A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program : MEHATRONIK OPERATER

Naziv poklicne izobrazbe: mehatronik operater / mehatroničarka operaterka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanjaznanja

Slovenščina

Pisno in ustno

Tehniško komuniciranje

Ustno, projektno delo, vaje

Proizvodni procesi

Ustno, projektno delo in delovna poročila

Mehatronika

Ustno, projektno delo in delovna poročila

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izpeljejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita