SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

OBDELAVA LESA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: strojna obdelava lesa

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

OLE1

Uporaba ročnega orodja

 

 

Napredna raven

OLE2

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

 

Rutinska raven

 

OLE3

Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

 

Rutinska raven

 

OLE4

Strojno vrtanje in dolbenje lesa

Osnovna raven

 

 

OLE5

Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

 

Rutinska raven

OLE6

Struženje lesa

Osnovna raven

 

 

OLE7

Brušenje lesa na brusilnih strojih

 

Rutinska raven

 


Operativni cilji

Poklicne kompetence:

OLE 1: Uporaba ročnega orodja

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 

 • ustrezno uporablja ročna orodja za obdelavo lesa
 • spozna  delovno mesto mizarja - skobeljnik, orodje, ki mu pripada, in načine shranjevanja
 • spozna red in način dela v ročni delavnici
 • uporablja osnovna orodja za zarisovanje in začrtovanje
 • uporablja osnovne vrste ročnih mizarskih žag, pozna namen posameznih vrst žag, njihovo pripravo in pravilno vzdrževanje
 • prepozna napake pri pripravi in kasnejši uporabi ročnih žag
 • razžaguje obdelovance iz različnih vrst lesa in v različnih smereh obdelave na točno določene dimenzije
 • spozna uporabnost in vrste ročnih skobljičev, pripravo rezila in način pravilnega ostrenja
 • spozna tehniko ostrenja rezil in pridobi osnovno spretnost za pripravo ostrine rezila skobljiča
 • prepozna otopitev po videzu in po različnih posledicah in našteje vzroke za otopitev
 • uporablja skobljič pri obdelavi lesa
 • zna določiti pravilno smer skobljanja in nastaviti debelino odreza
 • natančno obdela elemente za izdelavo vezi
 • navaja se na sprotno kontrolo dimenzij izdelka
 • spozna vrste in uporabo dlet, rašp in pil za obdelavo lesa
 • nauči se pravilno naostriti dleto
 • spozna pomen pravilnega shranjevanja naostrenih orodij
 • upošteva pravila varnega dela
 • spozna pomen gradiv in njihove lastnosti: fizikalne, mehanske, tehnološke, kemične
 • definira trdnost, napetost, trdoto, žilavost in elastičnost
 • razume s - e diagram, Hookov zakon
 • definira kovine in zlitine
 • razume  strukturo kovin in njen pomen
 • opredeli čisto in tehnično železo ter pozna pomen in uporabnost
 • definira litino in pozna lastnosti in uporabnost
 • razlikuje posamezne vrste jekel, pozna lastnosti in uporabo
 • opredeli barvne kovine
 • našteje vrste korozije
 • opiše vzroke nastanka korozije in kako jo preprečujemo
 • pozna vrste olj in masti, lastnosti in princip uporabe
 • izdela kotne vezi ali več variant kotnih vezi
 • nauči se povezovati tehnike dela pri zarisovanju, žaganju in dolbenju lesa ob upoštevanju pravil varnega dela
 • določi pravilno smer obračanja lesa
 • pravilno uporablja pripomočke za širinsko in debelinsko lepljenje
 • izdela osnovne okvirne in vmesne vezi ter se pri tem nauči pravilne tehnike dela in razdelitve pri zarisovanju vezi
 • spoznava možnosti, ki jih dajejo posamezne vrste vezav, in njihovo trdnost
 • zna izbrati krpo glede na vrsto napake v lesu
 • popravi napake v lesu z vrtanjem, dolbenjem in zamazkanjem

 

 • meri z metrom
 • izračuna prostornino porabljenega lesa in izkoristek
 • razvija smisel za točnost in pravilnost dela
 • varno uporablja ročno električno orodje
 • razlikuje osnovne vrste ročnih električnih žag, skobljičev in rezkalnikov
 • pozna pomen vzdrževanja in pravilne uporabe za varno delo
 • izdela enostavno šablono za rezkanje
 • zna izbrati vrsto električnega ročnega brusilnega strojčka, vrsto in granulacijo brusnega sredstva in osvoji osnovne spretnosti pri brušenju lesa s posameznimi vrstami teh orodij
 • obvlada tehnike ročnega brušenja ravnih in ukrivljenih ploskev in robov
 • upošteva navodila za varnost pri delu z ročnim električnim orodjem

