije, materiala …)

Dijak je zmožen:

 • razvijati učne strategije
 • razložiti okoljske vplive materialov in postopke za ločeno zbiranje in transportiranje
 • uporabljati enostavna strokovna navodila v tujem jeziku
 • uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije
 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poklicu
 • poznavanja ekonomskega vidika preventivnih popravil, servisnih popravil ter poznavanja priporočil proizvajalcev
 • načrtovati uporabo potrebnih sredstev
 • razložiti organizacijo proizvodnje in priprave dela
 • strokovno svetovati stranki
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge