SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MIZAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

STAVBNO POHIŠTVO

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: STAVBNO POHIŠTVO

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

STP1

Konstruiranje oken

OSNOVNA RAVEN

 

 

STP2

Izdelava oken

 

RUTINSKA RAVEN

 

STP3

Konstruiranje vrat

OSNOVNA RAVEN

 

 

STP4

Izdelava vrat

 

RUTINSKA RAVEN

 


Operativni cilji

Poklicne kompetence:

STP1 –Konstruiranje oken

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • našteje funkcije oken
 • pozna materiale za izdelavo oken
 • opredeli konstrukcijske vezi
 • spozna ustrezne postopke lepljenja
 • razlikuje enojna, dvojna in vezana okna
 • upošteva standardizacijo pri konstruiranju in izdelavi oken
 • opiše načine odpiranja oken
 • opiše izolacijske lastnosti oken
 • nariše načrt za okno z enojno zasteklitvijo
 • določi ustrezen les in druge materiale
 • napiše tehnološki postopek izdelave
 • določi površinsko obdelavo
 • izdela krojni list
 • izračuna porabo žaganega lesa
 • izbere okovje po katalogu

Dijak:

 • tvori ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna ustna in pisna besedila
 • razvija zmožnost logičnega mišljenja, sklepanja, vrednotenja in utemeljevanja
 • poišče uporabne informacije v različnih virih in jih ustrezno uporabi pri svojem delu
 • primerja uporabljene izdelavne materiale ter konstrukcijo oken nekoč in danes
 • navaja bistvene podatke
 • pisno in ustno utemelji svoj izdelek z raznih stališč
 • pokaže osnove poznavanja sorazmerij (proporca)
 • rešuje matematične probleme
 • zbira podatke, jih smiselno in pregledno uredi s pomočjo informacijske tehnologije ter predstavi
 • pozna vpliv izolacijskih lastnosti oken na porabo energije

STP2 – Izdelava oken

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • nastavi strojno opremo
 • pripravi in uporabi ustrezna orodja
 • izbere ustrezen les in druge materiale
 • izdela okno z enojno zasteklitvijo
 • montira okovje (nasadila, škarje, kljuko)
 • okno površinsko zaščiti in obdela

 

Dijak:

 • je usposobljen za sporazumevanje v svojem poklicu s sodelavci in strankami
 • sodeluje v pogovoru, upoštevajoč načelo ustreznosti, razumljivosti in jezikovne pravilnosti
 • pridobiva različne informacije ter bogati svoje osebno in poklicno življenje
 • dobljene podatke uporabi pri delu
 • razvija sposobnost za natančno, gospodarno in varno delo
 • piše poročila o opravljenem delu
 • kritično vrednoti svoje delo

STP3 – Konstruiranje vrat

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • našteje vrste vrat in njihove sestavne dele
 • pozna izdelavne materiale za izdelavo vrat ter njihove lastnosti
 • pozna lastnosti izolacijskih materialov (protihrupni, protipožarni, toplotni, …)
 • pozna konstrukcijske vezi in jih dimenzionira
 • skicira mokromontažni in suhomontažni podboj
 • opiše vgradnjo podbojev
 • upošteva standardizacijo pri konstruiranju in izdelavi vrat
 • nariše načrt za notranja vrata
 • pozna različna sredstva in tehnološke postopke za površinsko obdelavo vrat
 • skicira vratna krila iz masivnega lesa ali tvoriv
 • nariše načrt za vratno krilo
 • izdela krojni list
 • izračuna porabo žaganega lesa oziroma tvoriv
 • napiše tehnološki postopek izdelave
 • določi površinsko obdelavo
 • izračuna porabo izdelavnih materialov
 • izbere okovje po katalogu

 

Dijak:

 • tvori ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna ustna in pisna besedila
 • razvija zmožnost logičnega mišljenja, sklepanja, vrednotenja in utemeljevanja
 • poišče uporabne informacije v različnih virih in jih ustrezno uporabi pri svojem delu
 • pisno in ustno predstavi svoj izdelek
 • primerja uporabljene izdelavne materiale ter konstrukcijo vrat nekoč in danes
 • pokaže osnove poznavanja sorazmerij (proporca)
 • rešuje matematične probleme
 • zbira podatke, jih smiselno in pregledno uredi s pomočjo informacijske tehnologije ter predstavi

 

STP4 – Izdelava vrat

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak:

 • nastavi strojno opremo
 • pripravi in uporabi ustrezna orodja
 • izdela vratno krilo
 • montira okovje (nasadila, ključavnico, kljuko)

Dijak:

 • je usposobljen za sporazumevanje v svojem poklicu s sodelavci in strankami
 • sodeluje v pogovoru, upoštevajoč načelo ustreznosti, razumljivosti in jezikovne pravilnosti
 • pridobiva različne informacije ter bogati svoje osebno in poklicno življenje
 • dobljene podatke uporabi pri delu
 • razvija sposobnost za natančno, gospodarno in varno delo
 • piše poročila o opravljenem delu
 • kritično vrednoti svoje delo

INTEGRACIJA CILJEV

Integracija ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje je izpeljana tako, da je oblikovana nova, dopolnjena in zaključena celota, ki zahteva smiselno nadgrajevanje  in dopolnjevanje ciljev.

Učitelj posameznega vsebinskega sklopa in učitelj naravoslovja timsko načrtujeta, izvajata in vrednotita delo in pri tem upoštevata vse cilje, zapisane v obeh katalogih znanja ter jih izvajata tako, da se smiselno dopolnjujejo.

Učni sklopi, ki so integrirani v vsebinski sklop
Stavbno pohištvo

Raztopine

Ekologija

Varovanje naravne dediščine in okolja

Merjenje in merski sistem

Energija: načini segrevanja in toplotno izoliranje

Toplotni tok, prevajanje toplote