B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK : MIZAR/ SPI

PROGRAMSKE ENOTE

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

32

Naravoslovje*

 

 

 

 

 

 

56

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

128

Skupaj A

14

392

11

308

10

270

970

 

B - Vsebinski sklopi**

Osnove lesarstva

 

 

 

 

 

 

148

Obdelava lesa

 

 

 

 

 

 

300

Obdelava lesnih plošč

 

 

 

 

 

 

182

Stavbno pohištvo

 

 

 

 

 

 

182

Bivalno pohištvo

 

 

 

 

 

 

187

Snovanje izdelka

 

 

 

 

 

 

164

Skupaj B

16

448

13

364

13

351

1163

Od tega:

 C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

9

252

11

308

12

324

884

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

304

 

304

 

304

912

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

3

84

9

252

10

270

606

 

Skupno število  ur pouka (A+B+E)

33

924

33

924

33

891

2739

Skupno ševilo. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

556

 

612

 

628

1796

Skupno števio ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

988

 

988

 

923

2899

Skupaj (A+B+Č+D+E)

1292

1292

1227

3811

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

28

 

28

 

27

83

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

8

 

8

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

36

112

Pojasnila k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja.  Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
** V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij slovenščine, matematike, tujega jezika, naravoslovja, družboslovja, umetnosti, učenje učenja, zdravja in varnosti pri delu, informacijsko-komunikacijskega opismenjevanja, podjetništva, okoljske vzgoje ter načrtovanja in vodenja kariere.           
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanje z delom pri delodajalcu za dijaka lahko poveča na 12 tednov v 1. in 2. letniku.  Poleg tega se z učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja na račun praktičnega  pouka v 2. in 3. letniku praktično usposabljanje z delom.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih. Pri uresničevanju ciljev poklicnih kompetenc se vključuje tudi cilje ključnih kvalifikacij.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVE LESARSTVA

 

LES1

Prepoznavanje domačih lesnih vrst, razvrščanje v kakovostne razrede, prepoznavanje lesnih plošč

 

rutinski nivo

 

LES2

Merjenje žagarskih proizvodov, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa

osnovni nivo

 

 

LES3

Varno delo v mizarski delavnici

 

 

napredni nivo

LES4

Varovanje zdravja in okolja

 

rutinski nivo

 

LES5

Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oziroma njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki

 

rutinski nivo

 

OBDELAVA LESA

 

OLE1

Uporaba ročnega orodja

 

 

napredni nivo

OLE2

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

 

rutinski nivo

 

OLE3

Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

 

rutinski nivo

 

OLE4

Strojno vrtanje in dolbenje lesa

osnovni nivo

 

 

OLE5

Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

 

rutinski nivo

 

OLE6

Struženje lesa

osnovni nivo

 

 

OLE7

Brušenje lesa na brusilnih strojih

 

rutinski nivo

 

OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

 

 

 

OLP1

Izbiranje lesnih plošč glede na namen uporabe

 

rutinski nivo

 

OLP2

Obdelava robov

 

rutinski nivo

 

OLP3

Izbira furnirja, sestavljanje furnirja, furniranje plošč

 

rutinski nivo

 

OLP4

Izdelava izdelka iz lesnih plošč

rutinska raven

 

STAVBNO POHIŠTVO

 

 

 

STP1

Konstruiranje oken

osnovni nivo

 

 

STP2

Izdelava oken

 

rutinski nivo

 

STP3

Konstruiranje vrat

osnovni nivo

 

 

STP4

Izdelava vrat

 

rutinski nivo

 

BIVALNO POHIŠTVO

 

 

 

BIP1

Konstruiranje bivalnega pohištva

osnovni nivo

 

 

BIP2

Izdelava bivalnega pohištva

 

rutinski nivo

 

SNOVANJE IZDELKA

 

 

 

SNI1

Oblikovanje izdelka

osnovni nivo

 

 

SNI2

Izdelava konstrukcijske dokumentacije izdelka, tehnične dokumentacije izdelka, predkalkulacije izdelka

osnovni nivo

 

 

SNI3

Izdelava izdelka

 

 

napredni nivo

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmeti oziroma vsebinski sklopi (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali lesarstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije ali fizike

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine ali geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Osnove lesarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba  iz lesarstva

VS: Obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba iz lesarstva

VS: Obdelava lesnih plošč

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba iz lesarstva

VS: Stavbno pohištvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba iz lesarstva

VS: Bivalno pohištvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba  iz lesarstva

VS: Snovanje izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba  iz lesarstva