SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

BIVALNO POHIŠTVO

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak / dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: BIVALNO POHIŠTVO

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

BIP 1

Konstruiranje bivalnega pohištva

OSNOVNA RAVEN

 

 

BIP 2

Izdelava bivalnega pohištva

 

RUTINSKA RAVEN

 


Operativni cilji

Poklicne kompetence:

BIP 1 -  Konstruiranje bivalnega pohištva

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak /dijak:

 • spozna in opiše osnovne značilnosti stilnega pohištva po danih predlogah
 • razlikuje in opiše vrste bivalnega pohištva glede na značilnosti in funkcijo
 • s strokovnimi izrazi poimenuje sestavne dele bivalnega pohištva
 • določi izdelavni material glede na namen uporabe in zahteve standardov
 • dimenzionira in oblikuje elemente, sklope, sestave, dele pohištva skladno z namenom uporabe in standardi
 • izbere konstrukcijske vezi glede na uporabljen izdelavni material in namen uporabe izdelka
 • izdela idejno skico pohištvenega izdelka v dogovoru s stranko
 • razume in razloži tehnološko in konstrukcijsko dokumentacijo
 • pozna in uporablja aksonometrične projekcije in pravokotno projekcijo
 • nariše sestavni načrt in kosovnice
 • izdela prirezovalni list
 • izračuna porabo materialov
 • izbere ustrezno okovje ter utemelji izbiro

Dijak /dijak:

 • sodeluje v delovni skupini
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • poišče informacije, podatke, rešitve s pomočjo različnih virov
 • zbira podatke, jih urediti, predstaviti in jih pravilno uporabiti v enostavnem matematičnem modelu
 • pozna in uporablja osnovne geometrijske pojme: točka, daljica, premica, kot, ravninski liki, geometrijska telesa…
 • meri različne količine (dolžina, širina, višina), izračuna prostornino, ploščino, površino, …, pozna njihove merske enote in enote pretvarja
 • s pomočjo informacijske tehnologije pripravi podatke, jih obdela in predstavi kot dokumente priprave izdelkov bivalnega pohištva
 • razvija smisel za vrednotenje bivalnega pohištva z estetskega stališča (barve, harmonija, kontrasti, …)
 • sprejema odgovornost za lastno delo
 • smiselno upošteva nasvete in pripombe strank oziroma sodelavcev
 • uporablja strokovno terminologijo v maternem in tujem jeziku
 • spozna zgodovinski razvoj in uporabo izdelkov bivalnega pohištva

BIP 2 – Izdelava bivalnega pohištva

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • izdeluje elemente, sestave, sklope, polizdelke in izdelke bivalnega pohištva na osnovi izdelane tehnične dokumentacije ali skice
 • izbere, kombinira in uporabi ustrezne izdelavne materiale z upoštevanjem njihovih lastnosti in glede na standarde kakovosti
 • upošteva lastnosti in delovanje lesa ter drugih materialov pri spajanju
 • izbere in pripravi ustrezna orodja, pripomočke in stroje
 • izdela in pripravi ustrezne šablone
 • izbere in utemelji ustrezne tehnološke postopke za izdelavo izdelka
 • upošteva in kontrolira vlažnost lesa glede na zahteve izdelka
 • opiše pomen, sestavo ter obdelavo različnih sredstev za površinsko obdelavo lesa
 • opiše različne postopke priprave površine (brušenje, čiščenje, kitanje,…)
 • izračuna količine sestavin sredstev za površinsko obdelavo za mešanje v določenem razmerju
 • našteje tehnike nanašanja sredstev za površinsko obdelavo in opiše njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pripravi površine izdelkov za končno površinsko obdelavo
 • uporabi ustrezne materiale in postopke površinske obdelave
 • upošteva navodila proizvajalcev za  pripravo sredstev za površinsko obdelavo
 • iz sestavnih elementov sestavlja izdelek
 • montira okovje

Dijak:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • pripravi delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost  strojev in delovnih pripomočkov
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • uporablja merske pripomočke
 • pozna merske enote in jih pretvarja
 • sortira in odstranjuje odpadke, ki nastajajo pri izdelavi izdelka
 • racionalno rabi energijo, materiale in čas
 • razume kemijske in fizikalne reakcije pri površinski obdelavi lesa in to upošteva pri izvajanju delovne operacije
 • opiše nevarnosti in varno ravnanje pri površinski obdelavi
 • izračuna površino geometrijskega telesa
 • poišče, prebere, razloži navodila za pripravo sredstev za površinsko obdelavo, za postopke površinske obdelave, za varno delo, za čiščenje orodja in delovnega mesta ter skladiščenje odpadkov in ostankov sredstev za površinsko obdelavo
 •  upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • razvija ustvarjalnost, ročne spretnosti, strokovnost, kritičnost in posluh za argumente drugih ljudi 
 • sprejema odgovornost za lastno delo in osebni razvoj
 • predstavi svoj izdelek

INTEGRACIJA CILJEV

Integracija ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje je izpeljana tako, da je oblikovana nova, dopolnjena in zaključena celota, ki zahteva smiselno nadgrajevanje  in dopolnjevanje ciljev.

Učitelj posameznega vsebinskega sklopa in učitelj naravoslovja timsko načrtujeta, izvajata in vrednotita delo in pri tem upoštevata vse cilje, zapisane v obeh katalogih znanja ter jih izvajata tako, da se smiselno dopolnjujejo.

Učni sklopi, ki so integrirani v vsebinski sklop BIVALNO POHIŠTVO

Raztopine

Polimeri

Ekologija

Varovanje naravne dediščine in okolja