 

OLE 2: Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • čeli in prečno žaga les na čelilniku
 • pravilno in varno uporablja stroj za čeljenje lesa
 • pravilno obrača deske za čeljenje
 • razžaguje plošče na stenskih žagalnih strojih
 • pravilno in varno uporablja stenske žagalne stroje
 • razume pomen krojenja plošč in določanja potrebnih nadmer
 • formatira les in lesne plošče na formatnih žagalnih strojih
 • pravilno in varno uporablja formatne žagalne stroje
 • opiše elemente rezila in pojasni njihov vpliv na odrezovanje (strganje, rezanje, zatrgovanje)
 • razloži oznake na rezilnem orodju
 • nastavlja rezila in pravilno namešča varnostne naprave na strojih
 • nastavlja in pravilno uporablja predrezila
 • razume pomen pravilne nastavitve kotnosti
 • pravilno in varno žaga les in lesne plošče na mizarskih krožnih žagalnih strojih
 • izbere ustrezno rezilo
 • pridobi osnovne spretnosti varnega razžagovanja na tračnih žagalnih strojih
 • pozna načine dela, uporabo šablon, zaščitnih elementov in pripomočkov pri žaganju
 • pozna namen stroja v obdelavi lesa in se zna odločiti, kdaj ga je smotrno uporabiti
 • razvija občutek za gospodarnost
 • razvija odnos do natančnega dela in racionalne izrabe materialov
 • razvija sposobnost za varno delo
 • opiše odrezovalne lastnosti jekel , karbidnih trdin in drugih materialov za rezilna orodja
 • prepozna oznake materialov
 • pozna pojme električni krog, enote, učinki, delo in moč električnega toka
 • izračuna delo in moč električnega toka
 • spozna princip delovanja električnih strojev (indukcija)
 • pozna delovanje, sestavne dele in značilnosti asinhronskih motorjev
 • pozna vrtilno hitrost in možnosti regulacije;
 • opiše zagon, zaščito in vzdrževanje elektromotorja

 

OLE 3: Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • poravnava masivni les na poravnalnem skobeljnem stroju
 • pravilno obrača elemente in jih poravnava v skladu z varnostnimi predpisi
 • razume možnost nastanka napak pri poravnavanju in jih zna preprečiti ali odpraviti
 • pozna način menjave skobeljnih nožev in nastavitev skobeljnih nožev in miz
 • debelini les na debelinskem skobeljnem stroju
 • pravilno in varno uporablja debelinski skobeljni stroj
 • razume pomen pravilnega vlaganja obdelovancev v stroj za točno in varno delo
 • opiše pomen baz za obdelavo in sestavo elementov
 • določi obdelovalno bazo za izbrano operacijo
 • razvija odnos do natančnega dela in racionalne izrabe materialov

 

OLE 4: Strojno vrtanje in dolbenje lesa

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • vrta in dolbe na horizontalnem vrtalnem stroju
 • dolbe na verižnem rezkalnem stroju
 • vrta na trivretenskem vertikalnem vrtalnem stroju
 • pravilno in varno uporablja stroje
 • izbira ustrezna rezila in uporablja šablone ter prislone
 • razume pomen pravilne smeri vrtanja in dolbenja za kvalitetno izdelavo izvrtine ali izdolbine
 • pozna možnosti uporabe stroja pri izdelavi vezi
 • kontrolira ostrino in kvaliteto rezil, jih vzdržuje in pravilno shranjuje
 • razume pomen šablon in pomožnih prislonov
 • izdeluje izvrtine na mozničnem vrtalnem stroju
 • nauči se nastaviti in pravilno uporabljati moznični vrtalni stroj
 • pridobiva občutek za natančno delo in spoznava pomen točnosti pri nadaljnji obdelavi

