A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI OPERATER
Naziv poklicne izobrazbe: grafični operater/grafična operaterka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Naravoslovje

x

 

 

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Umetnost in grafično oblikovanje

 

 

x

 

M2

Tisk

 

 

x

 

M3

Grafična dodelava

 

 

x

 

M4

Grafični procesi

 

 

x

 

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

 

 

x

 

M6

Priprava delovnih procesov

 

 

x

 

M7

Grafična priprava za tisk

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-