B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:  GOZDAR/  SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

M1

Osnove upravljanja s stroji in napravami

obvezno

98

5

M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M3

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M4

Sečnja lesa

obvezno

199

12

M5

Spravilo lesa

obvezno

125

7

M6

Vzdrževanje funkcij gozda

obvezno

265

14

M7

Uporaba lesa

izbirno

98

5

M8

Osnove gospodarjenja z divjadjo

izbirno

98

5

M9

Gozdno drevesničarstvo

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1047

57

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2616

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2776

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3688

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma stroritev in zagovor)

 

 

2

Skupno število kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov pouka

 

82

 

Število tednov praktičnega  usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
Dijak izbere dva  izmed izbirnih strokovnih modulov M7 do M9.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi sklenjene kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike,
ali gozdarstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

 

 

 

 

učitelj vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

 

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali  organizacije dela

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz gozdarstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove upravljanja s stroji in napravami

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva,  kmetijskega strojništva,  gozdarstva ali
biologije, kemije, ali fizike za integrirane sklope naravoslovja.

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, kmetijske mehanizacije, hortikulture, vrtnarstva ali  gozdarstva

učitelj traktorske vožnje

srednješolska  ali višješolska  izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Sečnja lesa

učitelj

visokošolska izobrazba  iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva

Spravilo lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva

Vzdrževanje funkcij gozda

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja ali
visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja
ali  srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva

Uporaba lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva

Osnove gospodarjenja
z divjadjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva, veterine ali  zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva,  veterine ali zootehnike

Gozdno drevesničarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva, kmetijstva  ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva, kmetijstva ali hortikulture