SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

SNOVANJE IZDELKA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: SNOVANJE IZDELKA

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

SNI1

Oblikovanje izdelka

OSNOVNA RAVEN

 

 

SNI2

Izdelava konstrukcijske dokumentacije izdelka, tehnične dokumentacije izdelka, predkalkulacije izdelka

OSNOVNA RAVEN

 

 

SNI3

Izdelava izdelka

 

 

NAPREDNA RAVEN


Operativni cilji

Poklicne kompetence:

SNI1 - Oblikovanje izdelka

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • spozna pomen elementov oblikovanja pri izdelkih: funkcijo, konstrukcijo, obliko in jih vključuje v idejne zasnove svojega izdelka
 • spozna osnove oblikovanja izdelka (sorazmerja-proporci, razmerja, kompozicija, osnove barv…)
 • skicira idejne rešitve
 • skicira svoj izdelek v prostoru
 • pri oblikovanju izdelka upošteva estetske, mehanske in druge lastnosti izdelavnih materialov

 

Dijak:

 • razvija ustvarjalnost in samokritičnost
 • razloži mentorju, naročniku svojo zamisel
 • skicira svoje zamisli
 • upošteva ergonomske zakonitosti pri idejnih zasnovah izdelka
 • poišče informacije z uporabo različnih virov (npr.tiskanih, elektronskih, …)
 • sledi razvojnim in modnim trendom opremljanja prostorov preko revij, interneta, sejmov in razstav…
 • razvija sposobnost dela v skupini
 • prilagodi oblikovne rešitve izdelka tehnološkim zmogljivostim delavnice ali obrata
 • komunicira in rešuje probleme s strankami, oblikovalci in sodelavci

SNI 2 - Izdelava konstrukcijske in tehnične dokumentacije izdelka ter predkalkulacije izdelka

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak /dijak:

 • izdela konstrukcijsko dokumentacijo izdelka: aksonometrično projekcijo izdelka, sestavni načrt, detajle, kosovnice
 • določi izdelavne materiale
 • argumentira izbrane konstrukcijske rešitve pri izdelku
 • napiše tehnični opis izdelka
 • izdela prirezovalni list
 • izračuna porabo materialov
 • sestavi predkalkulacijo
 • načrtuje tehnološki postopek izdelave

Dijak /dijak:

 • načrtuje potek dela
 • poišče informacije z uporabo različnih virov (npr.tiskanih, elektronskih, …)
 • izmeri dejanske dimenzije v realnem prostoru
 • uporablja procentni račun
 • zbira podatke, jih pregledno predstavi in jih s pomočjo enostavnega matematičnega modela obdelati
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • prevzema odgovornost za svoje delo
 • komunicira in rešuje probleme
 • dela v skupini

SNI3 - Izdelava izdelka

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak /dijak:

 • načrtuje lastno delo
 • izbere in pripravi izdelavne materiale
 • določi tehnološki postopek izdelave
 • izbere orodja ter pripravi stroje in naprave
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi šablone
 • izdela sestavne dele izdelka
 • uporablja stroje na varen način
 • preveri kvaliteto izdelave in dimenzije sestavnih delov
 • sestavi izdelek

Dijak /dijak:

 • prebere, razume in uporabi konstrukcijsko in tehnično dokumentacijo
 • uporablja navodila za pripravo lepil, lakov, lužil in premazov
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja ter varstva pred požarom
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pri izdelavi izdelka gospodarno rabi energijo, čas in materiale
 • pravilno sortira in skladišči odpadke
 • predstavi svoj izdelek