SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program:MIZAR

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo poklicne in splošne kompetence, ki so jih kandidati pridobili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in splošne kompetence:

3. Izpeljava izpita

Izpit Izdelek in zagovor zajema samostojen razvoj ideje, izdelavo dokumentacije in izdelka ter zagovor s predstavitvijo izdelka in je izvedena po projektni metodi dela.

Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Kandidat je pri delu na lesno obdelovalnih strojih in napravah dolžan uporabljati ustrezne varovalne naprave ter upoštevati predpise iz varovanja zdravja in okolja.

Nadzornik lahko prekine opravljanje izpita v primeru neupoštevanja pravil varnega dela. Zagovor je sestavljen iz predstavitve izdelka in strokovnega zagovora in se navezuje na izdelek zaključnega izpita.

4. Poklicne kompetence

Izdelek:
Stavbno ali bivalno pohištvo

Elementi in poklicne kompetence:

  1. idejni osnutek
  2. konstrukcijska priprava
  3. tehnološka priprava
  4. predkalkulacija
  5. izbira in krojenje izdelavnih materialov
  6. izdelava sestavnih elementov izdelka
  7. površinska obdelava izdelka
  8. sestava izdelka
  9. predstavitev izdelka
  10. temeljno strokovno znanje v povezavi z zaključnim izdelkom

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo obsegu in zahtevnosti izdelka.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje
razvoj ideje – samostojnost, izvirnost, iskanje informacij 3
  2
izvedba
upoštevanje pravil tehničnega risanja pri izdelavi načrtov 17
določanje podatkov za konstruiranje in oblikovanje skladno z normativi
pravilnost in natančnost izračunov
grafična podoba dokumentacije
jezikovna pravilnost in ustreznost
3
potek izdelave in izdelek
upoštevanje predpisanih varovalnih ukrepov 60
pravilno in v pravilnem zaporedju izvajan delovni postopek
uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili
gospodarno krojenje in poraba materialov
mehanska obdelava elementov
skladnost izdelka z merami in podatki v dokumentaciji
zunanje mere izdelka v dovoljenem tolerančnem območju
mere sestavnih delov izdelka v dovoljenem tolerančnem območju
izdelavni materiali uporabljeni skladno s tehnološkimi in estetskimi lastnostmi
prileganje in kotnost sestavnih delov
površinska obdelava izdelka
  4
zagovor
predstavitev opravljenega dela 20
strokovni zagovor
SKUPAJ 100

 

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
BIVALNO POHIŠTVO

b) Elementi:

c) Opis:

Kandidat oblikuje idejni osnutek izbranega izdelka bivalnega pohištva. Idejo za izdelek lahko kandidat izdela sam, po naročilu stranke ali iz nabora izdelkov, ki ga ponudi izpitni odbor. Za izbrani in potrjeni izdelek kandidat izdela dokumente o idejni zasnovi,  konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo ter predkalkulacijo izdelka. Sledi izdelava izdelka. Kandidat predstavi svoj izdelek, ga analizira z vidika konstrukcijskih in oblikovnih rešitev, izbire izdelavnih materialov in poteka izdelave.

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:
zagovor je sestavljen iz dveh delov:

f) Ocenjevanje:

Področja ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    
razvoj ideje – samostojnost, izvirnost, iskanje informacij
3
 
IZVEDBA in IZDELEK
 
 
upoštevanje predpisanih varovalnih ukrepov
5
 
pravilno in v pravilnem zaporedju izvajan delovni postopek
4
uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili
5
gospodarno krojenje in poraba materialov
5
mehanska obdelava elementov
5
skladnost izdelka z merami in podatki v dokumentaciji
6
zunanje mere izdelka v dovoljenem tolerančnem območju
6
mere sestavnih delov izdelka v dovoljenem tolerančnem območju
6
izdelavni materiali uporabljeni skladno s tehnološkimi in estetskimi lastnostmi
5
prileganje in kotnost sestavnih delov
7
natančnost izdelave in sestave izdelka
6
DOKUMENTACIJA
 
 
upoštevanje pravil tehničnega risanja pri izdelavi načrtov
3
 
določanje podatkov za konstruiranje in oblikovanje skladno z normativi
4
pravilnost in natančnost izračunov
4
grafična podoba dokumentacije
4
jezikovna pravilnost in ustreznost
2
ZAGOVOR
 
 
predstavitev izdelka
5
 
strokovni zagovor
15
SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO