SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: MIZAR

Naziv poklicne izobrazbe: mizar/mizarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi 

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Osnove lesarstva

ustno

Obdelava lesa

ustno, pisno ali projektno delo, izdelek in delovna poročila

Obdelava lesnih plošč

Stavbno pohištvo

Bivalno pohištvo

Snovanje izdelka

Ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita

MODULI

Nacionalno poklicno kvalifikacijo upravljalec lesnoobdelovalnih strojev  pridobi, kdor je uspešno ocenjen  iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVE LESARSTVA

 

LES1

Prepoznavanje domačih lesnih vrst, razvrščanje v kakovostne razrede, prepoznavanje lesnih plošč

 

rutinski nivo

LES2

Merjenje žagarskih proizvodov, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa

osnovni nivo

 

LES3

Varno delo v mizarski delavnici

 

rutinski nivo

LES4

Varovanje zdravja in okolja

 

rutinski nivo

LES5

Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oziroma njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki

osnovni nivo

 

OBDELAVA LESA

 

OLE1

Uporaba ročnega orodja

 

rutinski nivo

OLE2

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

osnovni nivo

 

OLE3

Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

osnovni nivo

 

OLE4

Strojno vrtanje in dolbenje lesa

osnovni nivo

 

OLE5

Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

osnovni nivo

 

OLE6

Struženje lesa

 

 

OLE7

Brušenje lesa na brusilnih strojih

 

 

OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

 

OLP1

Izbiranje lesnih plošč glede na namen uporabe

osnovni nivo

 

OLP2

Obdelava robov

osnovni nivo

 

OLP3

Izbira furnirja, sestavljanje furnirja, furniranje plošč

osnovni nivo

 

OLP4

Izdelava izdelka iz lesnih plošč

osnovni nivo