 

OLE 5: Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • vzdolžno in prečno rezka na miznem rezkalnem stroju
 • pripravi stroj za delo, ga pravilno zaščiti in uporabi
 • razume pomen podajalnih pripomočkov in njihovo uporabnost
 • razlikuje rezila po namenu in jih pravilno izbere glede na delovno operacijo
 • določi optimalno število vrtljajev stroja glede na rezilo, vrsto materiala in podajalno hitrost
 • razume način uporabe miznega rezkalnega stroja za izdelavo čepnih vezi
 • rezka na visokoturnem nadmiznem rezkalnem stroju
 • spoznava možnosti uporabe visokoturnega nadmiznega rezkalnega stroja, vrste in način vpetja rezil, njihovo uporabnost za posamezne delovne operacije
 • pozna način podajanja, primerno zaščito in uporabo šablon
 • pripravi stroj za delo in izbere parametre za obdelavo
 • izdeluje čepne vezi na čepilnem rezkalnem stroju
 • spoznava možnosti uporabe čepilnega rezkalnega stroja, vrste in način vpetja rezil, njihovo uporabnost za posamezne delovne operacije
 • pozna način podajanja, primerno zaščito in uporabo šablon
 • pripravi stroj za delo in izbere parametre za obdelavo
 • upošteva pravila za varno delo
 • razume nujnost uporabe zaščitnih naprav pri delu s stroji za obdelavo lesa
 • izračuna hitrost pomika
 • izračuna korak e
 • razloži vpliv dejavnikov na korak e
 • uporablja graf za določanje dejavnikov, ki vplivajo na korak e
 • opiše vzroke za valovitost obdelane površine
 • izračuna rezilno hitrost in uporablja diagram
 • razloži medsebojne odnose količin , ki  vplivajo na rezilno hitrost
 • razloži pomen omejitve vrtilne hitrosti, označene na orodju
 • nariše in razloži sile pri krožnem odrezovanju

OLE 6: Struženje lesa

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • struži na lesarski stružnici
 • seznani se z možnostmi obdelave lesa na lesarskih stružnicah, spozna rezila po namenu in izbere primerno vrsto materiala za struženje
 • pozna zahteve o varnosti pri delu na lesarskih stružnicah
 • iz različnih virov poišče načine struženja in oblikovanja izdelkov s struženimi elementi v preteklosti in danes

OLE 7: Brušenje lesa na brusilnih strojih

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

 • strojno brusi lesne površine na enostavnih ( tračnih, robnih) in zahtevnejših (dvovaljčnih, širokotračnih kontaktnih) brusilnih strojih
 • pozna načine strojnega brušenja in se seznani z različnimi stroji za brušenje
 • razume pojem granulacija brusilnega papirja in izbere primeren papir za zahtevano kvaliteto dela
 • seznanjen je z načini vklopov in ravnanjem s kompleksnejšimi stroji za brušenje (dvovaljčni brusilni stroj, kontaktni širokotračni brusilni stroj), z njihovim vzdrževanjem in pogoji za varno delo
 • razume oznake na izdelkih in orodjih in jih uporablja oziroma upošteva pri izbiri

INTEGRACIJA CILJEV

Integracija ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje je izpeljana tako, da je oblikovana nova, dopolnjena in zaključena celota, ki zahteva smiselno nadgrajevanje  in dopolnjevanje ciljev.

Učitelj posameznega vsebinskega sklopa in učitelj naravoslovja timsko načrtujeta, izvajata in vrednotita delo in pri tem upoštevata vse cilje, zapisane v obeh katalogih znanja ter jih izvajata tako, da se smiselno dopolnjujejo.

Učni sklopi, ki so integrirani v vsebinski sklop OBDELAVA LESA

Snov

Kovine

Gibanje

Elektrika