SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

OSNOVE LESARSTVA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: OSNOVE LESARSTVA

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

LES1

Prepoznavanje domačih lesnih vrst, prepoznavanje tvoriv, poznavanje lastnosti lesa.

 

rutinska raven

 

LES2

Merjenje žagarskih proizvodov, razvrščanje v kakovostne razrede, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa.

osnovna raven

 

 

LES3

Varno delo v mizarski delavnici

 

 

napredna raven

LES4

Varovanje zdravja in okolja

 

rutinska raven

 

LES5

Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oziroma njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki.

 

rutinska raven

 


Operativni cilji

Poklicna kompetenca

LES1 – Prepoznavanje domačih lesnih vrst, prepoznavanje tvoriv, poznavanje lastnosti lesa.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opiše makroskopsko zgradbo lesa
 • loči osnovne prereze lesa
 • našteje in opiše anatomske elemente iglavcev in listavcev
 • našteje kemične sestavine lesa
 • pozna estetske, fizikalne, mehanske in fizikalno-kemične lastnosti lesa
 • razloži vpliv zgradbe lesa na lastnosti lesa
 • prepozna najvažnejše domače vrste lesa
 • opredeli uporabnost domačih vrst lesa
 • našteje in razvrsti napake lesa
 • opiše napake lesa in opredeli njihov vpliv na uporabnost lesa
 • prepozna in imenuje lesne plošče

Dijak:

 • spoznava fizikalne in kemijske lastnosti izbranih snovi in njihovo spreminjanje
 • spoznava snovi in uporabo teh snovi
 • spozna pomen gozda in njegove funkcije
 • razume osnovne procese kroženja snovi v naravi
 • razvija sposobnost za preučevanje, opazovanje in opisovanje pojavov
 • razvija sposobnost za primerjanje in razločevanje materialov
 • spoznava pomen eksperimenta (opazuje, izvaja preproste poskuse, analizira rezultate in oblikuje sintezo)
 • razvija sposobnost za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj
 • uporablja ustna in pisna navodila in vire
 • razvija zmožnost logičnega mišljenja, sklepanja in vrednotenja
 • izdela priročen dvojezični slovar strokovnih izrazov

LES2 – Merjenje žagarskih proizvodov, razvrščanje v kakovostne razrede, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • izmeri dolžino, širino in debelino žaganic
 • izračuna kubaturo žaganic
 • razvrsti žaganice po teksturi in obdelanih robovih
 • razvrsti žaganice po kvaliteti v kakovostne razrede
 • pojasni povezavo med higroskopnostjo in delovanjem lesa
 • pojasni namen sušenja lesa
 • opredeli osnovno razliko med sušenjem na prostem, predsušenjem in tehničnim sušenjem lesa
 • izmeri vlažnost lesa z vlagomerom
 • zloži žaganice v skladovnico
 • našteje vplive, ki določajo trajanje naravnega sušenja lesa
 • našteje in opiše vrste sušilnic
 • opredeli uporabnost sušilnic glede na vrsto lesa in zahteve sušenja
 • opiše napake lesa pri sušenju

Dijak:

 • razume in uporablja osnovne matematične pojme
 • uporablja matematična orodja
 • zbira, organizira in analizira podatke ter jih prikaže v tabeli
 • pozna količine in merske enote
 • meri različne količine, pozna njihove merske enote in enote pretvarja
 • računa z decimalnimi števili
 • izračuna prostornino geometrijskega telesa
 • uporablja procentni račun
 • uporablja merilne pripomočke
 • razvija sposobnost za preučevanje, opazovanje in opisovanje pojavov
 • tvori ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna ustna in pisna besedila
 • pojasni razliko med absolutno in relativno zračno vlažnostjo

LES3 –Varno delo v mizarski delavnici

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • uporablja osebno varovalno opremo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • upošteva pravila za varno delo

 

Dijak:

 • razvija in razširja znanje o varnosti in ohranjanju zdravja pri delu
 • razvija sposobnost načrtovanja in odnosa do dela
 • razvija in razširja sposobnost medsebojnega sodelovanja

LES4 –Varovanje zdravja in okolja

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • loči in sortira odpadke
 • pozna predpise o varstvu pred požari ter varovanju okolja
 • upošteva osnovna načela varnosti in zdravja pri delu
 • razume medsebojno povezanost zdravja, okolja in kvalitete življebnja

 

Dijak:

 • varuje in krepi svoje zdravje
 • se zaveda pomena osebne higiene in higiene okolja za ohranjanje zdravja
 • razvija sposobnost za razumevanje in zaznavanje ekoloških problemov
 • razvija odgovoren odnos do okolja in narave

 

LES 5 – Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oziroma njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • riše v skladu s pravili tehničnega risanja
 • spozna osnove pravokotnega projiciranja
 • skicira enostavne izdelke iz lesa
 • nariše sestavne načrte, kosovnice, prereze in detajle enostavnih lesenih izdelkov
 • napiše tehnični opis izdelka

Dijak:

 • uporablja pravokotni koordinatni sistem v ravnini
 • spozna osnovne elemente projekcije (naris, tloris, stranski ris)
 • načrtuje postavitev v prostoru
 • pozna in uporablja osnovne geometrijske pojme
 • opisuje in skicira geometrijska telesa
 • pokaže osnove poznavanja sorazmerij
 • se zaveda pomena izražanja osnovnih zamisli v skici
 • napiše ustrezno, razumljivo in jezikovno pravilno besedilo
 • uporablja strokovno terminologijo

 

INTEGRACIJA CILJEV

Integracija ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje je izpeljana tako, da je oblikovana nova, dopolnjena in zaključena celota, ki zahteva smiselno nadgrajevanje  in dopolnjevanje ciljev.

Učitelj posameznega vsebinskega sklopa in učitelj naravoslovja timsko načrtujeta, izvajata in vrednotita delo in pri tem upoštevata vse cilje, zapisane v obeh katalogih znanja ter jih izvajata tako, da se smiselno dopolnjujejo.

Učni sklopi, ki so integrirani v vsebinski sklop Osnove lesarstva

Celice, tkiva, organi

Snov

Raztopine

Polimeri

Energijske pretvorbe

Ekologija

Merjenje in merski sistem

Temperatura, termometer

Vlažnost zraka

Kapljevine in plini

Zračni tlak