A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: ELEKTROTEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/ elektrotehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

x

 

 

 

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

x

 

 

 

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

 

 

x

 

M4

Izdelava osnovnih vezij

 

 

x

 

M5

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

 

 

x

 

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

 

x

 

M7

Načrtovanje električnih inštalacij

 

 

x

 

M8

Pogonska tehnika

 

 

x

 

M9

Uporaba regulacij

 

 

x

 

M10

Delovanje elektroenergetskih sistemov

 

 

x

 

M11

Proizvodnja in prenos električne energije

 

 

x

 

M12

Upravljanje distribucijskih omrežij

 

 

x

 

M13

Uporaba mikroprocesorskih naprav

 

 

x

 

M14

Prenos in zapis informacij

 

 

x

 

M15

Vzdrževanje računalniške opreme

 

 

x

 

M16

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

 

 

x

 

M17

Oprema za multimedijsko tehniko

 

 

x

 

M18

AV komunikacije

 

 

x

 

M19

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

 

 

x

 

M20

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

 

 

x

 

M21

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

 

 

x

 

M22

Računalniško oblikovanje

 

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

7.1. Stikalničar/ stikalničarka v elektroenergetiki

Nacionalno poklicno kvalifikacije Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M10

Delovanje elektroenergetskih sistemov

Strokovni modul v celoti

8

M11

Proizvodnja in prenos električne energije

Strokovni modul v celoti

8

M12

Upravljanje distribucijskih omrežij

Strokovni modul v celoti

8

7.2. Operater/ operaterka avtomatiziranih postrojev

Nacionalno poklicno kvalifikacije Operater/operaterka avtomatiziranih postrojev pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M9

Uporaba regulacij

Strokovni modul v celoti

8

M13

Uporaba mikroprocesorskih naprav

Strokovni modul v celoti

8

M16

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

Strokovni modul v celoti

8