B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK : MEHATRONIK OPERATER / SPI

PROGRAMSKE ENOTE

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št. ur in tednov v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

3

99

2

66

3

48

213

Matematika

3

99

2

66

3

48

213

Tuji jezik

2

66

2

66

2

32

164

Umetnost

1

33

33

Naravoslovje

1

33

1

33

66*

Družboslovje

2

66

2

66

132

Športna vzgoja

2

66

2

66

2

32

164

Skupaj A

14

462

11

363

10

160

985

B - Strokovni vsebinski sklopi**

Tehniško komuniciranje

Proizvodni procesi

Mehatronika

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

114

114

684

912

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

7

231

7

231

9

144

606

Skupno število ur pouka (A+B+E)

33

108 9

33

1089

32

512

2690

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

279

444

844

1567

Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

1153

1153

544

2850

Skupaj (A+B+Č+D+E)

1267

1267

1228

3762

Število tednov izobraževanja v šoli

33

33

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

3

3

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

35

111

Pojasnila k predmetniku:

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.

** V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, informacijsko-komunikacijska pismenost, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. letniku (2 dni na teden) praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA

KOMPETENCE

RAVEN Poklicne kompetence

TK

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

TK1

Poznavanje in razumevanje tehniških navodil, delavniških dnevnikov in delovnih nalogov.

Osnovni

Nivo

   

TK2

Sodelovanje v projektnem delu z odgovornim pristopom do delovnega mesta, organizacije in okolja (logistika, odnos do stranke, kupca).

Osnovni

Nivo

   

TK3

Uporabljanje in razumevanje tehniških risb in shem, upoštevanje pravil in predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

 

Rutinski nivo

 

TK4

Razvijanje osebne organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu.

 

Rutinski nivo

 

TK5

Izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

   

Napredni nivo

TK6

Uporaba standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

   

Napredni nivo

TK7

Uporaba računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje.

   

Napredni nivo

PP

PROIZVODNI PROCESI

PP1

Poznavanje in razumevanje proizvodnih procesov in materialnih tokov

Osnovni

Nivo

   

PP2

Pregled splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje)

Osnovni

Nivo

   

PP 3

Poznavanje principov delovanja proizvodnih celic in linij (zgradba predelovalne linije, osnovni stroji linije in njih principi delovanja ...)

 

Rutinski nivo

 

PP 4

Razumevanje procesa preoblikovanja (mehanskega, toplotnega ...)

 

Rutinski nivo

 

PP5

Spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del

   

Napredni nivo

PP6

Vključevanje metode TPM (celovito preventivno vzdrževanje) v svoje delo in delovno okolje

   

Napredni nivo

PP7

Pripraviti stroj v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravilo poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli

   

Napredni nivo

MHT

MEHATRONIKA

MHT1

Uporaba osnovnih energetskih virov.

Osnovni

Nivo

   

MHT 2

Spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja, odprava manjših okvar.

Osnovni

Nivo

   

MHT 3

Ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju.

 

Rutinski nivo

 

MHT 4

Kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa. Rokovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi.

 

Rutinski nivo

 

MHT 5

Upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih in mehanskih veličin in parametrov.

   

Napredni nivo

MHT 6

Izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji.

   

Napredni nivo

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmet oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, strojništva, metalurgija, elektrotehnike ali kemije

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja splošna ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike, fizike ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

VS: Proizvodni procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

VS: Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike