SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

Operativni cilji

Poklicne kompetence:

OTV 1 –Izbiranje lesnih plošč glede na namen uporabe

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • izbere vrsto in kvaliteto plošče glede na namen uporabe
 • razpozna in imenuje vrsto plošče
 • opiše snovno zgradbo plošče
 • poveže lastnosti plošč z obdelavo in uporabo
 • primerja lastnosti in uporabo plošč med seboj in z masivnim lesom
 • pojasni kriterije za mersko in kvalitetno razvrščanje plošč

 

Dijak:

 •  poišče informacije z uporabo različnih virov – tiskanih in elektronskih
 • meri in določi ploščino ravninskega lika
 • računa z decimalnimi števili
 • zbere, organizira in analizira podatke
 • s pomočjo informacijske tehnologije oblikuje preglednico in primerjalno predstavi več podatkov
 • sodeluje v timu
 • razvrsti umetne snovi po kemijskih reakcijah, po vplivu toplote, po mehanskih lastnostih in po uporabnosti
 • kritično presoja proizvodnjo in uporabo nekaterih ploščnih materialov z vidika varovanja okolja in zdravja

OTV 2 – Obdelava robov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • pripravi lepljence in lepilo
 • obdela robove po predpisanem tehnološkem postopku
 • obdeluje umetne snovi, ki se uporabljajo za izdelavo pohištva
 • nariše konstrukcijske in opiše pravilne tehnološke rešitve obdelave robov
 • našteje napake zaradi delovanja robnih konstrukcij
 • opiše furniranje in oblikovanje krivih robov
 • našteje oblike lepil in opiše ustrezno pripravo
 • razloži procese strjevanja in vezanja lepil
 • pojasni navodila za hranjenje, pripravo in uporabo lepila
 • utemelji pomembnost priprave lepljencev za uspešno lepljenje
 • izračuna količine sestavin za lepilno mešanico
 • izračuna porabo lepila za določeno lepilno površino in upošteva odpadek
 • oceni vmesni čas
 • upošteva vplive na dolžino vmesnega časa
 • razlikuje odprti in zaprti vmesni čas ter njun  vpliv na kakovost lepljenja
 • opiše načine nanašanja

Dijak:

 • razume kemijske in fizikalne reakcije pri lepljenju in to upošteva pri izvajanju delovne operacije
 • opiše nevarnosti in varno ravnanje pri pripravi in obdelavi lepljencev
 • opiše nevarnosti in varno ravnanje pri lepljenju
 • določi obseg ravninskega lika
 • računa z decimalnimi števili
 • uporablja procentni račun
 • uporablja pojma razmerje in sorazmerje
 • poišče, prebere, razloži navodila za pripravo lepila, za lepljenje, za varno delo, za čiščenje orodja in delovnega mesta ter skladiščenje odpadkov in ostankov lepil
 •  načrtuje, pripravi in zagotovi ustrezen potek dela ob upoštevanju tehničnih navodil in organizacijskih danosti
 •  upošteva osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu
 • primerja in vrednoti različne načine obdelave robov z estetskega in funkcionalnega vidika
 • primerja različne načine izdelave pohištva: kosovnega in serijskega

OTV 3 –Izbira furnirja, sestavljanje furnirja, furniranje plošč

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • razvršča vrste furnirjev po drevesni vrsti, teksturi, po načinu izdelave in namenu uporabe
 • varno upravlja s furnirskimi škarjami
 • sestavlja in spaja furnirje
 • furnira plošče
 • izdeluje slojni in vezani les
 • nariše oblike sestavljanja furnirjev in navede uporabo
 • našteje načine ročnega in strojnega spahovanja
 • opiše postopke pri intarzijskem spahovanju
 • našteje in opiše načine spajanja furnirjev
 • navede napake pri furniranju, vzroke zanje in jih odpravi
 • opiše pripravo lepilne površine, površine z nalepki, površine masivne konstrukcije, površine za lepljenje intarzij
 • opiše načine oblikovnega lepljenja pri furniranju, izdelavi vezanega in slojnega lesa
 • izračuna porabo lepila in furnirja za primer furniranja
 • našteje varovalne ukrepe pri furniranju
 • opiše postopke po stiskanju furniranih lepljencev
 • našteje vrste prekrivnih materialov iz umetnih mas, njih prednosti in pomanjkljivosti
 • opiše posebnosti pri obdelavi umetnih smol
 • ovrednoti imitacije z vidika razvrednotenja lesa in drugih naravnih materialov
 • pozna približne vrednosti stiskalnih tlakov za različna lepljenja
 • po navodilih izračuna in s pomočjo tabel in diagramov določi pritisk olja v stiskalnici
 • razloži osnovni in dodatni čas pri vročem lepljenju
 • po navodilih določi čas stiskanja
 • pojasni pomen in potek kondicioniranja
 • oceni vezivno trdost na prelomu lepilnega spoja

Dijak:

 • komunicira in rešuje probleme
 • opiše nevarnosti in varno ravnanje pri pripravi in obdelavi lepljencev
 • opiše nevarnosti in varno ravnanje pri lepljenju
 • računa z decimalnimi števili
 • uporablja procentni račun
 • uporablja pojma razmerje in sorazmerje ter razlikuje premo in obratno sorazmerne količine
 • izračuna površino furnirja v furnirskem paketu
 • poišče ustrezen podatek iz preglednice in grafa
 • prepozna odvisnost ene količine od druge in jo predstavi s tabelo in grafom
 • zbere podatke z uporabo različnih virov in s pomočjo računalniških orodij izdela priročen dvojezični slovar  strokovnih izrazov s področja obdelave lesnih plošč, furnirjev, lepil in lepljenja
 • načrtuje in organizira delovne postopke
 • primerja in vrednoti različne načine furniranja z estetskega in funkcionalnega vidika
 • upošteva kompozicijska načela pri uporabi likovnih elementov, barv, harmonij in kontrastov pri oblikovanju furnirske slike

 

OTV 4 –Izdelava izdelka iz lesnih plošč

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • izdela izdelek z enostavno obodno konstrukcijo
 • spozna tehnološke in konstrukcijske lastnosti plošč (ivernih, vezanih, panelnih, vlaknenih) in njihovo uporabnost v različnih konstrukcijah
 • nariše okvirne vezi ploščnih materialov (moznična, peresna, lamelna)
 • loči med ravnimi in jeralnimi vezavami
 • skicira nekaj najznačilnejših okvirnih vezi
 • spozna vrsto in uporabo različnih obodnih vezi ploščnih materialov (mozniki, peresa)
 • skicira nekaj najpogostejših obodnih vezav
 • nariše načrt enostavne obodne konstrukcije
 • po katalogu izbere okovje in ga vgradi v izdelek
 • načrtuje izdelek po lastni zamisli ali po dani predlogi glede na predpisane robne pogoje
 • načrtuje, pripravi in zagotavlja ustrezen potek dela ob upoštevanju tehničnih navodil in organizacijskih danosti
 • napiše tehnični opis izdelka
 • izdela enostavno kalkulacijo izdelka, pri čemer stroške izdelave oceni s pomočjo učitelja

 

Dijak:

 • komunicira in rešuje probleme
 • poišče informacije z uporabo različnih virov – tiskanih in elektronskih
 • izračuna  površino plošč in izkoristek pri krojenju
 • izračuna porabo materialov za izdelavo izdelka
 • uporablja matematična orodja pri sporazumevanju
 • analizira in ovrednoti opravljeno delo
 • predstavi svoje delo skupini, staršem, strankam
 • razvija strokovnost, poklicno odgovornost, ustvarjalnost in kritičnost
 • upošteva osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu
 • sprejema odgovornost za opravljeno delo

INTEGRACIJA CILJEV

Integracija ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje je izpeljana tako, da je oblikovana nova, dopolnjena in zaključena celota, ki zahteva smiselno nadgrajevanje  in dopolnjevanje ciljev.

Učitelj posameznega vsebinskega sklopa in učitelj naravoslovja timsko načrtujeta, izvajata in vrednotita delo in pri tem upoštevata vse cilje, zapisane v obeh katalogih znanja ter jih izvajata tako, da se smiselno dopolnjujejo.

Učni sklopi, ki so integrirani v vsebinski sklop
OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

Snov

Raztopine

Polimeri

Ekologija