A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: GOZDAR
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: gozdar/ gozdarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki),  da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

4. vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in stokovni  moduli

Obvezni  načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Osnove upravljanja s stroji in napravami

 

 

izdelek  oziorma  storitev z zagovorom, seminarska naloga, ustno, pisno, vaje ali delovna poročila

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Sečnja lesa

Spravilo lesa

Vzdrževanje funkcij gozda

Uporaba lesa

Osnove gospodarjenja z divjadjo

Gozdno drevesničarstvo

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualnimi učni pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1. Gozdarski sekač/Gozdarska sekačica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Gozdarski sekač/ Gozdarska sekačica pridobi, kdor je pozivitno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Sečnja lesa

vsi sklopi

12

7.2. Gozdarski gojitelj/ Gozdarska gojiteljica 

Nacionalno poklicno kvalifikacije Gozdarski gojitelj/ Gozdarska gojiteljica pridobi, kdor je pozivitno ocenjen iz strokovnih modula/ov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Vzdrževanje funkcij gozda

vsi sklopi

14

7.3. Gozdarski traktorist/ Gozdarska traktoristka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Gozdarski traktorist/ Gozdarska traktoristka pridobi, kdor je pozivitno ocenjen iz strokovnih modula/ov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove upravljanja s stroji in napravami

vsi sklopi

5

M5

Spravilo lesa

vsi sklopi

7